Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR

O szkoleniu

WZROST STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA, ELIMINACJA ZAGROŻEŃ, DOBRE PRAKTYKI I NARZĘDZIA POPRAWY BHP W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH. GEMBA WALK, BBS, CROSS AUDYT. SZKOLENIE DLA MISTRZÓW, BRYGADZISTÓW, TEAM LIDERÓW, SŁUŻB BHP ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW.
Dlaczego warto wziąć udział?

SZKOLENIE PODNOSZENIE KULTURY BHP W DZIALE PRODUKCJI I UR

zostało przygotowane z myślą o problemach związanych z egzekwowaniem zasad bhp przez kierowników działów technicznych, mistrzów, brygadzistów, liderów zmian odpowiedzialnych nie tylko za realizację zadań produkcyjnych i DUR, ale także za eliminację zagrożeń i przestrzeganie przez pracowników zasad bhp chroniących ich zdrowie i życie.
Naszym celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie kierujących pracownikami w działach produkcji i UR do aktywnego eliminowania zagrożeń.

Chcesz podnieść bezpieczeństwo pracy i kształtować kulturę respektowania zasad bhp przez pracowników produkcji i UR?
Chcesz rozwinąć poczucie odpowiedzialności za sprawy bhp u pracowników?
Chcesz skutecznie wpływać na postawy pracowników i ich podejście do bezpieczeństwem pracy?
Chcesz poznać i wdrożyć nowoczesne narzędzia i systemy do podnoszenia kultury bezpieczeństwa pracy w swoim zespole?

Samo szkolenie bhp dla pracowników to za mało!

Pamiętaj! Jesteś odpowiedzialny za zdrowie i życie pracowników, którymi zarządzasz!

Zwiększ swój autorytetu wśród pracowników!
Naucz się skutecznie komunikować swoje oczekiwania i motywować pracowników do przestrzegania bezpieczeństwa!
Skorzystaj ze skutecznych narzędzi: Gemba walk, BBS – metoda zarządzania bezpieczeństwem oraz elementów Cross Audytu w obszarach bezpieczeństwa, który w swoim zakresie posiada również ocenę poziomu funkcjonowania BHP w miejscu audytowanym.
Zyskaj narzędzia wspierające procesy bezpieczeństwa:

 • checklista audytowa – cross audyt
 • szablon metody BBS
 • instrukcja skutecznej realizacji Gemba Walk w organizacji

Żeby skłonić pracowników do współpracy na rzecz respektowania zasad bhp w codziennej pracy, trzeba nie tylko umieć zarządzać ludźmi, ale także być psychologiem i stosować techniki perswazji.

DLACZEGO KULTURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W FIRMIE JEST TAK WAŻNA?

Wysoka kultura bezpieczeństwa, przestrzeganie zasad bhp to mniej wypadków i lepsza wydajność pracy pracowników, czyli większe dochody firmy.
Na naszym szkoleniu poznasz najlepsze standardy bezpieczeństwa stosowane w największych i najbardziej narażonych na zagrożenia zakładach pracy, m.in. branż: automotive, produkcyjnej, wydobywczej i metalurgicznej, budowlanej, energetycznej oraz chemicznej.
Przedstawimy sprawdzone rozwiązania i pomysły oraz dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem pracy do zastosowania w praktyce!
Poznasz Behavioral Based System, Gemba Walk i inne narzędzia stosowane przez liderów w dziedzinie podnoszenia bezpieczeństwa pracy. Szkolenie zawiera moduł dotyczący odpowiedzialności prawnej zarządzających pracownikami za bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Odpowiemy na najczęściej zadawane pytania przez kierujących pracownikami:
Jakie są obowiązki i odpowiedzialność kierowników za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy?
Czy do obowiązków pracodawcy należy przygotowanie nowych instrukcji i procedur bezpieczeństwa dotyczących wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia koronawirusem?
Jak bezpiecznie korzystać ze wspólnych narzędzi pracy, urządzeń technicznych?
Co w przypadku kiedy nie można zapewnić pracownikom odległości 1,5 m od rozmówcy?
Czy pracodawca może skierować pracownika na testy i poznać ich wyniki?
Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia COVID-19?

Szkolenie będzie przebiegało w formie aktywnych warsztatów, w spontanicznej i przyjaznej atmosferze, co pozwala z łatwością nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności stosowania metod psychologicznych, przydatnych w zarządzaniu pracowniami w DUR i produkcji. Przygotowaliśmy studia przypadków, praktyczne porady dla osób odpowiedzialnych za organizację działów utrzymania ruchu i produkcji.

JAKIE KOMPETENCJE LIDERÓW PRODUKCJI I UR ROZWINIEMY?

Zajmiemy się rozwojem osobistym liderów w zakresie: przywództwa i budowania autorytetu, budowania partnerskiej relacji i komunikowania się, używania środków perswazji, a także motywowania do przestrzegania zasad bhp przez pracowników.
Inspektor PIP zapozna Uczestników z prawami i obowiązkami osób kierujących pracownikami w zakresie bhp, wynikającymi z przepisów kodeksu pracy, jak i innych aktów prawnych.

Kto powinien wziąć udział?
 • osób kierujących pracownikami, mistrzów, team leaderów, brygadzistów, liderów zmian,
 • służb bhp, SIP nadzorujących przestrzeganie bezpieczeństwa pracy w zakładzie,
 • kierowników technicznych i produkcji.

Program szkolenia

CZĘŚĆ I

JAK KSZTAŁTOWAĆ KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA W FIRMIE? CIĄGŁA POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA. CZY MOŻNA NISKIM KOSZTEM ZAPEWNIĆ PRACOWNIKOM BEZPIECZNE MIEJSCA PRACY?
BHP – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

Zaangażowanie kierownictwa – wyrażanie osobistego zainteresowania i troski o bezpieczeństwo pracowników.
BHP w mojej pracy – co ja, osobiście, robię / mogę zrobić dla poprawy bezpieczeństwa pracy w moim dziale?
Jakie są moje wartości? – ćwiczenie
Co wymaga doskonalenia i czego nam brakuje? – określ obszary, które wymagają wsparcia w zakresie bhp – ćwiczenie
Co motywuje pracowników do dbania o bhp? – ćwiczenie
Systemowe podejście do bezpieczeństwa – czyli jak zaangażować pracowników do rozwijania kultury organizacyjnej nastawionej na dbanie o odpowiedni poziom organizacji i bezpieczeństwa pracy.
Metody pobudzenia kreatywności i inicjatywy pracowników
Siła samodyscypliny
Mój własny system BHP – ćwiczenie oparte na opracowaniu ścieżki działań mających na celu wspieranie kultury zapewnienie bhp w organizacji

 • organizowanie efektywnych spotkań grupowych
 • rozmowy indywidualne z pracownikami, korygowanie zachowań ryzykowny wśród pracowników
 • sposoby zachęcania pracowników do troski o bezpieczeństwo
 • metody okazywania wsparcia przez kierownictwo
 • stwórz i wspieraj kulturę BHP w swojej firmie
 • wyeliminuj zagrożenia w swoich procesach przy zaangażowaniu pracowników
 • wypracuj systemowe podejście do BHP dzięki standaryzacji
 • poznaj metody budowania trwałych relacji z pracownikami
 • zbuduj bazę wiedzy firmy, która pozwoli zachować ciągłość i powtarzalność prac

SKUTECZNE POROZUMIEWANIE SIĘ NA LINII:  SZEF DUR/PRODUKCJI – SPECJALISTA BHP – PRACOWNICY. 
W JAKI SPOSÓB KIEROWNICY INFORMUJĄ PRACOWNIKÓW O SWOICH OCZEKIWANIACH ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM PRACY? CZY MOŻNA ZROBIĆ COŚ WIĘCEJ?

 • Rola kierownictwa w zapewnieniu bhp – ćwiczenie
 • Jak efektywnie budować świadomość pracowników?
 • Budowanie wiarygodnych komunikatów i formułowanie przekonujących argumentów podczas rozmów na temat stosowania procedur bhp
 • Motywowanie pracowników na stanowiskach technicznych do bezpiecznych zachowań – jakie sposoby stosować, tak aby nie traktowali istoty problemu lekceważąco
 • Co robię źle? – siła nawyków i przyzwyczajeń – jak im skutecznie zapobiegać?
 • Rozmowy i szkolenia z nowymi i młodymi pracownikami – skuteczny onboarding, zapobieganie złym nawykom
 • Jak radzić sobie z rutyną i złymi nawykami doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem?

W tej części szkolenia wskażemy jak ważna jest otwarta komunikacja poprzez rzetelne i systematyczne informowanie wszystkich pracowników o zagrożeniach, środkach ochrony i o wszystkich niepożądanych sytuacjach występujących w miejscu pracy.
Jak liderzy powinni motywować oraz wzmacniać bezpieczne zachowania poprzez wyrażanie aprobaty i uznania pracownikom, którzy postępują bezpiecznie oraz angażują się w działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy.

AUTORYTET SZEFA DZIAŁU TECHNICZNEGO ORAZ SŁUŻB BHP PODSTAWĄ SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY

 • Podstawowe czynniki budujące autorytet
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
  – władza polegająca na porozumieniu
  – co podważa, a co buduje autorytet menedżera działu technicznego
 • Budowanie relacji z pracownikami w środowisku technicznym
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z pracownikami

JAK ROZMAWIAĆ I PRZEKONYWAĆ – SPRAWDZONE TECHNIKI WYKORZYSTYWANE NIE TYLKO PRZEZ BHP-OWCÓW

 • Operatorzy i specjaliści – jak dostosować język, tempo mówienia i argumenty do grupy pracowników?
 • Środki perswazji i wywieranie wpływu pomagające w zmianie postawy wobec konieczności przestrzegania zasad bhp
 • Jakich technik używać, aby przekonać do stosowania środków ochrony pracowników na stanowiskach operacyjnych i specjalistów?
 • Jak wyzwalać inicjatywy i odpowiedzialność za bezpieczeństwo? – techniki, które podnoszą skuteczność rozmów
 • Jak przekonać do swoich racji opornych pracowników – techniki prowadzenia rozmów i sprawdzone metody wg rad doświadczonych specjalistów bhp

CZĘŚĆ II WIELOLETNI INSPEKTOR PIP

Obowiązki osób kierujących pracownikami wynikające art. 212 Kodeksu pracy

 • Kto może być osobą kierującą pracownikami, forma powierzenia zadań, uprawnienia, sposób realizacji obowiązków, możliwości wpływania na pracowników, zakres obowiązków, wykluczenia w zakresie odpowiedzialności
 • Praca zdalna – co każdy kierujący pracownikami powinien wiedzieć?
 • Bezpieczna organizacja stanowisk pracy w zakładach różnych branż – przykłady.
 • Odpowiedzialność kierownictwa za bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników w związku z COVID-19 – lista kontrolna, dostosowanie zakładu pracy, działu
 • Aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w związku z COVID-19
 • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; definicje, wymagania prawne dla ŚOI (znakowanie i instrukcje), dobór, użytkowanie, konserwacja, wymiana, itp.
 • Zabezpieczanie pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, definicje wypadku przy pracy, urazu, choroby zawodowej, sposób postępowania, kiedy wypadek nie będzie wypadkiem przy pracy
 • Maszyny i urządzenia oraz wyposażenie techniczne, wymagania zasadnicze bhp dla maszyn nowych (dyrektywa maszynowa) – deklaracja zgodności, instrukcje użytkowania, znakowanie znakiem CE oraz wymagania minimalne bhp dla maszyn starych (dyrektywa narzędziowa)
 • Egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników zasad i przepisów bhp, stosowanie kar porządkowych
 • Orzecznictwo sądowe w zakresie nieprzestrzegania przez dozór swoich obowiązków

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACY

 • Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych, naruszenie obowiązków pracowniczych, konsekwencje – sposób postępowania
 • Powstrzymanie się od wykonywania pracy oraz powierzenie innej pracy pracownikowi
 • Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsadzie dwuosobowej

MOBBING, STRES ORAZ ALKOHOL I SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE W MIEJSCU PRACY

 • Procedura postępowanie z pracownikami będącymi pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych, obowiązki kierownika wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, uprawnienia organów porządku publicznego, przykłady dobrej praktyki
 • Mobbing w miejscu pracy; co nim jest a co nie, prawa pracownika i obowiązki pracodawcy. Sposób postępowania dozoru w stosunku do podwładnych tak, aby nie być posądzonym o mobbing
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące alkoholu i mobbingu w miejscu pracy, obowiązki osób kierujących pracownikami, wypadki przy pracy pod wpływem alkoholu – ustawa wypadkowa

NADZÓR NAD PRACOWNIKAMI

 • Przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych, prace bez wstrzymania ruchu zakładu), prace pożarowo niebezpieczne –   procedury.
 • Dodatkowe kwalifikacje; UDT, energetyczne, spawalnicze, budowlane, do obsługi maszyn i urządzeń technicznych
 • Koordynator ds. bhp – prawa i obowiązki; kto może być, a kto nie koordynatorem ds. bhp, odpowiedzialność, wymagania prawne, zasady współpracy między podmiotami, przepisy obowiązujące w tym zakresie, przykłady realizacji obowiązku
 • Przykłady wypadków przy pracy w zakładach różnych branż; warsztaty na podstawie zdjęć i filmów, omawianie przyczyn i nieprawidłowości, wskazywanie błędów i zaniedbań ze strony dozoru

ZADANIA SŁUŻBY BHP I SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY W NADZORZE NAD PRACOWNIKAMI

 • Książka SIP (wpisy i uwagi); obowiązek tworzenia SIP, prawa i obowiązki, rola w kształtowaniu warunków bhp w zakładzie – obowiązki osób kierujących pracownikami.
 • Uprawnienia służby bhp; odpowiedzialność, zadania i obowiązki.

Czas trwania

9:00 - 16:00

Prelegenci

I Wykładowca
Wieloletni Inspektor PIP, posiadający bogate doświadczenie w nadzorze nad bezpieczeństwem pracy i kontroli technicznego bezpieczeństwa pracy w największych zakładach produkcyjnych w Polsce.
Odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy).
Biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest autorem opracowań, dokumentacji do ekspertyz stanu technicznego maszyn i urządzeń. Udziela porad w zakresie dokumentacji projektowej i technicznej maszyn. Współpracuje z firmami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi w zakresie prawnej ochrony pracy.

II Wykładowca
Inspirator rozwoju osobistego menedżerów produkcji i UR i bhp.
Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej działów produkcyjnych i UR.

Ekspert i praktyk w zakresie wdrażania TWI, Standaryzacji Pracy, metody SMED, TPM oraz poprawy wskaźników procesów produkcyjnych. Na swoim koncie ma wiele zrealizowanych szkoleń i wdrożeń TWI. 

Trener i konsultant Lean Management z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu metod odchudzonego wytwarzania w firmach z przemysłu ciężkiego, hutniczego, samochodowego, oświetleniowego, kolejowego, stolarki otworowej, tworzyw sztucznych, stolarki otworowej, farmaceutycznego oraz wydobywczego.
Prowadzi audyty i szczegółowe analizy organizacji produkcji.

Wdraża rozwiązania z zakresu:
5S, TPM, SMED, TWI, standaryzacja, normowanie i balansowanie procesów produkcyjnych, wprowadzanie wskaźników zarządczych, opracowywanie skutecznych form raportowania, wprowadzanie wizualizacji wspomagających zarządzanie, wdrażanie matryc kompetencji, wartościowanie stanowisk pracy.

Doświadczenie z blisko 100 projektów wdrożeniowych i szkoleniowych pozwala z sukcesem wprowadzać najlepsze praktyki, co przekłada się na efektywne i zyskowne procesy.
Obecnie pracuje nad wdrożeniem metody TWI w firmie branży spożywczej.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz gry symulacyjne z narzędzi i metod LM, TWI. Wykładowca studiów podyplomowych Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Jest autorem licznych publikacji na łamach czasopism Utrzymanie Ruchu i Magazyn Przemysłowy.

Dotychczas współpracował między innymi z:

KGHM – Huta Miedzi Głogów, PeBeKa Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń, GREENBRIER Wagony Świdnica S.A., FAM S.A., RABEN Transport, Keller, BIPROMET, EKO-OKNA, PROPART, ZPUE, PESA Pojazdy Szynowe, CEMET S.A., OPAKOMET Sp. z o.o., RAWAG, SUMIKA CERAMICS Sp. z o.o. (Sumito Chemical Group), Copal Sp. z o.o., WORWO Sp. z o.o., CREDIN, Kontakt-Simon, Profilex, Radpol, Wirbet, Śrubena, KZN Bieżanów, POCH, Stella Pack, PORTA Drzwi, ZNTK Oława, PCO Żarów, Stolbud Włoszczowa S.A, SCANIA, KIRCHHOFF, Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp. j., AKRIHI.

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jej udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Olympic****Wellness&SPA

43-450 Ustroń

Grażyńskiego 10

woj. śląskie

Rejestracja

Cena bez zakwaterowania
1 390
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena z zakwaterowaniem
1 890
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • parking
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena z zakwaterowaniem
Dopłata do pokoju jednoosobowego
2 140
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • parking
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka z siedzibą 
w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, 44-100 Gliwice. NIP 631-139-99-87. Regon 277586519.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia pocztą elektroniczną lub faksem.
 3. Przesłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją warunków uczestnictwa pomiędzy OSiI EFFECT a firmą lub uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń osób prywatnych) i ma charakter wiążący.
 4. Na 7 dni przed terminem szkolenia na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia szkolenia w deklarowanym przez OSiI EFFECT terminie, prosimy o kontakt.
 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do dokonania opłaty zgodnie z cenami zawartymi w ofercie. Faktura zostanie wystawiona po szkoleniu (wyjątek stanowią osoby prywatne) i przesłana pocztą tradycyjną, wręczona osobiście lub przesłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku dokonania rezygnacji po tym terminie lub nieobecności uczestnika na szkoleniu, bez uprzedniego powiadomienia, Zamawiający zostanie obciążony opłatą w wysokości 100% wartości szkolenia.
 7. OSiI EFFECT zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 8. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Trenera z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 9. Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne, video podczas szkolenia. Uczestnik wyraża zgodę na publikację tych materiałów w mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych OSiI EFFECT.
 10. Materiały szkoleniowe (w formie papierowej, elektronicznej, audio) przekazywane Uczestnikom podczas szkolenia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich (w celach komercyjnych) jest zabronione.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
 • Ulica i nr: ul. Kozielska 137d
 • Kod pocztowy: 44-100
 • Miejscowość: Gliwice
 • Numer NIP: 6311399987

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice, Polska
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!