Specjalista ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - 3-dniowe warsztaty szkoleniowe z uwzględnieniem raportowania do BDO i KOBiZE.

O szkoleniu

-

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

 1. Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami oraz ochrony środowiska.
 2. Przekazanie wiedzy na temat Bazy Danych o Odpadach (BDO) i jej roli w zarządzaniu odpadami oraz raportowaniu danych.
 3. Nauczenie uczestników, jak prawidłowo uzupełniać dane w BDO i sporządzać sprawozdania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).
 4. Skupienie na praktycznych aspektach zarządzania odpadami, wykorzystując dane z BDO i KOBiZE, w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności.

Korzyści dla uczestników

Zgłębienie wiedzy i umiejętności związanych z raportowaniem do Bazy Danych o Odpadach (BDO) i Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w ramach trzydniowych warsztatów "Specjalista ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska" przyniesie uczestnikom wiele korzyści, zarówno zawodowych, jak i osobistych:
 

1. Aktualizacja wiedzy na temat przepisów i regulacji: Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat najnowszych przepisów i regulacji dotyczących gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Poznanie najnowszych wymogów prawnych pozwoli na skuteczne i zgodne z prawem zarządzanie odpadami.

2. Zrozumienie roli Bazy Danych o Odpadach (BDO) i KOBiZE: Uczestnicy nabędą pełne zrozumienie roli i znaczenia Bazy Danych o Odpadach (BDO) oraz Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w procesie raportowania działań związanych z odpadami i ochroną środowiska.

3. Skuteczne raportowanie do BDO i KOBiZE: Uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo sporządzać i składać raporty do BDO i KOBiZE, dzięki czemu będą mogli efektywnie monitorować i raportować swoje działania związane z gospodarką odpadami i ochroną środowiska.

4. Doskonalenie umiejętności planowania i projektowania systemów gospodarki odpadami: Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności planowania i projektowania systemów gospodarki odpadami, uwzględniających wymogi raportowania do BDO i KOBiZE.

5. Możliwość wymiany doświadczeń: Uczestnictwo w warsztatach pozwoli na wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk z innymi specjalistami z branży, co stworzy możliwość zdobycia cennych wskazówek i rozwiązań.

6. Efektywne zarządzanie danymi: Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie gromadzić, analizować i interpretować dane związane z gospodarką odpadami i ochroną środowiska, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji i planowanie działań.

7. Doskonalenie umiejętności raportowania i prezentacji: Uczestnictwo w warsztatach pomoże uczestnikom rozwijać umiejętności raportowania i prezentacji wyników swoich działań, co wpłynie na ich efektywność w pracy zawodowej.

8. Certyfikat ukończenia szkolenia: Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdzi zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu raportowania do BDO i KOBiZE.

9. Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy: Uzyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania odpadami i raportowania do BDO i KOBiZE uczyni uczestników bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy, otwierając nowe możliwości zawodowe.

10. Wspieranie zrównoważonego rozwoju: Szkolenie przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy ekologicznej uczestników, co przyczyni się do wdrażania bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań w zarządzaniu odpadami i ochronie środowiska.

11. Zbudowanie cennych relacji zawodowych: Warsztaty umożliwią nawiązanie kontaktów z innymi specjalistami i ekspertami z branży, co może zaowocować budowaniem długotrwałych relacji zawodowych.

12. Odpowiedź na potrzeby rynku: Szkolenie zostało zaprojektowane w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, którzy potrafią skutecznie raportować swoje działania do BDO i KOBiZE.
 

Podsumowując, uczestnictwo w warsztatach przyniesie wielopłaszczyznowe korzyści dla specjalistów ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym. Zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie raportowania do BDO i KOBiZE wpłynie pozytywnie na efektywność i skuteczność działań w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki odpadami.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa szkolenia: "Specjalista ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - 3-dniowe warsztaty szkoleniowe z uwzględnieniem raportowania do BDO i KOBiZE" jest różnorodna i obejmuje zarówno jednostki publiczne, jak i podmioty prywatne związane z gospodarką odpadami i ochroną środowiska. Szkolenie jest dostosowane do potrzeb zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych specjalistów. Grupa docelowa obejmuje, ale nie jest ograniczona do:

1. Jednostki publiczne:
 

 • Urzędy Gmin i Miast: Specjaliści ds. ochrony środowiska, pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie odpadami komunalnymi i planowanie działań związanych z gospodarką odpadami na poziomie lokalnym.
 • Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska: Inspektorzy ds. ochrony środowiska, którzy kontrolują zgodność działań firm i instytucji z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.
 • Regionalne Zarządy Gospodarki Odpadami: Specjaliści ds. gospodarki odpadami odpowiedzialni za koordynację i monitorowanie działań w zakresie gospodarki odpadami na poziomie regionalnym.
 • Ministerstwo Środowiska: Ekspertów ds. ochrony środowiska, którzy monitorują i wspierają działania na rzecz ochrony środowiska na szczeblu krajowym.
 • Powiatowe Inspektoraty Ochrony Środowiska: Inspektorzy ds. ochrony środowiska, którzy nadzorują działania firm i instytucji w zakresie gospodarowania odpadami na poziomie powiatowym.


2. Podmioty prywatne:
 

 • Przedsiębiorstwa komunalne: Pracownicy odpowiedzialni za zbieranie, transport i utylizację odpadów komunalnych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zarządzaniu danymi i raportowaniu.
 • Firmy sektora przemysłowego: Specjaliści ds. gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach różnych branż, którzy pragną poznać aktualne przepisy i najlepsze praktyki w gospodarce odpadami.
 • Przedsiębiorstwa związane z recyklingiem i odzyskiem: Osoby odpowiedzialne za procesy recyklingu i odzysku, które chcą poznać wymagania raportowania do BDO i KOBiZE.
 • Firmy doradcze ds. ochrony środowiska: Eksperci zajmujący się konsultingiem w zakresie ochrony środowiska, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat raportowania do BDO i KOBiZE.
 • Instytucje badawcze i naukowe: Naukowcy i eksperci ds. środowiska, którzy chcą lepiej zrozumieć rolę i znaczenie raportowania do BDO i KOBiZE w badaniach i analizach środowiskowych.


3. Osoby początkujące w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony środowiska:
 

 • Absolwenci kierunków środowiskowych: Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową i chcą zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
 • Pracownicy chcący zmienić ścieżkę kariery: Osoby z innych dziedzin, które zainteresowane są przeniesieniem swoich umiejętności do sektora gospodarki odpadami i ochrony środowiska.


Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności, które umożliwią uczestnikom skuteczne zarządzanie odpadami i ochroną środowiska, z uwzględnieniem raportowania do Bazy Danych o Odpadach (BDO) i Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Dzięki temu specjaliści będą mogli efektywnie wdrażać działania na rzecz zrównoważonej gospodarki odpadami oraz spełniać wymogi prawne związane z raportowaniem swoich działań w zakresie ochrony środowiska.

Program szkolenia

Dzień 1: Przegląd przepisów dotyczących gospodarki odpadami i rola BDO oraz KOBiZE

 1. Wprowadzenie do gospodarki odpadami i ochrony środowiska
 2. Definicje i kluczowe pojęcia w gospodarce odpadami
 3. Aktualne wyzwania i cele w zakresie ochrony środowiska
 4. Przegląd polskich i unijnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami
 5. Rola Bazy Danych o Odpadach (BDO) i Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
 6. Funkcje i cele BDO i KOBiZE w zarządzaniu odpadami i ochronie środowiska
 7. Wymogi prawne związane z raportowaniem danych do BDO i KOBiZE
 8. Praktyczne korzyści dla firm i instytucji wynikające z uczestnictwa w BDO i KOBiZE
 9. Praktyczne aspekty raportowania do BDO i KOBiZE
 10. Procedury zgłaszania danych i raportowania do BDO
 11. Obowiązki i terminy raportowania do KOBiZE
 12. Analiza przykładowych raportów i formularzy zgłaszania


Dzień 2: Zarządzanie danymi i raportowanie zgodne z przepisami

 1. Gromadzenie i analiza danych w kontekście BDO i KOBiZE
 2. Metody gromadzenia danych i ich jakość
 3. Wyzwania w zarządzaniu danymi i raportowaniu
 4. Rola kontroli jakości danych w raportowaniu do BDO i KOBiZE
 5. Efektywne sporządzanie raportów związanych z odpadami
 6. Kluczowe elementy raportów w kontekście BDO i KOBiZE
 7. Praktyczne wskazówki wypełniania formularzy i sprawozdań
 8. Wykorzystanie danych z BDO i KOBiZE do analizy działań w zakresie odpadów i środowiska
 9. Utrzymanie zgodności z przepisami w zakresie BDO i KOBiZE
 10. Identyfikowanie zagrożeń i ryzyk związanych z raportowaniem
 11. Przegląd błędów i nieprawidłowości w raportach i sposoby unikania ich
 12. Procedury korygowania błędów i uzupełniania danych w BDO i KOBiZE


Dzień 3: Doskonalenie umiejętności raportowania i case studies

 1. Studia przypadków: Najlepsze praktyki w raportowaniu do BDO i KOBiZE
 2. Przykłady udanych raportów i ich wpływ na zarządzanie odpadami i ochronę środowiska
 3. Omówienie ciekawych rozwiązań w zakresie raportowania i analizy danych
 4. Warsztaty praktyczne: Analiza danych i raportowanie
 5. Ćwiczenia praktyczne na podstawie rzeczywistych danych związanych z gospodarką odpadami
 6. Indywidualne i grupowe zadania w zakresie analizy danych i sporządzania raportów
 7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia
 8. Refleksja nad zdobytą wiedzą i umiejętnościami
 9. Przedstawienie możliwości doskonalenia praktyk w raportowaniu do BDO i KOBiZE
 10. Wręczenie certyfikatów uczestnictwa.

 

Warsztaty praktyczne oraz studia przypadków pozwolą uczestnikom nauczyć się najlepszych praktyk i wskazówek, które można wykorzystać w rzeczywistych scenariuszach raportowania.


W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

3 dni

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-
Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

-

Rejestracja

szkolenie stacjonarne
zł netto
1 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
szkolenie online
zł netto
1 750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. SEMPER Szkolenia to instytucja głównie specjalizująca się w real...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!