Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne w praktyce

O szkoleniu

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, obowiązkami i odpowiedzialnością jaka spoczywa na przedsiębiorcach, a także z konsekwencjami prowadzenia niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej.

Szkolenie doskonalące dla osób posiadających lub planujących uzyskać pozwolenie/zgodę wodnoprawną zwracające szczególną uwagę na:

 • omówienie działań wymagających zgłoszenia wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego,
 • wskazanie, jakie zapisy są szczególnie istotne w treści różnych typów pozwoleń wodnoprawnych,
 • przedstawienie kluczowych elementów procedury zgłoszenia,
 • omówienie, co powinna zawierać dokumentacja – część opisowa i graficzna,
 • omówienie zakresu i treść obowiązkowych pomiarów odprowadzanych ścieków lub jakości pobieranej wody,
 • przedstawienie najczęściej spotykanych błędów i jak należy ich unikać.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • zdobycie niezbędnej wiedzy związanej z dokumentacją z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;
 • poznanie aktualnych przepisów prawnych dotyczących prawa wodnego;
 • poznanie, co powinny zawierać różnego typu pozwolenia wodnoprawne i gdzie szukać danych do ich sporządzenia;
 • unikniecie kar wynikających z niedotrzymania wymogów prawnych.
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracodawcy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska.

Program szkolenia

POZWOLENIA I ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNE W PRAKTYCE – jak powinna wyglądać zawartość operatów i zgłoszeń wodnoprawnych

 • Kluczowe źródła przepisów.
 • Przypomnienie aktualnego zakresu pozwoleń wodnoprawnych.
 • Cele środowiskowe w gospodarce wodnej a możliwość uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Treść pozwoleń wodnoprawnych.
 • Jak dokonać zgłoszenia wodnoprawnego:
  – omówienie działań wymagających zgłoszenia wodnoprawnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej,
  – kluczowe elementy procedury zgłoszenia,
  – omówienie elementów zgłoszenia wodnoprawnego.
 • Organy wydające pozwolenia wodnoprawne i przyjmujące zgłoszenia.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
  – jakie są elementy wniosku o pozwolenie wodnoprawne,
  – rola ocen wodnoprawnych,
  – zawartość różnych typów pozwoleń wodnoprawnych.
 • Źródła danych na cele sporządzenia operatów wodnoprawnych.
 • Najczęściej spotykane błędy, czego należy unikać.

Czas trwania

8.30-15.30

Prelegenci

Ekspert w zakresie stosowania prawa w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym w postępowaniach administracyjnych.

Ma ponad 24 lata stażu pracy w administracji publicznej – doświadczenie zawodowe zdobywał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Ochrony Środowiska oraz w Starostwie Powiatowym jako Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierunku geologia. Posiadane uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii kategorii V, geologii inżynierskiej kategorii VII oraz geologii złożowej kategorii III. Z ramienia Powiatu Gliwickiego przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

platforma ZOOM
platforma ZOOM

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Ekologus sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
Jaskółcza 29
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem usługi szkoleniowo-rozwojowej jest osoba zgłoszona poprzez:
  • a) przesłanie Organizatorowi wypełnionej i podpisanej przez osobę decyzyjną karty zgłoszenia; kartę należy zeskanować i przesłać na adres mailowy: szkolenia@ekologus.pl w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem usługi szkoleniowo-rozwojowej,
  • b) dokonanie wpłaty (łącznej kwoty brutto za udział) nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem usługi szkoleniowo-rozwojowej na konto nr: 63 1090 1740 0000 0001 0246 2320 (BZ WBK S.A. O/Bielsko-Biała) w tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika/-ów oraz nr fv / fv pro-formy.
 2. W uzasadnionych przypadkach oraz przy realizacji zamkniętej usług szkoleniowo-rozwojowej termin płatności ustalany jest indywidualnie.
 3. Przesłanie uzupełnionej karty zgłoszenia stanowi umowę uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kontaktowych, księgowych oraz realizacji usługi – więcej w pkt VI.
 4. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany/-e adres/- y mailowe w karcie zgłoszenia.
 5. Usługobiorca upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej.
 6. Organizator zapewnia uczestnikom usługi szkoleniowo-rozwojowej materiały szkoleniowe, notatniki, długopis oraz wyżywienie podczas otwartych usług szkoleniowo-rozwojowych, tj. przerwy kawowe i obiad (podczas zamkniętej usługi opcja wyżywienia do uzgodnienia z Usługobiorcą).
 7. Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające udział w usłudze szkoleniowo-rozwojowej lub imienny certyfikat potwierdzający udział oraz zdobycie odpowiedniego poziomu wiedzy – dotyczy wybranych usług szkoleniowo-rozwojowych zakończonych egzaminem (np. Kompendium Wiedzy z Ochrony Środowiska) lub takiej formy ewaluacji na życzenie Usługobiorcy przy realizacji zamkniętej usługi szkoleniowo-rozwojowej.
 8. W przypadku usług szkoleniowo-rozwojowych nadających certyfikat, uczestnik przystępuje ostatniego dnia szkolenia do egzaminu, podczas którego wypełnia test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) sprawdzający stopień wiedzy zdobytej podczas danej usługi. Wynik testu uznaje się za pozytywny w przypadku otrzymania minimum 70% odpowiedzi poprawnych. Jeżeli uczestnik nie uzyska wystarczającej liczby punktów, będzie przeprowadzona dodatkowa ewaluacja ustna po egzaminie.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności (każdego dnia usługi szkoleniowo-rozwojowej, jeżeli trwa ona dłużej niż jeden dzień), odebrania materiałów szkoleniowych, faktury oraz zaświadczenia lub certyfikatu na zakończenie usługi.

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA – ZAPIS POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

 1. Usługobiorca powinien skontaktować się z Organizatorem mailowo i/lub telefonicznie oraz przesłać uzupełnioną kartę zgłoszenia na daną usługę – zgodnie z pkt II, pkt 1a), a także postępować zgodnie z regulaminem i procedurami zapisu na usługi szkoleniowo-rozwojowe poprzez Bazę Usług Rozwojowych (zwaną dalej BUR).
 2. Przesłanie uzupełnionej karty zgłoszenia stanowi umowę uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kontaktowych, księgowych oraz realizacji usługi – więcej w pkt VI.
 3. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany/-e adres/- y mailowe w karcie zgłoszenia.
 4. Usługobiorca upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej. Faktura zawierać będzie informacje niezbędne do przedłożenia przy rozliczeniu usługi u swojego Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) – zwanego dalej Operatorem.
 5. Każdy uczestnik zgłoszony poprzez BUR otrzyma imienne zaświadczenie lub certyfikat wystawiony przez Organizatora, a także otrzyma imienne zaświadczenie niezbędne do przedłożenia przy rozliczaniu usługi u swojego Operatora.
 6. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Operator odmówi/cofnie dofinansowanie Usługobiorcy, ten zobowiązany jest uiścić pełną opłatę za udział swoich pracowników w usłudze szkoleniowo-rozwojowej zgodnie z kwotą na przesłanej karcie zgłoszenia na usługę niezwłocznie po otrzymaniu negatywnej decyzji od Operatora.

WARUNKI REZYGNACJI

 1. Rezygnacja z usługi szkoleniowo-rozwojowej musi nastąpić w terminie do 10 dni roboczych przed terminem jej rozpoczęcia, aby uzyskać pełny zwrot wpłaconej kwoty za udział. Informacje o rezygnacji należy przesłać Organizatorowi w formie pisemnej na adres szkolenia@ekologus.pl.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z usługi szkoleniowo-rozwojowej w czasie krótszym niż 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia usługi Usługobiorca zobowiązany jest wskazać zastępstwo za zgłoszonego uczestnika lub pokryć 100% kosztów (brutto) usługi. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Usługobiorcy z konieczności uiszczenia opłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi szkoleniowo-rozwojowej z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł poprowadzić zajęć z przyczyn losowych.
 5. W przypadku odwołania usługi szkoleniowo-rozwojowej, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników, a zwrot zapłaty za udział w usłudze szkoleniowo-rozwojowej dokonany będzie niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.

REKLAMACJA USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

 1. Podstawą do rozpatrzenia przez firmę Ekologus Sp. z o.o. reklamacji usług szkoleniowo-rozwojowych jest przesłanie na adres: szkolenia@ekologus.pl wiadomość, w której należy uwzględnić:
  • datę i miejsce realizacji reklamowanej usługi szkoleniowo-rozwojowej
  • powód reklamacji
  • dane kontaktowe osoby w sprawie niniejszej reklamacji.
 2. Wiadomość zostanie przekazana do Zarządu Spółki i zostanie rozpatrzona indywidualnie w ciągu najbliższych 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!