Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla wykonawców

O szkoleniu

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Rewolucja w zakresie prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy PZP nadeszła z początkiem 2021 roku. Nowe przepisy miały za zadanie zadanie m.in. zwiększyć transparentność i konkurencyjność przetargów, uprościć procedury oraz urealnić procesy zakupowe realizowane przez zamawiających publicznych.

Nowe rozwiązania wpłynęły w znacznym stopniu na zmianę sposobu postępowania Wykonawców, dając im wiele narzędzi, których musieli nauczyć się używać.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści

Dowiedz się m.in.:

 • jakie są różnice między nową a dotychczasową ustawą PZP z punktu widzenia wykonawcy;
 • jakie są nowe procedury wykluczenia z postępowania;
 • czym są zamówienia bagatelne i jak z nich skorzystać;
 • jakie są nowe obowiązki zamawiających, z których wykonawcy mogą skorzystać ubiegając się o zamówienia;
 • jak przebiegają nowe procedury konkurencyjne;
 • czym jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie;
 • jakie są nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 • jakie środki ochrony przysługują uczestnikom postępowania w nowej ustawie;
 • jakie warunki realizacji zamówienia są negocjowalne;
 • jakie są nowe warunki zmiany umowy zamówienia publicznego
 • czego wykonawca może oczekiwać od zamawiającego podczas realizacji umowy.
Kto powinien wziąć udział?

Uczestnicy

 • Wykonawcy
 • Specjaliści od pozyskiwania zamówień publicznych
 • Kierownicy projektów realizowanych w reżimie PZP
 • Wykonawcy uczestniczący w rynku zamówień publicznych

Program szkolenia

Program

5 LIPCA 2022

9.00  logowanie do platformy, sprawdzanie ustawień
9.30 rozpoczęcie zajęć

CEL UCHWALENIA NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JAK I NA ILE SIĘ ZMIENI SYTUACJA WYKONAWCÓW?

 • Podsumowanie zmian istotnych dla Wykonawców w telegraficznym skrócie
 • Elementy w zakresie nowej ustawy, na które należy zwrócić szczególną uwagę z perspektywy Wykonawcy
 • Analiza przepisów przejściowych

ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD POSTĘPOWANIA ORAZ NOWE ZNACZENIA NIEKTÓRYCH TERMINÓW USTAWOWYCH Z PERSPEKTYWY WYKONAWCY

 • Zupełnie nowe pojęcia wprowadzane przez nową ustawę PZP
 • Zmiany w dotychczasowych definicjach
 • Nowe zasady udzielania zamówień publicznych. Czy zasada jakości będzie miała wpływ na Wykonawcę?
 • Czym jest SWZ? Czy to tylko zmiana nazwy SIWZ?
 • Jakie znaczenie dla Wykonawców będzie miała Analiza Potrzeb i Wymagań?
 • Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych
 • Negocjacje – ich zakres i udział stron w tym postępowaniu.
 • Opis Potrzeb i Wymagań, czy to tylko mała APiW czy jednak coś zupełnie innego? Jak Wykonawca powinien podchodzić do tego dokumentu?
 • Różnice procedur powyżej i poniżej progów unijnych
 • Zmiany trybów udzielania zamówień publicznych
 • Zmiany czynności wykonywanych przed udzieleniem zamówienia.

ZAMÓWIENIA BAGATELNE

 • Czym są zamówienia bagatelne?
 • Jaki wpływ na Wykonawców będzie miało obniżenie progu dostępności do zamówień?
 • Przepisy, które się stosuje do zamówień bagatelnych.
 • Skąd czerpać wiedzę o zamówieniach bagatelnych?
 • Ograniczenie Wykonawców w zakresie zamówień bagatelnych.

PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ

 • Nowe zasady publikacji ogłoszeń – gdzie szukać aktualnych informacji, jakie są konsekwencje publikacji na Wykonawcy?
 • Regulamin postępowania – najważniejsze informacje dla Wykonawców.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • Zmiany w zakresie OPZ, co Wykonawca musi uwzględnić składając ofertę?
 • Regulacje dotyczące OPZ przez stosowanie norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji.
 • Inne elementy – oznakowanie (etykiety), referencje techniczne, normy, europejska ocena techniczna, norma europejska, norma międzynarodowa.
 • Dodatkowa możliwość opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA

 • Rozszerzenie warunków dotyczących Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.
 • Kwalifikacja w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Kwalifikacja dotycząca sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 • Ocena zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy.

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

 • Nowe terminy wyjaśniania treści specyfikacji
 • Forma kontaktu w nowych przepisach, pełna elektronizacja komunikacji
 • Zmiany w zakresie liczenia terminów
 • Duże zmiany w zakresie formy składania ofert
 • Warunki, w jakich możliwe są wyjaśnienia ustne

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

 • Przesłanki obligatoryjnego wykluczenia
 • Przesłanki fakultatywnego wykluczenia
 • Możliwość odstąpienia od wykluczenia wykonawcy.
 • Nowe procedury dotyczące wykluczenia z postępowania, na co zwracać uwagę czytając SWZ?

BADANIE I OCENA OFERT

 • Kryteria oceny ofert
 • Czym jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie?
 • Warunki, kiedy jedynym kryterium może być cena.
 • Zagadnienie kryterium kosztu.

ODRZUCENIE OFERTY I WADIUM

 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty.
 • Procedura odrzucenia oferty.
 • Omówienie dużych zmian w zakresie wadium.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • Kiedy postępowanie może zostać unieważnione?
 • Kiedy można / warto walczyć o unieważnienie postępowania

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • Czym są zmiany istotne w umowie?
 • Kiedy można zmienić umowę w zakresie zamówienia publicznego?
 • Obligatoryjność zaliczek
 • Klauzule niedozwolone w umowach – nowy katalog
 • Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia
 • Rewolucja w zakresie umów z podwykonawcami
 • Zmiany wynikające z okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

PRZEBIEG REALZIACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • nowe zasady monitorowania przebiegu realizacji zamówienia
 • zasada współpracy zamawiający  – wykonawca w praktyce realizacji: konsekwencje wprowadzenia zasady do PZP
 • ograniczenia kar umownych
 • raport z realizacji zamówienia – konsekwencje dla Wykonawcy

NOWOŚĆ – POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE POMIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM

 • Warunki dopuszczalności mediacji
 • Przebieg mediacji
 • Konsekwencje postępowania mediacyjnego

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 • Co się zmienia w zakresie środków ochrony prawnej
 • Zmiany w zakresie dopuszczalności składania odwołań
 • Zmiany kosztów odwołania
 • Nowe zasady związane ze skargą do sądu
 • Skarga kasacyjna

15.30  Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie „Nowe PZP dla wykonawców” ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

Prelekcja – poznasz nowe przepisy i zasady ich interpretacji oraz orzecznictwo,
Warsztaty – przećwiczysz nowe procedury przewidziane ustawą,
Dyskusje – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane ze zmianą,
Analiza – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie ubiegania się o zamówienia publiczne i jego realizacji,

Szkolenie będzie prowadzone on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo (głosowo oraz poprzez czat)

Czas trwania

9:00-15:30

Prelegenci

mec. Łukasz Pietruk

M O T T O :O prawie można mówić w sposób zrozumiały

Radca Prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c..

Ukończył aplikację radcowską w OIRP w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz ochronie danych osobowych. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych.

Prowadził szkolenia m.in. dla następujących firm: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Citibank Handlowy S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Śląski Instytut Rozwoju Turystyki i Ochrony Środowiska w Jaworznie, Urząd Transportu Kolejowego, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Shell Polska S.A., Bayer Sp. z o.o., Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, Polska Federacja Zarządców Nieruchomości, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, Główny Inspektorat Farmaceutyczny i wiele innych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca

Rejestracja

Cena standardowa
1 170
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 28.06.2022
970
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
 • Kod pocztowy: 00-545
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska ul. Marszałkowska 58 lok. 15

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!