Letnia Szkoła Członka Zarządu i Rady Nadzorczej

O szkoleniu

Jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed członkami zarządu i rad nadzorczych oraz uchronić się przed dotkliwymi konsekwencjami naruszeń?

Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Członka Zarządu i Rady Nadzorczej. Szkolenie uwzględnia najnowsze regulacje prawne, obecne warunki rynkowe i aktualną sytuację spółek kapitałowych.

Warsztat oparty jest na analizie praktycznych zagadnień i wyzwań, jakie stoją przed zarządem i radą nadzorczą, organami odgrywającymi kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Poznasz modele systemu kontroli wewnętrznej w spółce: model kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej, model COSO, model trzech linii obrony, model Rekomendacji H.
 • Poznasz przydatne funkcjonalności systemu Governance Risk and Compliance (risk Manager).
 • Dostaniesz wskazówki w zakresie metod oceny systemów compliance, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem przez zarząd, radę nadzorczą i komitety.
 • Dowiesz się jak skutecznie wprowadzić w spółce środki ochrony prawnej sygnalistów.
 • Poznasz obowiązki i pozycje rady nadzorczej po nowelizacji KSH.
 • Zdobędziesz praktyczne wskazówki jak zapewnić pełną zgodność działania z najnowszymi zmianami dotyczącymi odpowiedzialności członków zarządu wobec innych organów, wierzycieli i podmiotów zewnętrznych po nowelizacji KSH.
 • Dowiesz się kiedy muszą być podejmowane uchwały zarządu a kiedy można je zastąpić zarządzeniami, decyzjami etc.
Kto powinien wziąć udział?
 • Przewodniczący Rad Nadzorczych,
 • Członkowie Rad Nadzorczych,
 • Członkowie Zarządu,
 • Prezesi Zarządu,
 • Dyrektorzy departamentów obsługi władz spółek,
 • Szefowie Biura Zarządu

Program szkolenia

DZIEŃ 1

9.30         Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00       Rozpoczęcie zajęć

KONTROLA WEWNĘTRZNA, COMPLIANCE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PO NOWELIZACJI KSH Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMÓW GOVERNANCE RISK AND COMPLIANCE

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 • Modele systemu kontroli wewnętrznej w spółce: model kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej, model COSO, model trzech linii obrony, model Rekomendacji H
 • Mechanizmy kontrolne
 • Monitorowanie – weryfikacja bieżąca oraz testowanie
 • Raportowanie
 • Ocena systemu przez zarząd, radę nadzorczą i komitety
 • Przydatne funkcjonalności systemu Governance Risk and Compliance (Audit Manager) – Audit/Monitor Manager, Findings Manager, Controls Manager, Action Manager

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

 • System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej
 • Modele systemu zarządzania ryzykiem w spółce – Model COSO; Model ISO
 • Identyfikacja ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem – unikanie ryzyka, transfer ryzyka, akceptacja ryzyka, obniżanie ryzyka
 • Monitorowanie ryzyka
 • Raportowanie
 • Ocena systemu przez zarząd, radę nadzorczą i komitety
 • Przydatne funkcjonalności systemu Governance Risk and Compliance (risk Manager) – Risk Universe Manager, Risk Controls Manager, Risk Action Plans Managers

COMPLIANCE

 • Modele compliance
 • Compliance universe w spółce
 • Mechanizmy kontrolne i monitorowanie w ramach compliance
 • Zarządzanie ryzykiem compliance
 • Raportowanie compliance
 • Ocena systemu przez zarząd, radę nadzorczą i komitety
 • Przydatne funkcjonalności systemu Governance Risk and Compliance (Compliance Manager) – Policy Manager; Incident Manager; Gift Manager; Compliance Controls Manager

SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE W SPÓŁCE

 • Obowiązek oceny systemów i funkcji wewnętrznych wg KSH – obowiązki zarządu oraz obowiązki rady nadzorczej i komitetu audytu
 • Kryteria oceny systemów i funkcji wewnętrznych w spółce
 • Rola audytu wewnętrznego
 • Rola audytu zewnętrznego

15.00    zakończenie 1. dnia zajęć

DZIEŃ 2

09.30      Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00      Rozpoczęcie zajęć

OCHRONA SYGNALISTÓW W PRAKTYCE – DYREKTYWA 2019/1937  A POLSKA USTAWA WDROŻENIOWA

 • Trzy kanały zgłaszania nieprawidłowości – zależności pomiędzy poszczególnymi kanałami
 • Zgłoszenia anonimowe – dopuścić czy nie ? Wady i zalety
 • Środki ochrony prawnej sygnalistów – jak skutecznie wprowadzić w spółce
 • Domniemanie działań odwetowych w przypadku sporu sądowego – ciężar dowodu na spółce – pracodawcy. Jak skutecznie zbierać materiał dowodowy, aby móc odeprzeć zarzuty stosowania odwetu. Jakie procedury i zasady postępowania wprowadzić aby zagwarantować sobie brak naruszenia w tym zakresie przy zwalnianych pracownikach
 • Jak zabezpieczyć spółkę przed zgłoszeniami – donosami – czyli co zrobić by procedura nie była nadużywana w „drobnych” sprawach skarg i wniosków
 • Procedura zgłoszeń wewnętrznych – obowiązkowa konsultacja z pracownikami – jak wykazać
 • Co z aktualnie obowiązującymi procedurami w spółce dot. sygnalistów?
 • Treść regulaminu – co zawrzeć w dokumencie, aby spełnić obowiązki i aby regulamin nie był tylko „na papierze”
 • Dobra wiara – element konieczny do ochrony sygnalisty – kto ma oceniać, na jakiej podstawie, czym się kierować, przesłanki
 • Działania naprawcze? ale jakie ….
 • Jak zapewnić poufność sygnalisty?
 • Jak dobrać kanały wewnętrzne zgłoszeń – kryteria

OBOWIĄZKI I POZYCJA RADY NADZORCZEJ PO NOWELIZACJI KSH

 • Posiedzenia rady nadzorczej
 • Delegowanie członka rady nadzorczej do zarządu – jak prawidłowo wykorzystać ten instrument, gdy zajdzie potrzeba w spółce. Jakie zasady przyjąć w celu utrzymania zasady rozdzielenia kompetencji zarządu od RN?
 • Uprawnienia rady nadzorczej według nowych zasad i ich realizacja
 • Obowiązek informacyjny wobec rady nadzorczej
 • Podwyższona staranność i lojalność członków RN wobec spółki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU WOBEC INNYCH ORGANÓW, WIERZYCIELI I PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, PO NOWELIZACJI – CASE STUDY

 • Zakres przedmiotowy odpowiedzialności – czyli za co konkretnie odpowiada Zarząd wobec kogo i na jakiej podstawie
 • Ryzyko w biznesie jako nieodzowny element pełnienia funkcji członka zarządu – ale jak się zabezpieczyć, jak zminimalizować to ryzyko, aby konsekwencje podejmowanych decyzji nie uderzały w majątki członków zarządu
 • Odpowiedzialność za nieprzekazywanie informacji
 • Podwyższona staranność i lojalność członka Zarządu wobec spółki – o co chodzi ?
 • Identyfikacja obszarów mających największy wpływ na zakres odpowiedzialności
 • Odpowiedzialność cywilna, karna, administracyjna Zarządu
 • Odpowiedzialność wobec wierzycieli
 • Odpowiedzialność wobec organów państwowych
 • Czy zewnętrzne ekspertyzy pomogą / chronią Zarząd czy nie?

REGULAMINY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • Czy warto tworzyć regulaminu w Spółce
 • Jakie znaczenie mogą mieć regulaminy dla poszczególnych członków organów Spółki. Jaka jest ich rola w codziennym sprawowaniu funkcji członka organu?
 • Przygotowanie i uchwalenie regulaminów. Jakie zapisy wprowadzić, by regulamin nie był tylko „kalką” KSH, ale praktyczną „road map” dla członków organów

POSIEDZENIA I UCHWAŁY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ INNE MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI

 • Posiedzenia Zarządu i RN – zwoływanie, odbywanie, głosowanie, protokoły
 • Uchwały Zarządu – kiedy muszą być podejmowane a kiedy można je zastąpić zarządzeniami, decyzjami etc.
 • Głosowanie nad uchwałą – formy, większości, wejście w życie
 • Uchwały rady nadzorczej – zakres przedmiotowy, głosowanie

REPREZENTACJA SPÓŁKI, PROKURA, PEŁNOMOCNICTWA

 • Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja – problem uchwał – podejmować czy nie?
 • Zasady reprezentacji – kodeksowe / umowne / statutowe
 • Szczególne zasady reprezentacji
 • Prokura i pełnomocnicy w spółce

PO CO W SPÓŁCE PEŁNOMOCNIK?

 • Kiedy firma powinna skorzystać z instytucji pełnomocnika?
 • Czym jest pełnomocnictwo? Różnice w formach działania w imieniu i na rzecz spółek – członkowie Zarządu, pracownicy, pełnomocnicy
 • Pełnomocnictwo a upoważnienie
 • Definicja czynności prawnej a czynności faktycznej – do których czynności konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa?
 • Rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe czy szczególne. Jak prawidłowo wybrać rodzaj?
 • Skuteczne udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa
 • Case study: dane Zarządu w KRS są niezgodne ze stanem faktycznym (odwołanie poszczególnych członków) – czy ma to wpływ i ewentualnie jaki na ważność udzielonego pełnomocnictwa?
 • Ograniczenia pełnomocnika w działaniu
 • Treść pełnomocnictwa zapewniająca bezpieczeństwo firmy – warsztaty i praca nad dokumentem
 • Odpowiedzialność pełnomocników

16.00    Zakończenie szkolenia

Czas trwania

Dzień 1 - 9.30 - 16.00

Dzień 2 - 9.00 - 15.30

Prelegenci

dr Łukasz Cichy, ekspert GRC

Ekspert GRC, specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu

Dr Łukasz Cichy jest doktorem nauk prawnych i ekspertem GRC (Governance Risk Compliance), specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

Doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania , w szczególności odnośnie compliance i kontroli wewnętrznej,  w tym modelach COSO, Rekomendacji H KNF, Rekomendacji Z KNF, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń.

Jest autorem wielu artykułów i opracowań, a także  jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.

Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance.

Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.

mec. Anna Adamczyk

Ekspert prawa gospodarczego, cywilnego i prawa pracy.

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów Prawa Amerykańskiego we współpracy z Uniwersytetem na Florydzie (USA). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach warszawskich w Departamentach Korporacyjnych i Procesowych.

Karierę zawodową rozpoczęła w 2006 r. Z kancelarią Drab – Grotowska, Juszczyńska, Achler związana jest od roku 2009.

Dotychczasowa praktyka zawodowa Anny Adamczyk obejmuje przede wszystkim:

 • prowadzeniem stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych z wyłączeniem prawa podatkowego;
 • tworzenie, przekształcanie oraz likwidacja nowych spółek i innych podmiotów gospodarczych;
 • bieżące doradztwo na rzecz władz spółek handlowych: organów właścicielskich, nadzorczych i zarządzających oraz indywidualnych członków tych organów;
 • sporządzaniem  opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo w zakresie prawa spółek, prawa cywilnego oraz prawa pracy;
 • przygotowywaniem  umów zarówno w języku polskim jak i angielskim;
 • przygotowywanie  dokumentów korporacyjnych (umowy, statuty, regulaminy) w tym porozumienia wspólników;
 • przygotowywanie  pism procesowych we wszystkich instancjach;
 • reprezentacja Klientów przez sądami powszechnymi;
 • pełna obsługa prawna w zakresie tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową z wykorzystaniem struktur off-shore, w tym w szczególności: na Cyprze, w Luksemburgu, w Liechtensteinie, Szwajcarii, Holandii, na Malcie, Antylach Holenderskich;
 • przygotowywanie projektów wniosków o interpretację indywidualną do Ministra Finansów w zakresie przepisów prawa podatkowego w kontekście tworzonych struktur off – shore.

Od 2008 r. Anna Adamczyk jest wykładowcą na wielu szkoleniach i konferencjach o tematyce korporacyjnej. Świadczy usługi szkoleniowe dla takich podmiotów jak m.in. KPMG, Deloitte, Pricewaterhause Coopers, Akademia Stosowania Prawa.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Radisson Hotel & Suites

80-748 Gdańsk

Chmielna 10-25

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 171
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 3 270 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
 • Kod pocztowy: 00-545
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska ul. Marszałkowska 58 lok. 15

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!