Płace - certyfikowany kurs od podstaw (kod zawodu 242310)

O szkoleniu

Przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z działami płacowymi, przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z naliczania wynagrodzeń. Kurs przygotowuje do pracy w działach płacowych całkowicie od podstaw.
Certyfikat ukończenia jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu płac w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku Specjalisty ds. Wynagrodzeń.
Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca-pracownik
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień płacowych
 • poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.
Kto powinien wziąć udział?
 • osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach płacowych
 • osoby pracujące w działach innych, niż płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
 • osoby pracujące w działach finansowo–księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników.

Program szkolenia

 1. PŁACA MINIMALNA
  1. Minimalne wynagrodzenie za pracę
  2. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie płacy minimalnej
  3. Wpływ płacy minimalnej na inne składniki wynagrodzenia
 2. PŁACA ZASADNICZA
  1. Wynagrodzenie zasadnicze określone w stałej wysokości
  2. Wynagrodzenie zasadnicze określone w stawce godzinowej
  3. Przeliczenie wynagrodzenia zasadniczego za przepracowaną cześć miesiąca
  4. Wystąpienie nieobecności niepłatnych
  5. Pomniejszenie wynagrodzenia za okres nieobecności chorobowych
  6. Zatrudnienie i zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca
  7. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego w trakcie miesiąca
  8. Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca
 3. PRACA W NADGODZINACH I PORZE NOCNEJ
  1. Kalkulacja wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach
  2. Kalkulacja dodatku 50% i 100% do nadgodzin
  3. Składniki płacowe wliczane do wynagrodzenia za dodatkowy czas pracy
  4. Kalkulacja dodatku nocnego
  5. Urlopy i ekwiwalenty 
  6. Naliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
  7. Naliczenie ekwiwalentu dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
  8. Naliczenie ekwiwalentu dla pracownika zatrudnionego na cześć etatu
 4. WYNAGRODZENIE BRUTTO – NETTO
  1. Składki społeczne ZUS
   1. Składniki wynagrodzeń uwzględniane w podstawie składek społecznych
   2. Maksymalna podstawa składek społecznych
  2. Składka zdrowotna naliczana zgodnie z przepisami Polskiego Ładu (zmiana od 2022)
   1. Podstawa naliczenia składki zdrowotnej
   2. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
  3. Koszty uzyskania przychodu
   1. Podstawowe koszty uzyskania przychodu
   2. Podwyższone koszty uzyskania przychodu
   3. Możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu
  4. Ulga podatkowa PIT-2 i zasady jej stosowania
   1. Prawo do ulgi podatkowej
   2. Możliwość rezygnacji z ulgi podatkowej
  5. Ulga dla klasy średniej
   1. Przychód uwzględniany przy naliczaniu ulgi dla klasy średniej
   2. Dwa sposoby naliczania ulgi dla klasy średniej
  6. Zasady naliczania wynagrodzeń
   1. Rozliczanie wynagrodzeń zgodnie z założeniami Polskiego Ładu
    • wysokość progów podatkowych
    • brak możliwości odliczania części składki zdrowotnej od zaliczki na podatek
   2. Rozliczanie wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07.01.2022
    • konieczność analizy wysokości zaliczki na podatek naliczonej według nowych zasad z wysokością zaliczki na podatek naliczonej według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2021
    • oświadczenie pracownika wyłączające konieczność stosowania Rozporządzenia
   3. Rozliczenie wynagrodzeń zgodnie z zapowiadanymi zmianami przepisów Polskiego Ładu jakie mają wejść w życie z dniem 01.07.2022
    • likwidacja ulgi dla Klasy Średniej
    • zmiana skali podatkowej
  7. Zwolnienia z podatku
   1. Pracownik do 26 roku życia
   2. Ulga dla Seniora
   3. Ulga dla osób powracających do Polski
   4. Ulga dla rodziców wychowujących co najmniej 4 dzieci.
  8. Naliczanie składników wynagrodzeń:
   1. Odprawa dla pracownika zwalnianego
   2. Odprawa emerytalno-rentowa
   3. Odprawa wojskowa
   4. Odprawa pośmiertna
   5. Nagroda jubileuszowa
   6. Składka na dodatkowe ubezpieczenie na życie
   7. Karty sportowe
   8. Pakiety medyczne
   9. Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
   10. Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
   11. Dofinansowanie do posiłków
 5. KOSZT ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA
  1. Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę
  2. Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  3. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
 6. NIEOBECNOŚCI CHOROBOWE
  1. Podstawa zasiłkowa
   1. Składniki wynagrodzenia ustalane w podstawie zasiłkowej
   2. Zasady uzupełniania składników płacowych w podstawie zasiłkowej
   3. Nowe zasady ponownego przeliczenia podstawy zasiłkowej (zmiana od 2022 r.)
  2. Wynagrodzenie chorobowe
   1. Okres płatności wynagrodzenia chorobowego dla pracownika do 50 roku życia
   2. Okres płatności wynagrodzenia chorobowego dla pracownika powyżej 50 roku życia
  3. Zasiłek chorobowy
   1. Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS
   2. Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę w imieniu ZUS
   3. Nowe zasady naliczania zasiłków za okres pobytu w szpitalu (zmiana od 2022 roku)
  4. Zasiłek wypadkowy
   1. Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem
   2. Wysokość zasiłku przy wypadku powstałym z winy pracownika
  5. Zasiłek opiekuńczy
   1. Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem i innym członkiem rodziny
   2. Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem niepełnosprawnych
   3. Zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19
  6. Świadczenie rehabilitacyjne
  7. Kalkulacja zasiłków związanych z rodzicielstwem
   1. Zasiłek macierzyński
   2. Zasiłek rodzicielski
   3. Urlop ojcowski
 7. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)
  1. Podstawa naliczenia składek PPK
  2. Wpłaty podstawowe i dodatkowe
  3. Przekazanie składek a moment powstania przychodu pracownika
  4. Ponowne zgłaszanie pracownika do programu PPK
 8. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ
  1. Potrącenia dobrowolne dokonywane za zgodą pracownika
  2. Potrącenia obligatoryjne
   1. Zajęcia komornicze alimentacyjne i niealimentacyjne
   2. Tytuły wykonawcze z ZUS, Urzędu Skarbowego
   3. Zbieg tytułów wykonawczych
   4. Kwoty wolne od potrąceń
   5. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków
  3. Zbieg potrąceń dobrowolnych i obligatoryjnych
  4. Kary pieniężne
  5. Potrącenia nierozliczonych zaliczek pracownika
 9. UMOWY CYWILNOPRAWNE
  1. Zasady podlegania składkom ZUS
  2. Wyliczanie wartości kosztów uzyskania przychodu
  3. Przeniesienie praw autorskich i ich wpływ na kalkulację
  4. Kalkulacja wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
  5. Kalkulacja wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło
  6. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie podpisanej z własnym pracownikiem
  7. Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych
 10.  PROGRAM PŁATNIK 
  1. Zakładanie nowej firmy w programie Płatnik
  2. Rejestracja firmy w ZUS
  3. Zgłaszanie do ZUS: 
  a. Pracowników
  b. Zleceniobiorców
  c. Członków rodziny
  d. Zmian danych osobowych
  4. Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło
  5. Zasady wypełniania dokumentów IWA, ZSWA
  6. Raport ZUS RIA i przyczyny jego wypełniania
  7. Dokumenty rozliczeniowe ZUS 
  a. Import dokumentów rozliczeniowych
  b. Przygotowanie zestawu do wysyłki
  c. Przygotowywanie korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS
  8. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Czas trwania

 • szkolenie w Katowicach oraz tryb dzienny: 09:00 - 16:15
 • tryb dzienny: 09:00-16:15
 • tryb wieczorowy: 17:00-21:00
 • tryb weekendowy: 08:00 - 15:15

Prelegenci

Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej Akademii Ekonomicznej w Krakowie) na kierunku Zarządzenie zasobami ludzkimi, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Ewa Polewczak 

 

Marzena Mikoda

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Pracy oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Zawodowe, obecnie w trakcie zdobywania tytułu Trenera Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Praktyk w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych z dziesięcioletnim stażem pracy zdobytym w biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych i korporacjach międzynarodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Mikoda 

 

Paulina  Bramson

Zdobyła bardzo duże doświadczenie poprzez pracę w działach kadr i płac różnych firm, od małych po bardzo duże korporacje. Ekspert w zakresie naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, doświadczony wykładowca, trener biznesu. Od ponad 10 lat związana z działami kadr i płac. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni współpracownik Centrum szkoleniowego FRR Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia szkoleń Kadrowo Płacowych. Wiedzę przekazuje w bardzo przystępny sposób, otrzymując za każdym razem bardzo wysokie oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników na koniec zajęć.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Paulina  Bramson 

 

Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz mediacji sądowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Posiada przygotowanie (uprawnienia) pedagogiczne. 2021- Laureat nagrody w akcji „Poprawmy prawo” organizowanej przez Prawo.pl/Lex Od 11/2019 mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Od 12/2019 biegły sądowy z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Od 10/2023- Seminarium doktorskie (prawo pracy)- Akademia Humanitas w Sosnowcu Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu, Volkswagen Poznań, Hotele Marriott., Browar Żywiec, Instytut Pamięci Narodowej, Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Kraków , Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, Alior Bank Centrala, Muzeum Śląskie w Katowicach, KRUS Centrala. Wykładowca: Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO), prawa administracyjnego i cywilnego, ubezpieczeń społecznych, mediacji sądowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace. Przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Pełni funkcję IODO w kilku podmiotach gospodarczych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Tryb wieczorowy
za osobę
1 290
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Szkoleniowe FRR
 • Ulica i nr: Moniuszki 4/8
 • Kod pocztowy: 40-005
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 5252288204

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice, Polska Moniuszki 4/8

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice, Polska
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!