Specjalista ds. kadr i płac 2022/2023. Kompendium prawa pracy i naliczania wynagrodzeń w praktyce. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem

O szkoleniu

-

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Projekt 3-dniowych warsztatów został przygotowany aby wyposażyć Uczestników w kompleksową wiedzę i praktyczne narzędzia niezbędne do profesjonalnego wykonywania obowiązków na stanowisku „Specjalista ds. Kadr i Płac”:

1. W zakresie Prawa Pracy:
Szkolenia jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.
2. W zakresie Naliczania Wynagrodzeń
Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń, przekazanie gruntowej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń popartych licznymi praktycznymi przykładami oraz zakresem obowiązków jakie ma obowiązek stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

 

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenerów, wynikające z ich współpracy z organizacjami przy doskonaleniu struktur kadrowych.

Korzyści dla uczestników

-Doświadczeni trenerzy będą inspirować i inicjować proces przyswajania wiedzy i przekładania jej na praktyczne umiejętności. Szkolenie realizowane jest przez ekspertów - praktyków.
-Każde z zagadnień zostanie omówione pod kątem doświadczeń Uczestników z możliwością zastosowania konkretnych metod do danej sytuacji.

Korzyści dla Uczestników:

-Omówienie aktualnego stanu prawnego jak również obowiązujących przepisów z praktycznego punktu widzenia.
-Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
-Jeżeli mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:

 • specjalistom ds. kadr i płac
 • osobom przygotowującym się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym
 • pracownikom działów kadr w instytucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach
 • właścicielom firm
 • sekretarkom, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe
 • wszystkim osobom zainteresowanym problematyką obejmującą warsztaty.

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

I Dzień
Stosunek pracy – od nawiązania do rozwiązania
1. Poszukiwanie kandydatów do pracy lub na staż, m.in:
· Jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w zakładzie?
· Jakie informacje mają być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy?
· Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?
· Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?
· Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika?
· Co zrobić w CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?
· Ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku – nowelizacja Kp.,
· Czy można zbierać kserokopie dyplomów szkół, uczelni przed podpisaniem umowy o pracę?
2. Umowa o pracę 2022 – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi
3. Akta osobowe w 2022 r., w tym min:
· Kiedy należy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika w związku ze skróceniem okresu ich przechowywania ?
· Czy nowe akta osobowe można założyć w starej teczce?
· W której części akt osobowych umieszczać ksera dyplomów i świadectw pracy by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?
· Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?
· W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?
· W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej?
· Czy jest konieczność zakładania części D w starych aktach osobowych?
· Co zrobić ze spisem w części D akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt?
· Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie – częste błędy ?
4. Rozwiązanie umowy o pracę - różne tryby i skomplikowane przypadki - w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
5. Nowe obowiązki pracodawców dot. "Sygnalistów":
- obowiązek dla urzędów;
- obowiązek dla firm zatrudniających pow. 250 pracowników;
- zakres normowania w Dyrektywie 2019/1937 z 23.10.2019 r.
6. Mobbing
- definicja mobbingu;
- co może powodować pojawienie się mobbingu w zakładzie pracy?
- charakterystyka działania sprawcy;
- jak rozmawiać z potencjalna ofiarą?
- co zrobić kiedy dowiemy się o mobbingu.
7. Prawne rozwiązania związane z mobbingiem:
- regulacje wewnątrzzakładowe;
- Komisja Antymobbingowa tryb powołania i jej funkcjonowanie;
- co może ofiara mobbingu?
- egzekucja obowiązków pracowniczych a mobbing?
8. Dyskryminacja:
- zasada niedyskryminowania w miejscu pracy;
- co nie jest dyskryminacją?
- molestowanie seksualne jako rodzaj dyskryminacji w pracy;
- uprawnienie osoby dyskryminowanej;
9. Inne zjawiska w miejscu pracy (stres, dyskomfort, jednorazowy akt przemocy psychicznej, przemoc fizyczna, konflikt).

II DZIEŃ
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2022 r.
1.Definicja czasu pracy
Co jest a co nie jest czasem pracy?
Kiedy czas niewykonywania pracy stanowi czas pracy, a kiedy czas wykonywania pracy nie jest wliczany do czasu pracy?
Czy czas pojawienia się pracownika w pracy przed planowaną godzina rozpoczęcia pracy wlicza się do czasu pracy?
Czy odbicie karty magnetycznej lub podpisanie listy obecności oznacza rozpoczęcie pracy?
Jak naliczać czas pracy w przypadku elektronicznych rejestratorów czasu pracy?
Dlaczego inspektor podczas kontroli nie może rozliczać czasu pracy wg rejestratorów czasu pracy (tzw. RCP)?
2.Czas pracy w okresie pandemii
3.Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2022 r., w tym min:
Jak racjonalnie i prawidłowo wybrać system czasu pracy w zależności od potrzeb organizacyjnych firmy?
Z jakich systemów czasu pracy pracodawca może skorzystać biorąc pod uwagę pożądaną organizację pracy?
Czym kierować się wybierając system czasu pracy?
Kiedy opłaca się stosować system podstawowy, a kiedy równoważny lub zadaniowy?
Dlaczego nieraz system równoważny lub zadaniowy nie jest możliwy lub dobry do stosowania?
Jaki wpływ na planowanie czasu pracy ma długość okresu rozliczeniowego?
W jakich przypadkach oraz w jakich systemach czasu pracy pracodawca może wydłużyć okres rozliczeniowy?
Co pracodawca zyska dzięki wydłużonemu okresowi rozliczeniowemu w kontekście planowania grafików?
Co pracodawca zyska, a co straci w kontekście rozliczania czasu pracy - wydłużając okres rozliczeniowy?
4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy
Czym jest szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe pracownika?
Kiedy i dlaczego czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika nie jest czasem pracy?
Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu?
Jak należy zrekompensować pracownikowi czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
Kiedy pracownik ma prawo do rekompensaty za czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
W jaki sposób należy zrekompensować czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika?
Jak rozliczać czas szkolenia BHP przypadającego w czasie pracy oraz w czasie wolnym lub w dniu wolnym od pracy?
Kiedy szkolenia wewnętrzne powodują powstanie godzin nadliczbowych?
Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe, w szkoleniu wewnętrznym albo w wyjeździe integracyjnym - jakie są konsekwencje różnych rozwiązań?
5. Badania lekarskie a czas pracy
6.Tworzenie harmonogramów czasu pracy
7.Godziny pracy do zaplanowania - w dobie, tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym
Ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w stosowanym dla niego systemie czasu pracy?
Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w stosowanym dla niego systemie czasu pracy i okresie rozliczeniowym?
Kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu?
Ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego?
Jak ustalić wymiar czasu pracy dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych?
Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia?
8.Doba pracownicza - różne godziny rozpoczynania pracy
9.Odpoczynki dobowe i tygodniowe
10.Dni wolne w harmonogramie czasu pracy
11.Praca w godzinach nadliczbowych, w tym m.in:
W jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?
Czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową?
Jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach?
Kiedy pracodawca nie może polecić pracownikowi pracy w nadgodzinach - różne okoliczności?
Czym jest pisemne, ustne i dorozumiane polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
Jakie zapisy dotyczące nadgodzin warto wprowadzić do przepisów wewnątrzzakładowych?
Kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w stosowanych systemach czasu pracy i okresach rozliczeniowych?
Jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w stosowanych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
Jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin?
W jaki sposób oraz kiedy wypłacać normalne wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny - najczęściej popełniane błędy?
Jak ustalić wysokość wynagrodzenia, a jak dodatku za nadgodziny - najczęściej popełniane błędy w ustalaniu i momencie wypłaty?
Jakie są rodzaje i wielkości limitów godzin nadliczbowych i od czego one zależą?

Dzień III:
1. Urlop wypoczynkowy i uprawnienia związane z rodzicielstwem .
2. Jak na wynagrodzenia wpływa Nowy Ład
1. Rozliczanie czasu pracy i ustalenie wysokości wynagrodzenia - zasady stosowane przy rozliczaniu czasu pracy;
2. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń
a) ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, FEP i składka na Fundusz Solidarnościowy
b) rozliczenie podatku od wynagrodzenia ze stosunku pracy – kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodów, zaliczki na podatek w wysokości 32%
c) składniki wynagrodzenia i świadczenia zwolnione ze składek, podatku
3. Ustalenie wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy pracownik nie przepracował całego miesiąca – analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych;
4. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy– analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych;
a) podstawa wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu gdy pracownik był nieobecny w pracy w okresie przyjętym do ustalenia podstawy
b) nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
c) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i nocne w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
d) ekwiwalent za urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
5. Odszkodowania, odprawy obliczane z zastosowaniem zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy – rozwiązywanie zadań praktycznych;
a) ustalenie wysokości odprawy emerytalnej zasady wypłaty i przyznawania, odprawa emerytów wojskowych a prawo do odprawy emerytalnej, termin wypłaty odprawy emerytalnej,
b) obliczanie wysokości odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,
c) odszkodowania przysługujące za 1 dzień
6. Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych – analiza przypadków,
a) ograniczenie stosowana przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i umów cywilnoprawnych;
b) zbieg potrąceń;
7. Zasady stosowane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – rozwiązywanie przykładów praktycznych
a) składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne lub roczne uwzględniane w podstawie zasiłku w przypadku zmiany wymiaru etatu
b) zmiana wysokości wynagrodzenia, etatu a podstawa zasiłku,
8. Świadczenia pieniężne, inne nieodpłatne świadczenia ponoszone za pracownika a przychód ze stosunku pracy – aktualne orzecznictwo

 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Inwestycja

Szkolenie stacjonarne2190.00zł netto (+23% VAT)
 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:

 • 3 noclegi w Zakopanem w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 490 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
 • możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel (basen, sauna)
 • dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych:
1890 zł netto  - udział w szkoleniu bez zakwaterowania (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia);
2190 zł netto  - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym  (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat,  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu);
2680 zł netto  - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym  (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat,  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).Szkolenie on-line1740.00zł netto (+23% VAT)
 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

 

Uwagi
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.
Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym, Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Oprócz wiedzy specjalistycznej posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach oraz certyfikat trenera. Program zajęć, przygotowana prezentacja, materiały dla słuchaczy, ćwiczenia, kazusy, stanowią program autorski, który dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Uczestników.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

-
Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Rejestracja

szkolenie stacjonarne
zł netto
1 833
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
szkolenie online
zł netto
1 687
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 740 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
 • Ulica i nr: Libelta 1a/2
 • Kod pocztowy: 61-706
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7772616176

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska Libelta 1a/2

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. SEMPER Szkolenia to instytucja głównie specjalizująca się w real...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!