Reklama i marketing a prawo autorskie, znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja, z uwzględnieniem internetu oraz social mediów

O szkoleniu

Zadaniem szkolenia jest zaznajomienie jego uczestników z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi dóbr intelektualnych powszechnie eksploatowanych w reklamie i marketingu, w tym utworów, nagrań audiowizualnych, nagrań audio, artystycznych wykonań utworów (aktorskich, wokalnych, instrumentalnych, lektorskich), wizerunku i znaków towarowych. Program szkolenia przewiduje ich prezentację w ujęciu praktycznym i szerokim podmiotowo – zarówno z perspektywy podmiotów zamawiających materiały reklamowe i marketingowe, jaki i podmiotów tworzących te materiały oraz eksploatujących je w celach reklamowych. Intencją szkolenia jest wyczulenie uczestników na problemy i ryzyka związane z dobrami intelektualnymi w sferze reklamy i marketingu z punktu widzenia prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Praktyczne ujęcie prezentowanych zagadnień w ramach szkolenia uwzględnia rekomendacje dotyczące formułowania umów zawieranych w procesie zamawiania i tworzenia materiałów reklamowych i marketingowych.

Kto powinien wziąć udział?

Potencjalni reklamodawcy, zamawiający materiały reklamowe i marketingowe oraz ich użytkownicy, podmioty realizujące zadania w zakresie promocji i reklamy, przedstawiciele branży reklamowej, w tym agencji reklamowych, domów produkcyjnych, podwykonawcy materiałów reklamowych i marketingowych, organizatorzy i użytkownicy serwisów internetowych, social mediów.

Program szkolenia

 1. Materiał reklamowy/marketingowy jako utwór i przedmiot praw pokrewnych.
  • Cechy, które musi posiadać materiał reklamowy/marketingowy, aby uzyskać ochronę prawnoautorską.
  • Zakres ochrony prawnoautorskiej i aspekty pozostające poza jej granicami – elementy twórcze a koncepcja i inspiracja w reklamie i marketingu.
  • Kategorie utworów reklamowych.
  • Utwór reklamowy, wkłady twórcze w utworze reklamowym a utwory wykorzystane w materiale reklamowym.
  • Autorskie prawa osobiste związane z utworem reklamowym
   • ogólna charakterystyka i specyfika autorskich praw osobistych,
   • kategorie autorskich praw osobistych, w tym prawa w zakresie autorstwa utworu i oznaczenia jego autorstwa, prawo nienaruszalności treści i formy utworu a opracowania i nietwórcze przeróbki utworu, prawo rzetelnego wykorzystania utworu a eksploatacja utworu w celach reklamowych, nadzór autorski, prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
   • podmiot uprawniony w zakresie autorskich praw osobistych.
  • Autorskie prawa majątkowe do utworu reklamowego
   • treść wyłącznych praw majątkowych do utworu,
   • postacie, cele korzystania i pola eksploatacji utworu, w tym w ramach reklamy tradycyjnej (plakaty, ulotki, katalogi drukowane, itp.) i reklamy cyfrowej (rozpowszechnianie na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych, w tym w serwisach typu Facebook, YouTube),
   • wynagrodzenie autorskie,
   • podmiot uprawniony w zakresie autorskich praw majątkowych.
  • Wideogramy, fonogramy i artystyczne wykonania utworów (w tym wykonania aktorskie, wokalne, instrumentalne, lektorskie) w materiałach reklamowych/marketingowych
   • kategorie przedmiotów praw pokrewnych i ich specyfika,
   • majątkowe prawa pokrewne i podmiot uprawniony,
   • dobra osobiste artystów wykonawców.
 2. Nabywanie praw majątkowych do materiałów reklamowych/marketingowych.
  • Nabycie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do artystycznych wykonań na podstawie umowy o pracę.
  • Nabycie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w relacjach: zamawiający materiał reklamowy - agencja reklamowa - podwykonawcy, w tym dom produkcyjny i dalsi podwykonawcy.
 3. Uzyskiwanie licencji na korzystanie z materiałów reklamowych/marketingowych oraz elementów składowych tych materiałów.
  • Istota licencji
   • licencja a zbycie-nabycie autorskich praw majątkowych do utworu i praw pokrewnych,
   • licencja a ustawowy dozwolony użytek utworów i przedmiotów praw pokrewnych w celu reklamy.
  • Cechy i elementy umowy licencyjnej
   • wyłączność a niewyłączność licencji,
   • czasowy charakter licencji, wypowiedzenie licencji i kwestia zabezpieczeń umownych przed przedterminowym ustaniem obowiązywania licencji,
   • pola i subpola eksploatacji, ograniczenia eksploatacyjne w ramach licencji.
  • Typy licencji i ich specyfika, w tym związane z nimi potencjalne ryzyka prawne
   • umowy licencyjne negocjowane,
   • licencje stockowe,
   • licencje typu creative commons i open source.
 4. Uzyskiwanie upoważnień dotyczących praw/dóbr osobistych związanych z utworami i artystycznymi wykonaniami utworów na cele reklamowe i marketingowe.
 5. Kwestia zabezpieczeń prawnych w umowach na wypadek ryzyk wynikających z wad prawnych materiałów reklamowych/marketingowych.
 6. Wizerunek w reklamie i marketingu.
  • Wizerunek jako chronione prawem dobro osobiste, treść prawa ochronnego.
  • Wizerunek a jego utrwalenie, w tym utwór fotograficzny i wideogram.
  • Rozpowszechnianie wizerunku w materiałach reklamowych/marketingowych na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Umowy dotyczące utrwalania i rozpowszechniania wizerunku w reklamie i marketingu.
 7. Znaki towarowe w reklamie i marketingu.
  • Pojęcie znaku towarowego, w tym znaki towarowe zarejestrowane a niezarejestrowane.
  • Prawa ochronne wynikające z rejestracji znaku towarowego.
  • Znaki towarowe jako przedmiot ochrony autorskiej.
  • Zasady używania znaku towarowego w materiałach reklamowych i marketingowych.
 8. Nieuczciwa konkurencja w reklamie i marketingu
  • Delikty nieuczciwej konkurencji polegające na naśladownictwie cudzych utworów i aspektów cudzych dóbr intelektualnych pozostających poza granicami ochrony prawnoautorskiej (pasożytnictwo).
  • Czyny nieuczciwej konkurencji związane z używaniem cudzych znaków towarowych.

Czas trwania

10:00-15:30

Prelegenci

Kajetan Wojsyk

Pionier i popularyzator informatyki w administracji; wdraża idee społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym i krajowym, kierując złożonymi projektami pilotażowymi. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania oraz ekspert Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Pracował m.in. na Politechnice Częstochowskiej, w Akademii Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza), Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, współpracował z Fundacją Wspierania Wsi oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, współpracuje z Centrum Promocji Informatyki. Dokonania kierowanego przez niego zespołu w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta Częstochowy były wielokrotnie nagradzane (np. Złoty Laur Teleinfo dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej i instytucji użyteczności publicznej, Lider Informatyki Computerworld, Złota @, międzynarodowa nagroda EuroCrest Award). Był doradcą Ministra Cyfryzacji, aktualnie jest pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych.

Zainteresowania:

 • Bezpieczeństwo osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 • Tworzenie e-usług w ramach przyjaznej elektronicznej administracji,
 • Systemy automatycznej aktualizacji danych rejestrowych w oparciu o dane źródłowe,
 • Optymalizacja procedur administracyjnych,

Publikacje:
Za najważniejszą publikację uznaje się dotyczący e-usług ePodręcznik dla administracji, połączony z sejmowym Internetowym Systemem Aktów Prawnych, Wikipedią i wieloma innymi zasobami sieciowymi (np. walidatorami podpisów elektronicznych), która – dzięki swojej konstrukcji jest systematycznie od 2015 r. aktualizowana, stanowiąc realną pomoc w sytuacjach wątpliwości interpretacyjnych dzięki obszernym komentarzom konkretnych pojęć takich jak „dokument” czy „podpis” (https://epodrecznik.mc.gov.pl). Ponadto jest autorem lub współautorem nw. wybranych publikacji oraz drukowanych wystąpień konferencyjnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 13 październik 2022

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
ul. Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa ul. Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!