Omówienie krajowego systemu eFaktur. Zmiany w VAT wrzesień 2023 - styczeń 2025

O szkoleniu

Od 1 lipca 2024 r. nastąpi konieczność wystawiania i przesyłania faktur VAT przez Krajowy System e-Faktur. Istota tych zmian w zakresie obligatoryjności faktur ustrukturyzowanych wpłynie na funkcjonowanie całej firmy od działów księgowości, sprzedaży, działy logistyki, po działy zaopatrzenia, marketingu, informatyków, jak i poszczególnych pracowników mających kontakt z fakturami zakupu i sprzedaży. Mimo, że przepisy wejdą w życie od lipca 2024 r. zakres zmian jest na tyle obszerny, że wdrożenie procedur w poszczególnych podmiotach może zająć nawet kilka miesięcy i powinno być poprzedzone zaznajomieniem się z przepisami na dedykowanym tym zmianom szkoleniu.
Zmiany obejmują prawie wszystkie wystawiane i otrzymywane faktury i dotyczyć mają treści faktur, terminów ich wystawiania, korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur, możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie, not korygujących, faktur VAT RR, duplikatów faktur, ujmowania faktur korygujących po stronie nabywcy, kas rejestrujących, faktur uproszczonych (paragonów z NIP).
Nowe przepisy dotyczyć będą również treści przelewów bankowych, sankcji, sytuacji awaryjnych, gdy nie ma możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych itp.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami związanymi z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących wystawiania faktur od września 2023 r., ale przede wszystkim omówienie zmian wynikających z obowiązkowego wystawiania faktur poprzez Krajowy System e-Faktur.

Dlaczego warto wziąć udział?

Omówienie i zapoznanie się z przepisami z zakresu KSeF jest niezbędne dla prawidłowego przyjęcia, wdrożenia i stosowania faktur ustrukturyzowanych.
Szkolenie uświadomi uczestnikom skalę zmian i wskaże kierunki postępowania w celu zmiany dotychczasowych procedur związanych z fakturami na dostosowane do zmienionych przepisów, jak choćby brak możliwości anulowania faktur, czy likwidację przepisów dotyczących wystawiania not korygujących. Po jego zakończeniu osoby w nim uczestniczące nabędą kompleksową wiedzę dotyczącą zmienianych przepisów w zakresie wystawiania i otrzymywania faktur.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, zaopatrzenia, sprzedaży, logistyki, marketingu, jak również do wszystkich osób i podmiotów mających kontakt z wystawianiem i otrzymywaniem faktur.

Program szkolenia

 1. Zmiany w VAT obowiązujące od września 2023 r.:
  • brak obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych w transakcjach B2B,
  • przypadki, w których istnieje obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych na „starych” zasadach,
  • zmiany w treści faktur i faktur korygujących,
  • utworzenie „hubu paragonowego”.
 2. Zmiany dotyczące KSeF wchodzące w życie od lipca 2024 r.:
  • decyzja UE w sprawie obowiązkowego stosowania faktur ustrukturyzowanych,
  • terminy wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
  • faktury w postaci papierowej oraz faktury elektroniczne i faktury ustrukturyzowane – różnice definicyjne,
  • sposoby przesyłania faktur do KSeF,
  • rodzaje dostępu do faktur przesyłanych do KSeF,
  • przypadki braku obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF,
  • obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF,
  • możliwość wystawiania faktur w KSeF,
  • sposób udostępniania faktur w transakcjach transgranicznych,
  • KSeF a faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych (OSS, IOSS),
  • dodatkowe oznaczanie faktur, w tym dla podmiotów zagranicznych, udostępnianych lub używanych poza KSeF,
  • KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
  • awaria i niedostępność KSeF a wystawianie faktur:
   • awaria a data wystawienia faktury,
   • przesyłanie faktur do KSeF po zakończeniu awarii,
   • komunikaty o awarii a postać faktury,
   • postać faktury w okresie niedostępności KSeF i braku możliwości wystawiania faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie podatnika,
   • termin przesłania faktury po okresie niedostępności KSeF i po okresie awarii u podatnika,
  • sankcje za nie wystawienie faktur w KSeF,
  • identyfikator zbiorczy dla faktur przesyłanych do KSeF,
  • nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP,
  • zmiany w zakresie zwrotów VAT,
  • zmiany w zakresie stosowania kursów walut faktur wystawianych w KSeF,
  • przechowywanie faktur w KSeF.
 3. Wystawianie i otrzymywanie faktur po zmianach:
  • data wystawienia faktury w KSeF,
  • wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT,
  • faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • faktury wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej i likwidacja takiej możliwości od 1 stycznia 2025 r. – konsekwencje dla sprzedawców i nabywców,
  • faktury uproszczone,
  • paragony z NIP od 1 stycznia 2025 r.,
  • wystawianie faktur w ramach samofakturowania,
  • załączniki do faktur a KSeF.
  • zgodność faktur ze strukturą JPK_FA(2),
  • dodatkowe informacje na fakturach np.: warunki Incoterms, miejsce dostawy, numer rejestracyjny środka transportu, PKWiU, PKOB, CN, GTIN, podatek akcyzowy na fakturze itp.,
  • wystawianie duplikatów faktur,
  • likwidacja not korygujących,
  • anulowanie faktur w KSeF,
  • data otrzymania faktury przesłanej do KSeF i poza KSeF,
  • termin odliczenia VAT z faktur przesłanych do KSeF i poza KSeF.
 4. Ewidencjonowanie faktur korygujących po zmianach w KSeF:
  • ujmowanie przez dostawcę/usługodawcę faktur korygujących „in minus”:
   • wystawianych w KSeF,
   • wystawianych w okresie awarii albo niedostępności KSeF,
   • wystawianych poza KSeF,
  • ujmowanie przez nabywcę faktur korygujących „in minus”:
   • wystawianych w KSeF,
   • wystawianych w KSeF i udostępnionych w inny sposób niż przy użyciu KSeF,
   • wystawianych poza KSeF.
 5. Zmiany w wystawianiu i ewidencjonowaniu faktur VAT RR:
  • możliwość wystawiania i przesyłania faktur VAT RR w KSeF,
  • oświadczenie rolnika ryczałtowego składane w KSeF do wystawiania faktur przez nabywcę w tym systemie,
  • dodatkowe elementy na fakturach VAT RR,
  • waluta w jakiej podaje się kwoty na fakturze VAT RR,
  • kurs waluty dla faktur VAT RR, jak i dla faktur korygujących,
  • termin wystawiania faktur VAT RR,
  • wystawianie faktur VAT RR KOREKTA, przyczyny ich wystawienia i ich treść,
  • terminy ujęcia przez nabywcę faktur VAT RR KOREKTA.

Czas trwania

9.30-14.30

Prelegenci

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego.
Specjalizuje się w szkoleniach z podatku VAT. Szkolenia z zakresu podatków, a przede wszystkim szkolenia z zakresu podatku od towarów i usług prowadzi od prawie 25 lat. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy pracowników zajmujących się sprawami finansowymi.
Współpracuje z wieloma podmiotami dla których prowadzi szkolenia, w tym od 20 lat dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!