Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego dyrektywie niskonapięciowej (LVD)

O szkoleniu

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) jest jedną z najczęściej stosowanych dyrektyw. Obowiązuje ona ogromną grupę produktów wykorzystujących energię elektryczną. Osoby czytające treść tej dyrektywy często mają wrażenie, że „nic zaskakującego w niej nie ma” i w związku z tym „nie bardzo jest się czym zajmować”. Inni mówią, że skoro w tej dyrektywie „nic nie ma”, to „nasze produkty z pewnością są z nią zgodne”. Jak jednak wiadomo, pozory mylą. Sprzęt elektryczny niskiego napięcia jest w czołówce wyrobów uznawanych za niebezpieczne i niezgodne z wymaganiami. Wnikliwi czytelnicy dyrektywy zauważą, że wbrew pozorom, jest ona pełna treści, której odkrycie wymaga dogłębnego zrozumienia materii, którą się ona zajmuje.

Spełnienie przez wyrób wymagań dyrektywy LVD jest bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego. Sprzęt elektryczny niskiego napięcia jest bardzo często komponentem innych wyrobów (maszyn, wyrobów budowlanych, itp.), które podlegają pod inne przepisy i normy związane m.in. z oznaczeniem CE. Bezpieczeństwo tych wiele bardziej złożonych wyrobów zależy również od poprawnego zastosowania dyrektywy niskonapięciowej. W tym zakresie bardzo istotną sprawą staje się wybór najbardziej odpowiednich norm zharmonizowanych, które sprzęt niskonapięciowy powinien spełniać. Często normy te różnią się od siebie tylko niuansami, od których jednak zależy życie i zdrowie użytkowników. Uczestnicy naszego szkolenia uzyskają znaczącą pomoc w określaniu, które produkty podlegają pod jakie przepisy i w jaki sposób dobrać najbardziej właściwe normy. Szkolenie zawiera również część ćwiczeniową. Ma ona za zadanie przećwiczenie ścieżki dojścia do oznakowania CE w rozumieniu dyrektywy LVD. Na podstawie wybranych urządzeń uczestnicy, pod nadzorem trenerów, przygotują krok po kroku niezbędną dokumentację techniczną wymaganą przez dyrektywę.

Co o dyrektywie LVD powinny wiedzieć osoby, które nie są elektrykami?
Szkolenie ma również bardzo dużą wartość poznawczą dla mechaników i innych osób bez przygotowania elektrycznego. Osoby takie często zamawiają lub odbierają wyroby podlegające pod dyrektywę LVD i dlatego powinny mieć o niej podstawowe pojęcie. Na naszym szkoleniu opowiemy o tych tematach prostymi słowami, jasno i zrozumiale.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

 • wskazania zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce i UE,
 • określania jaki sprzęt podlega pod dyrektywę LVD,
 • dokonania klasyfikacji sprzętu w rozumieniu LVD,
 • przeprowadzania oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektywy LVD,
 • znajdowania właściwych norm dla danego wyrobu,
 • określania, kiedy warto skorzystać z usług zewnętrznych laboratoriów badawczych,
 • odpowiedniego udokumentowania procesu oceny zgodności,
 • stworzenia dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywę LVD,
 • sporządzania odpowiedniej deklaracji zgodności WE,
 • określania poprawności dokumentów:
 • odbieranych od poddostawców,
 • przekazywanych klientowi wraz z wyrobem,
 • weryfikacji tabliczki znamionowej wyrobu na zgodność z LVD.
Kto powinien wziąć udział?

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

OSOBY:

 • kierownictwo techniczne,
 • konstruktorzy elektrycy, elektronicy i automatycy,
 • osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
 • służby utrzymania ruchu, technolodzy, inżynierowie produkcji,
 • pracownicy kontroli jakości,
 • inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
 • pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
 • inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

FIRMY:

 • zajmujące się automatyką (nie tylko przemysłową),
 • producenci sprzętu oświetleniowego (w tym reklamowego), AGD, RTV,
 • integratorzy systemów, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • importerzy i inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji sprzętu elektrycznego,
 • jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze i organa nadzoru rynku.

Program szkolenia

Dzień 1, 9:00 – 17:00

1. CE – podstawy dla branży elektrycznej

A) Podstawowe akty prawne Unii Europejskiej i ustawodawstwo polskie

 • W jakim celu wprowadzono oznaczenie CE i od kiedy musi ono być stosowane?
 • Jakie przepisy związane z oznaczeniem CE obowiązuje w UE i Polsce?
 • Czym są moduły oceny zgodności, kto i kiedy je stosuje?
 • Jaką rolę pełnią jednostki notyfikowane, akredytowane, laboratoria badawcze?
 • Jakie wyroby podlegają pod oznaczenie CE i na jakim terytorium musi ono być stosowane?
 • Czym różni się system oceny zgodności w krajach EOG od systemów innych terytoriów świata?
 • Kiedy należy stosować dyrektywy starego podejścia (SP), nowego podejścia (NP), globalnego podejścia (GP), Ustawę o ogólnym bezpieczeństwie produktów, szczegółowe przepisy krajowe?

B) Normalizacja europejska i krajowa

 • Jaki jest związek pomiędzy dyrektywami NP a normami zharmonizowanymi?
 • Kiedy stosowanie norm staje się obowiązkowe?
 • Gdzie szukać norm i jak ominąć trudności w ich praktycznym zastosowaniu?

C) Odpowiedzialność prawna producenta, dystrybutora i użytkownika

 • Jakie są zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i/lub oddawania ich do użytku?
 • Kto odpowiada za zgodność wyrobu z wymaganiami?
 • W jakich sytuacjach użytkownik przejmuje odpowiedzialność producenta?
 • Kto sprawdza zgodność urządzeń elektrycznych z wymaganiami dyrektyw NP?
 • Kiedy urządzenie elektryczne może być uznane za produkt niebezpieczny?
 • Jakie konsekwencje są związane z niespełnieniem wymagań dyrektyw NP?

2. Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD) – podstawy

 • Kiedy trzeba spełnić wymagania dyrektywy LVD?
 • Co oznacza „niskie napięcie” wg LVD i pod co podlegają wyroby spoza zakresu NN?
 • Dlaczego niektóre wyroby niskonapięciowe zostały wyłączone z zakresu LVD?
 • Jakie zadania ma do wykonania producent w ramach wewnętrznej kontroli produkcji?
 • Jaką rolę pełnią w LVD jednostki notyfikowane i kiedy warto skorzystać z ich usług?
 • Powiązania dyrektywy LVD z innymi dyrektywami nowego podejścia:
  • LVD a dyrektywa maszynowa (MD) – kiedy maszyna podlega pod LVD, a kiedy pod MD?
  • LVD a unijne rozporządzenie budowlane (CPR) – dawniej dyrektywa budowlana (CPD)
  • LVD a dyrektywa dot. urządzeń radiowych (RED)
  • LVD a dyrektywa dot. urządzeń spalających paliwa gazowe (GAD)
  • LVD a dyrektywa RoHS 2

 

Dzień 2, 8:30 – 16:30

3. Wymagania zasadnicze dyrektywy LVD w normach zharmonizowanych

 • Jakie normy pomogą w spełnieniu wymagań zasadniczych związanych z:
  • warunkami ogólnymi?
  • zagrożeniami stwarzanymi przez wyposażenie elektryczne?
  • oddziaływaniem czynników zewnętrznych na wyposażenie elektryczne?
 • Jakie sposoby ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim przewidują normy EN?
 • Co to jest kod IP?
 • Najczęściej stosowane grupy norm zharmonizowanych z LVD

4. Krok po kroku do oznaczenia CE

 • Co powinna zawierać dokumentacja techniczna wyrobu podlegającego pod LVD?
 • Krok po kroku do oznakowania CE – jak podzielić proces oceny zgodności?
 • Jak zdefiniować ograniczenia wyrobu?

Ćwiczenie 1: Zdefiniuj ograniczenia wyrobu

 • Jak określić konieczność zastosowania dyrektyw?
 • Jak sklasyfikować wyrób w rozumieniu określonej dyrektywy?

Ćwiczenie 2: Określ dyrektywy mające zastosowanie i dokonaj klasyfikacji wyrobu

 • Jak znaleźć właściwe normy do konkretnego urządzenia elektrycznego?
 • Jak udokumentować spełnienie wymagań norm?
 • Jakie najważniejsze dokumenty powinien znać projektant elektryk, elektronik, automatyk?

Ćwiczenie 3: Określ, które normy są właściwe dla wyrobu

 • Jakim badaniom poddaje się urządzenia podlegające dyrektywie LVD?
 • Czym jest analiza zagrożeń i ocena ryzyka?
 • Jak skompletować dokumentację techniczną i co powinna zawierać instrukcja wyrobu?
 • Jak stworzyć poprawną deklarację zgodności wyrobu?

Ćwiczenie 4: Sporządź deklarację zgodności dla wyrobu

 • Jaką dokumentację tworzyć na etapie produkcji wyrobu?

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Mgr inż. Marek Trajdos

Członek Komitetu Technicznego 281 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Wyrobów PIAP. Członek Zarządu OŁ SEP (3 kadencje, srebrna i złota odznaka SEP). Pomysłodawca, członek założyciel, obecnie Prezes Zarządu „Klubu Paragraf 34” Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i naukowo technicznych oraz kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej nt. bezpieczeństwa maszyn. Uczestnik, prelegent, prowadzący sesje i członek komitetów organizacyjnych w kilkudziesięciu sympozjach i konferencjach.

Doświadczenie trenera potwierdza także udział w ponad 100 projektach automatyki, napędu i sterowania bezpieczeństwem maszyn w przemyśle, realizacja wielu ocen zgodności maszyn i zespołów maszyn pod względem wymagań minimalnych i zasadniczych oraz tworzenie i współtworzenie materiałów szkoleniowych kilkunastu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Katowice

woj. śląskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 600
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
 • Ulica i nr: Katowicka 39
 • Kod pocztowy: 45-061
 • Miejscowość: Opole
 • Numer NIP: 7543088267

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole, Polska Katowicka 39

Organizator

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole, Polska
Katowicka 39
woj. opolskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!