Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany 2023/2024 - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.

O szkoleniu

-

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz   przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.

Korzyści dla uczestników

-Omówienie aktualnego stanu prawnego jak również obowiązujących przepisów z praktycznego punktu widzenia.
-Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
-Jeżeli mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się także m.in.:
1.Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami grypy i wydać mu polecenie udania się do lekarza?
2. Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko grypie?
3. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
4. Na jakich zasadach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych badań profilaktycznych?
5. Czy skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie ulega przedawnieniu?
6. Czy kontrolne badania lekarskie mogą być przeprowadzone w ostatnim dniu L-4?
7. Do jakiego wieku dziecka kobieta może korzystać z przerw na jego karmienie piersią?
8. Czy zobligowanie pracownicy karmiącej dziecko piersią do pracy w trakcie przerwy na karmienie powoduje powstanie pracy nadliczbowej?
9. Czy pracodawca może odmówić zaakceptowania orzeczenia w przedmiocie badań profilaktycznych wydanego przez jednostkę medycyny pracy inną niż ta, z którą podpisał umowę w ramach służby medycyny pracy?
10. Czy pracodawca może wymagać przedłożenia przez pracownika wyników badań laboratoryjnych, czy psychologicznych?
11. Czy pracodawca może wprowadzić limit tzw. przerw fizjologicznych?
12. Czy pracodawca może prowadzić profilaktyczne kontrole alkomatem?
13. Czy podczas 5-minutowej tzw. przerwy ekranowej pracownik ma obowiązek świadczyć pracę?
14. Czy pracodawca może pobierać od pracowników dane biometryczne na potrzeby zakładowego systemu rejestracji obecności i czasu pracy?
15. Czy podczas 15-minutowej przerwy śniadaniowej pracownik może opuścić zakład pracy w celu udania się do punktu gastronomicznego w celu zakupu posiłku?
16. Czy pracodawca może wprowadzić zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywatnych przez telefony komórkowe?
17. Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przerywa ten urlop?
18. Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?
19. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który w trakcie L-4 wziął ślub?
20. Czy w czasie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego pracownik ma obowiązek odpowiadania na korespondencję od pracodawcy (mail, SMS)?

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie szczególnie polecane dla:
-pracowników administracji publicznej,
-pracowników działów kadr i płac,
-właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
-przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników,
-osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Program szkolenia

1. Rodzaje umów o pracę, zawieranie umów terminowych i bezterminowych – rozwiązywanie kazusów, aktualne orzecznictwo – zmiany 2023 r.
2. Termin zawarcia umowy o pracę a nawiązanie stosunku pracy – nowe regulacje art. 26 KP,
3. Treść umowy o pracę, ustalenie podstawowych warunków zatrudnienia, dodatkowe informacje w treści umowy o pracę – na nowych zasadach od 2023 r.;
4. Zmiana warunków zatrudnienia:
a) ogólne przesłanki prawidłowości wypowiedzenia zmieniającego;
b) przyczyny uzasadniające zmianę warunków pracy;
b) różnice pomiędzy porozumieniem zmieniającym a wypowiedzeniem zmieniającym;
d) zmiana warunków wynagradzania określonych w regulaminie wynagrodzeń a konieczność zastosowania wypowiedzenia warunków zatrudnienia;
5. Zasady stosowane przy wypowiadaniu umów o pracę - analiza przypadków
a) okresy wypowiedzenia stosowane przy wypowiadaniu umów o pracę,
b) obliczanie stażu zakładowego dla celu ustalenia okresu wypowiedzenia - zasady liczenia terminów,
c) zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony - dopuszczalne przyczyny wypowiedzenia - analiza aktualnego orzecznictwa
d) ochrona stosunku pracy – rozwiązywanie kazusów, analiza aktualnego orzecznictwa,
-ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym od 1.10.2017r,
-ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
-ochrona w trakcie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem,
-ochrona związkowa,
6. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – powód, termin, czynności pracodawcy poprzedzające rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia,
7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika – analiza aktualnego orzecznictwa,
8. Najczęściej pojawiające się wątpliwości i problemy przy wypełnianiu świadectwa pracy – analiza przypadków
9. Dostosowanie przepisów prawa pracy do RODO.
a) monitoring, kontrola poczty elektronicznej, dane biometryczne
b) pozyskiwanie danych osobowych dla celów udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
10. Praca zdalna
a) W jaki sposób planowane regulacje definiują pracę zdalną?
b) Czy i w jakich sytuacjach pracodawca będzie mógł wydać polecenie wykonywania pracy zdalnej?
c) Czy pracownik uzyska prawo odmowy wykonywania pracy w trybie zdalnym?
d) W jaki sposób pracodawca może kontrolować aktywność pracownika?
e) Praca zdalna – tryb „zwykły” i okazjonalny
f) Czy i kiedy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o powierzenie pracy zdalnej?
g) Co ze sferą BHP oraz ochroną danych osobowych?
h) Wypadek przy pracy w czasie pracy zdalnej
i) W jaki sposób pracodawca powinien uregulować zasady pracy zdalnej?
j) Zwrot kosztów towarzyszących wykonywaniu pracy zdalnej – czy pracodawca ma obowiązek zwrócić te koszty pracownikowi, i na jakich zasadach?
11. Kontrola trzeźwości pracowników – planowane regulacje
a) Czy pracodawca uzyska upoważnienie ustawowe do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników?
b)Czy będzie to kontrola wyrywkowa?
c) Planowane zmiany dotyczą wyłącznie pracowników (czy obejmują również osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych)?
d) Czy kontrola musi być uzasadniona, czy też może mieć charakter wyłącznie prewencyjny?
e) Czy pracodawca zobowiązany jest sformalizować zasady kontroli trzeźwości?
f) W jaki sposób powinna odbywać się kontrola, tak by pracodawca uchronił się przed zarzutami ze strony pracownika?
g) Czy omawiane regulacje przewidują kontrolę w zakresie środków odurzających?
12. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy
a) Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – rewolucyjne zmiany, treść, terminy,
b) Informacja o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do pracy na okres przekraczający 4 tygodni poza teren Polski
c) Jak aktualizować ten dokument w razie zmiany warunków zatrudnienia?
d) Inne obowiązki informacyjne wykraczające poza zakres tzw. informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia pracownika np. obowiązek poinformowania o procedurze awansu.
13. Urlop rodzicielski w świetle projektowanych zmian Kodeksu pracy oraz dyrektywy work-life balance
a) Jaki będzie nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
b) Jak wygląda projektowany przez ustawodawcę tryb wnioskowania o ten urlop?
c) Jakie terminy proponuje ustawodawca?
d) Czy w dalszym ciągu urlop będzie mógł być wykorzystywany w częściach?
e) Czy zostanie utrzymana możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia?
f) Jakie będą zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego?
g) Czy pracownik będzie mógł łączyć urlop rodzicielski z pracą u pracodawcy, który udzielił tego urlopu?
14. Nowe zasady dotyczące urlopu ojcowskiego
a) Komu przysługuje urlop ojcowski?
b) Termin na wykorzystanie urlopu – jak wyglądają projektowane zasady?
c) Jaki będzie wymiar tego urlopu?
d) Na jakich zasadach pracownik będzie zgłaszał potrzebę skorzystania z tego uprawnienia?
15. Urlop opiekuńczy – nowość w Kodeksie pracy
a) Czym jest urlop opiekuńczy?
b) Komu przysługuje?
c) Jaki jest wymiar tego urlopu?
d) Na jakich zasadach pracownik może skorzystać z tego uprawnienia?
16. Dodatkowe dni wolne od pracy
a) Jakie będą przesłanki ubiegania się o to zwolnienie od pracy?
b) Jaki będzie maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
c) Jak wnioskować? – tryb, termin i forma
d) Czy pracodawca będzie mieć obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika?
e) Co z wynagrodzeniem za czas tego zwolnienia?
17. Elastyczna organizacja czasu pracy
a) Czym jest elastyczna organizacja pracy?
b) Kogo dotyczy?
c) W jaki sposób pracownik będzie mógł ubiegać się o to uprawnienie?
d) Czy pracodawca zostanie zobligowany do uwzględnienia wniosku pracownika?
18. Wybrane zagadnienia związane z powołaniem pracownika do służby wojskowej w świetle nowej ustawy o obronie Ojczyzny
19. Wybrane zagadnień dotyczące wdrożenia dyrektywy o sygnalistach w kontekście prawa pracy
20. Zmiany w zakresie należności pracownika z tytułu podróży służbowej
21. Planowane zmiany w obszarze badań profilaktycznych pracowników
22. Czas pracy rozliczanie, planowanie i dokumentacja – aktualne orzecznictwo, stanowiska urzędowe
a) parametry czasu pracy ustalane w trybie i w granicach określonych w Kodeksie pracy
b) okres rozliczeniowy, wymiar czasu pracy – zasady ustalania,
c) doba pracownicza, tydzień pracy a planowanie czasu pracy
d) zasady stosowane przy ustalaniu harmonogramu czasu pracy,
e) praca w godzinach nadliczbowych
-polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
-zakazy pracy w godzinach nadliczbowych wynikające z przepisów,
-ustalanie przekroczeń dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy;
-praca po dniu wolnym a doba pracownicza,
-rozliczenie ponadwymiarowej pracy między dobami pracowniczymi,
-wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe – ustalenie wysokości i terminy wypłaty,
-udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych a wysokość wynagrodzenia,
-praca w niedzielę i święta, praca w dniu harmonogramowo wolnym od pracy, praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy i ich rekompensata,
f) godziny nadliczbowe pracowników zarządzających
g) czas pracy pracowników niepełnosprawnych,
h) wyjścia prywatne i ich odpracowywanie a rozliczanie czasu pracy
i) rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej;
j) rozliczanie czasu pracy w przypadku korzystania przez pracowników ze szkoleń
23. Równe traktowanie w zatrudnianiu
a) Rekrutacja, dobór pracowników do zatrudnienia, odmowa nawiązania stosunku pracy a naruszanie zasady równego traktowania;
b) Nierówne traktowanie ze względu na warunki zatrudnienia;
c) Zgodność postępowania z zasadami współżycia społecznego;
d) Prawo do jednakowego wynagrodzenia a równe traktowanie w zatrudnieniu;
e) Zróżnicowanie sytuacji pracownika z uwagi na ochronę rodzicielstwa;
f) Typowanie pracowników do zwolnienia;
g) Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania.
24. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej 2023 r. - nowa część "E".

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.

Czas trwania

2 dni

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-
Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

-

Rejestracja

szkolenie online
1 154
+23% VAT
Cena zawiera:
  • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 190 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  • Ulica i nr: Libelta 1a/2
  • Kod pocztowy: 61-706
  • Miejscowość: Poznań
  • Numer NIP: 7772616176

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska Libelta 1a/2

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. SEMPER Szkolenia to instytucja głównie specjalizująca się w real...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!