RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka

O szkoleniu

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na podmioty zobowiązane do jej stosowania liczne obowiązki związane z udostępnianiem pewnych informacji. Istnieją jednak sytuacje, kiedy dostępu do informacji można, a nawet należy odmówić. Na szkoleniu powiemy, jak prawidłowo realizować zapisy wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej, jednocześnie nie łamiąc przepisów RODO.

Cel szkolenia:

 • ustalenie, kiedy i jakie informacje o osobach można udostępniać w trybie dostępu do informacji publicznej, a kiedy wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą,
 • poznanie najczęstszych błędów popełnianych przy udostępnianiu informacji publicznej zawierającej dane osobowe,
 • przedstawienie aktualnego orzecznictwa w obszarze dostępu do informacji publicznej o osobach fizycznych,
 • odpowiedź na pytanie, jak spełnić formalne wymogi wynikające z RODO w sytuacjach typowych dla dostępu do informacji publicznej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:  

 • nabycie kompetencji niezbędnych do prawidłowej identyfikacji sytuacji, w których odmowa udostępniania danych osobowych w trybie dostępu do informacji publicznej jest prawnie uzasadniona,
 • umiejętność reagowania w sytuacjach, gdy dochodzi do „styku” przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz RODO.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • informacjach chronionych na podstawie RODO oraz kiedy i jak można je udostępniać,
 • czynnikach, które decydują o tym, kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i jak wpływa to na dopuszczalność udostępniania,
 • danych o pracowniku, które może udostępnić pracodawca oraz kiedy wymagana jest na to zgoda pracownika,
 • prawidłowych sposobach informowania o wynikach kontroli i decyzjach administracyjnych bez naruszania przepisów RODO,  
 • okresach retencji danych i powierzeniu przetwarzania danych w kontekście dostępu do informacji publicznej,
 • prawach wynikających z RODO przysługujących wnioskodawcom i osobom, których dane są udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej,
 • kompetencjach Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w obszarze „styku” RODO i ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji, kiedy pozyskiwanie zgody na udostępnienie danych osobowych jest zbędne,
 • opracowania skutecznie umotywowanego uzasadnienia decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji publicznej zawierającej dane osobowe,
 • prawidłowej anonimizacji dokumentów przed ich udostępnieniem,
 • spełnienia wymagań formalnych RODO w sytuacji powierzenia przetwarzania danych (np. strona interentowa),
 • reagowania w przypadku złożenia wniosku o skorzystanie z praw wynikających z RODO.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej. Zapraszamy zarówno pracowników opracowujących projekty odpowiedzi/decyzji dot. wniosków o dostęp do informacji publicznej, osoby decyzyjne w sprawach udostępniania konkretnych danych, jak i inspektorów ochrony danych oraz radców prawnych.

Program szkolenia

Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności:

 • prawa komplementarne, czy ze sobą sprzeczne
 • prywatność a ochrona danych osobowych, czy to są tożsame pojęcia

RODO a dostęp do informacji publicznej, informacja publiczna a dane osobowe

 • które informacje zawierające dane osobowe uznajemy za informację publiczną (m.in. księga wejść i wyjść, akta postępowania administracyjnego, służbowe dane kontaktowe, informacje o nagrodach itp.)
 • omówienie wzajemnych relacji przepisów RODO i ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym stanowisko doktryny; czy stosowanie przepisów RODO jest wyłączone w odniesieniu do informacji publicznej

Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne m.in. kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną oraz ograniczenia w zakresie udostępnianych informacji

 • osoba publiczna a osoba pełniąca funkcję publiczną. Które stanowiska w administracji należy uznać za funkcje publiczne; czy naczelnik, główny specjalista, inspektor ochrony danych to osoba pełniąca funkcję publiczną
 • kryteria ustalenia, czy osoba, o którą pyta wnioskodawca pełni funkcję publiczną, a tym samym dostęp do informacji na jej temat jest prawnie uzasadniony
 • zasady dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, w tym m.in. ograniczenia w dostępie; czy w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wnioskowana informacja zakazuje udostępnienia informacji na swój temat należy uwzględnić jej życzenie i zablokować dostęp

Rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych

 • zbieranie a upublicznianie danych: służbowe dane kontaktowe, m.in. publikacja wizerunku pracowników na stronie internetowej; dostęp do informacji o wynikach naboru, wynagrodzeniach, oświadczeniach majątkowych, wynikach kontroli, decyzjach administracyjnych wydanych w sprawach indywidualnych itd.

Wybrane zagadnienia wynikające z RODO związane z rozpatrywaniem spraw z obszaru dostępu do informacji publicznej

 • rola i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odniesieniu do informacji publicznej
 • jakich danych identyfikacyjnych i kiedy można żądać od osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej
 • jak prawidłowo anonimizować dokumenty przed publikacją/udostępnieniem,  
 • czym się różni prawo dostępu do informacji publicznej od prawa dostępu do danych osobowych na podstawie RODO
 • czy prawo do bycia zapomnianym przysługuje osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej
 • zasada retencji danych w BIP, jak ustalić okresy przechowywania (publikacji) danych, gdy okres retencji nie został określony w przepisach prawa
 • jakie są wymagania przy powierzeniu przetwarzania danych np. wsparcie techniczne dot. strony internetowej, korzystanie z zew. konsultacji prawnych

Zalecenia dla urzędników, jak pracować z danymi osobowymi zgodnie z RODO m.in. za jakie działania/zaniechania urzędnik może ponosić osobistą odpowiedzialność.

Wiarygodne i bezpłatne źródła informacji w omawianym obszarze tematycznym.

Odpowiedzi na pytania uczestników (omówienie zagadnień i problemów uprzednio zgłoszonych przez uczestników).

Czas trwania

9.00-16.00

Prelegenci

Prawnik-praktyk i trener z ponad 20 letnim doświadczeniem w tematyce ochrony danych osobowych. 

Jako dyrektor w polskim organie nadzoru ochrony danych osobowych przez kilka lat odpowiadała m.in. opracowywanie stanowisk/decyzji administracyjnych GIODO związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz reprezentowała Polskę w strukturach europejskich dot. ochrony danych osobowych. 

Kierownik Projektu/Ekspert Wiodący ds. Prawnych w licznych projektach dot. danych osobowych finansowanych przez Unię Europejską obejmujących m.in. rozbudowane programy szkoleniowe dot. ochrony danych osobowych adresowane do administracji publicznej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. opracowania koncepcji projektu dotyczącego transgranicznego przepływu danych osobowych w kontekście RODO. Znajomość europejskich przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzona egzaminem certyfikującym CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe). 

Posiada bogate doświadczenie w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych zarówno jako zewnętrzny audytor/konsultant, jak i jako inspektor ochrony danych zaangażowany we wdrożenie RODO. Proponuje praktyczne rozwiązania, które - zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami - jednocześnie uwzględniają specyfikę instytucji i realizację jej kluczowych zadań.

Trener z wieloletnim doświadczeniem, od 2006 r. szkoli przedstawicieli sektora publicznego, jako wykładowca tematu ochrony danych osobowych. Przeprowadziła ponad 300 całodniowych szkoleń z tematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO) oraz dostępu do informacji publicznej dla różnych grup zawodowych m.in. pracowników Kancelarii Premiera, MSWiA i urzędów wojewódzkich, MRPiPS i urzędów pracy oraz WSA w Warszawie. W 2018 roku przeprowadziła cykl specjalistycznych szkoleń centralnych nt. RODO organizowanych i nadzorowanych przez Szefa Służby Cywilnej. Jest koordynatorką merytoryczną Studium Inspektorów Ochrony Danych adresowanego do sektora publicznego.

Od 2007 roku należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalistów ds. Prywatności (International Association of Privacy Professionals - IAPP), a od 2008 roku do Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI). 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!