Szkoła trenerów

O szkoleniu

Głównym celem Szkoły Trenerów jest zdobycie umiejętności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz ewaluacją szkoleń grupowych. Uczestnicy poznają, czym jest proces grupowy oraz jak wykorzystać tą wiedzę podczas projektowania ćwiczeń i zadań dla grupy oraz podczas realizacji założonych celów szkoleniowych. Ponadto Uczestnicy poznają metody i narzędzia szkoleniowe, które najefektywniej wpływają na poziom postaw, wiedzy i umiejętności osób dorosłych.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Uczestnicy dowiedzą się jak konstruować poszczególne narzędzia szkoleniowe takie jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, kwestionariusze sytuacyjne, scenariusze do symulacji.
 • Uczestnicy nabędą umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi i emocjami grupy szkoleniowej.
 • Uczestnicy będą potrafili tworzyć najważniejsze narzędzia szkoleniowe dostosowane do tematu szkolenia i styli uczenia się ludzi dorosłych.
 • Uczestnicy poznają zasady dotyczące tego jak zachowywać się podczas sesji warsztatowej, a w szczególności jak moderować pracę grupy, jak stymulować pracę poszczególnych uczestników, jak reagować w trudnych sytuacjach.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętności prowadzenia szkolenia warsztatowego.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić szkolenie metodą warsztatową i jak wykorzystać proces grupowy do realizacji celów szkolenia.
 • Uczestnicy poznają zasady jak prowadzić omówienia i dyskusję moderowaną.
 • Uczestnicy poznają najlepsze sposoby przygotowania prezentacji szkoleniowej.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak reagować na poszczególne reakcje grupy: znudzenie, zbyt duże pobudzenie, tzw. „głupawkę”.
 • Uczestnicy uświadomią sobie, w jakim stopniu trener ma wpływ na na efektywność szkolenia.
 • Uczestnicy będą potrafił dostosować narzędzia szkoleniowe do różnych sposobów uczenia się i do potencjału grupy.
Kto powinien wziąć udział?

Szkoła Trenerów BRAINSTORM to projekt skierowany do osób dorosłych, które są zainteresowane nabyciem umiejętności trenerskich oraz do wszystkich, którzy stanęli w swej karierze zawodowej przed wyzwaniem pracy z grupą. Mogą w nim wziąć udział np. trenerzy wewnętrzni firm, pracownicy działów HR, nauczyciele, menedżerowie zarządzający zespołami oraz prowadzący spotkania grupowe i inni, którzy zajmują się rozwojem pracowników.

Program szkolenia

DZIEŃ 1

I. Kompetencje i cechy Trenera Biznesu - bilans otwarcia

 • Elementy treningu interpersonalnego – wzajemne poznanie się uczestników 
 • Autoprezentacja uczestników na forum
 • Kontrakt i oczekiwania dot. całego cyklu szkolenia 
 • Cechy i predyspozycje wspierające w roli trenera 
 • Kompetencje osobowe niezbędne w pracy Szkoleniowca
 • Kompetencje specjalistyczne i profesjonalne niezbędne w pracy trenera 
 • Autodiagnoza stylu pracy trenera – jaki typem trenera jestem?
 • Rola trenera biznesu w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej
 • Analiza SWOT tej grupy zawodowej w dzisiejszych uwarunkowaniach biznesowych 
 • Bilans otwarcia  - jakie cechy i kompetencje już posiadam potrzebne w roli trenera? 
 • Tam czyli gdzie? – moja wizja siebie w roli trenera biznesu
 • Identyfikacja działań rozwojowych w stronę zaplanowane wizji trenera 
 • Budowanie planu świadomego rozwoju na Szkole Trenerów

II. Podstawy psychologicznych koncepcji nauczania osób dorosłych

 • Różnice i podobieństwa w uczeniu dorosłych i dzieci 
 • Czym są naturalne talenty i kompetencje?
 • Rodzaje kompetencji możliwych do rozwoju poprzez szkolenia 
 • Uczenie poprzez doświadczenie - model Kolba
 • Powiązania i zależności pomiędzy doświadczeniem, analizą, teorią a wdrożeniem 
 • Style uczenia się - rodzaje i charakterystyka
 • Rodzaje metod i technik rozwojowych w zależności od stylu uczenia się 
 • Preferencje w uczeniu w zależności od predykatów sensorycznych
 • Prawa zapamiętywania - jak „zapisać” ważne informacje w pamięci długotrwałej? 
 • Funkcje półkul mózgowych w procesie uczenia się
 • Najnowsze badania w zakresie neurobiologii dot. uczenia się osób dorosłych 
 • Rozumienie i kontrola procesu grupowego
 • Identyfikacja faz procesu grupowego
 • Określenie zadań trenera w poszczególnych fazach procesu grupowego 
 • Wykorzystanie dynamiki grupy w celu realizacji celów i zadań
 • Identyfikacja ról grupowych i wykorzystanie ich do realizacji zadań jak również do kontroli dynamiki grupy

DZIEŃ 2

III. Szkolenie jako element procesu rozwojowego

 • Składowe procesu rozwojowego w organizacjach i instytucjach 
 • Potrzeba rozwojowa - skąd się bierze?
 • Badanie potrzeb rozwojowych (szkoleniowych) – cele i założenia 
 • Projektowanie działań rozwojowych - projektowanie szkolenia 
 • Pilotaż programu szkoleniowego na próbie reprezentatywnej 
 • Realizacja szkolenia – organizacja i logistyka
 • Ewaluacja – badanie efektów szkolenia
 • Wnioski poszkoleniowe i wdrożenie filozofii ciągłego doskonalenia procesu szkoleniowego

IV. Diagnoza i analiza potrzeb szkoleniowych - narzędzia i metody działania

 • Rodzaje potrzeb rozwojowych: szkoleniowe, systemowe, organizacyjne 
 • Potrzeby organizacyjne, grupowe i indywidualne
 • Potrzeby organizacji na poziomie wdrażania i doskonalenia 
 • Potrzeby organizacji na poziomie wprowadzania innowacji
 • Specyfika potrzeb szkoleniowych. Co je wyróżnia od potrzeb systemowych i organizacyjnych? 
 • Źródła i rodzaje informacji  dostępne z organizacji, potrzebne do diagnozy potrzeb
 • Ankiety diagnozy potrzeb – wady i zalety tego narzędzia. Przykłady i rodzaje 
 • Wywiady diagnostyczne - wady i zalety tego narzędzia. Przykłady i rodzaje
 • Obserwacja zachowań w miejscu pracy - wady i zalety tego narzędzia. Przykłady i rodzaje 
 • Rozmowy z osobami decyzyjnymi w firmie – HR, kadra menedżerska
 • Metody HRBP – model HPI
 • Wnioski i spostrzeżenia z dostępnych źródeł badawczych: wyniki z badań 360; rezultaty AC/DC; wnioski z cyklicznych rozmów oceniających i rozwojowych
 • Raport z diagnozy potrzeb – struktura, wnioski, forma, zalecenia rozwojowe 
 • Definiowanie celów szkoleniowych i biznesowych w oparciu o wyniki diagnozy

DZIEŃ 3

V. Metody i techniki prowadzenia szkoleń warsztatowych

 • Prezentacja, mini wykład
 • Rodzaje dyskusji – charakterystyka
 • Kompetencje rozwijane przez prezentacje
 • Dyskusja - rodzaje, zastosowanie, rozwijane kompetencje
 • Rodzaje dyskusji – charakterystyka
 • Kompetencje rozwiane przez dyskusję
 • Studium przypadku - rodzaje, zastosowanie, rozwijane kompetencje
 • Rodzaje case study
 • Kompetencje rozwijane przez case study 
 • Gry i symulacje
 • Rodzaje i zastosowanie gier szkoleniowych
 • Kompetencje rozwijane przez grę szkoleniową 
 • Odgrywanie ról – scenki, symulacje
 • Rodzaje i zastosowanie
 • Omówienie zasad prowadzenia scenek i ich omawiania
 • Praca w grupach - rodzaje, zastosowanie, rozwijane kompetencje 
 • Instruktaż
 • Omówienie struktury Powiedz Pokaż Przećwicz
 • Wypracowanie umiejętności najlepiej nadających się do uczenia metodą instruktażu 
 • Metody i narzędzia aktywizacji grupy szkoleniowej – energizery i lodołamacze
 • Tworzenie banku metod i technik trenerskich na każdą okazję – skrzynka narzędziowa trenera
 • Analiza metod i narzędzi trenerskich pod kątem ryzyka ich zastosowania 
 • Mini etiudy szkoleniowe – praktyczne zastosowanie poznanych narzędzi

VI. Projektowanie szkoleń warsztatowych

 • Model WUP – Wiedza, umiejętności i doświadczenie 
 • Definiowanie celów merytorycznych szkolenia 
 • Definiowanie celów biznesowych szkolenia
 • Precyzowanie pożądanych efektów - różnice między celem a efektem 
 • Dobór metod i technik trenerskich do założonych celów merytorycznych 
 • Struktura typowego szkolenia w oparciu o cykl Davida Kolba 
 • Projektowanie modułów szkolenia – wyznaczanie celów cząstkowych 
 • Dobór metod do rozwijanych kompetencji
 • Rodzaje konspektów trenerskich – manuale na różnych poziomach szczegółowości 
 • Mind mapa szkolenia warsztatowego
 • Praktyczny warsztat – tworzenie przez uczestników projektów szkoleń w wybranych tematach – prezentacja

DZIEŃ 4

VII. Tworzenie materiałów szkoleniowych

 • Funkcje materiałów szkoleniowych
 • Procedury tworzenia materiałów szkoleniowych 
 • Kategorie materiałów szkoleniowych
 • Struktura materiałów szkoleniowych
 • Forma przygotowania materiałów szkoleniowych

VIII. Techniki i narzędzia trenerskie zwiększające atrakcyjność przekazu 

 • Fragmenty filmów – wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu 
 • Fragmenty nagrań audio - wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu 
 • Storytelling - wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu
 • Flipowanie - wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu 
 • Anegdoty, dowcipy - wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu 
 • Metafory -  wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu 
 • Przypowieści - wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu 
 • Konkursy, quizy - wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu
 • Tworzenie banku metod i technik trenerskich na każdą okazję – skrzynka narzędziowa trenera 
 • Analiza metod i narzędzi trenerskich pod kątem ryzyka ich zastosowania
 • Mini etiudy szkoleniowe – praktyczne zastosowanie poznanych narzędzi

DZIEŃ 5

IX. Budowanie relacji   z grupą i komunikacja w pracy trenera

 • Nawiązanie dobrego kontaktu z grupą przed i w trakcie szkolenia
 • Budowanie pozytywnej relacji z poszczególnymi uczestnikami szkolenia 
 • Skuteczne przekazywanie treści merytorycznych – przykłady, porównania
 • Dostosowanie języka do percepcji odbiorców
 • Aktywne słuchanie w pracy na Sali szkoleniowej 
 • Umiejętność zadawania dobrych i aktywizujących pytań 
 • Udzielanie pochwał grupie i poszczególnym uczestnikom 
 • Skupianie uwagi uczestników szkolenia
 • Dostosowanie mowy ciała do treści wypowiedzi

X. Prowadzenie szkolenia w parze trenerskiej

 • Zalety i zagrożenia prowadzenia szkoleń w parach trenerskich 
 • Proces grupowy a para trenerska
 • Cechy gwarantujące efektywność par trenerskich
 • Poczucie bezpieczeństwa i kontroli a prowadzenie szkoleń w parach trenerskich 
 • Indywidualność i różnorodność, a spójność
 • Przyjmowanie perspektywy drugiej strony, zdolność rozumienia wzajemnych postaw, poglądów, nastawień 
 • Budowanie wspólnej odpowiedzialności za efekty pracy
 • Relacja Uczeń – Mistrz
 • Prowadzenie jednego modułu szkoleniowego w parze trenerskiej – informacja zwrotna od grupy i Trenera

DZIEŃ 6

XI. Trudne sytuacje w pracy trenera

 • Proces grupowy – etapy, szanse i zagrożenia
 • Identyfikacja trudnej sytuacji szkoleniowej – trudny uczestnik czy trudna sytuacja? 
 • Wymiana doświadczeń uczestników – jakie metody już stosuję?
 • Zapobieganie trudnym sytuacjom na szkoleniu – działania prewencyjne 
 • Rola przekonań, emocji i nastawienia w radzeniu sobie z trudną sytuacją
 • Interwencja – mechanizmy psychologiczno – socjologiczne generujące trudne sytuacje 
 • Narzędzia interwencyjne w trudnych sytuacjach szkoleniowych
 • Praktyka – etiudy uczestników z trudną sytuacją szkoleniową
 • Apteczka trenera na trudne przypadki - sesja dzielenia się swoimi własnymi doświadczeniami

XII. Badanie efektywności szkoleń

 • Cele i założenia badania efektywności szkoleń
 • Narzędzia wykorzystywane do zbierania informacji niezbędnych do ocen 
 • Czas przeprowadzenia badania efektywności szkoleń
 • Czteropoziomowy model Kirkpatricka
 • ROI (Return of Investment) a rezultaty szkolenia 
 • BCR (Benefits/Cost ratio)
 • Case study

XIII. Warsztat praktyczny - próbki pracy uczestników 

 • Przygotowanie programu szkolenia z wybranego tematu 
 • Przeprowadzenie wybranego fragmentu szkolenia 
 • Feedback – 360 stopni
 • Przygotowanie do egzaminu praktycznego i teoretycznego

Czas trwania

6 dni

Prelegenci

BARTOSZ RUSEK

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze to koordynacja i realizacja ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.

Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.

Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
9 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Brainstorm Sebastian Matyniak - Oddział Warszawa
 • Ulica i nr: Nadrzeczna 12
 • Kod pocztowy: 00-705
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 9542271591

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Brainstorm Sebastian Matyniak - Oddział Warszawa
00-705 Warszawa, Polska
Nadrzeczna 12
woj. mazowieckie
Brainstorm jest firmą szkoleniowo-doradczą,którą założyłem w 2000 r. z wielkiej pasji współpracy z ludźmi w kwestii rozwoju ich wiedzy i umiejętności, a przez to rozwoju ich biznesu. Przyjmijmy, że standardowo człowiek pracuje od poniedziałku do p...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!