Najczęstsze błędy w projektach B+R finansowanych ze środków publicznych

O szkoleniu

Sukcesu wdrożenia wyników projektu finansowanego ze środków publicznych (unijnych) nie determinuje samo źródło finansowania, a prawidłowe zarządzanie projektem. Błędne założenia poczynione na początku prac badawczych bądź też niedopasowanie produktu czy usługi do potrzeb rynku nie musi oznaczać automatycznie zwrotu (wstrzymania) dofinansowania.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące najczęściej popełnianych błędów w projektach finansowanych ze środków publicznych, podczas którego poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Minimalizowanie ryzyk wynikających z nieprecyzyjnych zapisów wniosku o dofinansowanie w trakcie wykonywania umowy;
 2. Rodzaje, dopuszczalność i minimalizowanie ryzyk zmian w projekcie po zawarciu umowy o dofinansowanie;
 3. Działania naprawcze w projekcie;
 4. Błędy mogące powodować utratę kwalifikowalności - praktyczne przykłady;
 5. Najczęściej spotykane błędy w obszarze rozliczania końcowego projektu;
 6. Najczęstsze błędy popełniane w przetargach organizowanych z udziałem środków unijnych;
 7. Korekty finansowe - przykłady z praktyki;
 8. Okoliczności zależne i niezależne od beneficjenta mające wpływ na proces komercjalizacji projektu, w tym wywołane pandemią;
 9. Skuteczne radzenie sobie w postępowaniu o zwrot dotacji.
   

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej najczęściej popełnianych błędów w projektach finansowanych ze środków publicznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. 

Podczas szkolenia zostaną pokazane narzędzia umożliwiające przeprowadzenie i wdrożenie projektów finansowanych ze środków publicznych (unijnych) bez popełniania niepotrzebnych błędów, a także naprawienie błędów w odpowiednim momencie. Uczestnicy szkolenia, wobec których występuje ryzyko wszczęcia postępowań o zwrot otrzymają wiedzę jak skutecznie zapobiec decyzji zwrotowej i jej skutkom.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

 • Prezesów firm korzystających z dotacji
 • Członków Zarządów
 • Dyrektorów Zarządzających
 • Dyrektorów Marketingu
 • Dyrektorów działów zakupów
 • Dyrektorów działów B+R
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

09:15 - Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Edyta Niemyska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa. , Kinga Rochalska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa.

Wstęp - finansowanie działalności badawczej w krajowych i unijnych programach (m.in. POIR, RPO, Horyzont 2020, Programy Strategiczne NCBiR) - uwagi ogólne.
Nieprecyzyjne zapisy wniosku o dofinansowanie - jak minimalizować ryzyko na etapie realizacji i komercjalizacji projektu:

 • opis projektu;
 • miejsce realizacji projektu;
 • zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym; 
 • grupy docelowe; 
 • nazwa zadania – wskaźnik realizacji celu.

Wprowadzanie zmian w projekcie po zawarciu umowy o dofinansowanie: 

 • rodzaje zmian,  dopuszczalność zmian, minimalizowanie ryzyk;
 • zmiana członków konsorcjum;
 • rezygnacja z projektu;

Błędy popełniane w obszarze wykonania zakresu rzeczowego projektu - działania naprawcze w projekcie:

 • błędy w zakresie utrzymania zgodności projektu z politykami wspólnotowymi;
 • brak osiągnięcia/zachowania kryterium, wskaźników produktu i rezultatu w projekcie - sposoby minimalizowania ryzyka;

10:30 - Przerwa

10:40

Edyta Niemyska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa. , Kinga Rochalska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa.

Błędy powodujące utratę kwalifikowalności wykryte podczas kontroli projektów:

 • projektu;
 • beneficjenta ostatecznego;
 • wydatków w projekcie;
 • błędy najczęściej wykrywane przy rozliczaniu projektu.

Najczęściej spotykane błędy w obszarze rozliczania końcowego projektu:

 • błędy w zakresie obowiązku informacji i promocji;
 • jak utrzymać trwałość projektu i nie utracić dotacji?;
 • zmiana statusu MŚP; 
 • stopień wykorzystania limitów pomocy;
 • wpływ zmian w Projekcie na działalność spółki w Polskiej Strefie Inwestycji (Specjalnej Strefie Ekonomicznej).

11:30 - Przerwa

11:40

Edyta Niemyska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa. , Kinga Rochalska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa.

Przetargi w funduszach unijnych – najczęstsze błędy:

 • wyłączenia ze stosowania trybów pzp i zasady konkurencyjności;
 • zakupy dokonane przed terminem realizacji projektu;
 • nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia, skutkujące brakiem udzielenia zamówienia zgodnie z odpowiednim trybem, pomimo przekroczenia progów pzp / zasady konkurencyjności;
 • określenie przedmiotu zamówienia;
 • termin składania ofert;
 • udzielanie zamówień w częściach;
 • definiowanie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert, które nie będą dyskryminowały potencjalnych wykonawców;
 • publikacja ogłoszeń o zamówieniu, w tym baza konkurencyjności;
 • nieprawidłowe unieważnienie prowadzonego postępowania;
 • wybór wykonawcy i podpisanie umowy;
 • faktura wystawiona przez inny podmiot (powiązany) niż ten, który wygrał postępowanie i z którym podpisano umowę.

13:00 - Przerwa

13:30

Edyta Niemyska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa. , Kinga Rochalska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa.

Korekty finansowe, zawinione/niezawinione działanie beneficjenta, zasada proporcjonalności-przykłady z praktyki;

Okoliczności zależne i niezależne od beneficjenta mające wpływ na proces komercjalizacji projektu, w tym wywołane pandemią.

14:20 - Przerwa

14:30

Edyta Niemyska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa. , Kinga Rochalska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa.

Zagadnienia proceduralne związane z nieprawidłowościami w projekcie:

 • nieprawidłowość, kontrola projektu, wezwanie do zwrotu; 
 • decyzja zwrotowa i ryzyka z tym związane dla spółki i osób zarządzających spółką; 
 • co dalej po wydaniu decyzji zwrotowej - obowiązek natychmiastowej zapłaty, kiedy wykluczenie?;
 • upadłość/likwidacja spółki, a obowiązek zwrotu dofinansowania;
 • przedawnienie roszczeń o zwrot.

Nowy okres programowania na lata 2021-2027.

15:30 - Q&A

Sesja pytań i odpowiedzi.

16:00 - Koniec.

Czas trwania

9.15-16.00

Prelegenci

Edyta Niemyska

kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa.

Specjalizuje się funduszach unijnych, prawie zamówień publicznych, prawie pomocy publicznej oraz prawie konkurencji.
Doradza inwestorom, właścicielom i operatorom infrastruktury, podmiotom wykonującym usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG), w tym w sektorach regulowanych, sektorze transportu, mediach czy w projektach PPP, beneficjentom korzystającym z pomocy publicznej, ze środków unijnych oraz przedsiębiorcom, działającym w sektorach regulowanych.
Wspiera klientów przy planowaniu, pozyskiwaniu i stosowaniu instrumentów wsparcia inwestycyjnego, w transakcjach obejmujących m.in. relokację działalności, obciążenia lub przeniesienia subsydiowanych aktywów, nabycia udziałów (akcji), wydzielenia części przedsiębiorstwa lub ograniczenia zakresu działalności (downsizing), jak również w procesach restrukturyzacyjnych. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Komisją Europejską oraz przed organami udzielającymi wsparcia ze środków publicznych, jak i organami nadzorującymi (w tym, m.in. NCBiR, PARP, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ).
Od 2004 roku pełni funkcję reprezentującego Polskę eksperta prawnego Your Europe Advice przy Komisji Europejskiej. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Stowarzyszenia Prawa Zamówień publicznych.

 

Kinga Rochalska

kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa.

Specjalizuje się w funduszach unijnych oraz sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane. Ponadto doradza w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, w szczególności realizacji procesu budowlanego.
Prowadzi postępowania dla podmiotów korzystających ze środków unijnych, w szczególności przygotowuje zapytania ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności oraz wspiera beneficjentów przy postępowaniach dotyczących zwrotu dofinansowania.
W ramach praktyki zamówień publicznych świadczy kompleksową obsługę prawną, której celem jest skuteczne i sprawne uzyskiwanie oraz udzielanie zamówień publicznych. Zajmuje się przygotowaniem i analizą dokumentacji zamawiającego, pomocą zamawiającym i wykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia, a także obsługą procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą czy sądami okręgowymi.
Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Stowarzyszenia Prawa Zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera.

Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym.
Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii.
Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedza oraz aktualne case’y.
Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 31 sierpnia
1 250
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego . Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).
 3. Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
 • Ulica i nr: Prosta 51
 • Kod pocztowy: 00-838
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!