Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

O szkoleniu

Mobbing i dyskryminacja to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi może spotkać się organizacja. Bezpieczne i przyjazne środowisko pracy sprzyja zaś efektywności pracowników. Aby zapobiegać tym zjawiskom, konieczne jest wykształcenie umiejętności identyfikowania oraz reagowania na nie, najlepiej na każdym szczeblu organizacji.

Cele szkolenia:

 • nabycie wiedzy, czym są mobbing i dyskryminacja,
 • uzyskanie wiedzy, jak identyfikować mobbing,
 • poznanie skutecznych sposobów przeciwdziałania mobbingowi
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy,
 • zapewnienie stabilnej sytuacji w firmie,
 • uniknięcie poważnych konsekwencji związanych z mobbingiem w strukturach organizacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • psychologicznych i społecznych mechanizmach powstawania zachowań mobbingowych,
 • przepisach Kodeksu pracy dotyczących mobbingu i dyskryminacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • rozpoznawania mobbingu i dyskryminacji,
 • odróżniania asertywności od mobbingu,
 • promowania pozytywnej roli pracowników w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy,
 • rozróżniania zachowań niepożądanych od tych, które warto eksponować w środowisku zawodowym.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy wszystkich szczebli organizacji ze szczególnym uwzględnieniem działów HR,
 • kadra kierownicza.

Program szkolenia

Zjawiska niepożądane

 • Mobbing
 • Dyskryminacja
 • Molestowanie
 • Naruszenie dóbr osobistych

Mobbing – czym jest, a czym nie jest?

 • Definicja – Kodeks pracy
 • Mobbing czynny i bierny
 • Symptomy, zachowania podlegające mobbingowi
 • Przykłady mobbingu w różnych organizacjach
 • Odniesienie do prawa Unii Europejskiej
 • Charakterystyka „ofiary”
 • Mobber a mobbingowany
 • Obrona przed mobbingiem, przeciwdziałanie – możliwości, metody, narzędzia
 • Odpowiedzialność pracodawcy

Cechy mobbingu

 • Długotrwałość
 • Powtarzalność
 • Poniżenie, ośmieszenie, izolowanie

Zachowania mobbingowe wg Leymana

Zachowania, które noszą znamiona mobbingu

Rodzaje mobbingu

Kontrola pracy pracownika a mobbing

Co jest, a co nie jest mobbingiem?

Odpowiedzialność za mobbing

Ochrona przed mobbingiem

Powództwo sądowe o mobbing – orzecznictwo

Dowody mobbingu

Przeciwdziałanie mobbingowi – rola działów HR w organizacjach

Zapobieganie mobbingowi

Skutki mobbingu

Dyskryminacja – definicja wg Prawa pracy

 • Rodzaje dyskryminacji
 • Zakaz dyskryminacji
 • Odpowiedzialność za dyskryminację
 • Różnice pomiędzy mobbingiem a dyskryminacją
 • Dyskryminowanie pośrednie
 • Dyskryminowanie bezpośrednie
 • Inne przejawy dyskryminowania
 • Zachowania podlegające dyskryminacji
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji – narzędzia, możliwości, granice

Równość płci w zatrudnieniu

Świadomość mocnych i słabych stron w przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji

 • Narzędzia wspomagające radzeniu sobie z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy
 • Strategia obrony – nowe technologie, związki zawodowe, przedstawiciel pracowników, koledzy i koleżanki, instytucje pomocy zewnętrznej

Przekonania a samoocena „ofiary” mobbingu lub dyskryminacji

 • Zniekształcone wyobrażenia o sobie
 • Kroki do zmiany postawy z pesymistycznej na optymistyczną
 • Kreowanie radości życia
 • Wdzięczność i nadzieja
 • Proces budowania siły
 • Źródła niszczenia zapału i siły
 • Krąg zainteresowań a krąg wpływu
 • Określenie działań niezbędnych do realizacji celów

Molestowanie seksualne – słowne, fizyczne, wizualne

Molestowanie – orzecznictwo

Ocena własnego sposobu funkcjonowania w warunkach stresu

 • Precyzyjnie określone moje czynniki stresu
 • Diagnoza własnego poziomu stresu w sytuacji mobbingu i dyskryminacji
 • Jakie są moje reduktory stresu?
 • Zrozumienie własnych reakcji na stres
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Techniki relaksacyjne
 • Panowanie nad emocjami

Rezultaty napięcia emocjonalnego związanego z mobbingiem i dyskryminacją

 • Zmęczenie, stres, utrata poczucia kompetencji, utrata poczucia wartości, konflikty, depersonalizacja
 • Antidotum – zwalczanie napięć emocjonalnych wywołanych mobbingiem

Asertywność w walce z mobbingiem i dyskryminacją

 • Zachowania agresywne
 • Zachowania bierne
 • Zachowania asertywne
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 • Techniki asertywnej odmowy
 • Komunikat JA jako technika zmniejszania oporu mobbera

Pytania uczestników, dyskusje, podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Trener biznesu, konsultant i ekspert z 20-letnim doświadczeniem, praktyk i manager.  

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń:

 • Zarządzanie projektami w praktyce,
 • Mobbing,
 • Negocjacje,
 • Kierowanie zespołami,
 • Motywowanie,
 • Zarządzanie kryzysowe i kalkulacja ryzyka.

Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, angażującymi uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów i sytuacji.

Podczas szkoleń i warsztatów łączy praktyczne umiejętności uzyskane w trakcie pracy na stanowisku Dyrektor firmy usługowej i Kierownik marketingu w firmie produkcyjnej, gdzie zarządzał zespołami.

Ukończył 2-letnie studia MBA ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) i Politechnikę Warszawską, a także studia podyplomowe: Zarządzanie, Komunikacja i Promocja w Biznesie oraz Polsko-Niemieckie Studia Menedżerskie – Nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim.

Połączenie własnych doświadczeń zawodowych, solidnej podbudowy w postaci ukończonych studiów i kursów oraz doświadczeń uczestników szkoleń pozwala mu szybko znaleźć wspólny język z kursantami, którzy osiągają dzięki temu założone cele szkoleniowe.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!