Projekty unijne dla początkujących. Warsztaty przygotowujące do pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowania 2021-2027.

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiamy zagadnienia: projekty w nowej perspektywie finansowania 2021-2027, tworzenie matrycy logicznej projektu, zasady konstruowania budżetu projektu, sporządzanie wniosku aplikacyjnego o dotacje UE na podstawie wymogów konkursu, analiza kwalifikowalności projektu do dofinansowania.

Rozpoczęcie pracy z projektami unijnymi wymaga zrozumienia wielu zasad i regulacji, na których oparte są konkursy. Ilość dokumentów, jakie należy znać i umieć je poprawnie interpretować, może przytłoczyć nowych pracowników tej branży.

Podczas warsztatów uczestnicy zostaną poprowadzeni krok po kroku od pomysłu na projekt do podpisania umowy o dofinansowanie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • pozyskanie wiedzy na temat zasad finansowania projektów ze źródeł UE,
 • przekazanie aktualnych informacji o zasadach i możliwościach finansowania projektów w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021- 2027,
 • zwiększenie umiejętności przygotowania spójnych logicznie projektów,
 • poszerzenie wiedzy uczestników w obszarze prawidłowej konstrukcji budżetu projektu,
 • nabycie umiejętności sporządzania wniosków aplikacyjnych w oparciu o wymogi dokumentacji konkursowej.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Szkolenie prowadzone w sposób przystępny dla osób początkujących w tej dziedzinie.
 • Uczestnicy nabywają wiedzę od ogółu do szczegółu.

Uczestnicy nabędą umiejętność poruszania się wśród wielu dokumentów związanych ze środkami UE:

 • nauczą się wyszukiwać istotne zapisy pozwalające ocenić szanse projektu na dofinansowanie,
 • nauczą się „czytać dokumentację” w taki sposób, by zwracać uwagę na ważne detale,
 • jak ocenić kwalifikowalność projektu,
 • jak modyfikować założenia projektu, by spełniał zasady konkursu.

Uczestnicy warsztatów uzyskają wiedzę, jak być skutecznym w pozyskiwaniu środków UE.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do pracowników  firm / organizacji / instytucji zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych.

Grupa docelowa:

 • pracownicy przedsiębiorstw i instytucji przygotowujący się do pozyskiwania środków z nowego budżetu UE na rozwój swojej organizacji,
 • pracownicy jednostek samorządowych, odpowiedzialni za inwestycje w gminie, powiecie,
 • osoby, które planują uzyskać nowe kompetencje w zawodzie pożądanym na rynku.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do zasad finansowania projektów ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowania 2021-2027.
  • Sześć celów polityki spójności na lata 2021-2027.
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).
  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).
  • Programy regionalne.
    
 2. Co musi wiedzieć Wnioskodawca przed rozpoczęciem przygotowań do projektu?
  • Cele projektu a cele funduszy.
  • Kwalifikowalność Wnioskodawcy i typu projektu.
  • Kwalifikowalność wydatków.
  • Poziom dofinansowania od czego zależy?
  • Pomoc publiczna.
  • Obowiązki Benefijentów.
    
 3. Jak czytać dokumentację konkursową? Warsztaty oparte na dokumentacji konkursowej w ramach perspektywy 2014-2020.
  • Analiza regulaminów konkursów.
  • Analiza kryteriów oceny.
  • Analiza załączników.
  • Analiza wymogów dotyczących sporządzania wniosków aplikacyjnych.Generatory wniosków o dofinansowanie.
    
 4. Sporządzanie części merytorycznej wniosków aplikacyjnych.
  • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
  • Cele projektu.
  • Wskaźniki projektu.
  • Zadania.
  • Harmonogram.
  • Warsztaty - budowa matrycy logicznej projektu.
    
 5. Sporządzanie części finansowej wniosków aplikacyjnych.
  • Budżet projektu.
  • Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
  • Uzasadnienie potrzeb inwestycyjnych.
  • Uzasadnienie wysokości przyjętych stawek.
  • Kategorie wydatków.
  • Wyliczanie poziomu dofinansowania.
  • Wkład własny w projekcie (finansowy i rzeczowy).
  • Trwałość finansowa projektu.
    
 6. Spójność logiczna projektu. Analiza poprawności przygotowanych wniosków.
  • Przygotowanie przez uczestników wybranych części wniosku aplikacyjnego - warsztaty.
  • Ocena merytoryczna opracowanych wniosków przez uczestników.
  • Wnioski z analizy.
    
 7. Procedura oceny wniosków przez Instytucję Organizującą Konkurs.
  • Ocena formalna.
  • Ocena merytoryczna.
  • Panel ekspertów.
  • Negocjacje.
  • Sporządzanie załączników do umowy. Harmonogram płatności.
    
 8. Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09:00-15:00

Prelegenci

Od 2004 r. zaangażowana w pozyskiwanie środków z funduszy UE na inwestycje dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych Beneficjentów.

Jest autorką i/lub współautorką ponad stu projektów w ramach różnych programów operacyjnych m.in. w latach 2004-2006 (ZPORR, SPO- WKP, SPO- RZL); 2007-2013 (POIS, POIG, RPO WD, POKL) oraz 2014-2020 (POIS, POIR, POPC, RPO WD, POWER).

Na zlecenie kilkunastu podmiotów zarządzała projektami i rozliczała dotacje zarówno przedsiębiorstw jak i jednostek sektora finansów publicznych. W latach 2013-2016 członek zarządu dużej firmy konsultingowej specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji z UE.

Od 10 lat szkoli wnioskodawców i beneficjentów w zakresie prawidłowego zarządzania projektami, rozliczenia środków, tworzenia aplikacji projektowych, kwalifikowalności kosztów, przygotowania do kontroli. Jest też doradcą w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.

Z wykszatałcenia socjolog, ukończone studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!