Profesjonalne Studium Finansów dla Menedżerów

O szkoleniu

Organizacje i menedżerowie działający na współczesnych rynkach często poruszają się w sytuacji niepewności i niejednoznaczności informacji. Podejmując świadomą i efektywną decyzję, menedżer powinien oprzeć się na pewnych przesłankach i „twardych” danych. Znajomość i zrozumienie stosowania odpowiednich narzędzi pozwalających na samodzielną analizę sytuacji finansowej firmy, umożliwia ograniczenie niepewności. Samodzielne zrozumienie sytuacji finansowej organizacji usprawni proces decyzyjny oraz pozwoli na skuteczniejszą współpracę z działem finansowym firmy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Po ukończeniu studium, jego uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie analizować sytuację finansową firmy (ocena rentowności, płynności, wykorzystania zasobów),
 • stosować efektywne techniki zarządzania finansami i kosztami w celu polepszenia systemu kontroli produktywności i wyniku przedsiębiorstwa,
 • oceniać w kontekście finansowym alternatywne strategie rozwojowe przedsiębiorstwa oraz wykonywać analizy inwestycyjne,
 • przeprowadzać systemowe analizy w ramach księgowości zarządczej i przygotowywać budżety elastycznych zasobów,
 • poszukiwać i oceniać potencjalne źródła finansowania firmy,
 • stosować najnowsze metody i techniki w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Kto powinien wziąć udział?
 • Członkowie zarządów przedsiębiorstw i wszyscy członkowie kadry kierowniczej, których decyzje mają bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację celów strategicznych firmy i jej wynik finansowy.
 • Wszyscy inni, zainteresowani problematyką finansów firmy.

Program szkolenia

I MODUŁ
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW
DATA: 29.02-2.03.2024

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw

 • czynniki determinujące finansowy sukces organizacji gospodarczej
 • finansowa natura przedsiębiorstwa
 • przepływ kapitału w przedsiębiorstwie

Podstawowe dokumenty finansowe

 • generalne zasady rachunkowości
 • struktura podstawowych informacji i dokumentów finansowych przedsiębiorstwa
 • konstrukcja i analiza podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat  i rachunek przepływów pieniężnych)

Płaszczyzny zarządzania finansami przedsiębiorstwa, metody oceny i analiza

 • wprowadzenie pojęć: CE – kapitał zatrudniony, WC – kapitał pracujący, EBITDA, EBIT, EBT
 • analiza rentowności (zysku i zyskowności)
 • analiza aktywności (wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa)
 • analiza wypłacalności (struktury źródeł finansowania)
 • analiza płynności (przepływów finansowych)

Zarządzanie – wyznaczanie celów, ocena wpływu decyzji na wyniki firmy

 • konstrukcja modeli analitycznych
 • zarządzanie rentownością (analizy współzależności)
 • zarządzanie aktywami (analiza współzależności)
 • zarządzanie płynnością (optymalizacja poziomu gotówki)
 • zarządzanie wypłacalnością (analizy wpływy struktury kapitałowej na rentowność i płynność)
 • zarządzanie cyklem obrotu kapitału pracującego
 • wybrane narzędzia analizy wartości firmy i czynników ją kształtujących

Symulacje w arkuszach kalkulacyjnych

II MODUŁ 
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
DATA: 4-6.04.2024

Wstęp – rachunkowość zarządcza

 • podstawowe cele i zasady rachunkowości zarządczej
 • rachunkowość zarządcza a zarządzanie wartością firmy
 • rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa

Koszty

 • koszty – definicja, podział
 • metody rozliczania i analizy kosztów

Klasyczna analiza progu rentowności (BEP)

 • koncepcja punktu krytycznego (break even point), analiza progu rentowności
 • specyfika działalności a struktura kosztów

Metody zarządzania kosztami

 • rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych
 • metoda kaizen
 • metoda kosztów docelowych
 • rachunek kosztów ABC (Activity-Based Costing) i TD ABC (Time-Driven Activity-Based Costing)
 • koszty normatywne – wyznaczanie i analiza

Zarządzanie efektywnością

 • formuły ustalania cen dla różnych modeli rachunku kosztów
 • dolne granice cen i polityka cenowa przedsiębiorstwa
 • symulacje wyniku finansowego w relacji: wolumen – cena – koszty
 • analiza relacji pomiędzy kosztami, wolumenem i wynikiem (zyskiem)
  (relacja C-V-P)

Rachunkowość zarządcza – podstawowe problemy funkcjonowania

 • umiejscowienie rachunkowości zarządczej w strukturze przedsiębiorstwa
 • podstawowe problemy
 • rachunkowość zarządcza a inne systemy funkcjonujące w przedsiębiorstwie

III MODUŁ
RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
DATA: 9-11.05.2024

Wartość pieniądza w czasie

 • wartość bieżąca i dyskontowanie
 • wartość przyszła i kapitalizacja
 • nominalna i efektywna stopa procentowa

Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych

 • zarządzanie finansowe majątkiem trwałym
 • zarządzanie statyczne (PP, ARR)
 • zarządzanie dynamiczne (dyskontowe) metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, DPP)
 • analiza wrażliwości projektu (metody: scenariuszy, +/-10%, NPV lub IRR = 0 dla odchylenia parametrów wejściowych 0 …..%)
 • modele i symulacje wybranych projektów w arkuszu kalkulacyjnym

Źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

 • źródła finansowania działalności gospodarczej dostępne na polskim rynku finansowym
 • krajowy rynek finansowy (kapitałowy, pieniężny i kredytowy)
 • produkty i usługi finansowe oferowane przez banki
 • zarządzanie gotówką i współpraca z bankami
 • alternatywne źródła kapitału (leasing, factoring)

IV MODUŁ
BUDŻETOWANIE. CONTROLLING FINANSOWY
DATA: 6-8.06.2024

Budżetowanie przepływów pieniężnych

 • zysk, a środki pieniężne
 • zarządzanie kapitałem pracującym (zapasy, należności, zobowiązania)
 • prognozowanie stanu gotówki
 • tworzenie prognoz przepływów środków pieniężnych cash flow

Wprowadzenie do budżetowania i kontroli budżetu

 • wstęp do systemu controllingu
 • rodzaje i typy budżetów
 • sposoby budżetowania
 • metody budżetowania

 Projektowanie systemu controllingu

 • projektowanie obiegu informacji
 • zasady tworzenia procedur
 • zakres procedur: tworzenie, rozliczanie budżetu
 • agregacja budżetów cząstkowych
 • negocjacje budżetowe
 • zatwierdzenie budżetu

 Zastosowanie w praktyce

 • projektowanie formularzy controllingowych
 • delegowanie uprawnień na osoby odpowiedzialne za centra
 • przygotowanie operacyjnych budżetów wydziałowych
 • planowanie sztywne i elastyczne, sposobami przeliczania budżetów wyjściowych
 • planowane, postulowane a rzeczywiste koszty działalności

 Analizy odchyleń  od realizacji budżetu

 • korygowanie budżetów, przesunięcia budżetowe
 • metody ustalania przedziałów istotności dla pozycji kosztowych
 • analiza, separowanie odchyleń
 • interpretacja odchyleń przychodów i kosztów
 • przygotowanie raportów z odchyleń
 • podsumowanie

Czas trwania

12 dni: 8:30-15:30

Prelegenci

Lucjan Śledź - Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania strategicznego i finansowego oraz oceny finansowej projektów inwestycyjnych. Do jego kluczowych kwalifikacji należą zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz tworzenie i analizowanie biznes planów. Zajmuje się także planowaniem inwestycyjnym oraz analizuje efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Finansów w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Jest członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych w spółkach akcyjnych notowanych na giełdzie. Unikalny styl prezentacji oraz praktyczne podejście do pracy z uczestnikami szkoleń stawiają go w pozycji czołowego konsultanta z dziedziny finansów GFKM.

Z wykształcenia jest ekonomistą. Ukończył Ekonomikę i Organizację Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim.

Jest wykładowcą na Profesjonalnym Studium Finansów, Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami dla Menedżerów oraz programu Executive Master of Business Administration.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując między innymi z:

Bridgestone, Delphi Mechatronic Systems, Energa, Federal-Mogul Bimet, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Grupa LOTOS, Grupa Żywiec, Hortex Holding, Intercell, International Paper Kwidzyn.

Sławomir Lasota - Zajmuje się prowadzeniem działalności trenerskiej i konsultingowej – dzieląc się swoim doświadczeniem, projektuje i wdraża systemy budżetowania i kontroli kosztów w przedsiębiorstwach różnych branż. Specjalizuje się w zagadnieniach rachunkowości zarządczej oraz controllingu finansowego.

Jest członkiem Zespołu Finanse Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Przez trzy lata będąc zatrudnionym w Grupie LOTOS, przeprowadzał wdrożenie systemu controllingu. Jest także wykładowcą na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami prowadzonych przez GFKM wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz na Podyplomowych Studiach Master of Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Erasmus University Rotterdam School of Management.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Otto – Friedrich – Universitet w Bambergu, Niemcy.

Tomasz Sowiński - Specjalizuje się w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, wykorzystaniu narzędzi ochrony przed ryzykiem finansowym oraz ocenie projektów inwestycyjnych i źródeł finansowania. Prowadzi również szkolenia z zakresu ekonomicznego zarządzania przedsiębiorstwami oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Jako Prezes Zarządu firmy Synergia 99 Sp. z o.o. odpowiadał za całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jako lider realizował projekty w ramach restrukturyzacji i reorganizacji Stoczni Gdynia SA.  Jako praktyk zarządzania i trener szkolił pracowników wszystkich szczebli zarządczych w wielu firmach polskich oraz dużych holdingach międzynarodowych. Inicjator i współwłaściciel firm EG Project Sp. z o.o.

Jest magistrem ekonomii oraz absolwentem Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego w specjalizacji Finanse Międzynarodowe.

Od wielu lat współpracuje z Gdańska Fundacją Kształcenia Menedżerów. W ramach studiów Executive Master of Business Administration prowadzi zajęcia z Ekonomicznych Aspektów Zarządzania, Zarządzania Finansowego oraz Zaawansowanego Zarządzania Finansowego.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in.: w

PKO Bank Polski, Grupa Kapitałowa Stocznia Gdynia S.A., spółka ochrony Euro-Guard Sp. z o.o.

Co mówią o nim klienci?

„Umiejętność przedstawiania w zrozumiały sposób prawideł ekonomicznych i finansowych”

 „Tomek jest osobą żywą i energiczną, pełną humoru i profesjonalnie podchodzącą do zleceń.”

Jest współautorem kilku zeszytów naukowych wydanych pod auspicjami Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz autorem cyklu artykułów z zakresu finansów publikowanych w prasie lokalnej.

Kocha sport, szczególnie narty, siatkówkę i tenis. Lubi spędzać czas z ludźmi, obserwować ich zachowania w życiu codziennym – czerpie z tego inspirację i naukę. Uwielbia podróżować i aktywnie spędzać czas.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
7 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
 • Ulica i nr: Aleja Grunwaldzka 472
 • Kod pocztowy: 80-309
 • Miejscowość: Gdańsk
 • Numer NIP: 5840304615

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
80-309 Gdańsk, Polska Aleja Grunwaldzka 472

Organizator

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
80-309 Gdańsk, Polska
Aleja Grunwaldzka 472
woj. pomorskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!