Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2021-2027. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027. Omówienie zmian i nowych obowiązków czekających beneficjentów w nowej perspektywie. Podkreślenie istotność prawidłowości realizacji i unikania nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych w świetle przepisów uzależniających możliwość uzyskania unijnego wsparcia i refundacji ponoszonych wydatków od przestrzegania standardów praworządności.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi realizację następujących celów:

 • Przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia projektów unijnych w  Perspektywie Finansowej 2021-2027.
 • Zapoznanie uczestników z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów w Perspektywie Finansowej 2021-2027.
 • Praktyczna analiza wytycznych obowiązujących w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 • Przekazanie Uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027.
 • Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki pozwalające na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów.

Korzyści dla uczestników

 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków;
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027;
 • uzyskanie kompleksowej wiedzy pozwalającej na prawidłowe rozliczanie projektów unijnych;
 • uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności dotyczące nowych zasad kwalifikowania wydatków i przygotowania odpowiedniej dokumentacji;
 • podczas szkolenia omówimy najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych i pracowników działów finansowo księgowych za realizację i rozliczenie danego projektu.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

 • główni księgowi,
 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej,
 • osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,
 • kierownicy działów finansowo-księgowych,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • osoby, które planują aplikować o środki finansowe w Perspektywie Finansowej 2021-2027,
 • osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Uwaga! Zakres szkolenia obejmuje rozliczanie projektów unijnych w ramach wszystkich dostępnych programów operacyjnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o aktualny na moment organizacji szkolenia stan prawny.

 

1 DZIEŃ

1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu dofinansowanego ze środków UE w latach 2021-2027
§ Warunki realizacji projektu określone w Umowach o dofinansowanie
§ Obowiązek i formy prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej
§ Aktualne wymogi w zakresie promocji projektu
§ Obowiązek i terminy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu
§ Obowiązek i terminy utrzymania trwałości projektu

2. Zasady kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027
§ Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków
§ Ocena kwalifikowalności projektu oraz warunki kwalifikowalności wydatków
§ Zasada faktycznego poniesienia wydatku
§ Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe, kwoty i stawki ryczałtowe
§ Zakaz podwójnego finansowania wydatków
§ Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności
§ Wydatki niekwalifikowalne

3. Podstawowe kategorie kosztów kwalifikowanych w latach 2021-2027
§ Wkład niepieniężny
§ Zakup nieruchomości
§ Podatek VAT
§ Opłaty finansowe
§ Finansowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
§ Personel projektu i koszty osobowe
§ Cross financing
§ Koszty pośrednie

2 DZIEŃ

1. Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2021-2027
§ Terminy składania Wniosku o płatność
§ Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność
§ Omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność
§ Wykazywanie postępu finansowego projektu
§ Załączniki do Wniosku o płatność
§ Funkcjonowanie systemu informatycznego służącego składaniu Wniosków o płatność
§ Typowe błędy w toku procesu rozliczeń

2. Warsztaty - Studium przypadku
§ Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych
§ Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków

3. Podsumowanie szkolenia:
§ dyskusja końcowa,
§ konsultacje indywidualne

 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Uwagi: Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o skorzystanie z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. Ab­sol­went stu­diów ma­gi­ster­skich Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go na kie­run­ku In­te­gra­cja eu­ro­pej­ska i po­li­ty­ka re­gio­nalna. Po­sia­da także li­cen­cjat z Eko­no­mii oraz ukoń­czo­ne Stu­dia Po­dy­plo­mo­we z za­kre­su Ra­chun­ko­wo­ści i Kon­tro­li fi­nan­so­wej. Z te­ma­ty­ką fun­du­szy struk­tu­ral­nych zwią­za­ny jest od po­cząt­ku ich funk­cjo­no­wa­nia w Pol­sce. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Wybitny ekspert i trener w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020. Prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia obejmujące tematykę kompleksowej realizacji projektów unijnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-
Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
zł netto
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
zł netto
1 090
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. SEMPER Szkolenia to instytucja głównie specjalizująca się w real...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!