Nowelizacja prawa budowlanego w 2023 roku. Cyfryzacja procesu inwestycyjnego w świetle aktualnych i planowanych zmian ustawy Prawo budowlane

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
 • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Program szkolenia

09.30-10.00 - Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

1. Cyfryzacja procesu inwestycyjnego.

 • Umożliwienie składania wniosków przez Internet. Korzystanie z portalu e-budownictwo. Omówienie wniosków i załączników.

Kopie i cyfrowe kopie załączników do wniosków zamiast oryginałów dokumentów.

 • Nowość - System obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie - SOPAB.
 • Cyfrowa geodezja w procesie budowlanym – zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przepisach wykonawczych – omówienie.
 • Elektroniczny dziennik budowy (od 27.03.2023r.).
 • Elektroniczna książka obiektu budowlanego.
 • Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
 • Baza projektów budowlanych.
 • Wprowadzenie obowiązku ustanowienia kierownika budowy i obowiązku zamieszczenia tablicy informacyjnej także w przypadku rozbiórki.
 • Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane – zmiany.
 • Planowana zmiana zakresu uprawnień architektów.
 • Pozostałe zmiany w procedurach związanych z samorządami zawodowymi.

2. Definicje legalne w procesie inwestycyjnym. Nowe interpretacje. Zakres zastosowania przepisów Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych. Wymogi formalno – prawne.

 • Przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.  

3. Nowe obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy wynikające z  nowelizacji prawa budowlanego m.in. obowiązek inwestora zapewnienia sporządzenia projektu technicznego - z uwzględnieniem planowanych zmian od 01.01.2023 r.

 • zwiększenie odpowiedzialności projektanta za dokumentację projektową, nowe okresy przedawnienia roszczeń.

4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie- zakres, odpowiedzialność zawodowa, karna i cywilna. przywrócenie zawodu rzeczoznawcy budowlanego w procesie inwestycyjnym.

5. Procedury prowadzące do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych/rozbiórkę obiektu budowlanego: strony postępowania administracyjnego.

6. Projekt budowlany od 19.09. 2021 według nowelizacji Prawa budowlanego:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt techniczny.

7. Forma projektu budowlanego według rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2022.1679 t.j.

8. Pozwolenie na budowę - zakres wniosku, dokumentacja, procedura cyfrowa.

Cyfrowe podpisywanie i uwierzytelnianie dokumentów. Środki komunikacji elektronicznej.

 • Postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji, a bieg terminu do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Zatwierdzenie projektu budowlanego (cyfrowego). Nowe kompetencje organu administracji architektoniczno -budowlanej.
 • Tryb odwoławczy.
 • Istotne odstąpienie od projektu budowlanego. Nowelizacja przepisu art. 36 a Prawa budowlanego. 
 • Wygaśnięcie pozwolenia na budowę planowana nowelizacja art. 37 Prawa budowlanego.
 • Ograniczenia w stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę.

9. Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę a wniosek o pozwolenie na budowę art. 29, 29 a oraz 30 Prawa budowlanego – cyfryzacja procedur.

 • Dokumentacja do zgłoszenia.
 • Postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji, a bieg terminu do wniesienia sprzeciwu.
 • Tryb przyjęcia zgłoszenia. Milcząca zgoda. Zaświadczenie.
 • Tryb wprowadzania istotnych odstąpień od zgłoszenia z projektem. 
 • Decyzja o sprzeciwie.
 • Tryb odwoławczy.  

10. Zakończenie inwestycji - zgłoszenia zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie – procedury cyfrowe.  

11. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – nowe regulacje art. 54 Prawa budowlanego –

12. Pozwolenie na użytkowanie - wprowadzenie ograniczenia w stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie według zmian ustawy Prawo budowlane.

 • Decyzja zezwalająca na częściowe użytkowanie
 • Decyzja warunkowa o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót.

13. Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu jako konsekwencja naruszenia przez inwestora art. 54 i 55 ustawy Prawo Budowlane - omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i planowanych zmian.

14. Sposób naliczania kary. Zmiany w procedurze.        

15. Możliwość wielokrotnego nakładania kar według nowelizacji Prawa budowlanego.

16. Procedury legalizacji samowoli budowlanych.

17. Procedury naprawcze przed organami nadzoru budowlanego – zasada żółtej kartki (art. 50-51 Prawa budowlanego).

18. Utrzymanie obiektów - Zakres obowiązków i odpowiedzialności właściciela (zarządcy) w myśl ustawy Prawo budowlane.

 • Kontrole okresowe
 • Protokoły
 • Książka obiektu budowlanego – EKOB (w wersji elektronicznej) – od 1 stycznia 2023 r.
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Deklaracje. Termin składania. Sankcje karne.
 • Działania organów nadzoru budowlanego wobec właścicieli lub zarządców nieruchomości w przypadku naruszenia przepisów rozdziału 6 Prawa budowlanego.
 • Decyzje  organów nadzoru budowlanego 
 • Przepisy karne.

19. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w świetle nowelizacji Prawa budowlanego. Nowe regulacje w nowelizacji Prawa budowlanego.

 • Obowiązek przedłożenia ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.”
 • Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

20. Przepisy specustawy Covidowej a procedury Prawa budowlanego.

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

mgr Agnieszka Znamiec  - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 do 2022 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.  Znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Od 2007 r. prowadzi cykliczne szkolenia m.in. dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie dolnośląskim, Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarządców dróg. W latach 2009-2012 wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu Prawa budowlanego w orzeczeniach organu nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno – budowlanej. Aktualnie pełni stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w jednym z dolnośląskich Starostw Powiatowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
420
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Wojewódzka 50/6
 • Kod pocztowy: 40-025
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 9542470037

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice, Polska Wojewódzka 50/6

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice, Polska
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!