Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-pracy-dla-menadzerow-zarzadzanie-pracownikami-w-dobie-covid-19-75341-id65196

Informacje o szkoleniu

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W dobie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i coraz bardziej restrykcyjnych środków stosowanych przez władze polskie i zagraniczne do jej zwalczania konieczna jest znajomość praw i obowiązków pracowników, a także świadomość możliwych działań które mogą zostać podjęte przez władze w celu zatrzymania pandemii. Obowiązki związane z zarządzaniem pracownikami w produkcji ciążą zasadniczo na dwóch grupach pracowników – kadrze menedżerskiej i specjalistach do spraw personalnych (kadrowych). Pierwsza z grup odpowiedzialna jest za szeroko pojęte zarządzanie taktyczne (bieżące zarządzanie, tworzenie harmonogramów, wprowadzanie zmian w grafikach, podejmowanie decyzji o sposobie i osobach mających zrekompensować absencje na stanowiskach pracy, dyscyplinowanie pracowników). Druga z kolei zajmuje się rozliczaniem i efektami pracy pierwszej grupy. Niezwykle ważne jest więc, aby osoby zarządzające pracownikami dysponowały zarówno praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy jak i miały świadomość ram prawnych zarządzania pracownikami. W dobie pandemii natomiast konieczna jest świadomość tego, jak szczególne przepisy sanitarno-epidemiologiczne oraz praktyka wymuszona przez oczekiwania społeczne czy sytuację międzynarodową zmienia relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z przepisami stosowanymi podczas zwalczania pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i skutkami istniejących i nowych zasad. Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zarządzania pracownikami produkcyjnymi i okołoprodukcyjnymi z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy.

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów personalnych
 • dyrektorów, właścicieli firm

Program szkolenia:

 1. Prawo pracy w dobie koronawirusa:
  1. Jak działają nowe zasady dotyczące pracy zdalnej (home office)?
  2. Co jeśli pracownik odmówi wykonywania pracy zdalnej?
  3. Czy praca zdalna jest równoznaczna z kodeksową telepracą?
  4. Przymusowa weryfikacja stanu zdrowia pracownika – zasady postępowania,
  5. Jakie zasady dotyczą przestoju w zakładzie?
  6. Jakie możliwości daje władzom tzw. specustawa antywirusowa i ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w kontekście zatrudniania pracowników i pracy zakładów?
  7. Delegacje służbowe w okresie epidemii
 2. Czas pracy:
  1. Czas pracy z formułą pracy zdalnej – skuteczne metody zarządzania czasem pracy w okresie wzmożonego zagrożenia zarażeniem;
  2. w jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej.
  3. Zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy):
  4. kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
  5. W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
  6. Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
  7. Godziny nadliczbowe

   W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
   W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
   Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
   Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
 3. Urlopy
  1. Koronawirus a urlopy – czy można wysyłać pracowników na urlop w związku z epidemią? Czy pracownik może odbywać kwarantannę podczas urlopu?
  2. Udzielanie urlopów w świetle zaplanowanych przerw urlopowych w zarządzeniu o rozkładzie czasu pracy w roku i przerwach urlopowych.
  3. Udzielanie urlopów na żądanie
  4. Możliwość odwołania pracownika z urlopu
  5. Inne absencje pracownicze
  6. Urlopy okolicznościowe
  7. Krwiodawcy
  8. Wyjścia prywatne
  9. Szkolenia (BHP i zwykłe)
  10. Badania lekarskie
 4. Kary dyscyplinarne
  1. Odpowiedzialność porządkowa pracowników – obowiązujące zasady:
  2. Terminy związane z nakładaniem kar
  3. Rodzaje kar
  4. Rozmowa z ukaranym
  5. Informacja o możliwości odwołania się pracownika, tryb itp.
  6. Za co można pracownika karać
  7. Zasady odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej za naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy:
  8. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa pracy?
 5. Rozwiązywanie umów
  1. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron
  2. Niezbędne elementy prawidłowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
  3. Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy
  4. Zasady prawidłowych doręczeń pism wypowiadających umowę o pracę
  5. Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy
  6. Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)?
  7. Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym
  8. Termin na dyscyplinarkę – ile pracodawca ma czasu na decyzję?
  9. Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym
  10. Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika

Informacje o prelegentach:

Michał Nocuń

Specjalista z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 540 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Prawo pracy dla menadżerów – zarządzanie pracownikami w dobie COVID - 19