Skuteczne egzekwowanie uprawnień wykonawcy wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

O szkoleniu

W procesie udzielania zamówienia pojawiają się w sposób powtarzający problemy takiej jak dyskryminacyjny opis warunków udziału w postępowaniu, dyskryminujące wymagania dot. przedmiotu zamówienia, nieadekwatne kryteria oceny ofert ale też klauzule abuzywne czy inne niekorzystne dla przedsiębiorców zapisy umowne związane z karami umownymi czy waloryzacją wynagrodzenia. Wykonawca ma szereg możliwości zareagowania na bezprawne lub budzące wątpliwości działania zamawiającego, choć nie zawsze ma tego świadomość albo nie wie jak z nich skutecznie skorzystać. Na sytuację wykonawcy ma również wpływ angażowanie się w przygotowanie postępowania (wtedy gdy jest to możliwe) i sposób komunikacji z zamawiającym. Całokształt wyżej wskazanych zagadnień wpływa na proces skutecznego przygotowania oferty i skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Wszystkie wyżej opisane kwestie przedstawię na szkoleniu w sposób przystępny, z wykorzystaniem przykładów z prawdziwych postepowań, językiem zrozumiałym nie tylko dla prawników. Osią przewodnią szkolenia jest wskazanie sposobów na skuteczne egzekwowanie uprawnień wykonawcy wobec zamawiającego.

Szkolenie ma na celu pokazanie wykonawcom jakie mają uprawnienia wobec zamawiającego w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne i jak z nich skutecznie skorzystać. Całość szkolenia opieram o własne praktyczne doświadczenia zgromadzone w ciągu prawie 20 lat praktyki.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do przedsiębiorców aktywnych na rynku zamówień publicznych, choć udział w nim będzie korzystny również dla przedstawicieli zamawiających, którzy dowiedzą się jakich działań wykonawców mogą się spodziewać i jak na nie reagować.

Program szkolenia

 1. Udział wykonawcy w przygotowaniu postępowania:
  • zapytanie o informację (RFI) i Wstępne Konsultacje Rynkowe - czy warto brać w nich udział i jaki ma to wpływ na sytuację wykonawcy w przyszłym postępowaniu o udzielenie zamówienia i jego uprawnienia ?
 2. Przygotowanie oferty – na co zwracać uwagę:
  • udostępnienie lub poleganie na zasobach podmiotów trzecich, tworzenie konsorcjum – różnice,
  • formularz oferty – czy można go zmienić?
  • tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie – jakie informacje można zastrzec jako tajemnicę i jak to skutecznie zrobić?
  • podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – różnice.
 3. Komunikacja z zamawiającym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia:
  • forma i sposób składania ofert, JEDZ i innych dokumentów,
  • podpisy elektroniczne – jakie podpisy są dopuszczalne?
  • forma złożenia gwarancji wadialnej, termin ważności gwarancji wadialnej, czy zamawiający może narzucać treść gwarancji wadialnej lub gwarancji należytego wykonania umowy?
 4. Wyjaśnienia i zmiana treści dokumentacji zamówienia przez zamawiającego na żądanie wykonawcy oraz inne strategie wpływu na zamawiającego – jak skutecznie doprowadzić do zmiany SWZ:
  • wnioski o wyjaśnienie lub zmianę SWZ,
  • wyjaśnienia zamawiającego jako integralna część SWZ,
  • terminy, forma składania wniosków o wyjaśnienia przez wykonawcę,
  • wniosek o zmianę (wydłużenie) terminu składania ofert,
  • odwołanie do KIO w kontekście zmiany SWZ,
  • inne strategie wywierania nacisku na zamawiającego.
 5. Wezwania od zamawiającego:
  • wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona a wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnień podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz wezwanie do wyjaśnień treści złożonej oferty - różnice ,
  • wezwanie do wyjaśnień tzw. rażąco niskiej ceny,
  • wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą,
  • terminy, sposób odpowiedzi, zasada jednokrotności wezwania, konsekwencje zaniechania odpowiedzi lub udzielenie odpowiedzi z błędami, wniosek o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień lub uzupełnień.
 6. Istotne zmiany w przepisach o zamówieniach publicznych.

Czas trwania

9:30 do godz. 14:00

Prelegenci

Tomasz Krzyżanowski

Radca prawny z blisko 20 letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych. Stale współpracuje z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka (DZP) jako Senior Associate w praktyce Infrastruktura i Energetyka. Doradza klientom we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych i na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia, zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektorów m.in. IT/TMT, farmaceutycznego czy infrastrukturalnego. Wykładowca na studiach podyplomowych z zamówień publicznych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Komitetu Zamówień Sektora Publicznego Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W ramach działalności w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji współpracował z Urzędem Zamówień Publicznych w pracach legislacyjnych nad nową ustawą z dnia 11 września 2019 r.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!