Specjalista procedury administracyjnej - praktyczne warsztaty stosowania instytucji procesowych w postępowaniu administracyjnym

O szkoleniu

Zmiany w procedurze administracyjnej spowodowane ewolucją w zakresie usług elektronicznych organów administracji publicznej, elektronicznych postępowań wraz z e-doręczeniami nastręczają wiele wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów KPA.

Szkolenie ma na celu omówienie podstawowych instytucji procesowych regulowanych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego wraz z ich praktycznym zastosowaniem oraz zapoznanie uczestników ze specyfiką postępowania administracyjnego. Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędne podstawy w zakresie teorii i praktyki procedury administracyjnej, które pomogą w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu przepisów KPA, uzupełnią i uporządkują swoją dotychczasową wiedzę oraz nabędą kompetencje potrzebne do stosowania nowych regulacji prawnych w prowadzonych procesach administracyjnych. Szczegółowo omówione zostaną zmiany obowiązujące od 05.10.2021 r., wprowadzone ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy administracji publicznej - urzędnicy zajmujący się prowadzeniem postępowań administracyjnych i przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz pracownicy instytucji publicznych stosujący przepisy KPA w praktyce, zainteresowani nabyciem aktualnej wiedzy w zakresie elektronicznych postępowań administracyjnych.

Program szkolenia

Zasady ogólne – skutki ich naruszenia oraz znaczenie praktyczne:

 1. zasada praworządności
 2. zasada prawdy obiektywnej
 3. zasada zaufania do władzy publicznej oraz pewności prawa
 4. zasada udzielania informacji
 5. zasada „in dubio pro libertate” - art. 7a kpa
 6. zasada in dubio pro reo
 7. zasada uprawnionych oczekiwań – pewności prawa art. 8 § 2 kpa
 8. zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
 9. zasada szybkości i prostoty
 10. zasada pisemności
 11. zasada dwuinstancyjności
 12. zasada trwałości decyzji administracyjnych oraz sądowej kontroli decyzji administracyjnych
 13. RODO w procedurze administracyjnej

Postępowania administracyjnego - wszczęcie postępowania i postępowanie dowodowe.

 1. definicja strony postępowania administracyjnego
 2. instytucja pełnomocnik strony
 3. cechy formalno-prawne podania
 4. podanie w formie dokumentu elektronicznego
 5. ustalenie daty wszczęcia postępowania
 6. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
 7. uzupełnianie braków formalnych podania
 8. dowody w postępowaniu wyjaśniającym
 9. pojęcie i klasyfikacja środków dowodowych, zwiększona moc dowodowa dokumentów urzędowych
 10. zasada swobodnej oceny dowodów,
 11. świadek, biegły, oględziny, przesłuchanie stron
 12. zawieszenie postępowania administracyjnego

Instytucje „techniczno-procesowe"

 1. terminy w postępowaniu administracyjnym
 2. zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie - przedłużenie terminu
 3. prawo strony do wniesienia ponaglenia na bezczynność i przewlekłość
 4. doręczenia w postępowaniu administracyjnym (bezpośrednie, zastępcze, konkludentne, fikcja prawna doręczenia, e-doręczenie),
 5. zmiany w K.p.a. wprowadzone ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych(Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.)obowiązujące od 5 października 2021 r.
 6. wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym,
 7. protokoły i adnotacje
 8. udostępnianie akt sprawy

Rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej

 1. elementy decyzji administracyjnej
 2. rygor natychmiastowej wykonalności jako element dodatkowy decyzji
 3. decyzja administracyjna w formie dokumentu elektronicznego
 4. skutki prawne wydania decyzji administracyjnej
 5. milczące załatwienie sprawy
 6. przesłanki wydania decyzji o umorzeniu postępowania
 7. instytucja sprostowania decyzji administracyjnej
 8. postanowienie administracyjne jego rodzaje i elementy składowe

Administracyjno-prawne środki zaskarżenia. Odwołanie i zażalenie

 1. instytucja odwołania
 2. terminy wnoszenia środków zaskarżenia
 3. zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
 4. samokontrola organu I instancji art. 132 k.p.a
 5. niedopuszczalność wniesienia odwołania
 6. wycofanie odwołania
 7. rozstrzygnięcia organu II instancji
 8. instytucja zażalenia

Wzruszenie decyzji ostatecznych w trybie procedur nadzwyczajnych

 1. wznowienie postępowania administracyjnego
 2. uchylnie, zmiana decyzji administracyjnej
 3. wygaśnięcie decyzji administracyjnej
 4. stwierdzenie nieważności decyzji

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Justyna Sosnowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: prawo. Specjalistka z zakresu procedury administracyjnej i prawa administracyjnego. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku: kadry i płace, prawo i praktyka gospodarcza oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: prawo zamówień publicznych.
Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu procedury administracyjnej.
Certyfikowany specjalista postępowania administracyjnego. Etatowy pracownik administracji publicznej. Doświadczona archiwistka oraz koordynator zadań z zakresu organizacji i administracji w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego. Prowadzi nadzór i kontrolę wewnętrzną w zakresie stosowania przepisów procedury administracyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.Odpowiedzialna za przeszkolenie współpracowników w tematyce wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowań administracyjnych i rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych. Od roku 2016 sekretarz w komisjach przetargowych. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi i dostawy.
Związana zawodowo z organizacją pozarządową Dress for Success Poland, wspierającą kobiety na rynku pracy. Prowadziła cykl warsztatów motywacyjnych dla kobiet w trudnej sytuacji na ryku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowniczych. Przeszkoliła grupe 40 kobiet w zakresie współczesnego rynku pracy. Obecnie przygotowuje i przeprowadza szkolenia związane z tematyką archiwizacji dokumentacji, prawa archiwalnego oraz stosowowania procedury administracyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
669
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 690 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!