Prawne aspekty ochrony gruntów rolnych i leśnych z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów

O szkoleniu

Na czym polega wyłączenie gruntu z produkcji?
Jak naliczać opłaty związane z wyłączeniem?
Jakie obowiązki wiążą się z wyłączeniem?
Co robić w przypadku rozbieżności pomiędzy ewidencją a stanem faktycznym na gruncie?
Czy tylko właściciel może wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na wyłączenie?
W jaki sposób właściciel może zrezygnować z prawa do wyłączenia?
Czy zgoda na zmianę przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wygasa w przypadku stwierdzenia nieważności tego planu lub konieczności jego zmiany?
Czy każda inwestycja liniowa lub postawienie każdego wiatraka na gruncie rolnym lub leśnym wymaga zmiany przeznaczenia?
Czy zapłata należności określonych w art. 28 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zwalnia z obowiązku rekultywacji?
Czym kierować się przy ustalaniu kierunku rekultywacji?
Czy konieczne jest sporządzenie projektu rekultywacji?
Kiedy do rekultywacji stosujemy przepisy ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie?
Kto jest odpowiedzialny za rekultywację gruntu, który został sprzedany?
Jak przeprowadzić egzekucję obowiązku rekultywacji?
Co zrobić, gdy osoba, która otrzymała zgodę na zmianę lasu na użytek rolny, wybudowała na tym gruncie np. stację benzynową?

Na te pytania muszą w praktyce często odpowiadać organy odpowiedzialne za ochronę gruntów. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych stwarza niestety liczne problemy, których rozwiązania trudno szukać w dostępnej literaturze. Celem szkolenia jest omówienia obowiązujących przepisów oraz aktualnego orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian, w celu wskazania możliwych sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów oraz dostarczenia uczestnikom szkolenia rzetelnej i unikatowej wiedzy w tym zakresie.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie – pojęcie gruntów rolnych i leśnych i ich ochrony


II. Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej lub rolnej

 1. Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji:
  • pojęcie wyłączenia gruntu z produkcji,
  • problematyka podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji,
  • wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji,
  • kiedy można wyłączyć grunt z produkcji,
  • wyłączenie gruntu z produkcji a pozwolenie na budowę,
  • należności i opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji,
  • obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby,
  • rezygnacja z prawa do wyłączenia.
 2. Wątpliwości pojawiające się przy wydawaniu zgody na wyłączenie gruntu z produkcji w przypadku zmiany klasyfikacji gruntu w ewidencji gruntów dokonanej po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Problematyka dróg dojazdowych do gruntów rolnych lub leśnych
 4. Problematyka braku opłat w przypadku wyłączenia pod budownictwo mieszkaniowe oraz częściowego wyłączenia pod zabudową zagrodową
   

III. Ochrona gruntów leśnych i rolnych w planowaniu przestrzennym i procesie inwestycyjnym

 1. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, problematyka zgody na zmianę przeznaczenia, pojęcie obszaru zwartej zabudowy, zmiana przeznaczenia użytków rolnych kl. I – III po nowelizacji
 2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a ochrona gruntów
 3. Ochrona gruntów a inwestycje kolejowe, drogowe i gazowe
 4. Inwestycje liniowe na gruntach rolnych i leśnych
 5. Zalesianie gruntów rolnych
 6. Lokalizacja farm wiatrowych i fotowoltaicznych a ochrona gruntów rolnych i leśnych
   

IV. Prowadzenie rekultywacji i zagospodarowania gruntów

 1. Pojęcie rekultywacji
 2. Kierunki rekultywacji gruntów rolnych i leśnych. Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów a decyzje wydawane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego
 3. Problematyka dokumentów dotyczących rekultywacji, w szczególności projektu rekultywacji
 4. Rozwiązywanie problemów praktycznych przy prowadzeniu rekultywacji gruntów leśnych i rolnych, w tym na terenach pogórniczych
 5. Egzekucja obowiązku rekultywacji
 6. Wykorzystanie osadów komunalnych do rekultywacji
   

V. Pozostałe zagadnienia

 1. Naliczanie opłat w przypadku naruszenia ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wątpliwości związane z ustaleniem ich wysokości
 2. Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny a ochrona gruntów
 3. Najczęstsze błędy popełnianie przy prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu ochrony gruntów
   

VI. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Naczelnik wydziału w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, specjalizujący się m.in. w przepisach z zakresu gospodarki odpadami, ochrony gruntów rolnych i leśnych. Trener i legislator z wieloletnim doświadczeniem.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Rejestracja

Cena szkolenia
700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Zniżki grupowe:
 • 7.14% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
 • Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
 • Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 • Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
 • Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
 • Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
 • Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: AMG Szkolenia
 • Ulica i nr: Bursztynowa 8/44
 • Kod pocztowy: 20-576
 • Miejscowość: Lublin
 • Numer NIP: 7123419993

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin, Polska Bursztynowa 8/44

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin, Polska
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!