Ochrona sygnalistów – rewolucyjne przepisy w zakresie zgłaszania, procedur weryfikacji i rejestrowania naruszeń prawa

O szkoleniu

Z dniem 17 grudnia 2021 r. wszystkie państwa unijne zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów krajowych implementujących Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L Nr 305, s.17 ze zm.), która jest aktem prawnym statuującym kompleksowe zasady i reguły odnoszące się do sygnalizowania nieprawidłowości w organizacji, naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów przed sankcjami odwetowymi. Polski ustawodawca także przystąpił do procesu wdrażania poszczególnych rozwiązań, które pomimo, iż nie zostały uchwalone zgodnie z terminem nie prowadzą do zniweczenia postanowień Dyrektywy.

Zarówno przepisy unijne, jak i projektowane przepisy ustawy wprowadzają do polskiego porządku prawnego niespotykane dotąd procesy obejmujące nie tylko podmioty sektora publicznego, ale także największe przedsiębiorstwa prywatne. Z biegiem czasu do końca 2023 r. także pozostałe mniejsze podmioty będą zmuszone wdrożyć w organizacji systemy prawidłowego i rzetelnego procedowania zgłoszeń, prowadzenia rejestrów oraz ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

Dlaczego warto wziąć udział?

Osoby biorące udział w szkoleniu będą miały okazję zapoznać się z nowymi, niespotykanymi dotąd regulacjami odnoszącymi się do realizacji procesów związanych z zawiadomieniami o naruszeniach prawa, aktów wewnętrznych i innych nieprawidłowościach. W sposób przystępny i klarowny wyjaśnione zostaną poszczególne zagadnienia ustawowe z naciskiem szczególnym na aspekt praktycznego ich wprowadzenia w organizacji. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną także przykładowe postanowienia regulaminów zgłoszeń wewnętrznych oraz stosownej dokumentacji z nimi związanej. Kontekst nowych regulacji zostanie także przedstawiony w odniesieniu do przepisów ochrony danych osobowych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie polecamy dla:

 • przedstawicieli i kierowników Biur Zarządu, Działów HR, Koordynatorów Compliance, Inspektorów Ochrony Danych
 • przedsiębiorców, którzy ze względu na wielkość organizacji podlegają obowiązkowi wdrożenia przepisów ustawy
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami poruszania się w tematyce związanej ze zgłoszeniami naruszeń prawa

Program szkolenia

MODUŁ I. CELE I ZAKRES STOSOWANIA DYREKTYWY 2019/1937
W ramach przedmiotowego modułu, Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat podstawowych informacji dotyczących tła historycznego uchwalenia dyrektywy unijnej, jej celów oraz skutków dla prawodawstwa polskiego.

 1. Motywy powstania aktu prawnego – czemu ma on służyć
 2. Definicje unijne – kim jest sygnalista
 3. Jakie działania powinny podjąć państwa członkowskie, aby prawidłowo implementować postanowienia Dyrektywy
 4. Czy Dyrektywa obowiązuje pomimo braku ustawy

MODUŁ II. USTAWA O OCHRONIE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA
Zagadnienia prezentowane w zakresie tego modułu pozwolą Uczestnikom pozyskać wiedzę w kontekście właściwej interpretacji poszczególnych zagadnień ustawowych, nałożonych obowiązków i zadań, jak również podziału funkcji w organizacji.

 1. Czego dotyczą szczegółowe uregulowania ustawy
 2. Jak należy interpretować najważniejsze pojęcia w kontekście ich praktycznego zastosowania w dokumentacji wewnętrznej
 3. Kto może być osobą zgłaszającą naruszenie prawa i czy można się wspomagać dodatkowymi osobami lub podmiotami
 4. Komu należy zgłaszać naruszenia – czy sygnalista skazany jest wyłącznie na system wewnętrzny
 5. Jak wygląda ochrona sygnalisty i innych osób uczestniczących w zgłoszeniu naruszenia
 6. Czego dotyczyć mogą zgłoszenia – katalog ustawowy a zapisy w regulaminie
 7. Wyjątki od stosowania przepisów ustawy – wyłączenia przedmiotowe
 8. Czy każde naruszenie zgłoszone przez sygnalistę będzie podlegało ocenie weryfikacyjnej – wyłączenie tzw. indywidualnego interesu
 9. Właściwa interpretacja przesłanki uzasadniającej ochronę sygnalisty – uzasadnienie ustawy i granice wiedzy
 10. Tryby zgłaszania naruszeń – podmioty odpowiedzialne (RPO, organy publiczne, pracodawca)
 11. Formy zgłoszenia – ocena konieczności wprowadzenia zgłoszeń anonimowych
 12. Kanały przekazywania zawiadomień o naruszeniach – praktyczne wskazania w kontekście właściwego procedowania

MODUŁ III. REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z PROCEDOWANYMI ZGŁOSZENIAMI
Kolejny moduł ma za zadanie przedstawić całościową problematykę merytoryczną Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w ujęciu jak najbardziej praktycznego wykorzystania wdrożonych procedur.

 1. Kto zobowiązany jest do wdrożenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
 2. Niezbędne konsultacje pracownicze
 3. Wejście w życie Regulaminu – forma i czas
 4. Obligatoryjny zakres postanowień Regulaminu
 5. Powołanie Komisji wewnętrznej lub zawarcie umowy z niezależnym doradcą w związku z rozpatrywaniem zgłoszeń
 6. Ustanowienia sposobów pozyskiwania i obiegu zgłoszeń w organizacji
 7. Procedura weryfikacji zgłoszenia pod kątem przyjęcie do rozpoznania
 8. Postępowanie wyjaśniające w zakresie wskazanych naruszeń prawa
 9. Informowanie o poszczególnych etapach procedowania zgłoszenia
 10. System działań naprawczych i dyscyplinujących
 11. Wdrożenie rejestru zgłoszeń naruszeń prawa oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za jego prowadzenie
 12. Termin przechowywania informacji i dokumentów

MODUŁ IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnicy będą mieli okazję odpowiedniego przełożenia poznanych dotychczas nakazów wdrożeniowych pod kątem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w tym RODO.

 1. Podstawy prawne dla przetwarzania danych w procesie weryfikacji zgłoszeń
 2. Jak prawidłowo należy chronić dane sygnalistów
 3. Wprowadzone kanały powiadomień – niezbędność wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych
 4. Ochrona danych osób, których zgłoszenie dotyczy
 5. Obowiązki informacyjne w dokumentacji wewnętrznej – wyłączenia przepisów RODO
 6. Upoważnienia dla osób uczestniczących w procesie realizacji zgłoszenia oraz klauzule tajemnicy
 7. Nowe wpisy w rejestrze procesów przetwarzania danych w organizacji
 8. IOD – rola i zadania w kontekście zapisów ustawowych

MODUŁ V. DZIAŁANIA ODWETOWE WOBEC SYGNALISTÓW
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jakie zachowania w stosunku do sygnalistów oraz innych osób uczestniczących w procesie zgłoszenia są zakazane, jak prawidłowo chronić te osoby oraz reagować na podejmowane próby działań odwetowych.

 1. Wprowadzenie zasady zakazu jakichkolwiek działań represyjnych wobec osób zgłaszających naruszenia.
 2. Rodzaje zakazanych zachowań odwetowych –  zabronione działania i zaniechania.
 3. Przeniesienie ciężaru dowodowego na pracodawcę w przypadku negatywnych działań w stosunku do sygnalisty.
 4. Skutki negatywnych czynności prawnych wobec sygnalisty – nieważność, bezskuteczność.

MODUŁ VI. NARZĘDZIA I MATERIAŁY NIEZBĘDNE W PROCESIE WDROŻENIA PRZEPISÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH
W ramach przedmiotowego modułu Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi zapisami poszczególnych narzędzi i dokumentów niezbędnych do wdrożenia nowych regulacji oraz uzyskają wzorce możliwe do zastosowania wewnętrznego w ramach organizacji.

 1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
 2. Rejestr zgłoszeń i forma prowadzenia
 3. Wzór zgłoszenia
 4. Wzór powiadomienia o działaniach odwetowych
 5. Kompatybilność Regulaminu z pozostałymi aktami wewnętrznymi podmiotu obowiązanego

MODUŁ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BRAK WDROŻENIA LUB NIEPRAWIDŁOWE PROWADZENIE POSTEPOWAŃ WERYFIKUJĄCYCH ZGŁOSZENIA
Ostatni moduł ma za zadanie przedstawić konsekwencje prawne grożące instytucjom obowiązanym w przypadku braku wdrożenia lub nieprawidłowego procedowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa.

 1. Odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy
 2. Odpowiedzialność cywilna
 3. Pieniężne kary administracyjne

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja PP
 • Analiza przypadków
 • Moderowana dyskusja
 • Praktyczne przykłady narzędzi i materiałów wdrożeniowych

Czas trwania

Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia

Prelegenci

ŁUKASZ MIĘTKOWSKI

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno - skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych.

Przygotowuje kompleksowe działania nakierowane na obowiązek ochrony środowiska informacyjnego  - ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

Dlaczego szkolę

Zdobyte podczas wieloletniej edukacji prawniczej wykształcenie dało mi podstawę do kontynuowania nauki prawa na dalszych etapach rozwoju naukowego na studiach doktoranckich, jak również pozwoliło na prowadzenie własnej praktyki adwokackiej. Chcąc podzielić się posiadaną wiedzą postanowiłem nie tylko zaangażować się w prowadzenie zajęć na uczelni wyższej, ale również poszerzać wiedzę innych, którzy w swej pracy lub w związku z piastowanym stanowiskiem na co dzień obcują z wieloma aspektami prawnymi. Świadczona pomoc w ramach odbywanych szkoleń pozwala także na ciągłe aktualizowanie posiadanej wiedzy, tak aby jej przekazywanie miało jak najwyższe walory praktyczne.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Adwokat - Członek Izby Adwokackiej w Krakowie
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Trener prawa współpracujący z największymi wydawnictwami i firmami szkoleniowymi w Polsce
 • Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych
 • Doradca biznesowy i prawny klientów instytucjonalnych
 • Autor publikacji z zakresu prawa karnego


Obszary specjalizacji

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych. Przygotowuje kompleksowe działania nakierowane na obowiązek ochrony środowiska informacyjnego  - ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

Moje najciekawsze szkolenie

Każde szkolenie przynosi nowe wyzwania i doświadczenia. Trener stanowi jedynie środek przekazu wiedzy i informacji, natomiast to uczestnicy szkolenia stają się niejako tworzywem. Najciekawsze szkolenie to takie, po zakończeniu którego, każda biorąca w nim udział osoba otrzymała w sposób przystępny i wyczerpujący odpowiedzi na wszelkie nurtujące ją pytania z tematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Szkolenie w siedzibie Klienta
za grupę do 12 os.
6 870
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Do podanej ceny szkolenia  zostaną doliczony koszty logistyczne uzależnione od lokalizacji miejsca szkolenia.
 • W przypadku chęci realizacji szkolenia poza siedzibą firmy, na Państwa życzenie, przedstawimy kilka propozycji obiektów w których mogłoby się ono odbyć.
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do szkoleń.
REALIZUJEMY SZKOLENIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH i POZYSKANYCH PRZEZ KLIENTA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Avenhansen Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Podłącze 31
 • Kod pocztowy: 30-218
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6772295062

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków, Polska ul. Podłącze 31

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków, Polska
ul. Podłącze 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!