System monitorowania przewozu towarów (SENT) dla średniozaawansowanych - regulacje i obowiązki przedsiębiorców, praktyka stosowania.

O szkoleniu

Szkolenie przeznaczone dla osób, posiadających konto PUESC, pracujących już w systemie SENT i znających podstawowe zasady działania SENT (średniozaawansowane). Osoby początkujące zapraszamy na szkolenie "SENT OD PODSTAW" - prosimy o kontakt.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje, poznanie przez uczestników  systemu  monitorowania przewozów drogowych, pozyskanie  wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach, wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy uzyskają wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności w zakresie przewozu materiałów podlegających monitorowaniu, będą umieli „świadomie” brać udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne, uzyskają wyjaśnienia problemów praktycznych,
poznają najnowsze regulacje prawne, projekty zmian oraz interpretacje konkretnych problemów w obszarze monitorowania przewozów, będą potrafili zastosować w praktyce zdobytą na szkoleniu wiedzę.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do: prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, dyspozytorów i planistów, kierowników transportu, spedytorów, magazynierów, osób zajmujących się organizacją przewozów materiałów podlegających monitorowaniu, kierowców realizujących przewozy materiałów podlegających monitorowaniu, firm ubezpieczeniowych, pracowników organów administracji publicznej biorących udział w systemie monitorowania przewozu towarów, oraz do wszystkich osób, które potrzebują poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

Program szkolenia

1. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE.
- Nowe i planowane regulacje prawne.

2. DEFINICJE ZAWARTE W USTAWIE, W TYM:
- numer referencyjny,
- podmiot wysyłający,
- podmiot odbierający.

3. TOWARY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU: W RUCHU KRAJOWYM, DWUSTRONNYM, TRANZYCIE:
- towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN,  
- produkty  z kodów CN 2710 i CN 3403,
- oleje roślinne z kodów CN od 1507 do 1517,
- towary z pozycji CN 2905 i 3824,
- towary z pozycji CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla i CN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy,
- odpady.

4. ZASADY SYSTEMU MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI.
- Różnice między monitorowaniem oleju opałowego a SENT dla innych paliw,
- rejestracja i aktualizacja AKC-RU.

5. MONITOROWANIE  PRZEWOZU GAZU LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu).
- zwolnienia,
- dodatkowe obowiązki odbiorcy,

6. ZWOLNIENIA Z SYSTEMU SENT:
- zwolnienia ze względu na ilość w opakowaniu jednostkowym,
- zwolnienia ze względu na przesyłkę itp.

7. WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZGŁOSZEŃ PRZEWOZU TOWARÓW.

8. MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJĄ.

9. KONTROLA PRZEWOZU TOWARÓW:
- organy uprawnione do przeprowadzania kontroli,
- podmioty objęte kontrolą,
- zakres kontroli,
- wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli,
- systemowy komunikat o kontroli.

10. SANKCJE PRZEWIDZIANE W USTAWIE:
- zasady określania wysokości kary pieniężnej,
- rodzaje kar,
- sankcje karne za niedostarczenie zgłoszonego towaru,
- niższa kara lub brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków,

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA SZKOLENIA:

11. KORZYSTANIE Z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych I Usługi „e-Przewóz”.

12. ZASADY REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ W PUESC:
- formularze  SENT 100/200/300/400/500.

13. PROCEDURA AWARYJNA:
- zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu,
- instrukcja,
- wzory dokumentów.

14. STOSOWANIE SENT- GEO I ZSL (GPS):
- obowiązki przewoźników,
- obowiązki kierowców,
- sankcje przewidziane w ustawie za brak lub  za niewłaściwe użytkowanie urządzeń.

15. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH.

16. PODSUMOWANIE SZKOLENIA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA, DYSKUSJA.

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00 Szkolenia online: 08.00-14.00

Prelegenci

 Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia  w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Vienna House Easy Katowice

40-086 Katowice

ul. Sokolska 24

woj. śląskie

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line ZOOM.
Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi. ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

Rejestracja

Szkolenie on-line
Dla osób zgłoszonych maksymalnie na 7 dni przed terminem szkolenia.
756
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 10% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 840 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe w postaci PDF do pobrania. Możliwość kontaktu e-mail z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - 1 miesiąc od daty szkolenia.
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
Dla osób zgłoszonych maksymalnie na 7 dni przed terminem szkolenia.
1 134
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 10% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 260 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe w postaci PDF do pobrania. Możliwość kontaktu e-mail z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - 1 miesiąc od daty szkolenia.
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-928 Warszawa
ul. Augustyna Locciego 26
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

 - Dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny szkolenia do 7 dni przed szkoleniem, przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty. Zwrotu zaliczki dokonujemy na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej nie później niż 7 dni przed szkoleniem. Po upływie tego terminu zgłaszający zobowiązuje się do zapłaty 100% podanej kwoty.
- Inne warunki płatności mogą zostać uzgodnione bezpośrednio.
- W przypadku nie uczestniczenia w szkoleniu i braku pisemnej rezygnacji obciążamy Państwa 100% kosztami szkolenia.
    Możliwe jest uczestnictwo innej osoby niż zgłoszonej.
- ATL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia otwartego ze względu na zgromadzenie niedostatecznej liczby uczestników, o czym Zamawiający/Zleceniodawca i Uczestnik zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem.

SZKOLENIE ON-LINE: ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie KFS lub BUR (EFS)

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-928 Warszawa ul. Augustyna Locciego 26
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!