M&A (Mergers and Acquisitions) – jak bezpiecznie zrealizować transakcję?

O szkoleniu

Transakcje fuzji i przejęć są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Są sposobem na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa, przychodów czy udziału w rynku. Jednak pociągają one za sobą znaczne ryzyko, które zmusza do oszacowania, czy całe przedsięwzięcie ma szanse powodzenia zarówno od strony prawnej jak i ekonomicznej.

Wpływ na to mają zarówno ofensywne strategie przedsiębiorstw zmierzające do umocnienia pozycji na rynku lub reorganizacji biznesu i zapewnienia bezpieczeństwa, jak i defensywne strategie ukierunkowane na utrzymanie wartości przedsiębiorstwa wskutek poniesionych w ostatnich miesiącach strat lub zapewnienie przetrwania biznesu (np. sprzedaż istotnych aktywów lub utworzenie wspólnego przedsięwzięcia z partnerami biznesowymi).

Niezależnie od pobudek biznesowych generujących transakcję, obecnie jeszcze bardziej istotne niż dotychczas staje się kompleksowe, płynne a przede wszystkim bezpieczne od strony prawno-podatkowej przeprowadzenie transakcji.

Aby zminimalizować ryzyko, i bezpiecznie zrealizować transakcję należy:
• wybrać odpowiedni model transakcji,
• przeprowadzić badania due diligence w kluczowych obszarach targetu,
• odpowiednio ukształtować dokumentację transakcyjną,
• wypełnić obowiązki podatkowe (w tym raportowania MDR),
• ubezpieczyć transakcje,
każdy z tych elementów wymaga wcześniejszego zaplanowania oraz profesjonalnej implementacji. Zwrócimy uwagę na obszary, które determinują możliwe ryzyko i wskażemy jak się przed nim zabezpieczyć?.
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy:

 • Właścicieli firm
 • Prezesów zarządu
 • Członków zarządu
 • Dyrektorów finansowych
 • Dyrektorów ds. inwestycji

Program szkolenia

09:15 - Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Biznesowe i prawne przygotowanie do transakcji M&A

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, Artur Wilk, Manager w Departamencie fuzji i przejęć w Navigator Capital Group

 1. Przygotowanie biznesowe – kiedy warto sprzedawać / kupować. Jak wygląda obecnie rynek.
 2. Jak przygotować spółkę do sprzedaży – na co zwracają uwagę inwestorzy.
 3. Asset deal czy share deal? A może joint venture?
 4. Due diligence – czym jest i jak się do niego przygotować
 5. Sesja Q&A

10:30

Odpowiedzialność stron transakcji share deal i asset deal

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, Marcin Lewiński, adwokat w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP

 1. Standardowy przebieg transakcji M&A – czas i najważniejsze elementy
 2. Istota i znaczenie zapewnień i gwarancji stron w transakcjach M&A.
 3. Znaczenie klauzul indemnifikacyjnych w praktyce obrotu gospodarczego.
 4. Ograniczenie odpowiedzialności za nieprawdziwość zapewnień i gwarancji.
 5. Ubezpieczenia transakcyjne jako minimalizacja ryzyka transakcyjnego
 6. Sesja Q&A

11:30 - Przerwa

12:15

M&A a ochrona danych osobowych oraz prawo pracy

Anna Matusiak-Wekiera, Radca prawny w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Ochrony Danych Osobowych/Compliance kancelarii JDP, dr Joanna Ostojska-Kołodziej, Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Prawa Pracy

1. Dane osobowe w procesie Due Diligence; dane pracowników, outsourcing usług, podstawy prawne ujawniania danych osobowych wynikające z RODO,
2. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych w ramach NDA i LOI – perspektywa stron transakcji,
3. Środki bezpieczeństwa technicznego oraz organizacyjnej w trakcie Due Diligence – aktualna praktyka rynkowa,
4. Obowiązki stron transakcji wobec pracowników:

 • przejście zakładu pracy
 • obowiązku konsultacyjne i informacyjne

5. Przejście zakładu pracy a obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów RODO.
6. Sesja Q&A

13:15

Ograniczenia dotyczące transakcji M&A wynikające z przepisów prawa oraz zewnętrznych stosunków umownych

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Marcin Lewiński, adwokat w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Maciej Chrzan, Partner, Kieruje Zespołem Prawa Nieruchomości kancelarii JDP

 1. Ograniczenia w nabywaniu przez cudzoziemców udziałów / akcji w polskich spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
 2. Tymczasowe ograniczenia w nabywaniu udziałów / akcji wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19
 3. Obowiązek uzyskania zgody Prezesa Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
 4. Obowiązek uzyskania zgody Ministra Finansów na nabycie udziałów lub akcji w spółkach prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych
 5. Umowne ograniczenia w nabywaniu udziałów: zgoda spółki, zgody korporacyjne oraz zgody osób trzecich.
 6. Sesja Q&A

14:15 - Przerwa

14:30

Ubezpieczenie transakcji

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Piotr Rudzki, Lider Praktyki Financial Lines/Financial Institutions, Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny, GrECo Polska

 1. Warranties&Indemnities Insurance – ochrona dla oświadczeń sprzdającego w umowie kupna-sprzedaży spółki;
 2. Title Insurance - ochrona dla gwarancji wynikających z umowy kupna sprzedaży nieruchomości;
 3. Rozwiązania dla znanych ryzyk; 
 4. Proces oceny ryzyka w ubezpieczeniach transakcyjnych;
 5. Przykłady szkodowe z ubezpieczeń transakcyjnych.
 6. Sesja Q&A

15:15

M&A a podatki

Magdalena Zasiewska, Kieruje Zespołem Doradztwa Podatkowego kancelarii JDP

 1. Jakie podatki mogą wystąpić w transakcjach M&A
 2. Wpływ struktury transakcji na jej opodatkowanie
 3. Nowy Ład a transakcje  M&A
 4. Raportowanie transakcji M&A do fikusa (MDR)
 5. Istotne ryzyka podatkowe mogące ujawnić się w procesie Due Diligence i ich mitygowanie.
 6. Sesja Q&A

16:00 - Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9.15-16.00

Prelegenci

dr Marcin Chomiuk

Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP

Ekspert w zakresie fuzji i przejęć (M&A), ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych oraz joint-venture.

W dotychczasowej karierze prowadził transakcje M&A zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Doradzał przy formowaniu złożonych przedsięwzięć Joint Venture. Prowadzone przez niego transakcje miały charakter transgraniczny i realizowane były w kooperacji z międzynarodowymi kancelariami.

Marcin doradza zagranicznym przedsiębiorcom przy wejściu na polski rynek, zarówno w drodze acqusition albo joint venture jak i utworzenia własnej struktury w Polsce, w tym przy budowie zakładu produkcyjnego bądź tworzeniu sieci usług.

W ramach specjalizacji z zakresu prawa spółek i transakcji M&A doradza strategicznie w zakresie sporów korporacyjnych i post-M&A, łącząc praktykę korporacyjną z wiedzą naukową.

Wykształcenie i doświadczenie ekonomiczne pozwalają Marcinowi spojrzeć na transakcje nie tylko od strony prawnej, ale od strony celu biznesowego, do którego doradztwo prawne ma doprowadzić.

Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie C.H.Beck oraz członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego.

 

Maciej Chrzan

Partner, Kieruje Zespołem Prawa Nieruchomości kancelarii JDP

Od kilkunastu lat specjalizuje się w bieżącym i transakcyjnym doradztwie prawnym dla klientów z branży nieruchomości, budowlanej oraz motoryzacyjnej. Obsługuje transakcje związane z nabywaniem, sprzedażą oraz najmem nieruchomości komercyjnych. Odpowiada za projekty finansowania i refinansowania inwestycji na rynku nieruchomości. Doradza w projektach typu joint venture, restrukturyzacji grup kapitałowych. Doradza w kwestiach związanych z kontrolą koncentracji.

 

Marcin Lewiński

adwokat w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP

Zanim dołączył do zespołu JDP, przez 6 lat zdobywał doświadczenie w jednej z firm Wielkiej Czwórki w Warszawie, a także w lokalnych kancelariach w Krakowie oraz Nowym Jorku. Uczestniczył w szeregu restrukturyzacji, w tym połączeń, podziałów, przekształceń oraz transgranicznych restrukturyzacji podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Uczestniczył w transakcjach fuzji i przejęć, w tym share deals, asset deals i joint venture, łącznie z prowadzeniem badań due diligence. Świadczy bieżące doradztwo w zakresie prawa spółek oraz prawa handlowego, w tym w szczególności: corporate governance, transfer środków do kraju wspólników, tworzenie i modyfikacja struktur akcjonariatu, a także doradztwo kontraktowe na gruncie prawa handlowego.

 

Anna Matusiak-Wekiera

Radca prawny w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Ochrony Danych Osobowych/Compliance kancelarii JDP

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Doradza w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonuje funkcję inspektora ochrony danych (IOD). Od kilku lat świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz spółek kapitałowych oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, także pełniąc w tych organizacjach rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a obecnie funkcję inspektora ochrony danych (IOD).
Jest członkiem Komitetu ds. Ochrony danych osobowych przy KIG oraz była członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Wykładowca zagadnień prawnych na uczelni wyższej oraz autorka publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”.
Posiada uprawnienia certyfikowanego audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg Normy ISO 27001.

 

dr Joanna Ostojska-Kołodziej

Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Prawa Pracy

Wspiera pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradza zarówno w bieżących sprawach pracowniczych, jak i w sytuacjach kryzysowych, opracowuje efektywne systemy wynagradzania i motywowania pracowników, uczestniczy w złożonych procedurach restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień pracowniczych, a także doradza w związku z przejściem całości lub części zakładu pracy. Reprezentuje również pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy, jeśli polubowne rozwiązanie sporu okazuje się niemożliwe. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy.

 

Piotr Rudzki

Lider Praktyki Financial Lines/Financial Institutions, Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny, GrECo Polska

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w administracji publicznej. Pracuje w GrECo Polska od 2013 roku. Od 2017 roku jako Account Manager rozwijał portfel korporacyjnych klientów, zdobywając doświadczenie przy szczególnie trudnych i dużych ryzykach. Dzięki zainteresowaniu ryzykami cyber, odpowiedzialności cywilnej, D&O oraz transakcyjnymi od 1 września 2020 r. został Liderem Praktyki dla Linii Finansowych i Instytucji Finansowych w GrECo Polska. Wspierany przez Group Practice Leaderów z Wiednia, zajmuje się wdrażaniem nowych produktów oraz plasowaniem tych ryzyk dla klientów GrECo. Prowadzi szkolenia dla klientów, oraz publikuje artykuły w prasie ubezpieczeniowej i biznesowej.

 

Artur Wilk

Manager w Departamencie fuzji i przejęć w Navigator Capital Group

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas realizacji projektów fuzji i przejęć oraz wyceny przedsiębiorstw, analizach projektów inwestycyjnych, pozyskiwaniu inwestorów, komercjalizacji własności intelektualnej, procesach transferu technologii oraz litigation. Doradzał klientom z branży handlu detalicznego, HVAC, FMCG, hotelarskiej, automotive, farmaceutycznej, biotechnologicznej oraz przemysłowej. Wcześniej pracował w firmie doradczo-inwestycyjnej BTM Innovations oraz Ministerstwie Skarbu Państwa w Wydziale Nadzoru i Restrukturyzacji. Wspiera krajowe i zagraniczne podmioty w transakcjach fuzji i przejęć, zarówno po stronie kupującego (np. Selvita) jak i sprzedającego (np. Kospel).
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalnością finanse przedsiębiorstwa. Tytuł licencjata uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Uczestnik programu prowadzonego przez CFA Institute.

 

Magdalena Zasiewska

Kieruje Zespołem Doradztwa Podatkowego kancelarii JDP

Doradca podatkowy z ponad dwudziestoletnią praktyką, w tym w firmach Wielkiej Czwórki. Ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego w tym restrukturyzacji, nabyć i połączeń przedsiębiorstw, postępowań podatkowych zarówno dla podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Doradca polskich i zagranicznych, m.in. francuskojęzycznych, klientów z kluczowych sektorów gospodarki (energetyka, handel, nieruchomości, FMCG). Autorka licznych polskich i zagranicznych publikacji, w tym redaktor komentarza do umowy modelowej o unikaniu podwójnego opodatkowania OECD.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego . Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).
 3. Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
 • Ulica i nr: Prosta 51
 • Kod pocztowy: 00-838
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa, Polska
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!