Nowoczesne techniki rekrutacji i selekcji kandydatów – praktyczne narzędzia

O szkoleniu

Intensywne 3-dniowe szkolenie z obszaru rekrutacji, z dużą dawką wiedzy, umiejętności i praktycznych narzędzi do wykorzystania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Główną korzyścią jest pozyskanie puli gotowych wzorów dokumentów oraz narzędzi przydatnych w procesach rekrutacji i selekcji oraz mini-narzędzi w procesach powiązanych w tym: employer branding, zatrudnienie, adaptacji zawodowej, badaniach exit.

 • Poznanie trendów w obszarze nowoczesnego prowadzenia procesu rekrutacyjnego i selekcyjnego skierowanego na utrzymanie pracowników w zatrudnieniu.
 • Krótki przegląd kluczowych etapów procesów rekrutacji i selekcji kandydatów oraz zatrudnienia pracowników wraz z szerokim omówieniem zakresu wykorzystywanych tam narzędzi.
 • Zapoznanie się na przykładach i/albo wzorach narzędzi stosowanych w rekrutacji i selekcji (również z omówieniem ich wad i zalet, prawidłowych praktyk stosowania).
 • Znaczne poszerzanie bazy pytań oraz zadań służących realnej diagnozie kwalifikacji, kompetencji i motywacji kandydata – fizyczne pozyskanie puli narzędzi do użytkowania przez uczestników szkoleń w swoich organizacjach (co konkretnie będzie przekazane – jest wskazane poniżej w programie).
 • Omówienie wybranych narzędzi selekcyjnych (testy psychometryczne) możliwych do pozyskania płatnie z rynku, wraz z omówieniem ich wad i zalet, metod użycia, w niektórych przypadkach również kosztów (te narzędzia nie mogą być i nie są przekazywane podczas szkolenia).
 • Krótki przegląd procesów powiązanych z rekrutacją i selekcją m.in. budowania wizerunku pracodawcy (Employer Brandingu), zatrudniania, adaptacji, ale też odejść i rozwiązań umów o pracę – pod kątem punktów styku z rekrutacją i selekcją.
 • Zwiększenie pewności dokonywania prawidłowej decyzji o zatrudnieniu kandydata poprzez poznanie zasad tworzenia tabel analitycznych do porównań kandydatów miedzy sobą oraz z wymaganiami stanowisk.
 • Fizyczne pozyskanie puli poprawnych wzorów dokumentów zatrudnieniowych do użytkowania przez uczestników szkoleń w swoich organizacjach.
 • Zapoznanie się na przykładach i/albo wzorach narzędzi mających wpływ na uniknięcie niechcianej fluktuacji kadry i ponownej rekrutacji w obszarach adaptacji zawodowej i monitorowania zwolnień, przekazanie wybranych narzędzi z tych obszarów.
 • Przeanalizowanie kluczowych miejsc automatyzacji pracy w obszarze rekrutacji i selekcji poprzez proste narzędzia IT (wypracowanie lub przekazanie narzędzi nie wchodzi w zakres szkolenia, pokazane są poglądowe obszary usprawnień).
 • Omówienie i przekazanie wskaźników controlingu personalnego dot. przebiegu, kosztów i efektywności procesów rekrutacji i selekcji oraz procesów powiązanych.
 • Pogłębianie umiejętności wnikliwej oceny kwalifikacji, kompetencji, motywacji i nastawienia kandydata, jego silnych i słabych stron w oparciu o poznane narzędzia, co zwiększa prawdopodobieństwo pozostania zrekrutowanych pracowników w zatrudnieniu.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do specjalistów HR, odpowiedzialnych za procesy rekrutacyjne w firmie.

Program szkolenia

Dzień 1. Przygotowanie do rekrutacji, rekrutacja i Employer Branding.

Wprowadzenie.

 • Statystyka rynku pracy: fakty, liczby, zjawiska na obecnym rynku pracy,
 • Szczegółowy przebieg procesu rekrutacji, selekcji, zatrudnienia, adaptacji i utrat pracowników – karty procesów zawierająca etapy, wykaz narzędzi, głównych realizatorów procesów.

Przygotowanie do rekrutacji.

 • Szczegółowy przebieg procesu rekrutacji, selekcji, zatrudnienia, adaptacji i utrat pracowników – karty procesu zawierająca etapy,
 • Wzór opisu stanowiska pracy + 20 gotowych opisów typowych stanowisk pracy
 • Wzór profilu kwalifikacyjno-kompetencyjnego + 20 gotowych profili,
 • Lista kompetencji, pre-definiowana lista kwalifikacji + 20 gotowych opisów kompetencji
 • Wskazanie, gdzie szukać inspiracji do tworzenia opisów i profili,
 • Ustalanie wynagrodzenia w zgodzie z rynkiem – dane płacowe bezpłatne i raporty płacowe płatne,
 • Wzór wniosku rekrutacyjnego (pozyskania wewnętrznej zgody na rekrutację).
 • Przykłady atrakcyjnych ogłoszeń o pracę – 20 przykładów wraz ze wskazaniem ich wad i zalet,
 • Długa lista portali, gdzie można publikować ogłoszenia o pracę,
 • Lista pasywnych i aktywnych metod rekrutacji np. viral recruitment – krótkie omówienie, przykłady z rynku,
 • Lista typowych kosztów rekrutacji,
 • Lista wskaźników controlingu personalnego dot. przebiegu, kosztów i efektywności procesów rekrutacji,
 • Kluczowe miejsca automatyzacji pracy w rekrutacji poprzez proste narzędzia IT – prezentacja kilku możliwości.

Emploer Branding.

 • Wspierająca rola Employer Brandingu w procesie pozyskania i utrzymania kadry,
 • Lista przykładów budowania marki pracodawcy, 20 przykładowych produktów Emploer Brandingu,
 • Candidate Experience – lista top 20 działań związanych z prowadzeniem kandydata w trakcie procesu rekrutacyjnego w taki sposób, aby miał on przeświadczenie o tym, że zdobywa wartościowe miejsce pracy,
 • Typowy pożądany kandydat organizacji, jego cechy – narzędzie Tworzenie Persony, 10 przykładów Persony,
 • Miejsca gdzie można znaleźć kandydatów, metody i akcje – narzędzie Dostęp do Persony, 10 przykładów Dostęp do Persony,
 • Korzyści (Emploee Value Proposition), jakie trzeba pokazać typowym kandydatom – narzędzie Koszyk Korzyści dla Persony, 10 przykładów Koszyk Korzyści dla Persony
 • Lista typowych kosztów Employer Brandingu,
 • Lista wskaźników controlingu personalnego dot. przebiegu, kosztów i efektywności procesów Employer Brandingu,
 • Kluczowe miejsca automatyzacji pracy w Employer Brandingu poprzez proste narzędzia IT – prezentacja kilku możliwości.

Dzień 2. Selekcja kandydatów do pracy.

Wprowadzenie.

 • Lista metod selekcji wraz z oceną kosztów, czasochłonności i trafności metod (ocena metod pod kątem zwiększenia pewności zatrudnienia kandydata, który pozostanie w pracy).
 • Katalog metod bezpłatnych i płatnych.

Analiza CV i dokumentów towarzyszących

 • Lista wskazówek do analizy CV
 • Lista wskazówek do analizy listy motywacyjnego
 • Lista wskazówek do analizy referencji
 • Przykład tabel porównawczych z analizy CV i dokumentów towarzyszących (kandydat a oczekiwania na stanowisku; porównanie kandydatów między sobą)

Wywiad standaryzowany

 • Kilka gotowych scenariuszy wywiadów m.in. wywiadu biograficznego i behawioralnego,
 • Pula ok 200 przydatnych pytań w selekcji kandydatów służących realnej diagnozie kwalifikacji, kompetencji i motywacji kandydata oraz zmniejszających rolę emocji w wyborze kandydata:
  • Ogólna zasada dot. zadawania pytań – pytania prognostyczne i nieprognostyczne
  • Przykłady pytań, które warto zadać niezależnie od stanowiska
   • Pytania dotyczące kwalifikacji
   • Pytania dotyczące doświadczenia zawodowego
   • Pytania dotyczące aktywności pozazawodowej
   • Pytania o silne i słabe strony
  • Przykłady pytań dot. motywacji do pracy
   • Pytania dotyczące inicjatywy własnej/akceptacji wysiłku zawodowego
   • Pytania dotyczące motywacji do pracy
   • Pytania dotyczące zdolności i chęci rozwoju
   • Pytania dotyczące planów kariery zawodowej
   • Pytania o poziom oczekiwań finansowych, preferowany poziom wynagrodzenia, o realność oczekiwań
   • Pytania o oczekiwania, wyobrażenia o pracy oraz o preferowany rodzaj pracy i czynności – doradcze, decyzyjne czy organizacyjne
   • Pytania o dostępność i mobilność
   • Pytania o powody zmiany pracy
  • Pytania do wywiadu behawioralnego (służących realnej diagnozie kwalifikacji, kompetencji) w zakresach:
   • Efektywność
    • Planowanie i organizowanie
    • Zarządzanie czasem
    • Umiejętność podejmowania decyzji
    • Branie na siebie ryzyka
    • Umiejętność monitorowania i kontroli
    • Sprawność organizacyjna
    • Energia, dążenie do rezultatów
    • Skuteczność w działaniu
   • Koncepcyjność
    • Kreatywność
    • Zwracanie uwagi na szczegóły, umiejętność analizy i osądzania
    • Rozwiązywanie problemów
    • Rozwiązywanie konfliktów
   • Współdziałanie
    • Umiejętność słuchania
    • Umiejętność pisemnego komunikowania się
    • Umiejętność wysławiania się
    • Umiejętność prezentacji
    • Koncentracja na zespole, relacje z ludźmi
    • Umiejętność przekonywania/wpływanie na innych
    • Umiejętność negocjacji
    • Wrażliwość interpersonalna
   • Funkcjonowanie osobiste
    • Niezłomność (antykruchość)
    • Umiejętność adaptacji
    • Elastyczność
    • Odporność na stres
    • Subordynacja/etyka
    • Odwaga
   • Umiejętności przywódcze
    • Planowanie i organizacja praz zespołu
    • Umiejętność delegowania
    • Umiejętność kontroli
    • Umiejętność rozwoju podwładnych
   • Orientacja na klienta
    • Umiejętność badania potrzeb klientów
    • Nastawienie na klienta
    • Skłonność do pełnienia serwisu na rzecz klienta
   • Wiedza specjalistyczna
    • Pytania ogólne skłaniające kandydata do ujawnienia wiedzy
    • Kilka pytań o konkretne uniwersalne kompetencje organizacyjne wraz z kluczem odpowiedzi
   • Pytania o preferencje dot. kultury organizacyjnej firmy
   • Dalsze pytania rekrutacyjne pozwalające lepiej poznać kandydata (otwarte)
   • Pytania stresory, cele i warunki ich zadawania
   • Lista dozwolonych i niedozwolonych pytań na wrażliwe tematy
   • Lista błędów popełnianych podczas rozmowy rekrutacyjnej i w procesie oceny kandydatów wraz z rozwiązaniami jak tych błędów nie popełniać
  • 5 przykładów kwestionariuszy wywiadów i tabel porównawczych (kandydat a oczekiwania na stanowisku; porównanie kandydatów między sobą)
  • Lista 20 typowych pytań Kandydatów, do których trzeba się przygotować

Testy selekcyjne bezpłatne:

 • Gotowe narzędzia testowe dot. 10 uniwersalnych zakresów wiedzowych (np. zarządzanie projektami, zarządzanie procesami) wraz z kluczami odpowiedzi
 • Gotowe narzędzia testowe dot. 10 uniwersalnych kompetencji tzw. miękkich (np. organizacji czasu pracy, negocjacji) wraz z kluczami odpowiedzi
 • Gotowe narzędzia testowe dot. 10 uniwersalnych typologii dot. stylów funkcjonowania (np. stylów komunikacji, decyzyjnych) wraz z kluczami odpowiedzi
 • Test dot. wartości wraz z kluczem odpowiedzi
 • 5 przykładów tabel porównawczych (kandydat a oczekiwania na stanowisku; porównanie kandydatów między sobą)

Testy selekcyjne psychometryczne płatne (Uwaga! Jedynie przegląd narzędzi z rynku bez ich udostępniania do użycia):

 • Zestawienie najbardziej popularnych narzędzi i ich porównanie
 • Prezentacja i omówienie kilku narzędzi z rynku m.in. metod testowania, zakresu i formy pozyskiwania informacji, formy raportów wraz z analizą użyteczności
 • 5 przykładów wykresów i tabel porównawczych (kandydat a oczekiwania na stanowisku)

Próbki pracy, studia przypadków, mini assessment  center – analiza kilku przykładów projektowania, przebiegu oraz raportowania (ku inspiracji do tworzenia własnych narzędzi).

Lista typowych kosztów selekcji bezpośrednich i pośrednich,

Lista wskaźników controlingu personalnego dot. przebiegu, kosztów i efektywności procesów selekcji,

Kluczowe miejsca automatyzacji pracy w selekcji poprzez proste narzędzia IT – prezentacja kilku możliwości.

Dzień 3. Zatrudnienie, adaptacja i odejścia oraz ich powiązanie z procesami rekrutacji i selekcji.

Decyzja o zatrudnieniu i zatrudnienie

 • Tabela wyboru kandydata do zatrudnienia z puli kandydatów,
 • Wycena luki kwalifikacyjnej wybranego kandydata – arkusz kontrolny,
 • Podstawowe dokumenty kadrowe używane w zatrudnieniu i ich zastosowanie,
 • Lista typowych kosztów zatrudnienia bezpośrednich i pośrednich,
 • Lista wskaźników controlingu personalnego dot. przebiegu, kosztów i efektywności procesów zatrudnienia,
 • Kluczowe miejsca automatyzacji pracy w zatrudnieniu poprzez proste narzędzia IT – prezentacja kilku możliwości.

Adaptacja zawodowa

 • Elementy 4 C (skutecznej adaptacji) w procesie wdrażania pracownika do pracy oraz szeroka lista możliwych działań adaptacyjnych w duchu 4 C (ok. 50 możliwości),
 • Wskazówki do rozwoju kompetencji w okresie adaptacji zawodowej – 10 pakietów gotowych wskazówek do rozwoju najbardziej uniwersalnych kompetencji,
 • Ocena finansowa potencjalnych kosztów i korzyści adaptacji,
 • 3 ankiety oceny procesu adaptacji,
 • 3 arkusze oceny pracownika adaptowanego,
 • Lista typowych kosztów adaptacji bezpośrednich i pośrednich,
 • Lista wskaźników controlingu personalnego dot. przebiegu, kosztów i efektywności procesów adaptacji,
 • Kluczowe miejsca automatyzacji pracy w adaptacji poprzez proste narzędzia IT – prezentacja kilku możliwości.

Odejścia i rozwiązania umów o pracę

 • Lista symptomów wskazujących na chęć pracownika do odejścia,
 • Lista ryzyk podkupienia przez innego pracodawców w pierwszym okresie pracy – czynniki pull i push skłaniające nowego pracownika do odejścia,
 • 6 przykładów arkuszy exit interview / exit questionnaire,
 • Lista symptomów wskazujących na to, że nie należy przedłużać umowy o pracę z nowym pracownikiem lub należy go zwolnić (jeśli umowa o pracę była na czas nieokreślony),
 • 3 przykłady udzielania konstruktywnego feedbacku zwalnianym pracownikom,
 • Lista 20 odpowiedzi na trudne pytania zwalnianego pracownika,
 • Lista 10 pomysłów jak pomóc zwalnianemu pracownikowi.

 

Czas trwania

21h (stacjonarnie: 1 dzień:10-17, 2 dzień: 09-16, 3 dzień: 08-15, online każdy dzień 09:00-16:00)

Prelegenci

Irmina Gocan
Irmina Gocan
Kompetea

Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR business partner w dużych organizacjach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego ds. Strategii HR i Rozwoju w Poczcie Polskiej S.A., która jest największym polskim pracodawcą. W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych proje... Rozwiń któw strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także systemy pozyskiwania, angażowania i motywowania pracowników. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, systemy motywowania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu. Zwiń

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Microsoft Teams
Microsoft Teams

Rejestracja

Cena szkolenia online
2 124
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 190 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 4.11% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. Opłata za szkolenie jest przelewem w ciągu 7 dni od daty szkolenia na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 6. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 7. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 8. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

KFS lub UP

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa Ludwika Rydygiera 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!