Sprawozdania finansowe wg polskiego prawa bilansowego

O szkoleniu

Cel szkolenia

 • rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie rachunkowości finansowej, roli poszczególnych części sprawozdania finansowego sporządzonego wg polskiego prawa bilansowego
 • nabycie umiejętności czytania i rozumienia poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, not objaśniających oraz zestawienia zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
 • poszerzenie/nabycie umiejętności takich jak:
  • przygotowanie/czytanie/analiza i interpretowanie sprawozdań
  • ocena kondycji finansowej podmiotu na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach
  • prezentacja wykorzystania analizy finansowej, w tym analizy wskaźnikowej płynności, rentowności, zadłużenia, struktury itp.
Kto powinien wziąć udział?

Dla wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

1. Uwagi ogólne i cel analizy (do jakich wniosków mam dojść jako analityk) i wyselekcjonowanie dokumentów niezbędnych do jej dokonania. Wykorzystanie sprawozdań finansowych, informacji o branży, biznes plany. Rola analizy finansowej – identyfikacja ryzyk, rekomendacje.

2. Bilans – majątek firmy i źródła jego finansowania, analiza struktury i dynamiki  najistotniejszych pozycji aktywów i pasywów, prawidłowość struktury i dynamiki, analiza zobowiązań bilansowych wiekowanie zobowiązań, charakterystyka rezerw na zobowiązania, koszty i przychody rozliczane w czasie, przykłady manipulacji bilansowej.

3. Analiza struktury i dynamiki pozycji kapitału własnego przy wykorzystaniu zestawienia zmian w kapitale własnym.

4. Analiza rachunku zysków i strat – wariant kalkulacyjny i porównawczy, analiza źródeł przychodów i kosztów, oraz generowanego wyniku finansowego podmiotu, przykłady sterowania wynikiem finansowym.

5. Analiza wyniku finansowego – stabilność, struktura, wpływ zdarzeń nietypowych oraz transakcji z podmiotami powiązanymi.

6. Analiza przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności – przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, zdolność do generowania operacyjnego przepływu pieniężnego, informacja o tym jakie jest źródło finansowania i co stanowi podstawowy wydatek.

7. Zagadnienie powiązań miedzy spółkami, transakcje w grupie, skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

8. Prawo bilansowe i podatkowe – podatki odroczone, SSF itp.

9. Analiza pozostałych informacji do analizy: wykorzystanie informacji dodatkowej, rola opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, analiza raportu z badania, wykorzystanie sprawozdania z działalności w roku obrotowym.

10. Case study na podstawie danych ogólnodostępnych: sporządzenie wstępnej analizy sprawozdania finansowego przy z uwzględnieniem struktury, dynamiki, podstawowych wskaźników – sprawozdanie  wg PSR (ustawy o rachunkowości).

11. Case study na podstawie danych ogólnodostępnych: czytanie sprawozdania finansowego i jego analiza wstępna z uwzględnieniem specyfiki  firmy w tym: otoczenie, branża, sezonowość, powiązania.

12. Wykorzystanie analizy finansowej: ocena płynności, zadłużenia, rentowności, efektywności – informacje ogólne, case study

 • Wskaźniki rentowności i ich modyfikacje: ROE, ROA, ROS, ROIC. Analiza powiązań występujących między poszczególnymi wskaźnikami rentowności, analiza wskaźnikowa na różnych poziomach zysku uwzględnianego w rachunku zysków i strat
 • Wskaźniki płynności kalkulowane na podstawie wartości bilansowych: wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik wysokiej płynności, wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi, wskaźniki płynności bazujące na wartościach prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych: wskaźniki wydajności gotówkowej oraz wskaźniki wystarczalności gotówki, ograniczenia analizy płynności dokonanej na podstawie bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • Zasady finansowania działalności gospodarczej: kapitał własny i kapitał obcy, wady i zalety finansowania działalności poszczególnymi kapitałami (efekt tarczy podatkowej). Konstrukcja wskaźników zadłużenia: wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zadłużenia długoterminowego, wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych, wskaźniki obsługi długu, ocena zadłużenia z perspektywy właściciela i wierzyciela, zadłużenie a dźwignia finansowa
 • Charakterystyka wskaźników aktywności

13. Analiza danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych (na co zwrócić szczególną uwagę czytając sprawozdanie finansowe)

Najczęściej spotykane błędy w sprawozdaniach finansowych, klasyfikacja i ujawnianie błędów

 • Kreatywna rachunkowość i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • Szacunki księgowe i polityka rachunkowości („oszustwa amortyzacyjne”, rezerwy, zobowiązania warunkowe, należności warunkowe (kiedy należy traktować zdarzenie za warunkowe, wartości szacunkowe)
 • Odpisy aktualizujące, test na utratę wartości
 • Przyspieszanie momentu ujęcia przychodów
 • Sprzedaż z klauzulą odkupu
 • Zobowiązania i ocena zadłużenia (np. leasing)
 • Umiejscowienie informacji w sprawozdaniu finansowym i korekta błędów z lat ubiegłych (istotne błędy stwierdzone po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – ujawnianie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym w następnym roku obrotowym; zdarzenia po dniu bilansowym)
 • Zmiana zasad rachunkowości w trakcie  roku  obrotowego – prezentacja w sprawozdaniu finansowym

14. Kompleksowe case study na podstawie danych ogólnodostępnych z giełdy, w tym ASO  sprawozdanie  wg PSR tj. ustawy o rachunkowości pełna rachunkowość.

15. Objawy pogarszającej się sytuacji finansowej, przewidywanie trudności finansowej, sygnały ostrzegawcze, kreatywna rachunkowość – podsumowanie.

Czas trwania

4 dni

Prelegenci

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse, Dyplomowany Księgowy, Biegły Rewident

od 2004 – członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
od 2004 – członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
od 2016 – biegły sądowy z zakresu rachunkowości

Doświadczenie zawodowe

 • w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • z zakresu połączeń, podziałów, przekształceń, opiniowania aportów – przygotowywanie opinii i ekspertyz na zlecenie sądów gospodarczych
 • w przeprowadzaniu przeglądów jednostek gospodarczych w tym spółek Skarbu Państwa, spółek celowych gmin i urzędów marszałkowskich
 • w zakresie wdrażania systemów informacyjnych rachunkowości
 • w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych
 • w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków budżetu państwa oraz środków unijnych
 • w zakresie audytowania projektów inwestycyjnych

od 2009 – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów na terenie całego kraju
 • współpraca z Komisją Egzaminacyjną przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów (autor pytań z zakresu rachunkowości i kontroli wewnętrznej na egzaminach dla biegłych rewidentów)

od 2009 – Krajowa Izba Doradców Podatkowych

 • prowadzenie szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków dla doradców podatkowych

od 2009 – członek zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów

od 2005 – wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń na kierunku rachunkowość i finanse z zakresu m.in: auditingu, międzynarodowych standardów rewizji finansowej, audytu zamówień publicznych, audytu finansowego, kontroli wewnętrznej, zintegrowanego systemu kontroli wewnętrznej, procedur kontroli podatkowej i skarbowej, kontroli podatkowej, zaawansowanej rachunkowości i rachunkowości w małym i średnim przedsiębiorstwie, rachunkowości komputerowej
  – prowadzenie zajęć w ramach studiów podyplomowych z zakresu m.in: auditingu, kontroli wewnętrznej, outsourcingu usług księgowych, etyki, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

od 2004 – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

 • członek Zarządu
 • członek Komisji Egzaminacyjnej w zakresie certyfikacji zawodu księgowego (autor pytań egzaminacyjnych)
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów na terenie całego kraju
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz kursów z zakresu rachunkowości dla służb finansowo-księgowych

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Wisła

woj. śląskie

brak danych

Zakopane

woj. małopolskie

brak danych

Karpacz

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 090
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa
Al. Jana Pawła II 38/11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!