Pomoc de minimis na nowych zasadach od 1.01.2024 r. – warunki dopuszczalności oraz zasady udzielania pomocy de minimis

O szkoleniu

WAŻNE:

 • 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie KE nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które obowiązuje do 31.12.2030 r.
   
 • Wprowadza ono m.in. zmianę maksymalnej kwoty pomocy de minimis, przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu – z 200 000 na 300 000 euro
   
 • Dotychczasowe rozporządzenie, które obowiązywało do 31.12.2023 r., pozwala na wdrażanie środków pomocy de minimis przyjętych przed 31.12.2023 r. jeszcze przez kolejne 6 miesięcy, czyli maksymalnie do 30.06.2024 r.

Pomoc de minimis, w przeciwieństwie do pomocy publicznej, nie ma narzuconego konkretnego celu, lecz została wyodrębniona na podstawie kwoty, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z jej udzielaniem. Pomoc de minimis, pomimo ograniczonej kwoty, jest w wymiarze ilościowym najpopularniejszym rodzajem pomocy udzielanej w Polsce.

Najbardziej charakterystyczną cechą pomocy de minimis jest jej maksymalny pułap, liczony w okresie 3 kolejnych lat w odniesieniu do jednego przedsiębiorstwa.

Należy także pamiętać, że pojęcie jednego przedsiębiorstwa w rozumieniu pomocy de minimis ma szersze znaczenie i w niektórych przypadkach za jedno przedsiębiorstwo można uznać kilka odrębnych podmiotów, które łączą określone zależności lub relacje.

Cel szkolenia:

Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z nową pomocą de minimis, warunków dopuszczalności udzielania pomocy de minimis, a także wyjaśnienie, kiedy oraz w jaki sposób należy stosować pojęcie jednego przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu odpowiemy na pytania i wyjaśnimy m.in. następujące zagadnienia:

 • stosowania okresu przejściowego w odniesieniu do rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 oraz 2023/2831
 • zmian wprowadzonych nową pomocą de minimis
 • przełożenia procedur określonych w rozporządzeniu 2023/2831 na przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • dotyczące pojęcia jednego przedsiębiorstwa,
 • relacji, które wpływają na kumulowanie pomocy de minimis w przypadku kilku, pozornie odrębnych podmiotów,
 • określania ex ante wartości pomocy de minimis, w celu uczynienia jej przejrzystą.
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy Instytucji Zarządzających oraz Instytucji Pośredniczących Programami Operacyjnymi.
 • Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji centralnej.
 • Pracownicy jednostek budżetowych oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

 1. Pomoc de minimis w „okresie przejściowym”:
 • pomoc de minimis na starych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
 • pomoc de minimis na nowych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/283
 1. Ograniczenia w możliwości stosowania stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 wynikające z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
   
 2. Relacje pomocy de minimis określonej w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 r. z pozostałymi rodzajami pomocy de minimis.

 3. Przeznaczenie pomocy de minimis oraz wykluczenia.

 4. Nowy okres referencyjny dla pomocy de minimis oraz dopuszczalny pułap.

 5. Funkcjonalność aplikacji SUDOP i SRPP.

 6. Wpływ pojęcia jednego przedsiębiorstwa na dopuszczalność pomocy de minimis wraz z wyjątkami: praktyczne przykłady wskazujące na relacje pomiędzy przedsiębiorcami oraz źródła pozyskiwania danych.

 7. Relacje bezpośrednie oraz pośrednie.

 8. Relacje, które nie mają wpływu na pułap pomocy de minimis.

 9. Wspólnotowa definicja organu publicznego.

 10. Ćwiczenia na rzeczywistych przykładach – wyłącznie w przypadku szkoleń zamkniętych.

 11. Dzień udzielenia pomocy de minimis.

 12. Określanie wartości pomocy de minimis, z uwzględnieniem specyficznych form, takich jak instrumenty zwrotne oraz ulgi w spłacie zobowiązań: wzory oraz arkusze pomocnicze.

 13. Postępowanie w przypadku zmiany w wartości udzielonej pomocy de minimis.

 14. Procedury związane z udzielaniem pomocy de minimis: omówienie wzorów oświadczeń, formularza oraz zaświadczenia związanego z pomocą de minimis; konieczność dostosowanie procedur do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831.

 15. Zasady kumulacji pomocy de minimis: do pułapu oraz do tych samych kosztów kwalifikowanych.

 16. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej w kontekście pułapu pomocy de minimis.

 17. Udzielenie pomocy de minimis niezgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 – określenie podstawy prawnej oraz wysokości pomocy do zwrotu.

 18. Wymogi związane z przygotowaniem programu udzielania pomocy de minimis oraz postępowanie w przypadku udzielania pomocy de minimis poza programem.

 19. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

godz. 10.00-16.00

Prelegenci

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena 1
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!