Omówienie Krajowego Systemu eFaktur po istotnych zmianach.

O szkoleniu

Od 1 lutego 2026 r. dla dużych podatników oraz od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych podatników nastąpi konieczność wystawiania i przesyłania faktur VAT przez Krajowy System e-Faktur.
Istota tych zmian w zakresie obligatoryjności faktur ustrukturyzowanych wpłynie na funkcjonowanie całej firmy od działów księgowości, sprzedaży, działy logistyki, po działy zaopatrzenia, marketingu, informatyków, jak i poszczególnych pracowników mających kontakt z fakturami zakupu i sprzedaży. Mimo, że przepisy wejdą w życie od lutego 2026 r. zakres zmian jest na tyle obszerny, że wdrożenie procedur w poszczególnych podmiotach może zająć nawet kilkanaście miesięcy i powinno być poprzedzone zaznajomieniem się z przepisami na dedykowanym tym zmianom szkoleniu.
Zmiany obejmują prawie wszystkie wystawiane i otrzymywane faktury i dotyczyć mają treści faktur, terminów ich wystawiania, korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur, możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie, not korygujących, faktur VAT RR, duplikatów faktur, ujmowania faktur korygujących po stronie nabywcy, kas rejestrujących, faktur uproszczonych (paragonów z NIP). Nowe przepisy dotyczyć będą również treści przelewów bankowych, sankcji, sytuacji awaryjnych, gdy nie ma możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych itp. Regulacje KSeF wpłyną również istotnie na uprawnienia podatkowe w zakresie podatków dochodowych (możliwość zaliczenia wydatków do podatkowych kosztów).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami wynikającymi z obowiązkowego wystawiania faktur poprzez Krajowy System e-Faktur.

Dlaczego warto wziąć udział?

Efekty szkolenia:

Omówienie i zapoznanie się z przepisami z zakresu KSeF jest niezbędne dla prawidłowego przyjęcia, wdrożenia i stosowania faktur ustrukturyzowanych. Szkolenie uświadomi uczestnikom skalę zmian i wskaże kierunki postępowania w celu zmiany dotychczasowych procedur związanych z fakturami na dostosowane do zmienionych przepisów, jak choćby brak możliwości anulowania faktur, czy likwidację przepisów dotyczących wystawiania not korygujących. Po jego zakończeniu osoby w nim uczestniczące nabędą kompleksową wiedzę dotyczącą kierunku zmienianych przepisów w zakresie wystawiania i otrzymywania faktur.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, zaopatrzenia, sprzedaży, logistyki, marketingu, jak również do wszystkich osób i podmiotów mających kontakt z wystawianiem i otrzymywaniem faktur.

Program szkolenia

 1. Zmiany dotyczące KSeF:
  • Akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę omawianych zmian KSeF
  • terminy wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
  • faktury w postaci papierowej oraz faktury elektroniczne i faktury ustrukturyzowane – różnice definicyjne,
  • sposoby przesyłania faktur do KSeF,
  • rodzaje dostępu do faktur przesyłanych do KSeF,
  • obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF,
  • przypadki braku obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF,
  • sposób udostępniania faktur w transakcjach transgranicznych,
  • KSeF a faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych (OSS, IOSS),
  • dodatkowe oznaczanie faktur, w tym dla podmiotów zagranicznych, udostępnianych lub używanych poza KSeF,
  • KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
  • awaria i niedostępność KSeF a wystawianie faktur:
   • awaria a data wystawienia faktury,
   • przesyłanie faktur do KSeF po zakończeniu awarii,
   • komunikaty o awarii a postać faktury,
   • postać faktury w okresie niedostępności KSeF i braku możliwości wystawiania faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie podatnika,
   • termin przesłania faktury po okresie niedostępności KSeF i po okresie awarii u podatnika,
  • sankcje za nie wystawienie faktur w KSeF – odroczenie terminów,
  • nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP nowe terminy realizacji ww. obowiązków,
  • identyfikator zbiorczy dla faktur przesyłanych do KSeF,
  • zmiany w zakresie zwrotów VAT,
  • zmiany w zakresie stosowania kursów walut faktur wystawianych w KSeF,
  • przechowywanie faktur w KSeF.
 2. Wystawianie i otrzymywanie faktur po zmianach:
  • data wystawienia faktury w KSeF,
  • data przesłania faktury do KSeF w okresie przejściowym,
  • brak obowiązku przesyłania do KSeF dla określonych czynności oraz szczególnego rodzaju podatników,
  • wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT,
  • faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • faktury wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej i likwidacja takiej możliwości od 1 sierpnia 2026 r. – konsekwencje dla sprzedawców i nabywców,
  • likwidacja faktur uproszczonych,
  • paragony z NIP od 1 sierpnia 2026 r.,
  • wystawianie faktur w ramach samofakturowania,
  • załączniki do faktur a KSeF – istotne zmiany proponowane przez Ministerstwo Finansów,
  • dodatkowe informacje na fakturach np.: warunki Incoterms, miejsce dostawy, numer rejestracyjny środka transportu, PKWiU, PKOB, CN, GTIN, podatek akcyzowy na fakturze itp.,
  • wystawianie duplikatów faktur,
  • likwidacja not korygujących – od kiedy?
  • anulowanie faktur w KSeF,
  • data otrzymania faktury przesłanej do KSeF i poza KSeF,
  • termin odliczenia VAT z faktur przesłanych do KSeF i poza KSeF,
  • odliczanie VAT z paragonów z NIP,
  • sposób otrzymywania faktur a konsekwencje w podatkach dochodowych.
 3. Uprawnienia i autoryzacje korzystania z KSeF:
  • rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
  • nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF,
  • składanie zawiadomień ZAW-FA,
  • uwierzytelnienie posiadanych uprawnień,
  • anonimowy dostęp do faktury ustrukturyzowanej.
 4. Ewidencjonowanie faktur korygujących po zmianach w KSeF:
  • ujmowanie przez dostawcę/usługodawcę faktur korygujących „in minus”:
   • wystawianych w KSeF,
   • wystawianych w okresie awarii albo niedostępności KSeF,
   • wystawianych poza KSeF,
  • ujmowanie przez nabywcę faktur korygujących „in minus”:
   • wystawianych w KSeF,
   • wystawianych w KSeF i udostępnionych w inny sposób niż przy użyciu KSeF,
   • wystawianych poza KSeF.
 5. Zmiany w wystawianiu i ewidencjonowaniu faktur VAT RR:
  • możliwość wystawiania i przesyłania faktur VAT RR w KSeF,
  • oświadczenie rolnika ryczałtowego składane w KSeF do wystawiania faktur przez nabywcę w tym systemie,
  • dodatkowe elementy na fakturach VAT RR,
  • waluta w jakiej podaje się kwoty na fakturze VAT RR,
  • kurs waluty dla faktur VAT RR, jak i dla faktur korygujących,
  • termin wystawiania faktur VAT RR,
  • wystawianie faktur VAT RR KOREKTA, przyczyny ich wystawienia i ich treść,
  • terminy ujęcia przez nabywcę faktur VAT RR KOREKTA.

 

Czas trwania

9.30-14.30

Prelegenci

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego.
Specjalizuje się w szkoleniach z podatku VAT. Szkolenia z zakresu podatków, a przede wszystkim szkolenia z zakresu podatku od towarów i usług prowadzi od prawie 25 lat. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy pracowników zajmujących się sprawami finansowymi.
Współpracuje z wieloma podmiotami dla których prowadzi szkolenia, w tym od 20 lat dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
824
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 850 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
921
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 950 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!