Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - od MRPII do APS (Advanced Planning and Scheduling), od Push do Pull

O szkoleniu

Celem szkolenia online jest przekazanie wiedzy technicznej, jak realizować typowe prace planistyczne w konkretnej specyfice pracy różnych zakładów. Uwzględnienie dobrych praktykach ASCM® ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, jak i wskazuje kierunki rozwoju.

Procesy produkcji funkcjonują w konkretnym środowisku logistycznym. Oznacza to, iż nie można zrozumieć zasad planowania, harmonogramowania czy sterowania produkcją bez poznania reguł zarządzania procesami przechodzącymi przez wiele działów, różne specjalizacje. Narzędzia zaawansowanego harmonogramowania (APS) wymagają też stabilnych i wiarygodnych danych podstawowych. W aktualnych trendach Przemysłu 4.0 harmonogramowanie produkcji staje się coraz bardziej algorytmiczne – faktycznie podporządkowane celom przedsiębiorstwa. Może to być przykładowo cel redukcji przezbrojeń, obniżania poziomu produkcji w toku, ochrony terminów realizacji, optymalizacji i redukcji poziomu odpadu materiałowego, podnoszenia rotacji zapasów, czy też kolejkowania na ograniczone zdolności - zgodnie z teorią ograniczeń (TOC) na tzw. „wąskie gardła” itd. Stąd też tak istotne stają się przedstawione na konkretnych przykładach metody dotyczące poprawiania wiarygodności danych podstawowych np. normatywów technologicznych, LT i kosztu realizacji, jak i wielu innych. W trakcie szkolenia online realizowanych jest wiele ćwiczeń, zadań, warsztatów np. mających na celu wykazanie wpływu jakości w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej na efektywność planowania.
Kto powinien wziąć udział?
 • kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych),
 • kierownicy produkcji, planiści,
 • pozostałe osoby uczestniczące w procesach zarządzania produkcją (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy),
 • osoby odpowiedzialne za prognozowanie popytu,
 • liderzy zmian.

Program szkolenia

Dzień 1/2

 1. Wprowadzenie i zasady analizy efektywności przedsiębiorstwa produkcyjnego: 
  • Wprowadzenie do specyfiki zajęć online – dobre praktyki,
  • zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami, wpływ jakości tych relacji na planowanie produkcji,
  • zaprzyjaźnienie się z tematem – harmonogramowanie w codziennym życiu (dobre praktyki, błędy) np. przykłady sympatycznych „algorytmów” tworzonych przez nas w życiu codziennym,
  • zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady).
 2. Zostań konsultantem Twojego przedsiębiorstwa:
  • typy i rodzaje procesów wytwórczych – klasyfikacja i zasady postępowania względem konkretnych rodzin/grup produktów,
  • przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych,
  • zaprezentowanie różnych metod planowania w zależności od relacji wolumenu produkcji i różnorodności produkowanych indeksów materiałowych, jak i założonej dostępności zdolności wytwórczych, metody dla dyskretnej lub procesowej produkcji,
  • różnica między planami, a harmonogramami,
  • pytania typowo zadawane przy tworzeniu modelu planowania dla grup/rodzin i konkretnych produktów, jak i doborze narzędzi planistycznych – zgodnie z zasadą „podobne pytania, a różne odpowiedzi prowadzące do indywidualnie stworzonego modelu planowania”,
  • dostępne metody audytu praktyk stosowanych w planowaniu.
 3. Planowanie zasobów produkcyjnych: 
  • planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach ASCM® i REFA,
  • zasady definiowania grup/rodzin produktów/usług/asortymentowych/indeksów pozycji,
  • horyzont planistyczny/ granica planowania, a granica popytu – jak daleko w przyszłość planować i harmonogramować,
  • możliwości i ograniczenia planu operacji i sprzedaży – SOP,
  • unikanie nieproduktywnych rezultatów konfliktów za pomocą narzędzi SOP i wykorzystanie ich do łączenia procesów planowania różnych działów,
  • popyt utracony,
  • plan produkcji PP i plan sprzedaży SP dla głównych rodzin produktów,
  • rozwiązanie typu DRP.
 4. Warsztat - zarządzanie procesami produkcyjnymi w oparciu o Beer Game: 
  • przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy) – celem jest jednoczesne poprawianie poziomu rotacji zapasów, jak i wskaźnika poziomu obsługi klienta,
  • dane są przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne dla wykazania, jak jakość przepływu informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw,
  • pomiar kosztów nieefektywnego planowania.
 5. Prezentacja wyników Beer Game - dyskusja: 
  • zaprezentowanie tzw. "Bullwhip Effect" powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążeń nośników zdolności, jak i dostępności zapasów magazynowych,
  • popyt zależny i niezależny – punkt rozdziału,
  • zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia,
  • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
  • zaproponowanie rozwiązań mających podniesienie efektywności planowania.
 6. Planowanie zasobów produkcyjnych (klasycznie) c.d.
  • główny harmonogram produkcji - MPS: 
   • zadania MPS w zależności od profilu produkcji i finalny harmonogram „montażu” - FAS,
   • MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta,
   • weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą popytu,
   • zrozumienie relacji MPS – FAS,
  • planowanie potrzeb materiałowych - MRP: 
   • zarządzanie wielkością partii,
   • dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania,
   • produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów,
  • planowanie potrzeb na zdolności produkcyje - CRP: 
   • zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP,
   • gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane,
   • marszruty, scenariusze realizacji.

Dzień 2/2

 1. Teoria ograniczeń - TOC, koncepcje Goldratt’a: 
  • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji "wąskich gardeł",
  • metody podporządkowania organizacji procesu planowania i produkcji "wąskiemu gardłu",
  • wpływ „wąskiego gardła” na kierunek harmonogramowania zleceń/pracy,
  • przykład wykorzystanie TOC w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności produkcyjnych klientom,
  • algorytm Drum Buffer Rope.
 2. Metody związane ze sterowaniem rotacją zapasów i „wysterowaniem” zasad kalkulacji wielkości partii dla poszczególnych indeksów pozycji magazynowych: 
  • wskaźniki - ATP (dostępne do obiecania) i PAB (dostępność magazynowa),
  • metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
  • podstawowe klasyfikacje ABC, XYZ stanów magazynowych, 
  • zapas minimalny i bezpieczeństwa – SS, dynamiczne aktualizowanie poziomu zapasów.
 3. Projektowe przejście od MRPII do APS, zalety i słabości rozwiązań:
  • czy i jak wdrażać rozwiązania informatyczne?,
  • wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych w obszarach MRPII i APS,
  • ograniczenia w szczegółowości harmonogramowania – co powinno być sparametryzowane, problem planowania długoterminowego w APS,
  • rola MES i SCADA – dynamika reagowania na przyczyny odchyleń w realizacji, ewidencjonowanie produkcji i bieżąca wizualizacja,
  • wsparcie informatyczne – przykłady.
 4. APS – Advanced Planning and Scheduling, narzędzia i metody:
  • harmonogramowanie „Infinite” kontra „finite loading” – harmonogramowanie przy nieograniczonych i ograniczonych zdolnościach,
  • obszary aplikacji np. MTO / ATO (produkcja i montaż na zamówienie), limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, intensywność zmian, produkcja gniazdowa,
  • metody ustalania priorytetów i jak formułowania algorytmów,
  • szczegółowość opisu harmonogramu, rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, powierzchnia magazynowa itd., ograniczenia w szczegółowości harmonogramowania – co minimalnie powinno być opisane i sparametryzowane?
  • harmonogramowanie z jednoczesnym uwzględnianiem dostępności materiałowej i zdolności,
  • często wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu: redukcja przezbrojeń, obniżenie poziomu produkcji w toku, poprawienie wskaźnika poziomu obsługi klienta, poprawienie rotacji zapasów, pełniejsze (pod tzw. „100%”) obciążenie nośników zdolności, różne cele wskaźnikowe – ćwiczenia, metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS (Central Point Scheduling), kolejkowanie na „wąskie gardła”, 
  • ewidencjonowanie operacji i zleceń produkcyjnych - bieżąca wizualizacja danych (dashboard’y),
  • gospodarka remontowa, jak i reagowanie na nieplanowane przestoje.
 5. Zasady poprawiania jakości danych podstawowych, przewidywalności procesów: 
  • Pull czyli "zasysanie produkcji" jako metoda synchronizacji celów produkcji z rzeczywistym przebiegiem wartości popytu,
  • Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie),
  • kontrola cyklu i taktu produkcji - synchronizacja i równoważenie przepływów,
  • równoważenie mix-u produkcyjnego,
  • Total Productive Maintenance,
  • Poka-Yoke i metody visual management wykorzystywane przez zespoły robocze.
 6. Hyde Park – refleksje z różnych projektów:
  • czy można w praktyce skutecznie prowadzić produkcję bez harmonogramowania (inne metody)?,
  • możliwości optymalizacji wydajności pracy w ramach samej specyfiki technologii.
 7. Zakończenie zajęć: 
  • podsumowanie i follow-up (praca domowa),
  • zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
  • uzupełniające materiały video,
  • ankiety online.

Czas trwania

2 spotkania online po 6 godzin (2 dni po 6 godzinn)

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1540 zł.
1 440
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Progress Project Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Światowa 22
 • Kod pocztowy: 02-229
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5252382647

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!