Prawo autorskie w działalności bibliotek

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z obowiązującymi na gruncie prawa autorskiego zasadami ochrony i korzystania z utworów, wizerunku i przedmiotów praw pokrewnych, w tym m.in. nagrań dźwiękowych i audiowizualnych oraz utrwalonych w nich artystycznych wykonań utworów. Oczekiwanym rezultatem udziału w szkoleniu jest uzyskanie przez uczestnika pakietu kluczowych i praktycznych informacji umożliwiających profesjonalne, zgodne z prawem korzystanie z chronionych na podstawie prawa autorskiego zasobów biblioteki i dóbr niematerialnych pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Tematyka szkolenia uwzględnia kwestie eksploatacji dóbr niematerialnych w formie analogowej i cyfrowej, w tym obszerne spektrum zagadnień związanych z udostępnieniem utworów w sieci internetowej, łącznie z linkowaniem. W ramach szkolenia akcentowane będą możliwości korzystania przez bibliotekę z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w ramach dozwolonego użytku i na podstawie wolnych licencji, z wyjaśnieniem prawnych ograniczeń w tym zakresie, których zignorowanie może skutkować naruszeniem praw własności intelektualnej.

Kto powinien wziąć udział?

Biblioteki, przedstawiciele i pracownicy bibliotek.

Program szkolenia

 1. Utwory w bibliotece
  • Utwory chronione prawem autorskim a domena publiczna, w tym dobra niematerialne oraz elementy utworów niepodlegające ochronie prawnoautorskiej.
  • Kategorie utworów w zasobach bibliotecznych, w tym utwory cudze i materiały własne biblioteki.
  • Utwory a inne dobra niematerialne chronione prawami własności intelektualnej, w tym fonogramy, wideogramy, artystyczne wykonania utworów, pierwsze wydania, wydania naukowe i krytyczne, wizerunek, korespondencja, znaki towarowe.
 2. Autorskie prawa majątkowe w obszarze działalności bibliotek
  • Adekwatne dla działalności bibliotek pola eksploatacji utworów objęte wyłącznymi autorskimi prawami majątkowymi.
  • Prawa zależne związane z opracowaniami utworów
  • Szczególne zasady ochrony prawnoautorskiej programów komputerowych.
  • Podmiot uprawniony w zakresie autorskich praw majątkowych do utworów, w tym do utworów pracowniczych stworzonych przez pracownika biblioteki.
 3. Zasady gromadzenia utworów w zbiorach biblioteki na gruncie prawa autorskiego
  • Uzyskiwanie egzemplarzy/kopii utworów przez bibliotekę ze źródeł zewnętrznych.
  • Wykonywanie kopii utworów przez bibliotekę – warunki, w tym dozwolone cele, zakres i ograniczenia dozwolonego użytku bibliotecznego w zakresie zwielokrotniania utworów.
  • Udostępnianie utworów w celu ich zwielokrotnienia przez bibliotekę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
  • Problematyka digitalizacji analogowych zbiorów biblioteki.
  • Kopiowanie utworów przez użytkowników biblioteki oraz zwielokrotnianie utworów na ich zlecenie przez bibliotekę.
 4. Zasady rozpowszechniania utworów przez bibliotekę
  • Użyczanie egzemplarzy utworów.
  • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem terminali znajdujących się na terenie biblioteki.
  • Publiczne udostępnianie zasobów biblioteki cyfrowej i ich elementów (w tym zdjęć okładek publikacji, not wydawniczych) w sieci internetowej, w tym na stronie internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych.
  • Problematyka linkowania w działalności biblioteki.
  • Korzystanie z utworów na podstawie wolnych licencji.
 5. Szczególne typy dozwolonego użytku utworów w działalności bibliotek
  • Korzystanie z utworów w materiałach biblioteki na podstawie prawa cytatu.
  • Eksploatacja utworów w ramach działalności dydaktycznej bibliotek pedagogicznych.
  • Korzystanie z utworów w sprawozdaniach przygotowywanych przez biblioteki.
  • Kwestia prawa korzystania przez bibliotekę z utworów w celach reklamowych.
 6. Ochrona autorskich praw osobistych w działalności bibliotek
  • Ogólna charakterystyka i specyfika autorskich praw osobistych.
  • Podmiot uprawniony w zakresie autorskich praw osobistych, w tym do ich wykonywania i ochrony prawnej.
  • Zasady ochrony autorskich praw osobistych i ich potencjalne naruszenia w obszarze działalności biblioteki.
 7. Ochrona prawna wizerunku
  • Rozpowszechnianie wizerunku niewymagające zezwolenia.
  • Publiczne udostępnianie wizerunku na podstawie zezwolenia uprawnionego.
 8. Prawa pokrewne do materiałów bibliotecznych
  • Prawa pokrewne do wideogramów, fonogramów, artystycznych wykonań utworów, pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.
  • Podmiot uprawniony w zakresie praw pokrewnych.
  • Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych w działalności biblioteki.

Czas trwania

9.00-15.00

Prelegenci

Agnieszka Malczewska-Poteralska

Adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Kraków-Katowice.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie ochrony dóbr intelektualnych, w tym utworów, przedmiotu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, ochrony dóbr osobistych, a także w zakresie prawa konkurencji w kontekście działalności wydawniczej, reklamowo-marketingowej, informatycznej oraz filmowej.
W ramach swojej specjalizacji adwokat Agnieszka Malczewska reprezentuje klientów w cywilnych oraz karnych postępowaniach sądowych dotyczących naruszeń praw autorskich oraz praw własności intelektualnej.
Prowadzi specjalistyczne wykłady na warsztatach i seminariach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji.
Publikuje w miesięczniku IT w Administracji. Autorka, wydanej w styczniu 2012 roku przez PRESSCOM, książki - „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych”.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!