RODO okiem praktyka. Co trzeba wiedzieć, aby prawidłowo chronić dane osobowe w instytucji?

O szkoleniu

Właściwe stosowanie przepisów o RODO jest dość skomplikowane, choć od momentu wejścia ich w życie upłynęło już kilka lat, prawidłowość stosowania regulacji prawnych w praktyce nadal budzi wiele problemów. Unaocznił to raport Najwyższej Izby Kontroli o nieprawidłowościach w ochronie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego, którego skala jest ogromna. W celu poprawnego stosowania przepisów proponujemy Państwu uczestnictwo w praktycznych zajęciach z zakresu ochrony danych osobowych w instytucji.

Podczas zajęć:

 • Wskażemy, jak prawidłowo należy przetwarzać dane osobowe, w tym dane w pracowników oraz dane w procesach rekrutacyjnych.
 • Podpowiemy, jakie stosować środki bezpieczeństwa w jednostce.
 • Przypomnimy, kto odpowiada za przestrzeganie danych osobowych w instytucji, jaka jest rola IOD.
 • Umożliwimy weryfikację wiedzy i umiejętności w celu prawidłowego stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 • Przedstawimy nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych po kontroli NIK.

Prowadzący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w UOP/ABW, przedstawi w sposób przejrzysty, na podstawie konkretnych rozwiązań, pomocne przykłady dotyczące właściwego stosowania przepisów o RODO w instytucji z uwzględnieniem wyników raportu NIK o nieprawidłowościach w ochronie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Poszerzenie i przypomnienie wiedzy dotyczącej prawnych i praktycznych aspektów ochrony danych osobowych.
 • Omówienie prawidłowej realizacji uprawnień, obowiązków i procedur związanych z przestrzeganiem RODO w jednostce.
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących przepisów o RODO, w szczególności zasad przetwarzania danych, zabezpieczeń danych zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, monitoringu wizyjnego.
 • Nabycie kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych w instytucji.
 • Przypomnienie i wskazanie na przykładach, jakie są zasady i środki zabezpieczenia danych osobowych.
 • Możliwość zapoznania się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskania odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie problemowe z tematyki szkolenia, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
 • Kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych w jednostce?
 • Jak prawidłowo należy przetwarzać dane osobowe, w tym dane w pracowników oraz dane w procesach rekrutacyjnych?
 • Jakie stosować środki bezpieczeństwa w jednostce?
 • Jak oceniać zagrożenia?
 • Czym różni się pseudonimizacja od anonimizacji danych?
 • Jak stosować zasady przetwarzania danych w praktyce?
 • Jakie zadania ma Administrator Danych Osobowych (ADO) i Inspektor Ochrony Danych?
 • Jak rejestrować czynności przetwarzania danych?
 • Jak poprawnie zgłaszać naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego? Jakie są procedury? Jak reagować na incydenty?
 • Jak właściwie zabezpieczyć komputer, pocztę elektroniczną?
 • W jaki sposób można monitorować pracowników?
 • Czy pracodawca może mieć wgląd do służbowych maili pracowników?
Kto powinien wziąć udział?

Inspektorzy ochrony danych, specjaliści ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, osoby obsługujące prawnie sektor publiczny i jednostki organizacyjne sektora publicznego.

Program szkolenia

1. System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia RODO.
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO.
3. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych: 
• Dane osobowe. 
• Przetwarzanie danych.
• Profilowanie danych.
• Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
• Zbiór danych.
• Administrator danych osobowych (ADO).
• Inspektor ochrony danych (DPO/IOD).
• Osoba upoważniona do przetwarzania danych.
4. Ogólne zasady przetwarzania danych na gruncie RODO:
• Legalność i przejrzystość.
• Celowość (ograniczenie celu)
• Adekwatność (minimalizacja),
• Merytoryczna poprawność.
• Ograniczenie czasowe.
• Poufność i integralność danych.
• Rozliczalność.
5. Prawa osób, których dane dotyczą - zasady realizacji uprawnień, obowiązki i procedury:
• Prawo do przejrzystości danych. 
• Prawo dostępu do danych. 
• Prawo do sprostowania i usunięcia danych.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania.
• Prawo do przenoszenia danych.
• Prawo do sprzeciwu.
• Prawa związane z profilowaniem danych.
• Prawo skargi do organu nadzorczego.
6. Organizacja systemu ochrony danych – podstawowe obowiązki Administratora Danych:
• Powołanie Inspektora Ochrony Danych.
• Stosowanie mechanizmów ochrony danych (privacy by design, privacy by default).
• Rejestrowanie czynności przetwarzania danych. 
• Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego.
• Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach. 
• Zabezpieczenie danych osobowych (wewnętrzne polityki, techniczne i organizacyjne środki ochrony danych, zapewnienie poufności, integralności, dostępności).
• Zapewnienie ciągłości działania.
• Testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych.
• Ocena skutków dla ochrony danych.
• Szacowanie ryzyka.
• Obowiązki związane z powierzeniem danych.
7. Podstawy prawne legalizujące przetwarzanie danych osobowych w procesach kadrowych: 
• Przesłanki prawne legalizujące przetwarzanie danych osobowych zwykłych, szczególnych kategorii danych oraz danych na temat karalności (art. 6, 9 i 10 RODO).
• Warunki korzystania ze zgody pracownika przez pracodawcę.

8. Procesy rekrutacji i naboru:
• Ogłoszenia o naborze, obowiązek informacyjny oraz rekrutacje ukryte.
• Gromadzenie i udostępnianie CV kandydatów.
• Profilowanie kandydatów i weryfikacja informacji z CV w oparciu o dane ogólnodostępne.
• Zasady postępowania z CV kandydatów po zakończonym naborze.
• CV otrzymane doraźnie (poza procedurą naboru).
• Wykorzystywanie otrzymanych CV przy kolejnych rekrutacjach.
9. Dokumentacja kadrowo – płacowa w trakcie zatrudnienia:
• Pojęcie „danych służbowych”.
• Dane i dokumenty, jakie pracodawca może żądać od pracownika.
• Akta osobowe pracowników.
• Listy obecności i grafiki zmianowe.
• Outsourcing danych kadrowych na przykładzie badań profilaktycznych.
• Przetwarzanie danych kadrowych przy okazji ubezpieczeń grupowych oraz benefitów pracowniczych.
• Wykorzystanie wizerunku pracownika oraz zdjęcia na identyfikatorach.
• Gromadzenie szczególnych kategorii danych w związku z ZFŚS oraz PKZP.
• Postępowanie z wnioskami ze strony uprawnionych organów (policja, prokuratura, urzędy) o udostępnienie danych osobowych.
• Przesyłanie danych osobowych do odbiorców zewnętrznych oraz udzielanie informacji na telefon.
• Przetwarzanie danych osobowych po ustaniu stosunku pracy.
10. Monitoring w zakładzie pracy:
• Formy monitoringu i cele ich stosowania.
• Wymogi formalne związane z wprowadzeniem monitoringu.
• Wgląd do służbowych e-maili pracowników.
• Ocena pracownika na podstawie jego aktywności w Internecie.
• Dopuszczalność śledzenia pracowników w sieciach społecznościowych, monitoring byłych pracowników.
• Śledzenie mobilnych pracowników (GPS, telefony komórkowe).
11. Jak należy skutecznie zabezpieczyć dane osobowe w wersji papierowej i elektronicznej?
• Zasady:
− Zasada wiedzy uzasadnionej.
− Zasada czystego ekranu.
− Zasada czystego biurka.
− Zasada czystych drukarek.
− Zasada czystej tablicy.
− Zasada czystego kosza. 
• Środki zabezpieczenia danych osobowych:
− Zasady dostępu do pomieszczeń.
− Bezpieczeństwo pasywne.
− Procedura zarządzania kluczami od pomieszczeń.
− Loginy.
− Polityka haseł.
− Wygaszacze ekranów.
− Komputery przenośne i "praca na odległość".
− Komputerowe nośniki danych.
− Kopie bezpieczeństwa.
− Zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.
− Zabezpieczenia kryptograficzne.
− Procedury reagowania na incydenty. 
12. Przedstawienie wyników raportu NIK o nieprawidłowościach w ochronie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
13. Pytania i konsultacje indywidualne.

Czas trwania

09:00 - 13:30

Prelegenci

Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu OIN. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena promocyjna/ Cena standard
Do 04.04.2024 r. cena 399 PLN netto/os. Po tym terminie 435 PLN netto/os.
435
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
 • Ulica i nr: Jelinka 6
 • Kod pocztowy: 01-646
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220001895

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa, Polska Jelinka 6

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa, Polska
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!