Specjalista ds. podatków - Akademia podatków (kod zawodu 241105)

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności, które usprawnią ich działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą systemu podatkowego w Polsce. Uczestnicząc w naszym szkoleniu zyskasz gruntowną wiedzę na temat struktury polskiego systemu podatkowego, umiejętność poprawnego rozliczania podatków pośrednich i bezpośrednich oraz zdobędziesz aktualne wiadomości dotyczące stanu obowiązującego prawa podatkowego.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej systemu podatkowego w Polsce
 • umiejętność systematycznej weryfikacji obowiązujących przepisów
 • usystematyzowanie oraz zaktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa podatkowego
 • umiejętność kreatywnej analizy problemów związanych z opodatkowaniem działalności gospodarczej
 • opanowanie zasad prawidłowego rozliczania podatków bezpośrednich i pośrednich
 • umiejętność podejmowania decyzji ograniczających ryzyko i zmniejszających obciążenia podatkowe
Kto powinien wziąć udział?
 • osoby, które chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego
 • pracownicy wszystkich szczebli, którzy współpracują przy rozliczaniu podatków nałożonych na podmioty gospodarcze
 • osoby pełniące funkcje kierownicze, które podejmując decyzje dążą do minimalizacji obciążeń podatkowych.

Program szkolenia

SYSTEM PODATKOWY W POLSCE. ORDYNACJA PODATKOWA. PRAWO KARNE SKARBOWE I PODSTĘPOWANIE PODATKOWE. PODATKI POŚREDNIE (PCC, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU)

 1. Elementy ordynacji podatkowej
 2. Krajowa Administracja Skarbowa – właściwość organów podatkowych
 3. Przepisy ogólne i interpretacje przepisów podatkowych wynikające z Ordynacji podatkowej, zasady składania zapytań o interpretacje indywidualne, terminy
 4. Zobowiązanie podatkowe, zaległość podatkowa, odpowiedzialność płatnika, zabezpieczenie wykonania zobowiązań
 5. Terminy płatności, odsetki za zwłokę, nadpłata, opłata prolongacyjna, korekty deklaracji
  • Odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta
 6. Wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań podatkowych, informacje podatkowe, rachunki
 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (podmiot i przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia podatkowe, zapłata i pobór podatku, zwrot podatku, właściwość organów podatkowych)
 8. Elementy podatków lokalnych
  • Podatek od nieruchomości (przedmiot i podstawa opodatkowania, podmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, stawki podatkowe, zwolnienia, sposób uiszczenia podatku i obowiązki podatników)
  • Podatek od środków transportu (podmiot i przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, stawki podatkowe, sposób uiszczenia podatku, obowiązki podatników, zwolnienia, ulga z tytułu transportu kombinowanego)
 9. Elementy postępowania karnego skarbowego
  • Odpowiedzialność za błędne faktury
  • Odpowiedzialność za brak prowadzenia ksiąg
  • Firmanctwo
  • Wadliwość ksiąg

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) I OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

Dzień 1 - Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
2. Źródła przychodów i koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy)
3. Ustalanie podstawy opodatkowania
4. Skala podatkowa, odliczenia od podatku
5. Zaliczki na podatek dochodowy
6. Zeznania podatkowe
7. Preferencyjne formy rozliczenia rocznego (wspólne rozliczenie małżonków, rozliczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko)
8. Transakcje między podmiotami powiązanymi
9. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy (wynagrodzenia, świadczenia nieodpłatne albo częściowo odpłatne, koszty uzyskania podstawowe, podwyższone i z kilku stosunków pracy, pobór podatku)
10. Rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
11. Działalność wykonywana osobiście
12. Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych oraz najmu i dzierżawy

Dzień 2 - Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia
2. Przychody podlegające opodatkowania, dochód a strata, rok podatkowy
3. Przychody z działalności gospodarczej, wyłączenia i moment uzyskania przychodów
4. Przychody z uczestnictwa w spółce niebędącej podatnikiem
5. Przychody z udziału w zyskach osób prawnych
6. Koszty uzyskania przychodów a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (koszty odroczone, różnice trwałe, moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów)
7. Cienka (niedostateczna) kapitalizacja
8. Podstawa opodatkowania i odliczenia od dochodu
9. Wysokość podatku i możliwe odliczenia, rozliczenia straty z lat ubiegłych
10. Zeznania roczne
11. Opodatkowanie podmiotów o ograniczonym obowiązku podatkowym (zagraniczne dochody osoby prawnej)
12. Transakcje między podmiotami powiązanymi - wprowadzenie

PODATEK VAT W PRAKTYCE

1. Geneza oraz istota podatku od towarów i usług.
2. Zakres opodatkowania.

 • podstawowe pojęcia i definicje,
 • dostawa towarów i świadczenie usług,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • eksport – import towarów i usług,
 • podatnicy i płatnicy.

3. Obowiązek podatkowy.

 • zasady ogólne,
 • obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów,
 • obowiązek podatkowy u małych podatników.

4. Miejsce świadczenia.

 • przy dostawie towarów,
 • przy wewnątrzwspólnotowemu nabyciu i dostawie towarów,
 • przy świadczeniu usług.

5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

 • rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
 • zasady wymiaru i poboru podatku,
 • stawki podatkowe,
 • zwolnienia,
 • szczególne przypadki stosowania stawki 0%.

6. Odliczenia i zwrot podatku.

 • zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
 • terminy zwrotu podatku,
 • odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
 • nieściągalne wierzytelności.

7. Faktury: co podlega obowiązkowi dokumentowania fakturą VAT.

 • kiedy transakcja podlega udokumentowaniu fakturą VAT,
 • rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dok. zrównane z fakturami),
 • terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,
 • faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • otrzymanie zaliczki a moment wystawania faktury.

8. Jakie dane powinna zawierać faktura VAT.

 • faktury krajowe,
 • faktury zaliczkowe,
 • faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,
 • zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, noty korygujące, anulowanie faktur).

9. Faktury: prawo do realizacji odliczenia podatku naliczonego.

 • data otrzymania faktury jako wyznacznik momentu rozliczenia podatku naliczonego,
 • obowiązek terminowego przekazania faktury do działu księgowości jako jeden z najważniejszych warunków odliczenia podatku naliczonego,
 • data otrzymania faktury a data wykonania świadczenia – wpływ daty wykonania świadczenia na moment,
 • rozliczenia podatku naliczonego (ze szczególnym uwzględnieniem wewnątrzwspólnotowego nabycia),
 • błędy i pomyłki w fakturach VAT a prawo odliczenia podatku VAT przez odbiorcę faktury.

10. Faktury - studium przypadków szczególnych.

 • refakturowanie,
 • faktury wewnętrzne,
 • zasady przeliczania należności w walutach obcych,
 • zaokrąglenia na fakturach VAT.

11. Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku.

 • rejestracja,
 • deklaracje VAT,
 • informacje podsumowujące,
 • zapłata podatku.

12. Procedury szczególne.

 • mali przedsiębiorcy,
 • świadczenie usług turystyki,
 • dostawa rzeczy używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich,
 • wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne.

13. Sankcje w podatku od towarów i usług.

 • dodatkowe zobowiązania podatkowe,
 • podmioty powiązane,
 • obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych – niedotrzymanie terminu,
 • VAT a Kodeks Karny Skarbowy, w tym odpowiedzialność materialna pracownika za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.

14. VAT a podatek dochodowy od osób prawnych.

 • rozbieżności i niespójności.

15. Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą.
16. VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

EGZAMIN PO KURSIE SPECJALISTA DS. PODATKÓW - AKADEMIA PODATKÓW (KOD ZAWODU 241105)

Czas trwania

45 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Małgorzata Tarkowska

Absolwentka studiów magisterskich ekonomicznych i pedagogicznych jak również studiów podyplomowych na kierunku dyrektor finansowy oraz rachunkowość. Posiadane uprawnienia: biegły rewident o numerze 10725, licencja Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg, dyplomowany księgowy SKwP, aplikacja administracyjna. Ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, podatków oraz audytu zdobywane w podmiotach z różnych branż i o różnej wielkości jako główny księgowy, dyrektor finansowy oraz biegły rewident. Obecnie Prezes spółki rachunkowo-audytorskiej oraz trener na szkoleniach wewnętrznych w zakresie rachunkowości i podatków, wykładowca z zakresu podatków dochodowych. Jest osobą, która uwielbia pracę z ludźmi oraz przekazywanie im swojej wiedzy jak również czerpanie wiedzy od innych (ciągłe samodoskonalenie). Pragnie przekazywać entuzjazm zawodowy ze świadomością, że zawód to nie jest "prosty kawałek chleba" ale dający możliwość samorealizacji i nie pozwalający szarym komórkom na lenistwo.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Małgorzata  Tarkowska 

 

Michał Zbutowicz

Doradca podatkowy (nr wpisu 13795), absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK na kierunku Doradztwo Podatkowe, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Doświadczenie zawodowe w obszarze podatków zdobywał w zespołach podatkowo-księgowych w dużych spółkach z polskim i zagranicznym kapitałem. Pracował również w administracji podatkowej (Krajowa Informacja Skarbowa, Izba Skarbowa w Bydgoszczy). W codziennej pracy współpracuje z zespołami doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych. Specjalizuje się m.in. w podatku od towarów i usług oraz w zarządzaniu ryzykiem podatkowym i wdrażaniu Tax Compliance w przedsiębiorstwach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Michał Zbutowicz 

 

Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela 

 

Tomasz Gzela

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Gzela 

 

Agnieszka Piętak

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Podatkami profesjonalnie zajmuje się od 2007 roku. Doświadczenie zdobywała m.in. w międzynarodowych grupach kapitałowych oraz biurach rachunkowych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego i biuro rachunkowe doradzając klientom w sprawach podatkowych. Wspiera klientów polskich i zagranicznych w szeroko pojętych kwestiach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w ostatnich czasie pomaga odnaleźć się podatnikom i pracownikom w labiryncie zwanym Polskim Ładem. Jako trener współpracuje z FRR, prowadząc szkolenia z tematyki podatku dochodowego od osób fizycznych, Polskiego Ładu oraz podatku dochodowego od osób prawnych. W swoich szkoleniach kładzie nacisk na aspekt praktyczny prezentowanych zagadnień. Pracując w międzynarodowej korporacji zauważyła, że jest mnóstwo osób nie znających języka polskiego, zainteresowanych polskimi podatkami. Dlatego stworzyła własne miejsce w sieci, gdzie stara się tłumaczyć zawiłości polskich przepisów podatkowych, ale w języku angielskim.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Agnieszka Piętak 

 

Sylwia Hatala

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim na kierunku prawo. Doradca Podatkowy (nr wpisu 11599). Od 2021 r. rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową współpracując z zespołem radców prawnych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Obsługuje głównie podmioty zagraniczne oraz duże podmioty krajowe. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe jako dyrektor finansowy i główny księgowy. Absolwentka studiów podyplomowych z rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz posiada Certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Specjalizuje się w podatku CIT , Prawie Międzynarodowym oraz VAT.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
2 450
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Szkoleniowe FRR
 • Ulica i nr: Moniuszki 4/8
 • Kod pocztowy: 40-005
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 5252288204

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice, Polska Moniuszki 4/8

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice, Polska
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!