Obowiązki uczestników systemów wsparcia OZE, redysponowanie instalacji OZE

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line „OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SYSTEMÓW WSPARCIA OZE, ZASADY REDYSPONOWANIA INSTALACJI OZE”.  Podczas zajęć szczegółowo omówione zostaną rodzaje i charakter obowiązków, które nakładają na beneficjentów systemów pomocy publicznej przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, terminy realizacji, a także sankcje karne z tytułu ich niewykonania. Przybliżymy Państwu również zasady oraz warunki realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa w poszczególnych systemach wsparcia, w tym podobieństwa i różnice tych systemów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozliczeń ujemnego salda. W toku zajęć nie zabraknie czasu na rzeczową dyskusję, w tym analizę pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych.  
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób i firm związanych z energetyką, odnawialnymi źródłami energii itp.
 

Program szkolenia

9.00 - 9.30 LOGOWANIE UCZESTNIKÓW
9.30 - 11.00
I. Istota zobowiązań beneficjentów systemów wsparcia OZE

 • system aukcyjny - charakter i rodzaj zobowiązania aukcyjnego:
 • termin realizacji zobowiązania  oraz skutki jego uchybienia
 • konstrukcja „uznania zobowiązania za spełnione” - analiza propozycji wynikających z projektu z dnia 20 grudnia 2022 r. - ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99);
 • systemy taryfy/premii gwarantowanej - przedmiot deklaracji FIT/FIP - moment przystąpienia do realizacji zobowiązania - skutki braku realizacji zobowiązania
 • aktualne stanowiska interpretacyjne URE, UOKIK oraz Zarządcy Rozliczeń S.A.
 • aktualne zasady przedłużania terminu spełnienia zobowiązań w systemach wsparcia:
 • modyfikacja regulacji „COVID-owych”
 • krąg adresatów nowych uprawnień
 • zakres skutków ex lege - art. 72 - 74 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
 • projekt ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw - art. 11 pkt 5 i art. 12;

II. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w roku 2023 - terminy realizacji - rekomendowane formularze sprawozdawcze - system aukcyjny:

 • termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej
 • 15-letni okres wsparcia a 3-letni okres rozliczeniowy obowiązku dostarczania zadeklarowanego wolumenu energii elektrycznej
 • wolumeny energii - roczne i trzyletnie okresy rozliczeniowe - katalog przesłanek ograniczających zakres odpowiedzialności z tytułu braku sprzedaży zadeklarowanej ilości energii
 • systemy FIT/FIP:
 • harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji
 • termin rozpoczęcia sprzedaży/wytwarzania energii
 • obowiązki instalacji OZE wytwarzających w wysokosprawnej kogeneracji
 • potencjalne modyfikacje obowiązków beneficjentów systemów wsparcia OZE - analiza zmian wynikających z projektu z dnia 20 grudnia 2022 r. ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99);

III. Obowiązki w obszarze pomocy publicznej - system aukcyjny - systemy FIT/FIP

 • informacja roczna
 • raportowanie pomocy ad hoc
 • zasady korekty ceny skorygowanej - Csn
 • case study
 • proponowane zmiany brzmienia art. 39 i art. 39a ustawy OZE - projekt z dnia 20 grudnia 2022 r. -ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99);

11.00 - 11.15 Przerwa
11.15 - 13.15
IV. Zmiana właścicielska instalacji OZE

 • zgoda Prezesa URE na przejście praw i obowiązków wynikających z wygranej aukcji - analiza regulacji ustawowych - postanowienia Regulaminu aukcji - case study
 • zasady obowiązujące w systemach FIT/FIP - możliwe stany faktyczne - praktyka orzecznicza;

V. Aktualizacja oferty aukcyjnej

 • warunki dopuszczalności i termin aktualizacji oferty
 • zakres i skutki aktualizacji
 • zakres uprawnień i rola Prezesa URE
 • proponowane zmiany w obszarze zasad i skutków aktualizacji oferty - projekt z dnia 20 grudnia 2022 r. - ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99);

VI. Zasady rozliczania ujemnego salda

 • pojęcie „ujemnego salda” oraz „dodatniego ujemnego salda” - analiza porównawcza systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP
 • obowiązki w zakresie prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej
 • system rozliczeń a funkcja „sprzedawcy zobowiązanego”
 • zasady rozliczeń „dodatniego ujemnego salda” obowiązujące od dnia 16 października 2022 r. - regulacje przejściowe
 • stanowiska i wytyczne kierunkowe Zarządcy Rozliczeń S.A.
 • projektowane zmiany brzmienia art. 92 i art. 93 ustawy OZE - projekt z dnia 20 grudnia
 • 2022 r. - ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99);

VII. Sankcje

 • „trzy rodzaje” sankcji na gruncie systemu aukcyjnego:
 • utrata statusu beneficjenta aukcyjnego systemu wsparcia
 • przepadek zabezpieczenia
 • finansowa sankcja karna
 • zasady i tryb procedowania  
 • sankcje na gruncie systemów FIT/FIP
 • art. 168 pkt 15 i 16 ustawy OZE - podstawa wymiaru oraz wysokość kary pieniężnej - przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary
 • art. 170 ust. 6 ustawy OZE - analiza zmiennych wzoru
 • odpowiedzialność karna kierownika przedsiębiorstwa energetycznego - pojęcie „kierownika przedsiębiorstwa” - przesłanki orzeczenia kary - analiza aktualnego stanowiska judykatury
 • analiza proponowanych zmian oraz ich skutków w obszarze sankcji karnych, wynikających
 • z projektu z dnia 20 grudnia 2022 r. - ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99);

13.15 - 13.45 Przerwa
13.45 - 15.15
VIII. Redysponowanie instalacji odnawialnego źródła energii , a realizacja obowiązków aukcyjnych  - projekt z dnia 26 stycznia 2023 r. - ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74)

 • polecenie wyłączenia jednostki wytwórczej - polecenie zmniejszenia mocy wytwarzanej przez jednostkę wytwórczą - projektowany art. 9c ust. 7a - 7n ustawy - Prawo energetyczne:
 • uprawnienia i obowiązki operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego
 • uprawnienia i obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
 • cel procedowanych rozwiązań
 • warunki uzasadniające wydanie polecenia
 • sposób obliczania oraz wypłaty rekompensaty finansowej
 • skutki redysponowania dla:
 • obowiązku rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w aukcyjnym systemie wsparcia - warunki „uznania obowiązku za zrealizowany”
 • rozliczenia wolumenu energii elektrycznej podlegającej sprzedaży w aukcyjnym systemie wsparcia -  projektowane zmiany brzmienia art. 83 ust. 2 ustawy OZE
 • system redysponowania - obowiązki informacyjne Zarządcy Rozliczeń S.A. - Prezesa URE - operatorów systemu elektroenergetycznego - wytwórców:
 • zasady i terminy przekazywania danych na potrzeby wyznaczania jednostkowych kosztów wynikających z poleceń oraz rozliczeń za energię zredukowaną
 • zakres danych podlegających przekazaniu OSD/OSP
 • obowiązek aktualizacji danych
 • dane podlegające zgłoszeniu przez wytwórcę - skutki niedopełnienia obowiązku - czynności OSE podejmowane w wyniku zgłoszenia;

15.15.- 15.45 Podsumowanie, dyskusja i zakończenie zajęć.

Czas trwania

9.00-15.45

Prelegenci

Katarzyna Szwed-Lipińska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Eurocon Ewelina Walczuk
 • Ulica i nr: Kolejowa 15/17
 • Kod pocztowy: 01-217
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5631987107

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Eurocon Ewelina Walczuk
01-217 Warszawa, Polska
Kolejowa 15/17
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!