Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowelizacje-prawne-w-przepisach-dla-biura-zarzadu-i-rady-nadzorczej-72026-id608

Informacje o szkoleniu

 • Nowelizacje prawne w przepisach dla biura zarządu i rady nadzorczej


  ID szkolenia: 72026
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  Wioślarska 8
  00-411 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PRAWO, ZARZĄD

Rok 2020 niesie ze sobą wiele zmian wpływających na obowiązki pracowników biura zarządu. Jeśli chcesz: poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką, zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami.

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
Radców prawnych
Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program szkolenia:

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

NOWELIZACJE KSH 2019/ 2020 / 2021 – DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z O.O.

Dział dywidendy
Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zmiana w treści protokołu zwołania zgromadzenia wspólników
Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
Dzień dywidendy – sposób określenia
Zwrot zaliczki na poczet przewidywanej
W wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony – nowa procedura
Odwołanie zgromadzenia wspólników
NOWELIZACJE KSH 2019/ 2020 / 2021 – DOTYCZĄCE SPÓŁKI AKCYJNEJ

Rejestr akcjonariuszy
Rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
Jawność rejestru
Świadectwo rejestrowe
Utrata ważności świadectwa rejestrowego
Nabycie akcji
Dematerializacja akcji spółki
Wezwanie do spełnienia świadczenia
Sprzedaż praw udziałowych
Wstąpienie do spółki akcyjnej współmałżonka
Określenie terminu wypłaty dywidendy
Stały termin prawa poboru
Dematerializacja akcji spółki niebędącej spółką publiczną
Pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych
Zmiany w zakresie wypłaty dywidendy
Żądanie z uprawnionego z akcji spółki publicznej
Nowe przepisy karne
NOWELIZACJA USTAWY O KRS

Od dnia 1.03.2020 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
Zasady składnia wniosków do KRS
Zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
Zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
Elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
Przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
Informacje o obwieszczeniach
USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU – ISTOTNE ASPEKTY W CODZIENNEJ PRACY BIURA ZARZĄDU

Obowiązki przedsiębiorców na gruncie w/w ustawy
Zgłaszanie informacji o rzeczywistych beneficjentach
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Termin 6-miesięcy na przekazanie informacji
Kto jest beneficjentem rzeczywistym?
Identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego lub osoby działającej w imieniu klienta
Procedura zgłaszania nieprawidłowości
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 24 KWIETNIA 2020

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

TRZECIA SPÓŁKA KAPITAŁOWA – PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – NAJWAŻNIEJSZE ZASADY FUNKCJONOWANIA

Powstanie spółki
Akcje i kapitał akcyjny
Prawa i obowiązki akcjonariuszy, forma akcji i rozporządzanie akcjami
Organy spółki – zarząd / rada dyrektorów / rada nadzorcza / walne zgromadzenie
Zmiana umowy spółki
Rozwiązanie i likwidacja spółki
POWRÓT POSTĘPOWANIA GOSPODARCZEGO

Jakie znaczenie dla spółek kapitałowych będzie miało nowe postępowanie gospodarcze?
Katalog spraw gospodarczych, a praktyka spółek kapitałowych
Doręczenia na adres poczty elektronicznej spółki
Co może stanowić dowód? Jak rozumiane jest pojęcie „dokument”?
Roszczenia w toku postępowania i umowa dowodowa
Obciążenie kosztami procesu, a próba ugodowa
USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

Jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
Było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!
Nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty
Nowe postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach
Administracyjne kary pieniężne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach
INNE NOWELIZACJE MAJĄCE ZNACZENIE DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Rejestr Dokumentów Publicznych
Zajęcie praw majątkowych w rejestrze akcjonariuszy – nowelizacja KPC
Nowelizacja ustawy o egzekucji w administracji, a rejestr akcjonariuszy
Umowa o rejestracji praw do akcji – nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Krajowy Depozyt – nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
RODO – podsumowanie najważniejszych praktyk w aspekcie funkcjonowania biura zarządu
Najważniejsze nowelizacje w zakresie umów cywilnoprawnych (m.in. biała lista, faktura uproszczona, itd.)
16.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, specjalizuje się w obszarze kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. Ekspert prawa nieruchomości.

Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1870 +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Nowelizacje prawne w przepisach dla biura zarządu i rady nadzorczej