Samodzielny księgowy

O szkoleniu

W ramach kursu księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka:

 • zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 241103),
 • zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego,
 • poznasz zagadnienia z zakresu działalności gospodarczej,
 • poznasz zagadnienia z zakresu ewidencji podatkowych,
 • poznasz zagadnienia z zakresu podatku dochodowego,
 • poznasz zagadnienia z zakresu prawa pracy,
 • poznasz zagadnienia z zakresu podatku VAT,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie majątku trwałego,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie majątku obrotowego,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie pasywów jednostki,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie przychodów i kosztów,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie organizacji rachunkowości,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie sprawozdawczości jednostek,
 • przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce,
 • nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK.
Kto powinien wziąć udział?

•    osoby, które niedawno rozpoczęły pracę w działach księgowości, posiadają podstawową wiedzę oraz doświadczenie
•    osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego
•    osoby, które niedawno podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego
•    osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (241103)
•    osoby, które chcą przygotować się do kursu Głównego księgowego
•    właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość
•    kierownicy jednostek na pełnej rachunkowości
•    osoby, które wypełniły ankietę dostępną tutaj i posiadają adekwatną wiedzę do poziomu kursu

Program szkolenia

I.  Działalność gospodarcza:

 1. Podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 2. Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna osób fizycznych
 3. Ewidencja ryczałtowa i KPiR jako podstawa rozliczeń podatkowych JDG
 4. Działalność w formie spółki jawnej i spółki partnerskiej
 5. Spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna
 6. Spółka z o.o., prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna
 7. Podstawy zatrudniania pracowników i zleceniobiorców
 8. Ubezpieczenia składkowe ZUS
 9. Podatek dochodowy PIT od płac i zleceń
 10. Rozliczenia podatkowo-składkowe
 11. Podstawy sporządzania listy płacy
 12. Podstawy księgowania listy płacy
 13. Powtórzenie materiału – testy i ćwiczenia

II. Organizacja rachunkowości:

 1. Podstawy prawne rachunkowości
 2. Organizacja rachunkowości w jednostkach
 3. Polityka rachunkowości, instrukcje i regulaminy
 4. Zakładowy plan kont – powiązanie z bilansem i RZiS
 5. Dowody księgowe i ich charakterystyka
 6. Zasady kontroli dowodów księgowych
 7. Zasady poprawiania błędów w dowodach księgowych
 8. Zasady poprawiania błędów w księgach rachunkowych
 9. Bezpieczeństwo przetwarzania danych
 10. Ochrona i przechowywanie danych
 11. Odpowiedzialność za księgi rachunkowe
 12. Etyka zawodowa w rachunkowości
 13. Powtórzenie materiału – testy i ćwiczenia

III. Aktywa trwałe w firmie: 

 1. Aktywa trwale w firmie
 2. Wartości niematerialne i prawne – pojęcie, wycena, prezentacja
 3. Wartości niematerialne i prawne – przykłady praktyczne
 4. Rzeczowe aktywa trwałe – pojęcie, wycena, prezentacja
 5. Rzeczowe aktywa trwałe – przykłady praktyczne
 6. Należności długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
 7. Należności długoterminowe – przykłady praktyczne
 8. Inwestycje długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
 9. Inwestycje długoterminowe – przykłady praktyczne
 10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja
 11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – przykłady praktyczne
 12. Aktywa trwałe – samodzielne przykłady praktyczne
 13. Powtórzenie materiału – testy i ćwiczenia

IV. Aktywa obrotowe w firmie:

 1. Aktywa obrotowe w firmie
 2. Zapasy – pojęcie, wycena, prezentacja
 3. Zapasy – przykłady praktyczne
 4. Należności krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
 5. Należności krótkoterminowe – przykłady praktyczne
 6. Inwestycje krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
 7. Inwestycje krótkoterminowe – przykłady praktyczne
 8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja
 9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – przykłady praktyczne
 10. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – pojęcie, wycena, prezentacja
 11. Udziały (akcje) własne – pojęcie, wycena, prezentacja
 12. Aktywa obrotowe – samodzielne przykłady praktyczne
 13. Powtórzenie materiału – testy i ćwiczenia

V. Pasywa w firmie:

 1. Kapitał (fundusz) podstawowy – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
 2. Kapitał (fundusz) zapasowy – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
 6. Zysk (strata) netto – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
 8. Rezerwy na zobowiązania – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
 9. Zobowiązania długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
 10. Zobowiązania krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
 11. Rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
 12. Pasywa – samodzielne przykłady praktyczne
 13. Powtórzenie materiału – testy i ćwiczenia

VI. Przychody i koszty w firmie:

 1. Działalność operacyjna w firmie
 2. Koszty w układzie rodzajowym – pojęcie, prezentacja
 3. Koszty w układzie rodzajowym – przykłady praktyczne
 4. Koszty w układzie kalkulacyjnym – pojęcie, prezentacja
 5. Koszty w układzie kalkulacyjnym – przykłady praktyczne
 6. Pozostała działalność operacyjna – pojęcie, prezentacja
 7. Pozostała działalność operacyjna – przykłady praktyczne
 8. Działalność finansowa – pojęcie, prezentacja
 9. Działalność finansowa – przykłady praktyczne
 10. Podatek dochodowy – pojęcie, prezentacja
 11. Podatek dochodowy – przykłady praktyczne
 12. Przychody i koszty – samodzielne przykłady praktyczne
 13. Powtórzenie materiału – testy i ćwiczenia

VII. Warsztaty rachunkowości – zagadnienia podstawowe:

 1. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu wartości niematerialnych i prawnych
 2. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków trwałych i środków trwałych w budowie
 3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu zapasów
 4. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu inwestycji
 5. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków pieniężnych i aktywów pieniężnych
 6. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu należności i zobowiązań
 7. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu rezerw i rozliczeń międzyokresowych
 8. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu kapitałów własnych i funduszy własnych
 9. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów operacyjnych
 10. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
 11. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów finansowych
 12. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu podatku dochodowego
 13. Ewidencja zdarzeń gospodarczych - samodzielne przykłady praktyczne

VIII. Warsztaty rachunkowości – zagadnienia zaawansowane:

 1. Różnice kursowe w księgach rachunkowych
 2. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu należności i zobowiązań w walutach obcych
 3. Podstawowe zasady kalkulacji kosztów
 4. Koszt wytworzenia produktu gotowego i produkcji w toku
 5. Zmiana stanu produktu (krąg kosztów)
 6. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu kosztu wytworzenia produktu gotowego
 7. Przykład praktyczny RZiS - jednostka mikro
 8. Przykład praktyczny bilans - jednostka mikro
 9. Przykład praktyczny RZIS (porównawczy) - jednostka mała
 10. Przykład praktyczny RZIS (kalkulacyjny) - jednostka mała
 11. Przykład praktyczny bilans - jednostka mała
 12. Przykład wypełnienia informacji dodatkowej – jednostka mała
 13. Sprawozdanie finansowe – samodzielne przykłady praktyczne

IX. Podatek dochodowy CIT:

 1. Przychody podatkowe
 2. Koszty uzyskania przychodów
 3. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 4. Różnice kursowe
 5. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
 6. Leasing
 7. Zwolnienia od podatku
 8. Odliczenia od dochodu
 9. Rozliczenie podatku
 10. Pobór zryczałtowanego podatku
 11. Ryczałt od dochodów spółek
 12. Fundusz inwestycyjny
 13. Powtórzenie materiału – testy i ćwiczenia

X. Podatek VAT:

 1. Podatnicy podatku VAT
 2. Zwolnienie z VAT
 3. Faktury VAT
 4. Rozliczenie podatku VAT
 5. JPK_VAT z deklaracją
 6. Kasy rejestrujące
 7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 9. Import usług
 10. Import towarów
 11. Eksport towarów
 12. Informacje podsumowujące
 13. Powtórzenie materiału – testy i ćwiczenia

XI. Sprawozdanie finansowe:

 1. Prace bilansowe
 2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów
 3. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 4. Jednostki małe i mikro w ustawie o rachunkowości
 5. Uproszczenia w księgach i sprawozdawczości
 6. Harmonogram prac bilansowych
 7. RZiS – jednostka inna
 8. Samodzielne wykonanie RZIS (wersja kalkulacyjna) – jednostka inna
 9. Samodzielne wykonanie RZIS (wersja porównawcza) – jednostka inna
 10. Bilans - jednostka inna
 11. Samodzielne wykonanie bilansu – jednostka inna
 12. Konstrukcja informacji dodatkowej – jednostka inna
 13. Samodzielna analiza sprawozdania finansowego

XII. Rachunkowość komputerowa – Symfonia FK:

 1. Wymagania dotyczące programów finansowo-księgowych
 2. Zmiana programu finansowo-księgowego w trakcie roku obrotowego
 3. Program finansowo-księgowy Symfonia FK
 4. Rozpoczęcie pracy z programem Symfonia FK
 5. Czynności podstawowe w programie Symfonia FK
 6. Wprowadzenie bilansu otwarcia
 7. Rozrachunki krajowe
 8. Zestawienia i raporty
 9. Operacje zamykające okresy sprawozdawcze
 10. Zamknięcie roku obrotowego
 11. Praca w nowym roku obrotowym
 12. Bilans otwarcia w kolejnym roku pracy
 13. Ćwiczenia samodzielne w programie Symfonia FK

Czas trwania

tryb weekendowy: 12 dni (sobota, niedziela): 09:00-17:00
egzamin: 08:00-11:00
tryb wieczorowy: 18 dni: 16:0-21:00
egzamin: 15:00-18
:00

Prelegenci

Dorota Andrychowska - od 30 lat pracuje na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, rachunkowością oraz opodatkowaniem firm. W latach 1993-2002 była główną księgową spółki z o.o., natomiast od 2000 r. do dnia dzisiejszego jest współwłaścicielką biura rachunkowego. Biegły rewident nr 14 449 zatrudniony kilkanaście lat - do nadal, na stanowisku kierownika ds. audytu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Od blisko 10 lat wykładowca z zamiłowania i wyboru - z zakresu rachunkowości i działalności jednostek. Trener współpracujący głównie z firmą FRR oraz sporadycznie z innymi firmami szkoleniowymi z Katowic, Warszawy i okolic. Uczy innych, ale jednocześnie aktywnie kształci się sama, bo uważa, że taki zawód wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i sprostania ciągłym zmianom przepisów. Prywatnie mama trójki „niesfornych” nastolatków. Miłośniczka psów, kotów, koni i wszystkich innych zwierząt, która całe życie uważa, że: "Nikt nie jest na tyle mądry, aby ocenić co jest możliwe, a co nie".

Małgorzata  Tarkowska - absolwentka studiów magisterskich ekonomicznych i pedagogicznych jak również studiów podyplomowych na kierunku dyrektor finansowy oraz rachunkowość. Posiadane uprawnienia: biegły rewident o numerze 10725, licencja Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg, dyplomowany księgowy SKwP, aplikacja administracyjna. Ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, podatków oraz audytu zdobywane w podmiotach z różnych branż i o różnej wielkości jako główny księgowy, dyrektor finansowy oraz biegły rewident. Obecnie Prezes spółki rachunkowo-audytorskiej oraz trener na szkoleniach wewnętrznych w zakresie rachunkowości i podatków, wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce z zakresu podatków dochodowych oraz w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Jest osobą, która uwielbia pracę z ludźmi oraz przekazywanie im swojej wiedzy jak również czerpanie wiedzy od innych (ciągłe samodoskonalenie). Pragnie przekazywać entuzjazm zawodowy ze świadomością, że zawód to nie jest "prosty kawałek chleba" ale dający możliwość samorealizacji i nie pozwalający szarym komórkom na lenistwo.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
2 490
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena propocyjna
za zgłoszenia do 30.09
2 190
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!