Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel - szkolenie zaawansowane

O szkoleniu

Celem kursu jest poznanie zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel oraz praktyczne ich wykorzystanie w codziennej pracy.

Podczas szkolenia omawiamy szereg zaawansowanych funkcji daty, tekstowych czy logicznych. Staramy się, aby każdy kursant poznał praktyczny wymiar zastosowania funkcji Excela. Dlatego nasi wykładowcy duży nacisk kładą na praktyczne ćwiczenia przygotowane specjalnie dla potrzeb kursantów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu dowiesz się m. in. jak:

 • przyśpieszyć i usprawnić pracę z arkuszem kalkulacyjnym Excel,
 • zastosować formatowanie warunkowe w celu zautomatyzowania formatowania arkusza, szybkiego odszukiwania błędów, automatycznego wyróżniania całych wierszy tabeli czy arkusza,
 • stworzyć szybkie obliczenia za pomocą zaawansowanych funkcji,
 • porównywać tabele i szybko uzupełniać dane korzystając z funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO czy INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ,
 • posługiwać się tabelami przestawnymi w celu zaprezentowania danych, stworzenia szybkich obliczeń czy wykonania analizy na danych,
 • poradzić sobie z błędami podczas importowania danych,
 • zastosować skróty klawiaturowe,
 • tworzyć proste makra, tak aby zautomatyzować pracę na arkuszu kalkulacyjnym.

Kursanci poznają także funkcje porównywania i wyszukiwania, takie jak: WYSZUKAJ.PIONOWO czy INDEKS i PODAJ POZYCJĘ. Omawiamy szerokie zastosowanie tych funkcji w codziennej pracy z Excelem.

Duży nacisk kładziemy także na stosowanie nazw w formułach i arkuszach oraz formatowania warunkowego. Uczestnicy mają okazję zapoznać się także z formatowaniem warunkowym za pomocą formuł. Niezbędnym elementem szkolenia jest także zastosowanie szybkiej obróbki danych w dłuższych tabelach w tym zastosowanie narzędzia TABELA.

Ważnym elementem szkolenia jest także nauka tworzenia funkcji zagnieżdżonych. Dzięki temu kursanci opanują sprawne łączenie funkcji oraz nabędą praktycznych umiejętności ich stosowania.

Uczestników szkolenia excel zapoznajemy z praktycznym wykorzystaniem funkcji tablicowych, które w wielu przypadkach potrafią zastąpić inne bardziej skomplikowane funkcje, omawiamy kiedy powinniśmy stosować funkcje tablicowe i jak je odróżnić od zwykłych formuł.

Duży blok szkoleniowy poświęcamy na analizę zestawów danych za pomocą tabeli przestawnej oraz jej zaawansowanych funkcji i różnych form prezentacji danych. Objaśniamy także, jak stworzyć wykresy przestawne i jak je powiązać z tabelą przestawną.

Kursanci nabywają też praktycznych umiejętności zabezpieczania arkusza kalkulacyjnego.

Uczestnicy poznają także metody powiązania ze sobą aplikacji wchodzących w skład Ms Office oraz sposoby importowania i eksportowania danych z innych plików do Excela.

Podczas szkolenia kursanci nabywają także praktycznych zdolności posługiwania się skrótami klawiaturowymi Excela. Skróty klawiaturowe znacznie wpływają na czas wykonywania poszczególnych zadań w arkuszu kalkulacyjnym.

Kursanci zdobywają również praktyczną wiedzę o wykorzystywaniu prostych makropoleceń w celu przyśpieszenia wykonywania powtarzających się czynności. Tworzą także proste makra w rejestratorze makr.

Istotnym atutem szkolenia z Excela jest także prezentacja przez trenera szeregu sztuczek i trików, które mogą znacznie przyśpieszyć pracę w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dla osób posiadających wiedzę w zakresie obsługi Excela, natomiast chcą posiadać wiedzę zaawansowaną.

Program szkolenia

Organizacja danych w arkuszach Excela

 • Organizacja zbiorów danych z wykorzystaniem obiektu Tabela
 • Praca z danymi przekształconymi na Tabelę

  Zmiana zakresu danych, automatyczne kopiowanie formuł w tabeli, tworzenie funkcji w Tabelach

 • Tworzenie automatycznych serii danych

  Tworzenie numerów seryjnych, dat z pominięciem weekendów, tworzenie własnych serii danych w celu zautomatyzowania wpisywania powtarzających się danych

Narzędzia Excela niezbędne w codziennej pracy

 • Metody pracy na kilku arkuszach łącznie w celu przyśpieszenia wykonywania powtarzających się czynności
 • Szybkie grupowanie kolumn i wierszy
 • Wykorzystanie skrótów klawiaturowych Excela niezbędnych do nawigacji po zbiorach danych
 • Zaawansowane metody zaznaczania i selekcji danych z wykorzystaniem opcji „Przejdź specjalnie”

  Metody automatycznego zaznaczania i uzupełniania pustych komórek w zbiorach danych z wykorzystaniem narzędzia „Przejdź do - specjalnie”

 • Zaawansowane wykorzystanie narzędzia „Wklej specjalnie”

  Wykorzystanie narzędzia do: transpozycji danych, operacji arytmetycznych (dodaj, pomnóż), oraz do zmiany tekstu na liczbę - opcja niezbędna przy pracy ze zbiorami danych pobieranych z innych programów

 • Śledzenie zależności i poprzedników w formułach (śledzenie formuł)

Tabele przestawne i wykresy przestawne

 • Tworzenie tabel przestawnych

  Przygotowanie danych, wyjaśnienie błędów związanych z danymi, tworzenie tabeli przestawnej, wyjaśnienie elementów i metody obsługi tabeli przestawnej

 • Praca z tabelą przestawną

  Praktyczne przykłady wykorzystania tabeli przestawnej do tworzenia raportów i analiz (ćwiczenia na danych sprzedażowych, księgowych, finansowych, produkcyjnych). Posługiwanie się elementami tabeli przestawnej, poruszanie się po tabeli przestawnej

  • Dodawanie danych do pola wierszy
  • Dodawanie danych do pola kolumn
  • Dodawanie danych do pola danych (wartości)
  • Dodawanie danych do pola filtru
  • Zmiana funkcji podsumowujących: suma, średnia, minimum, maximum
  • Grupowanie danych w tabeli przestawnej

   Tworzenie obliczeń z grup danych na podstawie dat (np. tworzenie sum miesięcy, lat i kwartałów z dat), obliczenia po danych liczbowych (przedziały), grupowanie danych tekstowych

  • Filtrowanie danych w tabeli przestawnej

   Metody i sposoby filtrowania danych zgromadzonych w tabeli przestawnej

  • Wyświetlanie wyników jako procenty

   Przedstawienie wyników tabeli przestawnej jako procenty: procent kolumn i procent wierszy

 • Formatowanie tabeli przestawnej

  Zmiana wyglądu tabeli, zmiana układu tabeli przestawnej (konspektowy, tabelaryczny, kompaktowy), pokazywanie sum częściowych, powtarzanie etykiet wierszy (elementów) tabeli

 • Wykresy przestawne
  • Automatyczne przechodzenie z tabeli przestawnej do wykresu przestawnego
  • Automatyczne tworzenie wykresów przestawnych
  • Zmiana funkcji wykresów przestawnych
  • Formatowanie wykresów przestawnych

Obliczenia - Praca z formułami i funkcjami Excela

 • Odwołania bezwzględne (blokowanie komórek) i ich zaawansowane zastosowanie
 • Funkcje logiczne: JEŻELI, LUB, ORAZ

  Zagnieżdżanie funkcji logicznych w celu określenia różnych warunków obliczania danych

 • Funkcje liczące: SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI

  Sumowanie danych wykorzystaniem jednego i kilku kryteriów, sumowanie danych liczbowych po kryteriach tekstowych np. po pierwszej literze danego wyrazu lub części tekstu. Zliczanie ilości danych po kilku kryteriach.

 • Funkcje porównywania i wyszukiwania danych w tabelach: WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ

  Zagnieżdżanie funkcji porównywania w innych funkcjach. Porównywanie dwóch tabel. Metody uzupełniania danych pomiędzy tabelami z wykorzystaniem funkcji porównania. Porównywanie tabel po wierszach i po kolumnach z wykorzystaniem funkcji INDEKS i PODAJ POZYCJĘ. Połączenie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO z funkcją JEŻELI.BŁĄD i CZY.BŁĄD, w celu eliminacji błędów

 • Funkcje daty i czasu: DZIŚ, DATA.RÓŻNICA, DATA, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, WEEKNUM, DNI.ROBOCZE, CZAS

  Wykorzystanie zagnieżdżeń funkcji daty do: odejmowania miesięcy i lat. Przekształcanie daty w formie tekstowej na datę w celu dokonania obliczeń. Obliczanie numeru tygodnia roku, obliczanie dni roboczych między datami, obliczanie dokładnej ilości miesięcy i lat między datami.

 • Funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, ZNAJDŹ, FRAGMENT TEKSTU, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, TEKST, PODSTAW, LITERY.WIELKIE, Z.WIELKIEJ.LITERY, DŁ

  Łączenie i dzielenie tekstów, szybka zmiana wielkości liter, usuwanie zbędnych odstępów (zbędnych spacji), zamiana tekstu na liczbę, zamiana znaków w tekście, oddzielanie tekstów w celu ich wykorzystania w innych funkcjach

 • Zastosowanie funkcji CZY.BŁĄD, JEŻELI.BŁĄD, CZY.TEKST, CZY.LICZBA do wykrywania i eliminowania błędów
 • Tworzenie i praca z funkcjami zagnieżdżonymi w innych funkcjach

Obliczenia za pomocą funkcji tablicowych

 • Tworzenie funkcji tablicowych działających na dużych zbiorach danych

  Wstawianie funkcji z użyciem (CTRL+SHIFT+ENTER), wykorzystanie funkcji tablicowych w celu eliminacji zbędnych obliczeń, zagnieżdżanie funkcji w innych funkcjach z wykorzystaniem obliczeń tablicowych

Zarządzanie arkuszami i skoroszytami

 • Wykorzystanie narzędzia konsoliduj do tworzenia połączeń z danych znajdujących się w różnych plikach i skoroszytach

  Wykorzystanie dwóch możliwości konsolidacji: według nagłówków kolumn lub według wierszy z pierwszej kolumny tabeli, pobieranie danych z różnych plików Excela z wykorzystaniem Sumy i Średniej i Licznika, konsolidacja danych uwzględniająca wyświetlanie danych pochodzących z innych arkuszy i skoroszytów

 • Tworzenie obliczeń z danych znajdujących się w innych arkuszach i skoroszytach
 • Łączenie arkuszy za pomocą funkcji

  Konsolidacja danych z różnych arkuszy i plików z wykorzystaniem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

 • Praca z nazwami arkusza
  • Nazywanie komórek i zakresów

   Nadawanie nazw zakresom, zmiana zakresu widoczności nazwy, obsługa menadżera nazw, usuwanie oraz korygowanie nazw

  • Praca na funkcjach z wykorzystaniem nazw (odwołania do nazw)

   Zastosowanie nazw w obliczeniach z wykorzystaniem funkcji SUMA, ŚREDNIA, WYSZUKAJ.PIONOWO. Obliczanie danych poprzez nazwę pobieranych z innych arkuszy, wykorzystanie skrótu klawiaturowego F3 do wywoływania nazw

 • Łączenie skoroszytów i praca na różnych skoroszytach

Sortowanie i filtrowanie danych

 • Zaawansowane sortowanie

  Sortowanie danych po kilku kategoriach, sortowanie danych od lewej do prawej (po wierszach)

 • Zaawansowane filtrowanie

  Filtrowanie złożone, metody wykorzystywania filtrów zaawansowanych, w przypadku Excela 2003 tworzenie wartości unikatowych z pomocą filtrowania zaawansowanego

Poprawność danych

 • Ograniczanie błędów wprowadzania danych z wykorzystaniem poprawności danych

  Sposoby ograniczenia wpisywania danych z użyciem opcji liczb, dat i długości tekstu, praktyczne przykłady użycia POPRAWNOŚCI DANYCH do ograniczenia ilości błędów w danych wpisywanych do arkusza

 • Pola list rozwijanych
  • Tworzenie list rozwijanych

   Listy rozwijane oparte na danych pochodzących z jednego arkusza, wykorzystanie list rozwijanych do ograniczenia błędów wprowadzania danych, wprowadzanie komunikatów wejściowych i alertów o błędach

  • Pobieranie danych do list z innych arkuszy

   Sposoby pobierania danych do list rozwijanych z innych arkuszy poprzez odwołania do nazwy, powiązania list rozwijanych z funkcjami

Tworzenie zaawansowanych wykresów

 • Wykres z wieloma seriami danych

  Poprawne przygotowanie danych do wykresów z zastosowaniem funkcji, modyfikacja zakresu danych w źródle danych wykresów

 • Tworzenie wykresów z dwoma osiami danych

  Przypisywanie drugiej osi do wykresu, zmiana danych na osi

 • Zaawansowane formatowanie wykresów

  Wstawienie elementów graficznych do wykresu np. loga firmy, umieszczanie własnych obiektów graficznych, jako punktów wykresu, zmiana zakresu liczb na osiach

 • Tworzenie trendów danych na wykresie

Wymiana informacji pomiędzy różnymi programami i aplikacjami MS Office

 • Importowanie danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych:
  • Pobieranie danych z plików tekstowych i innych aplikacji

   Opcje importu danych, zastosowanie i modyfikacje opcji narzędzia TEKST JAKO KOLUMY, w celu dokonania poprawnego importu danych pozbawionego błędów

  • Zastosowanie funkcji i narzędzi Excela w celu poprawy i likwidacji błędów powstających podczas importowania danych

   Zastosowanie funkcji tekstowych do „oczyszczania” i naprawy danych, sposoby zamiany liczb przechowywanych jako tekst na liczby, w celu umożliwienia dokonania obliczeń na danych, oczyszczanie danych ze zbędnych znaków, zamiana kropki na przecinek, likwidacja zbędnych odstępów w danych, szybkie usuwanie pustych wierszy z danych

 • Dołączanie dokumentu z programu pakietu Office do skoroszytu Excela

  Wstawianie dokumentów np. Worda do arkuszy Excela i odwrotnie

 • Tworzenie hiperłączy

  Otwieranie dokumentów z poziomu arkusza Excel, tworzenie nawigacji po dokumencie z wykorzystaniem hiperłączy

 • Korespondencja seryjna

  Wykorzystanie danych z arkusza Excela do tworzenia seryjnej korespondencji w programie Word

Wykorzystanie narzędzia formatowanie warunkowe

Automatyczna zmiana wyglądu komórek, wierszy i kolumn arkusza ze względu na określone warunki

 • Formatowanie warunkowe z użyciem już zdefiniowanych reguł

  Formatowanie komórek z określonym tekstem, formatowanie dat, formatowanie liczb

 • Formaty warunkowe w postaci graficznej

  tworzenie histogramów (paski danych), dodawanie graficznych ikon do danych, tworzenie skali kolorów

 • Formatowanie warunkowe dat z wykorzystaniem funkcji

  Zaznaczanie wierszy z datami, które są sobotami i niedzielami oraz dniami wolnymi, zaznaczanie terminów i dat, które już minęły

 • Automatyczna zmiana kolorów komórek i całych wierszy z wykorzystaniem formatowania warunkowego i prostych formuł

Zabezpieczenie dokumentu

 • Blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł
 • Ochrona arkuszy i skoroszytów

  Całkowite zablokowanie arkuszy przed możliwością edycji, blokowanie zawartości arkusza z możliwością dokonywania wpisów do wybranych komórek, zabezpieczanie formuł przed podglądem i przypadkową modyfikacją, ukrywanie arkuszy

Drukowanie arkuszy Excela

 • Zaawansowane funkcje drukowania i przygotowania do wydruku
 • Drukowanie nagłówka zbioru danych na każdej stronie

Proste makropolecenia

Automatyzacja często powtarzających się czynności w Excelu

 • Tworzenie makr za pomocą rejestratora

  Przypisywanie skrótu klawiaturowego do makra, tworzenie makr formatujących komórki i innych, zapisywanie makr w jednym skoroszycie i w obrębie całego programu Excel

 • Modyfikacja i usuwanie makr

  Wywoływanie stworzonych makr, usuwanie i wywoływanie makr, przeglądanie kodu makr – prosta edycja

 • Przypisywanie makr do przycisków

  Dodawanie makr do elementów graficznych (przycisków, obrazów, kształtów)

Czas trwania

2 dni: 8:30-15:30

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu i arkuszem kalkulacyjnym Excel.
Komputer z dostępem do Internetu i arkuszem kalkulacyjnym Excel.
Komputer z dostępem do Internetu i arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
970
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Akademia Komputerowa AkKom
 • Ulica i nr: Gepperta 2/6
 • Kod pocztowy: 50-076
 • Miejscowość: Wrocław
 • Numer NIP: 9251757596

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Akademia Komputerowa AkKom
50-076 Wrocław, Polska
Gepperta 2/6
woj. dolnośląskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!