Ochrona danych osobowych (RODO) w placówkach oświatowych - praktyczne aspekty

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych porad jak zracjonalizować ochronę danych osobowych w edukacji tak aby nie uchybić wymaganiom prawnym z jednej strony, ale też nie tworzyć nadmiaru dokumentów i procedur utrudniających normalne funkcjonowanie placówki oświatowej.

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione zagadnienia dotyczące konkursów, wizerunku, przetwarzania danych w dokumentacji (wnioski do szkół, świetlica, odbiór dzieci), a także zagadnienia związane z pracą zdalną np. bezpiecznym korzystanie z narzędzi do zdalnej nauki oraz wymagań proceduralnych. Omówiona zostanie także kwestia publikowania zdjęć na facebooku – stanowisko ERODO z 23 lipca 2020r. w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów dedykowane dla placówek oświatowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI! Każdy uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe dedykowane dla placówek oświatowych,
 • protokoły konsultacji monitoringu wizyjnego z organem prowadzącym oraz radą rodziców, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim ( wymagania art. 108a Prawa oświatowego),
 • regulaminy monitoringu wizyjnego,
 • regulamin pracy w SIO,
 • regulamin e-dzinnika
 • procedury wynoszenia danych poza obszar przetwarzania danych,
 • procedury dr. pracy zdalnej nauczycieli,
 • obowiązki informacyjne dla szkół,
 • zgody i obowiązki informacyjne: konkursy, wizerunek i inne uroczystości szkolne,
 • plany audytów dla IOD wraz ze sprawozdaniami,
 • plany szkoleń wraz z materiałami do przeprowadzenia szkolenia
 • RCP i obowiązki informacyjne dla PPK
 • i wiele innych wzorów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest adresowane do osób zaangażowanych co najmniej częściowo bądź odpowiedzialnych za kwestie związane z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w placówkach oświaty.

Program szkolenia

 1. CZY PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ NA FACEBOOKU SZKOLNYM JEST LEGALNE- NOWOŚĆ-wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18.
 2. OBOWIĄZKI DYREKTORA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH.
 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE- PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI:
  • zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, realizacja umowy, interes publiczny, uzasadniony interes – którą przesłankę zastosować i dlaczego?
  • ćwiczenie praktyczne – wskazanie podstaw prawnych przetwarzania wybranych czynności przetwarzania danych funkcjonujących w organizacji
  • kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
  • przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli, osób trzecich,
  • przetwarzanie szczególnych kategorii danych.
 4. WIZERUNEK, KONKURSY, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE.
 5. PRACA NAUCZYCIELI POZA SZKOŁĄ.
  Szkoła jako administrator musi zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych (art. 32 RODO). Korzystanie z materiałów zawierających dane uczniów poza szkołą powoduje duże ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych (np. pozostawienie w transporcie komunikacji miejskiej), zniszczenia, zmiany treści, uszkodzenia czy też udostępnienia osobom nieupoważnionym (np. domownikom). Nie ma przepisu zakazującego tego typu praktykę. System ochrony danych osobowych w szkole powinien uwzględnić również takie sytuacje – Dyrektor musi podjąć decyzję, czy nauczyciel należycie zabezpieczy dane osobowe uczniów poza szkołą.
  • czy praca zdalna zmienia zasady związane z rodo?
  • bezpieczeństwo przetwarzania danych w domu,
  • ustalanie zasad pracy zdalnej nauczycieli,
  • dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online,
  • jak przeprowadzić analizę zagrożeń w związku z pracą zdalną?
  • zasady korzystania z poczty elektronicznej,
  • platformy wykorzystywane do pracy zdalnej,
  • praca zdalna a dokumenty papierowe.
 6. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE.
  Placówki oświatowe muszą odpowiednio zabezpieczyć wszystkie dane osobowe (art. 32 RODO) poprzez wdrożenie właściwych środków technicznych i organizacyjnych, np.:
  • pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych,
  • zdolność do zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie uszkodzenia fizycznego lub technicznego,
  • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 7. PRAWEM WYMAGANA DOKUMENTACJA RODO DLA PLACÓWEK OŚWIOATOWYCH.
  Placówki oświatowe muszą prowadzić dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Ważne, żeby dokumentacja zawierała wszystkie najważniejsze elementy wymagane przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO, np.: odpowiednie polityki ochrony danych, w tym polityka postępowania w razie naruszenia ochrony danych (nowym obowiązkiem wynikającym z art. 33 RODO jest konieczność zgłaszania naruszeń ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – przykład naruszenia w szkole: przypadkowe wysłanie danych dziecka do innego rodzica):
  • polityka ochrony danych,
  • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
  • regulaminy SIO,
  • polityki e-dzinnika (RODO).
 8. MONITORING WIZYJNY W SZKOŁACH:
  • podstawy i zasady stosowania monitoringu,
  • czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do istniejących już systemów?
  • obowiązki administratora wobec osób obserwowanych,
  • dokumentacja (regulamin monitoringu),
  • obowiązek informacyjny,
  • dokumenty,
  • okres przechowywania,
  • dostosowanie przepisów wewnętrznych,
  • wymóg konsultacji z organem prowadzącym oraz radą rodziców, radą pedagogiczną samorządem uczniowskim ( art.108 Prawa Oświatowego).
  • WARSZTAT: analiza dokumentacji dt. monitoringu ( regulaminy, konsultacje, wniosek do organu prowadzącego).
 9. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W TRAKCIE REKRUTACJI.
  Proces przyjmowania dzieci do szkoły związany jest z gromadzeniem danych osobowych kandydatów do szkoły oraz ich opiekunów prawnych. Przepisy o ochronie danych osobowych (art. 13 i 14 RODO) wymagają spełnienia wobec tych osób tzw. obowiązku informacyjnego (informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, np. w jakim celu, jak długo będą przetwarzane oraz o prawach, jakie przysługują osobom, których dane dotyczą).
 10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W KONTEKŚCIE ZAPROSZENIA NA UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA SZKOLNE.
  Osoby zaproszone na uroczystości / wydarzenia szkolne muszą zostać poinformowane o przetwarzaniu ich danych osobowych (spełnienie obowiązku informacyjnego). Najbardziej problematyczna jest kwestia związana ze sposobem wręczenia gościom noty informacyjnej. Urząd Ochrony Danych Osobowych zaleca, żeby dokonać tzw. warstwowego przekazywania informacji, tzn. w pierwszej kolejności należy przekazać najważniejsze informacje (np. kto jest administratorem i w jakim celu będą przetwarzane dane), a następnie powiadomić, gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, np. na stronie internetowej szkoły.
 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE, A PUBLIKACJA WYNIKÓW REKRUTACJI.
 12. OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOLE.
 13. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE.
 14. ODBIÓR DZIECI ORAZ UDZIELANIE INFORMACJI OSOBOM TRZECIM.
 15. ZASTĘPSTWA NAUCZYCIELI.
 16. KOMUNIKACJA Z RODZICAMI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ.
 17. ODCZYTYWANIE OBECNOŚCI PO NAZWISKU.
 18. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ W SZKOLE.
 19. PRZETWARZANIE DANYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA NP. CUW.
 20. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ.
 21. ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
  • informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
  • nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
  • szkolenia,
  • audyty,
  • współpraca z organem nadzorczym,
  • pełnie funkcji punktu kontaktowego,
  • konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.
 22. AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.
 23. WYMÓG SZKOLEŃ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ( art. 39 ust.1 lit b RODO).
 24. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI, A ICH UJAWNIANIE W TRYBIE USTAWY DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.
 25. SYGNALIŚCI A RODO- NOWE WYZWANIA.
 26. PYTANIA, DYSKUSJA.

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Rafał Andrzejewski

Ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych i prawa oświatowego, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena promocyjna
zgłoszenia min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!