Prawidłowe rozpatrywanie skarg, wniosków petycji przez podmioty administracji publicznej – z uwzględnieniem zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z RODO

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie "Prawidłowe rozpatrywanie skarg, wniosków petycji przez podmioty administracji publicznej – z uwzględnieniem zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z RODO". Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Kto powinien wziąć udział?

Dla administracji publicznej.

 

Program szkolenia

BLOK – SKARGI I WNIOSKI

I. Obowiązki organów administracji publicznej związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg, wniosków, petycji wynikające z Konstytucji RP, K.p.a., ustawy o petycjach oraz RODO.

II. Charakterystyka postępowania skargowo – wnioskowego jako szczególnego rodzaju instytucjonalnej kontroli społecznej nad podmiotami administracji publicznej (art. 221-240).

III. Pojęcie i zakres przedmiotowy skargi (rozpatrywanej na podstawie Działu VIII K.p.a.).

IV. Pojęcie i zakres przedmiotowy wniosku (rozpatrywanego na podstawie Działu VIII K.p.a.).

V. Prawidłowa kwalifikacja wpływających sygnałów obywatelskich do kategorii skarg, wniosków, petycji – omówienie najczęściej popełnianych błędów przy ich kwalifikacji, rejestracji oraz skutki z tym związane.

 • Wskazanie rodzajów pism, których nie należy kwalifikować do kategorii spraw rozpatrywanych w ramach skarg i wniosków oraz petycji. Wskazanie różnicy pomiędzy wnioskiem a petycją.

VI. Właściwość organów do rozpatrywania skarg i wniosków. Postępowanie ze skargami i wnioskami przekazywanymi do wiadomości, anonimowymi, zawierającymi określone żądania zawiadomienia innych organów o popełnianych czynach, noszących – w ocenie nadawcy wystąpienia – znamiona przestępstwa. Realizacja obowiązków wynikających z RODO.

VII. Zasady rozpatrywania skarg, wniosków, petycji przez organy, w tym organy kolegialne: radę gminy, miasta, powiatu, sejmik województwa.

 • Rozpatrywanie skarg, wniosków przez Komisje Skarg wniosków, petycji.
 • Zasady publikacji uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku wynikające z RODO.
 • Publikacja danych w BIP – obowiązujące procedury wynikające z wytycznych PUODO oraz będące wynikiem kontroli PUODO w podmiotach administracji publicznej.

VIII. Braki formalne skargi/wniosku, treść wezwania do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia (omówienie poprzez wzory formularzy).

IX. Terminy załatwiania skargi, wniosku, zasady ich liczenia oraz obowiązek pouczenia o prawie do ponaglenia w odniesieniu do skarg.

X. Zasady rozpatrywania skarg i wniosków składanych na działalność pracowników.

XI. Postepowanie z żądaniami udostepnienia akt postępowania skargowego.

XII. Ochrona skarżącego i jej granice.

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków składanych przez radnych, posłów i senatorów.

XIII. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku – forma oraz wymogi formalne zawiadomienia.

XIV. Obowiązki informacyjne wobec adresata skargi, wniosku wynikające z art. 13 RODO– omówienie zagadnienia w oparciu o przykładowe klauzule informacyjne.

XV. Różnice pomiędzy skargą załatwianą w trybie i na zasadach określonych w dziale VIII K.p.a, a skargą załatwianą w trybie toczącego się postępowania administracyjnego – obowiązek przestrzegania przez organy rozpatrujące skargi realizacji tzw. zasady jednotorowości proceduralnej – na przykładzie orzecznictwa WSA i NSA.

XVI. Organizacja przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków.

XVII. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg, wniosków – prowadzenie dokumentacji z zakresu

rozpatrywania skarg, wniosków w świetle przepisów kpa i instrukcji kancelaryjnej

 • (wykład połączony z samooceną – warsztaty)

XVIII. Efektywność kontroli przyjmowania i sposobu rozpatrywania skarg i wniosków mająca m.in. na celu zmniejszenie liczby skarg uznawanych za zasadne.

XIX. Udział prasy i organizacji społecznych w trybie rozpatrywania skarg i wniosków.

Ochrona danych osobowych wynikająca z RODO w postępowaniach ze skarg, wniosków, petycji – realizacja przez administratorów obowiązków informacyjnych z art. 13 RODO – omówienie przepisów w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. z 2019 r. poz. 730.w odniesieniu do skarg, wniosków , petycji.

BLOK – PETYCJE

I. Obowiązki podmiotów rozpatrujących petycje wprowadzone ustawą z 11 lipca 2014 r. o petycjachPrawo do petycji jako odrębne prawo, różne od skarg i wniosków i jego gwarancje określone w Konstytucji RP z 1997 r. – różnica pomiędzy petycją a wnioskiem.

II. Zasady składania i rozpatrywania petycji w świetle przepisów ustawy o petycjach.

III. Podmioty uprawnione do składania petycji i obowiązki adresatów petycji.

IV. Podmioty uprawnione do rozpatrywania petycji.

V. Przedmiot petycji.

VI. Elementy obligatoryjne i fakultatywne petycji, postępowanie z petycjami wielokrotnymi, forma zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia petycji i termin rozpatrzenia petycji. Przypadki pozostawienia petycji bez rozpoznania.

VII. Obowiązki informacyjne wobec adresata petycji, wynikające z art. 13 RODO – omówienie zagadnienia w oparciu o przykładowe klauzule informacyjne.

 • Upublicznianie na własnych stronach internetowych informacji o otrzymanych petycjach (przy uwzględnieniu przestrzegania przepisów RODO).
 • Informowanie na stronie internetowej podmiotu obsługującego organ o przebiegu rozpatrywania petycji oraz o terminie jej rozpatrzenia.
 • Publikowanie informacji o rozpatrzonych petycjach co roku w terminie do 30 czerwca.
 • Podsumowanie szkolenia – dyskusja, indywidualne konsultacje co do sposobu rozpatrywania skarg, wniosków, petycji.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Aneta Kuberska

Radca Prawny

Wykształcenie

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych – uprawnienia radcy prawnego (2006)
 • Prokuratura Rejonowa w Łomży – aplikacja prokuratorska (2001)
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa
 • Uniwersytetu w Białymstoku
  • Wydział Ekonomii i Zarządzania – Podyplomowe studia o kierunku „Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych” (2019)

Pani Aneta to praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w realizowaniu zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej.

Szkolenie prowadzi cyklicznie od 2011 roku w formie wykładów, warsztatów, adresowane do pracowników administracji rządowej, samorządowej, pracowników administracji zespolonej i niezespolonej, których celem jest doskonalenie zawodowe, poszerzanie wiedzy i rozwijanie kompetencji oraz umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów regulujących tryb oraz zasady prowadzenia postępowań administracyjnych,  odformalizowanych postępowań skargowo – wnioskowych, oraz postępowań w sprawach dotyczących petycji, określonych w ustawie o petycjach.

Pani Aneta z pasją prowadzi szkolenia z dziedziny postępowań skargowo – wnioskowych. Od lat zajmując się ich załatwianiem, doskonale wie, jak umiejętność prawidłowego kwalifikowania wszelkich sygnałów obywatelskich wpływających do organu, znajomość zasad ich rozpatrywania, odróżnienia prowadzenia postępowań skargowo – wnioskowych od postępowań z petycji, czy pozostałych – regulowanych innymi działami K.p.a. jest niezwykle istotna w działalności organów administracji publicznej. Ich prawidłowe i terminowe załatwianie wpływa nie tylko na efektywność działania administracji publicznej, ale przede wszystkim poprawia jakość obsługi klienta.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Istebna

woj. śląskie

brak danych

Krubki-Górki

woj. mazowieckie

brak danych

Ustka

woj. podlaskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Instytut Szkoleniowy A&D
 • Ulica i nr: Al. Jana Pawła II 38/11
 • Kod pocztowy: 00-141
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6342760734

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa, Polska
Al. Jana Pawła II 38/11
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!