Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami

O szkoleniu

WARSZTATY DLA KIEROWNIKÓW, BRYGADZISTÓW, TEAM LEADERÓW, SŁUŻB BHP

ZARZĄDZASZ PRACOWNIKAMI, JESTEŚ KIEROWNIKIEM, BRYGADZISTĄ, TEAM LEADEREM, SPECJALISTĄ BHP? – SPRAWDŹ NA SZKOLENIU JAKIE MASZ OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ZA CO ODPOWIADASZ!
BĄDŹ NA BIEŻĄCO ZE ZMIENIAJĄCYMI SIĘ PRZEPISAMI!
NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ PODCZAS KONTROLI PIP!
Dlaczego warto wziąć udział?

Nie zapominaj, że:

 • jesteś odpowiedzialny za prawidłową organizację pracy, stan bhp na stanowiskach pracy,
 • odpowiadasz za sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie przez pracowników zgodnie z przeznaczeniem,
 • ponosisz pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swoich pracowników,
 • musisz być na bieżąco z nowymi przepisami i zasadami bhp,
 • odpowiadasz za stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego, a więc za maszyny, urządzenia i narzędzia,
 • egzekwujesz przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dbasz, by pracownicy pracowali bezpiecznie!

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Nasz Ekspert – Inspektor PIP:
– zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy i zaniedbania osób kierujących pracownikami – osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych są przez PIP najczęściej karane mandatami, a po wypadkach ciężkich i śmiertelnych najczęściej mają stawiane zarzuty karne przez prokuraturę
– przypomni zakres odpowiedzialności oraz prawa i obowiązki kierowników wynikające z kodeksu pracy i rozporządzeń oraz przepisów wewnątrzzakładowych
– wyjaśni jak rozkłada się odpowiedzialność między służby bhp a kierownictwo i dozór
– zwróci uwagę na nowe przepisy i obowiązki osób kierujących pracownikami w związku z sytuacją epidemiczną.

PODCZAS SZKOLENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI, INSPEKTOR PIP ZAANGAŻOWANY W KONTROLE FIRM I INSTYTUCJI ODPOWIE NA NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PRZEZ KIEROWNIKÓW PYTANIA:

 • jakie są obowiązki i odpowiedzialność osób kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy?
 • jak powierzyć kierownikowi zadania z zakresu BHP?
 • jakie jest rozgraniczenie pomiędzy uprawnieniami służb BHP, a zadaniami osób kierujących pracownikami?
 • komu podlega brygadzista, a komu inspektor BHP?
 • jakie są różnice w odpowiedzialności pracodawcy i bezpośredniego przełożonego w obszarze BHP?
 • kto odpowiada za to aby pracownicy nie ulegali wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym?
 • jakiego rodzaju szkolenia BHP przeprowadza kierownik?
 • jakie błędy przy szkoleniach z zakresu bhp popełniają przełożeni?
 • czym koordynacja różni się od nadzoru?
 • czy kierownik ma prawo nie dopuścić do pracy pracownika będącego pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych?
 • kto może badać pracownika na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu?
 • co grozi pracownikowi będącemu pod wpływem alkoholu?
 • kiedy pracownik może się powstrzymać od wykonywania pracy i co może z tym zrobić przełożony?
 • co to są prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsłudze dwuosobowej?
 • czy pracownik za łamanie przepisów BHP może dostać mandat od inspektora PIP?
 • jakie jest zakres odpowiedzialności karnej pracodawcy i osób kierujących pracownikami?
 • czy jest odpowiedzialność cywilnoprawna za wypadek przy pracy?
 • jakiego rodzaju dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne powinien posiadać pracownik?
 • jak postępować z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • jakie obowiązki w z zakresu BHP dotyczą pracowników tymczasowych?
 • co należy do podstawowych obowiązków bhp pracownika i jaka jest rola przełożonego?
 • jaka jest odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi?
 • jaką wiedzę z zakresu BHP powinien posiadać bezpośredni przełożony pracownika?
 • co oznacza bezpośredni i stały nadzór?
 • kto odpowiada za organizację prac szczególnie niebezpiecznych?
 • jaka jest definicja prac szczególnie niebezpiecznych?
 • jakie przepisy zawierają prace szczególnie niebezpieczne?
 • co to są prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego?
 • kto ma dokonać oceny ryzyka zawodowego oraz opracować instrukcję bhp?
 • kto może być koordynatorem ds. BHP?
 • czy jest koordynacja i czy różni się od nadzoru?
 • jakie są obowiązki koordynatora ds. BHP?

Szkolenie zawiera najciekawsze przykłady z bogatej praktyki kontrolnej i powypadkowej inspektora pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do osób kierujących pracownikami – kierowników produkcji i UR, koordynatorów, mistrzów, brygadzistów, team leaderów oraz pracowników służb bhp i społecznych inspektorów pracy.

 • osób zarządzających pracownikami
 • osób kierujących pracownikami (kierowników, brygadzistów, mistrzów, team liderów)
 • pracowników służb bhp w zakładach pracy odpowiedzialnych za organizację bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • społecznych inspektorów pracy

Program szkolenia

Prawa i obowiązki pracowników wynikające z Kodeksu pracy

 • obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych, naruszenie obowiązków pracowniczych, konsekwencje – sposób postępowania.
 • powstrzymanie się od wykonywania pracy oraz powierzenie innej pracy pracownikowi.
 • prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsadzie dwuosobowej.

Obowiązki osób kierujących pracownikami wynikające art. 212 Kodeksu pracy

 • kto może być osobą kierującą pracownikami, forma powierzenia zadań, uprawnienia, sposób realizacji obowiązków, możliwości wpływania na pracowników, zakres obowiązków, wykluczenia w zakresie odpowiedzialności.
 • bezpieczna organizacja stanowisk pracy w zakładach różnych branż – przykłady.
 • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; definicje, wymagania prawne dla ŚOI (znakowanie i instrukcje), dobór, użytkowanie, konserwacja, wymiana, itp.
 • zabezpieczanie pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, definicje wypadku przy pracy, urazu, choroby zawodowej, sposób postępowania, kiedy wypadek nie będzie wypadkiem przy pracy.
 • maszyny i urządzenia oraz wyposażenie techniczne, wymagania zasadnicze bhp dla maszyn nowych (dyrektywa maszynowa) – deklaracja zgodności, instrukcje użytkowania, znakowanie znakiem CE oraz wymagania minimalne bhp dla maszyn starych (dyrektywa narzędziowa).
 • egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników zasad
  i przepisów bhp, stosowanie kar porządkowych.
 • orzecznictwo sądowe w zakresie nieprzestrzegania przez dozór swoich obowiązków.

Mobbing, stres oraz alkohol i substancje psychotropowe w miejscu pracy

 • procedura postępowanie z pracownikami będącymi pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych, obowiązki kierownika wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, uprawnienia organów porządku publicznego, przykłady dobrej praktyki.
 • mobbing w miejscu pracy; co nim jest a co nie, prawa pracownika i obowiązki pracodawcy. Sposób postępowania dozoru w stosunku do podwładnych tak, aby nie być posądzonym o mobbing.
 • orzecznictwo sądowe dotyczące alkoholu i mobbingu w miejscu pracy, obowiązki osób kierujących pracownikami, wypadki przy pracy pod wpływem alkoholu – ustawa wypadkowa.
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości oraz wytyczne z kodeksu karnego; stan nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.

Przygotowanie pracowników do pracy

 • szkolenie bhp i programy szkolenia; przepisy szczegółowe w różnych branżach, najczęściej popełniane przez dozór błędy.
 • karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp; jak je wypełniać, przepisy kodeksu karnego w zakresie poświadczania nieprawdy.
 • instrukcje bhp; kto ma je tworzyć, forma instrukcji, przepisy regulujące zakres instrukcji.
 • ocena ryzyka zawodowego; obowiązujące przepisy w zakresie tworzenia ORZ, zespół oceniający zagrożenia, metody ORZ – rola i zadania dozoru.
 • obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom tymczasowym; obowiązki pracodawcy użytkowania, outsourcing pracowniczy – zasady współpracy.

Nadzór nad pracownikami

 • przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości,
  w przestrzeniach zamkniętych, prace bez wstrzymania ruchu zakładu), prace pożarowo niebezpieczne –   procedury.
 • dodatkowe kwalifikacje; UDT, energetyczne, spawalnicze, budowlane, do obsługi maszyn i urządzeń technicznych.
 • koordynator ds. bhp – prawa i obowiązki; kto może być, a kto nie koordynatorem ds. bhp, odpowiedzialność, wymagania prawne, zasady współpracy między podmiotami, przepisy obowiązujące w tym zakresie, przykłady realizacji obowiązku.
 • przykłady wypadków przy pracy w zakładach różnych branż; warsztaty na podstawie zdjęć i filmów, omawianie przyczyn i nieprawidłowości, wskazywanie błędów i zaniedbań ze strony dozoru.

Zadania służby BHP i społecznej inspekcji pracy w nadzorze nad pracownikami

 • książka SIP (wpisy i uwagi); obwiązek tworzenia SIP, prawa i obowiązki, rola w kształtowaniu warunków bhp w zakładzie – obowiązki osób kierujących pracownikami.
 • uprawnienia służby bhp; odpowiedzialność, zadania i obwiązki.

Naruszenia przepisów

 • uprawnienia PIP jako organu kontrolnego oraz nadzoru rynku. Rodzaj wydawanych środków prawnych oraz zakres kompetencji.
 • odpowiedzialność wykroczeniowa (mandatowa) w stosunku do pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.
 • odpowiedzialność karna w związku z wypadkami przy pracy oraz w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników.
 • cywilnoprawna odpowiedzialność za wypadek przy pracy; odszkodowania i renty.

Inspektor odpowie na pytania:

 • jakie są obowiązki pracowników z zakresu BHP?
 • jakiego rodzaju polecenia może wydawać przełożony i czego mogą lub nie dotyczyć?
 • czy pracodawca może monitorować zachowania pracownika w zakresu BHP?
 • czy kierownik ma prawo nie dopuścić pracownika będącego pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych do pracy?
 • kto może badać pracownika na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu?
 • co grozi pracownik będącemu pod wpływem alkoholu?
 • czy stan po spożyciu alkoholu zrywa związek z pracą i jakie są tego konsekwencje?
 • czy bezpośredni przełożony może być pomówiony przez podwładnego o mobbing?
 • co to jest mobbing i czym się charakteryzuje?
 • kiedy pracownik może się powstrzymać od wykonywania pracy i jaka w tym rola przełożonego?
 • co to są za prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsłudze dwuosobowej?
 • jakiego rodzaju dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne powinien posiadać pracownik?
 • jak postępować z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • jakie obowiązki w z zakresu BHP dotyczą pracowników tymczasowych?
 • co należy do podstawowych obowiązków bhp pracownika i jaka jest rola przełożonego?
 • jaka jest odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi?
 • jakiego rodzaju kary może stosować bezpośredni przełożony?
 • jakie są różnie w odpowiedzialności pracodawcy, a bezpośredniego przełożonego w zakresie BHP?
 • jaką wiedzę z zakresu BHP winien posiadać bezpośredni przełożony pracownika?
 • co należy rozumieć przez zasady BHP?
 • co oznacza bezpośredni i stały nadzór?
 • kto odpowiada za organizację prac szczególnie niebezpiecznych?
 • jaka jest definicja prac szczególnie niebezpiecznych?
 • jakie przepisy zawierają prace szczególnie niebezpieczne?
 • co to są prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego?
 • jakie są zadania i obowiązki osób kierujących pracownikami?
 • kto odpowiada za to aby pracownicy nie ulegali wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym?
 • jakie jest rozgraniczenie pomiędzy uprawnieniami służby BHP a zadaniami osób kierujących pracownikami?
 • komu podlega brygadzista, a komu inspektor BHP?
 • jak powierzyć kierownikowi zadania z zakresu BHP?
 • kto ma dokonać oceny ryzyka zawodowego oraz opracować instrukcję bhp?
 • jakiego rodzaju szkolenia BHP przeprowadza kierownik?
 • jakie błędy przy szkoleniach z zakresu bhp popełniają przełożeni?
 • kto może być koordynatorem ds. BHP?
 • czy jest koordynacja i czy różni się od nadzoru?
 • jakie są obowiązki koordynatora ds. BHP?
 • co powinno się znajdować w zasadach współpracy pomiędzy podmiotami?
 • co może i jakie uprawnienia ma w zakładzie Społeczny Inspektor Pracy?
 • jakie są uprawnienia PIP w zakresie regulacji przepisów BHP?
 • na koga można nałożyć mandat karny?
 • czy pracownik za łamanie przepisów BHP może dostać mandat od inspektora PIP?
 • jakie jest zakres odpowiedzialności karnej pracodawcy i osób kierujących pracownikami?
 • czy jest odpowiedzialność cywilnoprawna za wypadek przy pracy?

Czas trwania

9:00 - 16:00

Prelegenci

Wybitny Ekspert PIP

Długoletnie pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zatrudnionym od 1999 r. obecnie na stanowisku starszego inspektora pracy – głównego specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych. Biegły sądowy z zakresu BHP przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach. 
Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach przemysłowo – produkcyjnych branży metalowej oraz automotive.
Należy do zespołu inspektorów pracy zajmujących się nadzorem rynku. W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe. Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz publikowanych na łamach: kwartalnika PRACA ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO oraz miesięcznika INSPEKTOR PRACY.
 Koordynował i nadzorował  w OIP w Katowicach kontrole m.in. w temacie „Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne”, „Minimalne wymagania dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych”, „Wymagania zasadnicze dla środków ochrony słuchu”, „Wymagania zasadnicze dla odzieży ochronnej” oraz „Wymagania minimalne dla maszyn do obróbki metalu i obróbki plastycznej”.
Przygotowywał wytyczne oraz został koordynatorem krajowym tematu „Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu”.
Prowadził szkolenia pracodawców i pracowników w ramach programów prewencyjnych m.in „Pracodawco! Zdobądź dyplom PIP” oraz „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej.
Prowadził szkolenia partnerów społecznych w ramach „Akademii SIP” oraz brał udział w kampanii prewencyjnej „Na Pierwszej Fali Zatrudnienia”.
Prowadził szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz organizacji związkowych.
Był opiekunem praktyk zawodowych podinspektorów pracy. 
Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie bhp w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie realizowane na platformie ZOOM ( https://zoom.us/)

Rejestracja

Szkolenie online
550
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Organizatorem szkolenia online jest Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka z siedzibą 
w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, 44-100 Gliwice, NIP 631-139-99-87,
  Regon 277586519.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie uzupełnionej, podpisanej oraz opieczętowanej karty zgłoszenia uczestnictwa. Faktura zostanie wystawiona po szkoleniu, wyjątek stanowią osoby prywatne, które zobowiązane są do dokonania przedpłaty na rachunek OSiI Effect.
 3. Po otrzymaniu przez OSiI „EFFECT” karty zgłoszenia na szkolenie online, Zamawiający na dzień przed szkoleniem otrzyma link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi i instrukcją techniczną.
 4. Zabrania się kopiowania i udostępniania linku umożliwiającego uczestnictwo w szkoleniu online osobom niezgłoszonym przez Zamawiającego.
 5. Ośrodek Szkoleń i Informacji „EFFECT” oświadcza, że cała treść szkolenia dostępna po zalogowaniu do platformy jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, dalszego przekazywania treści, oraz danych do logowania bez zgody właściciela praw autorskich.
 6. Ośrodek Szkoleń i Informacji „EFFECT” nie ponosi odpowiedzialności, za wszelkie problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu całkowicie lub częściowo uczestnictwo w szkoleniu (brak kamery, głośników, mikrofonu oraz brak dostępu do Internetu),

a także za zakłócenia, w tym przerwy  w funkcjonowaniu platformy ZOOM/TEAMS, na której obywa się spotkanie spowodowane siłą wyższą,niedozwolonym działaniem osób trzecich lub 
niekompatybilnością platformy ZOOM/TEAMS z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator Danych Osobowych - Ośrodek Szkoleń i Informacji „EFFECT” informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych w Ośrodku Szkoleń i Informacji EFFECT z siedzibą 
w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, 44-100 Gliwice jest Dyrektor Ośrodka Joanna Jarosz-Opolka
 • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. Kontakt z IOD możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: effect@effect.edu.pl
 • Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu niezbędnego wykonania umowy i realizacji obowiązków nałożonych na organizatora kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Celem przetwarzania danych jest przetwarzanie danych osobowych Uczestników szkoleń dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz administracyjnej
 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych ze względu na konieczność przetwarzania danych przez Administratora w celu niezbędnego wykonania umowy.
 • Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu organizacji oraz realizacji szkoleń.
 • Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność.
 • Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe Uczestnikaprzechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
 • Ulica i nr: ul. Kozielska 137d
 • Kod pocztowy: 44-100
 • Miejscowość: Gliwice
 • Numer NIP: 6311399987

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!