Nadawanie stopnia naukowego w świetle dotychczasowych doświadczeń: w czym tkwią problemy? I co można usprawnić?

O szkoleniu

Nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) radykalnie zmieniła system polskiego szkolnictwa wyższego. Z jednej strony – nadawanie stopni naukowych oraz występowanie o nadanie tytułu naukowego (profesora) zostało precyzyjniej opisane w samej ustawie. Z drugiej – nałożyło na uczelnie oraz jednostki prowadzące kształcenie doktorantów obowiązek wprowadzenia szeregu istotnych zmian. Kluczowa zmiana polega na obowiązku prowadzenia tego kształcenia w ramach nowego rozwiązania – szkoły doktorskiej. Warto od razu zauważyć, że powołanie szkół doktorskich i zupełnie nowa procedura nadawania stopnia doktora powoduje zniknięcie dawnej procedury otwierania przewodu doktorskiego.
Proponowane szkolenie ma zapoznać uczestników z obowiązkami i zadaniami, przed jakimi stoi uczelnia wobec wprowadzonych zmian. Ma przygotować uczestników do sprawnego przeprowadzenia przez jednostki procedur nadawania stopni naukowych oraz zorganizowania szkoły doktorskiej w uczelni.

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669) jasno określa, że wszystkie procedury awansu akademickiego wszczynane po 1 października 2019 roku muszą być prowadzone już na nowych zasadach. Natomiast procedury wszczęte na starych zasadach muszą się zakończyć do dnia 31 grudnia 2021 roku, w innym wypadku „niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się” (art. 179. ust. 4). Oczywiście, pandemia COVID-19 wpłynęła na te przepisy i ostatecznie wydłużony został termin, do którego musiały zakończyć się procedury nadawania stopni naukowych (doktorat i habilitacja) czy tytułu naukowego (profesura). Co więcej, Sejm pracuje nad kolejną nowelizacją, która jeszcze bardziej przesunie termin ostatecznego zamknięcia dawnych procedur.
Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce znacząco zmienia tak procedury nadawania stopni, jak i zasady kształcenia doktorantów. Zdając sobie sprawę z odmiennych możliwości i wyzwań poszczególnych uczelni oraz jednostek naukowych – szkolenie będzie otwarte na pytania uczestników. Z tych samych względów – integralną częścią szkolenia będą indywidualne konsultacje.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników uczelni.

Program szkolenia

 1. Zasady, tryb i warunki przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora
  • ustawowe określenie wymagań stawianych rozprawom doktorskim oraz tryb przygotowania i składania prac doktorskich
   • istota pracy doktorskiej jako osiągnięcia naukowego
   • wymagania stawiane promotorowi i recenzentom
   • warunki nadania stopnia doktora w dyscyplinie oraz/lub dziedzinie
   • sposoby określania i realizowania indywidualnego planu badawczego
   • rola oceny śródokresowej
   • wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
   • wymagania formalne w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora:
    • niezbędne informacje w systemie POL-on
    • sprawdzenie w systemie antyplagiatowym
    • zadania uczelni w zakresie dostępu do informacji publicznej (BIP)
  • niezbędne regulacje wewnętrzne w zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
   • powoływanie komisji dla przeprowadzenie postępowania
   • egzaminy doktorskie (zgodnie z 8. poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji)
   • dodatkowe wymagania możliwe do określenia przez uczelnię
  • rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora
   • procedura odwoławcza
 2. Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  • ustawowe określenie wymagań stawianych w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego
   • definicja osiągnięcia naukowego
   • procedura wszczyna postępowania
   • wymagania stawiane recenzentom
   • warunki nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie oraz dyscyplinie
    • kolokwium habilitacyjne
  • rola uczelni w procedurze nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego; regulacje wewnętrzne
   • definiowanie wymagań stawianych osiągnięciu naukowemu oraz kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego
   • wyznaczanie komisji habilitacyjnej
  • rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora habilitowanego
   • miejsce RDN w procesie wszczynania procedury
   • rola RDN w procesie wyznaczania składu komisji habilitacyjnej
   • rola RDN w procedurze odwoławczej
 3. Konsekwencje wycofania wniosków o nadanie stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego
 4. Zawieranie umów z recenzentami/członkami komisji
  • terminowość przygotowywanie recenzji
 5. Procedura nadawania tytułu naukowego
  • ustawowe wymagania dotyczące wniosku o tytuł naukowy
   • osiągnięcia kandydata
  • działania RDN w procedurze nadawania tytułu naukowego
   • odmowa wszczęcia postępowania i procedura odwoławcza

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!