Profesjonalny controlling HR

O szkoleniu

Jeśli pracujesz w dziale HR, a do Twoich zadań należy prowadzenie działań z controllingu personalnego – prowadzisz analizy i budżety, planujesz i rozliczasz działania HR, to szkolenie jest dla Ciebie!
Jedyne takie 3-dniowe, intensywne szkolenie z obszaru controllingu personalnego dostępne na rynku.

Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas warsztatu Trener prezentuje obszerny zakres merytoryczny – profesjonalne prowadzenie i rozwijanie controllingu personalnego w zakresach oczekiwanych przez biznes, bez znacznego obciążenia czasowego – w oparciu o case’y, narzędzia, ćwiczenia, wymianę doświadczeń etc. Szkolenie na pełnych obrotach!

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie z controllingu personalnego skierowane jest do:

 • kierowników HR wyższego i niższego szczebla
 • ekspertów i specjalistów ds. HR
 • specjalistów ds. controllingu; analityków HR
 • audytorów i kontrolerów oceniających obszar HR
 • konsultantów, wdrożeniowców HR oraz KEY Userów i projektantów systemów HR
 • HR Business Partnerów
 • oraz osób, które aspirują do tych ról

Zapraszamy osoby, które mają już ogólną wiedzę i doświadczenie w obszarze ZZL oraz znają kluczowe procesy i orientację co do stosowanych w HR rozwiązań.

Program szkolenia

Dzień 1. Wskaźniki efektywności w HR i analityka wskaźnikowa we wszystkich obszarach HR.

 1. Controlling personalny jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
  • Idea controllingu HR, jego cele, zakres i funkcje
  • Efektywność jako baza rozumienia controllingu personalnego, powody mierzenia efektywności w zzl
  • Controllerzy HR, ich zadania i umiejscowienie w strukturze organizacyjnej
  • Metody najczęściej stosowane w controllingu personalnym (wstępna informacja)
 2. Zastosowanie wskaźników HR i metod analitycznych opartych o wskaźniki
  • Powody mierzenia efektywności w zzl poprzez wskaźniki i z użyciem metod analitycznych
  • Efektywność systemów zarządzania kadrami (model kosztowo-przychodowy)
  • Układ wskaźników w controllingu personalnym – wskaźniki strategiczne, taktyczne, operacyjne, specyficzne
  • Cykl zarządczy wykorzystujący dane wskaźnikowe i analityczne w HR
 3. Strategiczne (kluczowe) wskaźniki controlingu HR w firmie i ich porównywanie
  • Lista wskaźników strategicznych, definicje wskaźników – koncepcja 6 wskaźników strategicznych w HR, ich analiza i ich wykorzystanie
  • Case study (liczenie, analiza, interpretacja oraz wykorzystanie wskaźników)
  • Badanie efektywności poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI) – szerszy kontekst: koncepcja i zastosowanie, benchmark stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki za pomocą Human Capital ROI, warsztat z wykorzystania tego wskaźnika
  • Benchmarki w zakresie strategicznych (kluczowych) wskaźników controlingu HR
 4. Taktyczne wskaźniki controlingu HR w firmie i ich dobór oraz porównywanie
  • Lista wskaźników taktycznych, definicje wskaźników
  • Zakres i zastosowanie kilkunastu wskaźników taktycznych oraz wstępna analiza i wnioskowanie co do zjawisk w obszarze HR na bazie tych wskaźników
  • Warsztat (analiza, interpretacja oraz wykorzystanie wskaźników)
  • Pulpity (kokpity) menedżerskie (ang. DashBoard) w obszarze HR i ich zastosowanie
  • 3 przykłady z rynku wykorzystania Pulpitów menedżerskich do prezentacji i analizy wskaźników taktycznych w HR (Dash Board HR)
  • Benchmarki w zakresie taktycznych wskaźników controlingu HR
 5. Operacyjne (szczegółowe) wskaźniki controlingu HR dla poszczególnych funkcji HR
  • Lista wskaźników operacyjnych, ich dobór w danych obszarach
  • Zakres i zastosowanie kilkudziesięciu (ew. kilkuset) wskaźników operacyjnych oraz wstępna analiza i wnioskowanie co do zjawisk w obszarze HR na bazie tych wskaźników w poszczególnych funkcjach HR (omówienie zbiorcze)
   • Struktura i demografia zatrudnienia
   • Rotacja (fluktuacja) zasobów osobowych
   • Absencja
   • Rekrutacja i Selekcja
   • Zatrudnienie i Adaptacja
   • Oceny okresowe – wynikowe
   • Wynagradzanie i motywacja finansowa
   • Wydajność i efektywność
   • Oceny okresowe – kompetencyjne
   • Kompetencje wymagane i posiadane, wycena luk kompetencyjnych
   • Szkolenia i rozwój zawodowy – wskaźniki controllingu HR w ocenie efektywności szkoleń
   • Motywowanie pozafinansowe
   • Zwolnienia i Outplacement
  • Dobór wskaźników i budowa karty wskaźnikowej dla firmy – zasady i warsztat
   • Tworzenie własnych kart wskaźnikowych i analiza wskaźnikowa w HR bez benchmarku
   • Rozwój wskaźnikowania w firmie i dostępne metodologie
   • Zastosowanie kupnych kart wskaźnikowych i analiza wskaźnikowa w HR z benchmarkiem – raporty wskaźnikowego controllingu HR
  • Przykłady kart wskaźnikowych z rynku
  • Benchmark w zakresie operacyjnych wskaźników controlingu HR
  • Warsztat (analiza, interpretacja oraz wykorzystanie wskaźników)

DODATKOWY BONUS z tego dnia. Materiał do samodzielnego zapoznania się po szkoleniu :

 1. Karta wskaźników dla firmy – metodologia
  • Wymagania względem metodologii pomiaru – rzetelność i trafność wskaźników
  • Rzetelność – Metodologia definiowania wskaźników i ich poprawnego rozliczania
  • Trafność – odniesienie wskaźnika do zakładanego celu
  • Adekwatność porównań
 2. Sposoby pomiaru trendów rynkowych, a ich wykorzystanie
  • Dobór danych
  • Analizy – trendy, estymacje, prognozy, predykcje
  • Uwarunkowania porównywania się wewnętrznie i z rynkiem
  • Poprawna interpretacja wyników porównań z rynkiem

Dzień 2. Controlling funkcji i procesów HR, ocena skutków działań w sferze potencjału kapitału ludzkiego w firmie.

 1. Controlling funkcji personalnej (controlling / audyt obszaru HR) – wprowadzenie
  • Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR
  • Cele controllingu obszaru HR i jego procesów, spodziewane efekty
  • Realizacja prac w controllingu i różny poziom szczegółowości analiz
  • Różne kierunki oceny rozwiązań – efekty biznesowe, społeczne, compliance
 2. Prowadzenie controlingu funkcji personalnej w najważniejszych obszarach HR i poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń
  • Warsztat : Kompletność funkcji i zadań HR – kluczowe funkcje systemu HR w organizacji i ocena kompletności systemu HR
  • Warsztat : Poziom zawansowania rozwiązań – HR Index
  • Warsztat : Układ ról i odpowiedzialności – analiza rozdziału odpowiedzialności w HR
  • Warsztat : Rola i pozycja Zespołu HR w Organizacji
  • Ocena rozwiązań firm a rozwiązania wzorcowe na bazie arkuszy analitycznych
 3. Szczegółowy zakres standardów i stosowania tych standardów (Controlling w procesach HR)
  • Podstawy zarządzania procesowego – idea zarządzania procesami, budowa mapy procesów
  • Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR i optymalizacji procesów HR
  • Warsztat podejścia procesowego na przykładzie ustalonego z grupą procesu (np. rekrutacji, selekcji, zatrudniania i adaptacji zawodowej, oceny okresowej i rozwoju, inne …)
  • Wskaźniki wiodące i wynikowe efektywności procesów HR
  • Benchmarkowanie rozwiązań – powadzenie benchmarku rozwiązań, poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń
 4. Analiza controllingowa w zakresie efektów społecznych prowadzonej polityki personalnej:
  • Nowe wyzwania na rynku pracy a ocena generalna skutków prowadzenia polityki personalnej
   • idea civility a kapitał ludzki w organizacji
   • satysfakcja i motywacja, zaangażowanie w firmie, wskaźnik poleceń – NPS
   • zaufanie i wskaźnik trust index
   • kultura organizacyjna i wartości
   • metodologie i narzędzia oraz warsztat zakresu systemowych badań i analiz w obszarze nowych wyzwań
  • Negatywne zjawiska braku odpowiedzi na wyzwania
   • doświadczenia i ich znaczenie – candidate experience, emploee experience
   • negatywne zjawiska na przykładach np. rotacja i absencja, niski poziom kompetencji i motywacji, anomia pracownicza
   • metodologie i narzędzia oraz warsztat zakresu systemowych badań i analiz w obszarze negatywnych wyzwań i wnioski do zmian

DODATKOWY BONUS z tego dnia. Materiał uzupełnienia wiedzy do prawidłowych praktyk HR.

Dzień 3. Projektowanie celów strategicznych HR w integracji z biznesem z wykorzystaniem controllingu HR, koszty i efekty biznesowe prowadzonej polityki personalnej.

 1. Model biznesowy firmy i kształtowanie etatyzacji (planu zatrudnienia) w organizacji w ujęciu controllingu personalnego
  • Model biznesowy punktem wyjścia do kształtowania struktur organizacyjnych i etatyzacji, jak również budżetu wynagrodzeń stałych
  • Case study 1 : prawidłowy przebieg procesu kształtowania struktur organizacyjnych i etatyzacji
  • Case study 2 : benchmarki etatyzacyjne i analiza obciążenia pracą
  • Case study 3 :podstawy analityki płac wewnętrznej i na podstawie raportów płacowych (z rynku) – ich silne i słabe strony, rekomendacje do stosowania
  • Case study 4 : analiza budżetu wynagrodzeń poprzez wskaźniki controlingu personalnego w obszarze wynagrodzeń stałych
  • Podsumowanie : prawidłowy przebieg procesu kształtowania etatyzacji do strategii przedsiębiorstwa, opisów stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjno-kompetencyjnych i budżetu wynagrodzeń oraz jego wskaźnikowanie, cele strategiczne dla HR w tych zakresach
 2. Strategia firmy i kształtowanie systemu wynagrodzeń zmiennych oraz mechanizmów wsparcia realizacji strategii w ujęciu controllingu personalnego
  • Strategia firmy, zrównoważona karta wyników (Balanced Score Card)
  • Obszar personalny w zrównoważonej karcie wyników (BSC)
  • System zarządzania przez cele i oceny okresowe skierowane na kluczowe wyniki pracy jako nośniki strategii biznesowej oraz premie, nagrody i bonusy za efekty i ich efektywność
  • Systemy wsparcia realizacji strategii w ujęciu controllingu personalnego – metoda działania i arkusze analityczne na przykładzie modelu HPI oraz cele strategiczne dla HR w tych zakresach
  • Podstawy analityki realizacji celów i wypłat wynagrodzeń zmiennych oraz wskaźniki w zakresie realizacji strategii w controllingu personalnym, cele strategiczne dla HR w tych zakresach
 3. Lista celów strategicznych dla HR i ich opomiarowanie
  • Case study – cele strategiczne biznesu, powiązane z nimi cele dla HR, wskaźniki efektywności HR
 4. Zamiast podsumowania : Candidate / Empoyee Value Proposition z punktu widzenia controllingu personalnego
  • Czy tylko wynagrodzenia ? – koszyk wartości dla kandydata, pracownika (2*studium przypadku)
  • Czy ktoś tu chce pracować ? – Brand firmy jako pracodawcy (Emplyer Brand) i jak go analizować (dostępne dane rynkowe, 2*studium przypadku)
  • Czy to się wszystko opłaca ? : wskaźniki efektywności załogi i wskaźniki efektywności działań HR (finalny warsztat).

 DODATKOWY BONUS z tego dnia. Spis przydatnych publikacji, raportów i stron internetowych w zakresie controllingu personalnego i HR.

Czas trwania

21h (stacjonarnie: 1 dzień:10-17, 2 dzień: 09-16, 3 dzień: 08-15, online każdy dzień 09:00-16:00)

Prelegenci

Irmina Gocan
Kompetea

Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR business partner w dużych organizacjach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego ds. Strategii HR i Rozwoju w Poczcie Polskiej S.A., która jest największym polskim pracodawcą. W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także systemy pozyskiwania, angażowania i motywowania pracowników. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, systemy motywowania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor

02-017 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Microsoft Teams
Microsoft Teams

Rejestracja

Cena szkolenia stacjonarnego
cena za osobę
2 609
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 690 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 1.86% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 3.72% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
Cena szkolenia online
2 221
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 290 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. Opłata za szkolenie jest przelewem w ciągu 7 dni od daty szkolenia na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 6. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 7. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 8. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

KFS, EFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!