Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/preparatypolprodukty-dla-przemyslu-spozywczego-zawierajace-substancje-dodatkowe-aromaty-lub-enzymy-oraz-znakowanie-tych-preparatow-i-zywnosci-z-ich-dodatkiem-69535-id156

Informacje o szkoleniu

 • Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem


  ID szkolenia: 69535
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  budynek Kolmex
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień, 6 godz.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Zostanie omówione zastosowanie tych przepisów do preparatów/półproduktów przeznaczonych do produkcji żywności.
Zostaną omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów - m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011 (czy należy klasyfikować półprodukt czy produkt końcowy), klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności (półproduktów i produktów finalnych); w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.

Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.

Na szkoleniu zostaną omówione również zasady znakowania preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego z uwzględnieniem znakowania finalnych środków spożywczych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów preparatów/półproduktów przeznaczonych do stosowania w produkcji żywności (tzw. obrót business to business), dla producentów żywności stosujących preparaty/półprodukty oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w preparatach/półproduktach jak również w produktach finalnych.

Program szkolenia:

I. Unijne wykazy substancji dodatkowych - załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie
unijnego wykazu dodatków do żywności
- substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji,
znakowanie w wykazie składników produktu/półproduktu
- zasada przenoszenia w praktyce – substancje dodatkowe obecne w
półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków
spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
- kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji
dodatkowych do półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego - klasyfikujemy
półprodukt czy produkt końcowy? Studium przypadku.
2. Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych,
wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów – jak stosować
te przepisy w odniesieniu do półproduktów.

3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego
wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach
spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
- limity w substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach
oraz w substancjach odżywczych.

II. Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

1. przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących
(np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla
producentów żywności
2. projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over)

III. Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów
dymu wędzarniczego
- Aromaty, w tym aromaty dymu wędzarniczego w półproduktach przeznaczonych dla przemysłu
spożywczego – czy zawsze mogą być obecne w półproduktach?
IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków
spożywczych zawierających enzymy

1. aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności
zawierającej enzymy
2. przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy
substancja pomocnicza w przetwórstwie)
3. stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V. Znakowanie preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego

1. Informacje obowiązkowe na etykietach preparatów/półproduktów przeznaczonych dla
przemysłu spożywczego
2. Oznakowanie preparatów zawierających substancje dodatkowe – co musi być na etykiecie,
a co tylko w dokumentacji towarzyszącej przesyłce.
3. Informacje dotyczące aromatów dymu wędzarniczego obecnego w preparatach.
4. Znakowanie półproduktów a znakowanie wyrobów finalnych zawierających półprodukty – jakie
informacje powinien przekazać dostawca preparatów swojemu odbiorcy.

VI. Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 28.09.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Informacje o prelegentach:

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł .

Cena zawiera:

zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Wydarzenie: Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem