Pozwolenia zintegrowane: praktyczne aspekty przygotowania i weryfikacji wniosku

O szkoleniu

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom poznać przepisy prawa i obowiązujące procedury dla wydawania pozwoleń zintegrowanych. Szkolenie uwzględni stan prawny aktualny w czerwcu 2024 r. a także obejmie praktyczne aspekty oceny wniosków ze względu na spełnianie wymogów ochrony środowiska, również w kontekście obowiązujących konkluzji i przepisów krajowych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów przygotowujących decyzje dotyczące pozwoleń zintegrowanych lub uczestniczących w postępowaniach w sprawie udzielenia takich pozwoleń, pracowników zakładów przemysłowych odpowiedzialnych za sprawy ochrony środowiska, wykonawców wniosków, inwestorów, do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Program szkolenia

 1. Podstawowe definicje zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska
   
 2. Regulacje dotyczące pozwoleń zintegrowanych:
  • rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego w świetle rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,
  • organy uczestniczące w procedurze wydawania pozwolenia zintegrowanego,
  • udział społeczeństwa,
  • zawartość wniosku wynikająca z przepisów ustawy w szczególności w zakresie technologii, uwarunkowań środowiskowych związanych z lokalizacją instalacji,
  • delimitacja instalacji,
  • ustalenie wielkości dopuszczalnych w przypadku braku konkluzji:
     – emisji do powietrza, hałasu, promieniowania wytwarzania i gospodarowania odpadami,
     – wytwarzania i gospodarowania ściekami,
  • standardy emisyjne w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
   
 3. Strefy przemysłowe, obszary ograniczonego użytkowania
   
 4. Rola BAT w pozwoleniach zintegrowanych:
  • zasady stosowania Konkluzji BAT w zakresie technologii oraz emisji.
  • procedura dostosowania pozwoleń zintegrowanych do wymagań Konkluzji BAT.
   
 5. Mechanizmy elastyczne, zasady i warunki stosowania; warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT
   
 6. Duże źródła energetycznego spalania (LCP) wybrane aspekty:
  • nowa definicja źródła,
  • zasada sumowania i jej konsekwencje,
  • kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza, standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.
   
 7. Oddziaływanie instalacji:
  • na stan jakości powietrza atmosferycznego odniesienia do obliczeń symulacyjnych,
  • na klimat akustyczny odniesienia do obliczeń symulacyjnych),
  • na stan jakości wód.
   
 8. Gospodarka odpadami – produkty uboczne oraz utrata statusu odpadu
   
 9. Ochrona gleby i wód podziemnych:
  • obowiązki prowadzących instalacji,
  • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych substancjami, powodującymi ryzyko jako część wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
  • monitoring,
  • raport o stanie gleb na zakończenie działalności.
   
 10. Rola i miejsce procedur okresowych analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych
   
 11. Obowiązki sprawozdawcze
   
 12. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim, pełni funkcję Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym obecnie FEP. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza. Trener szkolący administrację krajową w ramach 4 projektów dotyczących wzmocnienia administracji w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Biegły z listy wojewody do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Sekretarz, wiceprzewodniczący i członek Wojewódzkiej i Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Rejestracja

Cena szkolenia
700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Zniżki grupowe:
 • 7.14% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.14% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
 • Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
 • Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 • Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
 • Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
 • Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
 • Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: AMG Szkolenia
 • Ulica i nr: Bursztynowa 8/44
 • Kod pocztowy: 20-576
 • Miejscowość: Lublin
 • Numer NIP: 7123419993

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin, Polska Bursztynowa 8/44

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin, Polska
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!