Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczny-specjalista-ds-transportu-i-spedycji-74726-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji


  ID szkolenia: 74726
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  WIRTUALNA SALA ATL
  Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
  Wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia
  Szkolenie online: 09:00- 16:00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

 

CELE SZKOLENIA:

- Wskazanie procedur zawierania różnego typu umów przewozowych i spedycyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prawnych i zwyczajowych; nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów.
- Zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników i spedytorów.
- Wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie.
- Poznanie zasad ograniczania ryzyka transportowego poprzez aktywne negocjowanie bazy dostawy.

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży.

Program szkolenia:

1. ORGANIZACJA PROCESÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

 1. Transport w sferze logistyki zakupów i logistyki sprzedaży.
 2. Ryzyka transportowe w łańcuchu dostaw.
 3. Zalety i ryzyka wykorzystania spedytora w procesie transportowym.
 4. Współpraca ze spedytorem działającym na zasadzie platformy logistycznej.
 5. Dobór przewoźników poprzez giełdy transportowe.
 6. Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik – odbiorca.
 7. Metody usprawniania procesów transportowych w przedsiębiorstwie i ograniczania ich kosztów.
 8. Źródła informacji o przewoźnikach, spedytorach, przepisach transportowych.

2. ZAWIERANIE BEZPIECZNYCH UMÓW W TRANSPORCIE I SPEDYCJI.

 1. Najnowsze zmiany Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i zwyczajów wpływające na umowy transportowe i spedycyjne.
 2. Zasady zawierania umów transportowych, w tym ramowych umów o obsługę transportową.
 3. Ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora, nadane im przez obowiązujące prawo i metody eliminowania limitów odpowiedzialności.
 4. Rozszerzanie odpowiedzialności przewoźnika i spedytora o specjalny interes w przewozie towaru.
 5. Zlecenie transportowe i zlecenie spedycyjne a zawarcie umowy.
 6. Zabezpieczanie interesu firmy w umowach w transporcie samochodowym.
 7. Wzajemne relacje pomiędzy Prawem przewozowym a Konwencją CMR.
 8. Konwencja COTIF/CIM i jej wpływ na umowy w transporcie kolejowym.
 9. Zawieranie umów z agentami i armatorami w transporcie morskim.
 10. Konwencja RHV a nowe Rotterdam Rules - zakres zmian w zakresie umów o transport morski.
 11. Posługiwanie się notą bukingową przy przewozach liniowych.
 12. Wpływ Konwencji montrealskiej na umowy w transporcie lotniczym.
 13. Zawieranie dobrych umów ze spedytorem - zlecenie spedycyjne czy umowa jedno dokumentowa.

3. AKTYWNY DOBÓR BAZY DOSTAWY WG. Incoterms® 2010 A RYZYKO TRANSPORTOWE.

 1. Problem miejsca dostawy i ryzyka związanego z towarem w poszczególnych terminach.
 2. Zasady posługiwania się terminami, dedykowanymi dla każdego rodzaju transportu.
 3. Problem gestii transportowej w Incoterms® 2010.
 4. Współpraca ze spedytorem w ramach terminu FCA i zupełnie nowego terminu DAT.
 5. Zasady posługiwania się Incoterms® 2010 w dostawach wewnątrzwspólnotowych i krajowych w sytuacji likwidacji popularnego terminu DDU.
 6. Koncepcja zupełnie nowego terminu DAP i zasady jego stosowania w różnych sytuacjach kontraktowych.
 7. Terminy przydzielające ryzyko transportowe sprzedającemu i ich negocjowanie.
 8. Terminy przydzielające ryzyko transportowe kupującemu i ich negocjowanie.
 9. Zmiany w grupie terminów przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb transportu morskiego.
 10. Nowa koncepcja terminu FOB i zwiększone ryzyko dla sprzedającego.
 11. Zmiany w zakresie przejścia ryzyka w terminie CIF.
 12. Pułapki i niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem poszczególnych reguł z wersji 2010.
 13. Dostosowanie Incoterms® 2010 do wymagań bezpieczeństwa ładunków (m.in. C-TPAT i CSI) oraz procedur bezpieczeństwa przy odprawach celnych.
 14. Dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika w poszczególnych terminach Incoterms® 2010.

4. DOKUMENTY TRANSPORTOWE I UBEZPIECZENIA W TRANSPORCIE.

 1. Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR a krajowy list przewozowy.
 2. Zasady wystawiania międzynarodowych listów przewozowych CIM i SMGS.
 3. Posługiwanie się konosamentem. Zapewnienie dokumentu czystego na towary załadowane.
 4. Rozwiązywanie problemów z czystością konosamentu. Indosowanie konosamentu.
 5. Wymagania dotyczące B/L w akredytywie, według UCP600.
 6. List przewozowy, wystawiony wg. Konwencji montrealskiej.
 7. FCR - zaświadczenie spedytora o przejęciu towaru.
 8. Protokoły szkody sporządzane przy reklamacjach transportowych - wymogi prawne.
 9. Ubezpieczenia OC przewoźnika (OCP) i spedytora (OCS).
 10. Ubezpieczenia cargo według nowych klauzul ICC A, B, C - odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody.

5. DOCHODZENIE REKLAMACJI Z TYTUŁU SZKÓD W TRANSPORCIE.

 1. Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku ratyfikacji przez Polskę Protokołu genewskiego.
 2. Reklamacje w transporcie dotyczące uszkodzenia lub utraty towaru a limity odpowiedzialności.
 3. Reklamacje z tytułu niedotrzymania terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
 4. Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności w Prawie przewozowym a postanowienia Umowy przewozu.
 5. Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
 6. Wykorzystanie Ogólnych Warunków Przewozu w procesie zwolnienia od odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Proces dochodzenia oraz załatwiania reklamacji w transporcie drogowym.
 8. Możliwości eliminowania limitów określonych w Konwencjach przewozowych.
 9. Postanowienia Konwencji COTIF/CIM a reklamacje w transporcie kolejowym.
 10. Zasady dochodzenia reklamacji według Konwencji montrealskiej.
 11. Reguły Haskie, Kodeks morski i Rotterdam Rules a problem awarii wspólnej.
 12. Zasady współpracy ze spedytorem w zakresie roszczeń i odpowiedzialność spedytora w świetle postanowień OPWS, Prawa cywilnego i Umowy spedycji.
 13. Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
 14. Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora za działanie strony trzeciej przy szkodach transportowych.

6. STUDIA PRZYPADKÓW.

 1. Analiza procesu zawierania umów w transporcie na przykładach.
 2. Praktyczna analiza procesu reklamacyjnego w transporcie na przykładach.
 3. Rozwiązywanie przypadków spornych, związanych z bazą dostawy.
 4. Omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

Informacje o prelegentach:

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 1590 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
 • 960 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
 • 1160 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji