Szkolenie Lean Six Sigma Black Belt

O szkoleniu

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności związanych z posługiwaniem się szerokim zestawem narzędzi usprawniania procesów wg Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve , Control ) oraz DFSS (Design for Six Sigma), adekwatnych do poziomu Black Belt. Uczestnicy poznają wiele narzędzi jakościowych, metod i narzędzi statystycznych, jak również zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania projektami oraz zarządzania zespołem projektowym

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz istotę filozofii Lean oraz Six Sigma
 • Poznasz skuteczne narzędzia do usprawniania procesów i rozwiązywania problemów
 • Zastosujesz w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie kursu do rozwiązania rzeczywistych problemów organizacji i uzyskania policzalnych korzyści
 • Zdobędziesz umiejętność mapowania oraz analizy przebiegu procesu
 • Poznasz zasady identyfikowania wymagań klientów procesu
 • Dowiesz się jak zbudować system pomiaru efektywności procesu
 • Nauczysz się identyfikowania marnotrawstwa w procesach i przedsiębiorstwie
 • Poznasz cyklu doskonalenia DMAIC
 • Zdobędziesz umiejętność diagnozy i identyfikacji przyczyn źródłowych problemów i wąskich gardeł w procesie
 • Dowiesz się, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz zasady analizy danych pomiarowych i zaawansowane narzędzia służące do analizy, prezentacji i modelowania danych
 • Dowiesz się jak ocenić zdolność procesu do spełnienia wymagań Klienta
 • Dowiesz się jak przeprowadzić analizę procesu i ocenić stabilność procesu
 • Pozyskasz wiedzę o tym, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz skuteczne narzędzia rozwiązywania problemów i metody pracy grupowej
 • Poznasz zasady zarządzania procesami w organizacji oraz zarządzania dokumentacją procesów przedsiębiorstwa
 • Poznasz zasad tworzenia i zarządzania zespołem projektowym
 • Poznasz nowe przydatne narzędzia w cyklu doskonalenia DMAIC
 • Poznasz podejście DFSS (Design for Six Sigma) – projektowania nowych produktów/procesów
 • Poznasz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania projektami i programami
 • Poznasz przydatne narzędzia usprawniające zarządzanie zmianą i transformację przedsiębiorstwa
 • Wymienisz poglądy, doświadczenia i przemyślenia z innymi praktykami

W ramach szkolenia otrzymasz:

– Materiały szkoleniowe jako kompendium wiedzy w segregatorze
– Dodatkowe materiały i formularze w formie elektronicznej
– Nielimitowane wsparcie w trakcie kursu i po jego zakończeniu związane z realizacją projektu usprawniającego
– Możliwość bezpośrednich konsultacji z trenerem podczas zajęć oraz w formie zdalnej pomiędzy zajęciami oraz po zakończeniu kursu
– W ramach szkolenia stacjonarnego otrzymasz także lunch i poczęstunek
– Możliwość wymiany doświadczeń z innymi praktykami w ramach forum praktyków w formie online
– Możliwość uczestnictwa w 3 godzinnych zajęciach z cyklu „ Precyzja i Dokładność – wymiar praktyczny” na strzelnicy sportowej – propozycja obejmuje darmowe wejście na obiekt, instruktora oraz szkolenie i  broń – dodatkowo płatna jest wykorzystana amunicja
– Możliwość skorzystania z jednej jednogodzinnej darmowej sesji coachingowej, przeprowadzonej przez coacha zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation)

Program szkolenia, jego zakres merytoryczny oraz wymagania stawiane Black Belts zostały opracowane na podstawie światowych standardów i najlepszych praktyk stosowanych m.in. przez wiodącą na świecie organizację certyfikującą w zakresie szkoleń i usług związanych z Lean Six Sigma – American Society for Quality (ASQ), a także zaleceń zawartych w normach ISO 18404 oraz ISO 13053. Jeśli chodzi o wymagania egzaminacyjne podobnie jak ASQ posługujemy się w tym zakresie skalą taksonomiczną Bloom’a. Zgodnie z tą skalą można zaplanować i następnie ocenić jaki poziom umiejętności i wiedzy uzyskali uczestnicy szkolenia w kontekście poszczególnych zagadnień omawianych w trakcie kursu.

 

Kto powinien wziąć udział?

Kierownicy wysokiego i średniego szczebla zarządzania, Eksperci Procesowi, Inżynierowie i Analitycy Procesów, Project Managerowie, Pełnomocnicy ds. Jakości, osoby zarządzające i usprawniające procesy, osoby odpowiedzialne za wdrożenie programu jakości w Firmie.

 

Program szkolenia

Zakres szkolenia:

1. Organizacja wdrożenia programu Lean Six Sigma
– Kluczowe role w programie
– Rola Black Belts w organizacji
– Identyfikacja obszarów występowania problemów
– Ocena dojrzałości systemu zarządzania przedsiębiorstwa
2. Cele programu Lean Six Sigma a strategia rozwoju przedsiębiorstwa
– Analiza otoczenia i zasobów przedsiębiorstwa SWOT/TOWS
– Misja i wizja przedsiębiorstwa
– Ustalenie strategicznych priorytetów i celów programu
– Identyfikacja tematów projektów usprawniających i mierzalnych celów
– Opracowanie planu transformacji
3. Metoda Balanced Scorecard
– Konstrukcja BSC i idea zrównoważenia celów strategicznych
– Mapowanie celów strategicznych
– Kaskadowanie celów i ich komunikowanie
– Przeglądy realizacji celów i raportowanie
4. Metoda Hoshin Kanri
– Konstrukcja Hoshin Kanri – matryca X
– Kaskadowanie i komunikowanie celów
– Monitorowanie postępów
5. Cele programu Lean Six Sigma
– Identyfikacja korzyści z realizacji programu
– Mierzalność celów programu Lean Six Sigma
– Powiazanie celów poszczególnych projektów z celami programu
– Podstawowe mierniki korzyści finansowych : PV, NPV, IRR
6. Zarządzanie procesami
– Silosy w przedsiębiorstwie i ich skutki
– Geneza i istota zarządzania procesami
– Role w organizacji w ramach systemu zarządzania procesami ( w tym Właściciel Procesu)
– Zarządzanie procesami a filozofia Lean Six Sigma
– Identyfikacja łańcuchów wartości w przedsiębiorstwie
7. Zarządzanie programem
– Planowanie programu
– Zarządzanie komunikacją w programie
– Zarządzanie zakresem programu
– Identyfikacja, ocena i zarządzanie interesariuszami programu
– Rola Championa i Koordynatora Programu
– Monitorowanie i ocena postępów realizacji
8. Zasady zarządzania projektami w programie Lean Six Sigma
– Priorytetyzacja projektów i zarządzanie portfelem projektów
– Planowanie projektu – WBS, PERT, Diagramy sieciowe PDM
– Zarządzanie zmianą w projekcie
– Zarządzanie interesariuszami projektu
– Zarządzanie konfiguracją
– Monitorowanie i raportowanie realizacji projektu
– Identyfikacja i postepowanie z ryzykiem
9. Zarządzanie zespołem projektowym
– Tworzenie zespołu projektowego
– Typy zespołów oraz ich ograniczenia
– Kluczowe role w zespole projektowym
– Cykl życia zespołu
– Komunikacja w zespole projektowym
– Motywowanie członków zespołu projektowego
– Przydatne narzędzia decyzyjne w pracy zespołowej
– Ocena efektywności pracy zespołu projektowego
– Rozwiązywanie konfliktów
10. Lean Management – wprowadzenie
– Geneza Lean Manufacturing
– Podstawowe elementy filozofii Lean
– Idea ciągłego doskonalenia – KAIZEN
– Cele transformacji, ramy organizacyjne oraz kluczowe role i odpowiedzialności
11. Typy marnotrawstwa – 7 typów strat +1
– Klasyfikacja typów marnotrawstwa
– Przykłady typów marnotrawstwa
– Ćwiczenie – identyfikacja marnotrawstwa
12. Mapowanie strumienia wartości
– Zjawisko silosów w przedsiębiorstwach i jego konsekwencje
– Pojęcie i zasady identyfikacji strumienia wartości
– Technika mapowania Makigami
– Metoda Value Stream Mapping (VSM)
– Parametryzacja strumienia wartości
– Tworzenie i wdrażanie docelowego strumienia wartości TO BE
– Zasady ustalania czasów Lead Time oraz Cycle Time oraz Processing Time
– Ćwiczenie praktyczne
13. Analiza mapy strumienia wartości
– Identyfikacja wąskich gardeł oraz VA/NVA
– Takt Time oraz wykres Yamazumi
– Zasady balansowania procesu
14. Przegląd narzędzi i technik eliminacji marnotrawstwa (Kanban, SMED, TPM, Poka Yoke, Jidoka, Standaryzacja, 5S)
15. Identyfikacja problemów
– Zasady identyfikacji problemów
– Podstawowe błędy przy identyfikacji problemów i ich konsekwencje
– Ustalanie priorytetów dla problemów – macierz Eisenhowera
16. Metody rozwiązywania problemów
– Cykl PDCA,
– Metoda 8D (osiem dyscyplin),
– Raport A3
– DMAIC
17. Wprowadzenie do Six Sigma
– Geneza Six Sigma
– Główne zasady i cele
– Model x-ów i y-ów
– Fazy w cyklu DMAIC i typowe narzędzia
18. Faza Define – omówienie
– Cele i produkty fazy
– Project Charter
19. Pojęcie procesu i identyfikacja procesu
– Mapa SIPOC
– Ćwiczenie – SIPOC
20. Pozyskiwanie głosu Klienta
– Pojęcie VOC – Voice of Client/Customer
– Identyfikacja VOC – ćwiczenie
– Analiza wymagań Klienta
21. Metody pozyskiwania VOC – Głosu Klienta
– Przegląd metod
– Projektowanie kwestionariusza do badań
– Narzędzia do tworzenia kwestionariuszy VOC
– Analiza wyników badania VOC
22. Faza Measure – wprowadzenie
– Cele i główne produkty fazy
– Przegląd typowych narzędzi
23. Zasady tworzenia mierników dla pomiaru procesu
– Rodzaje mierników
– Pojęcie CTQ oraz drzewo CTQ
– Plan zbierania danych – budowa i zawartość
24. Mapowanie szczegółowe procesu
– Zasady mapowania i organizacja zespołu
– Metoda mapowania Flow Chart oraz notacja BPMN 2.0
25. Ocena systemu pomiarowego – MSA – Measurement System Analysis
– Źródła błędów pomiarowych
– Podstawowe pojęcia i terminologia związana z systemem pomiarowym: Dokładność, Precyzja, Odtwarzalność, Powtarzalność, Liniowość, Stabilność
– Gage R&R dla danych ciągłych
– Gage R&R dla danych atrybutowych
26. Faza Analyse – wprowadzenie
– Cele i główne produkty fazy
– Przegląd typowych narzędzi
27. Zasady ustalania przyczyn źródłowych problemu
– Podejście do identyfikacji potencjalnych przyczyn źródłowych
– Diagram Ishikawy
– Metoda 5Why
– Diagram Pareto
28. Analiza FMEA
– PFMEA – analiza procesu
– DFMEA – analiza projektu/wyrobu
29. Wprowadzenie do Minitab
– Budowa aplikacji
– Przygotowanie danych do analizy
30. Ocena stabilności procesu
– Pojęcie stabilności
– Run Chart
– I-MR
31. Ocena rozkładu danych
– Histogram – budowa i zastosowanie
– Podstawowe miary: mediana, kwartyle , wariancja, odchylenie standardowe, rozstęp
– Identyfikacja rozkładu danych
32. Zdolność jakościowa procesu
– Pojęcie zdolności jakościowej
– Wskaźniki zdolności: Cp, Cpk, PPM, DPMO, Yield
– Obliczanie zdolności krótko i długookresowej z wykorzystaniem Minitab
33. Badanie zależności pomiędzy zmiennymi
– Korelacja – pojęcie i rodzaje korelacji
– Wykres Scatter Plot
34. Regresja liniowa
– Model regresji liniowej
– Ocena regresji i zastosowanie modelu do predykcji
– Test statystyczny zależności pomiędzy zmiennymi
– Parametr R-Square
35. Stratyfikacja i segmentacja danych
– Czynniki stratyfikacji i segmentacji danych
– Wykres Box Plot
– Wykres Pareto
36. Podstawowe testy statystyczne i ich zastosowanie
– Test for Equal Variances
– Test One Way ANOVA
– Test Median Mood’a
– Test normalności danych
37. Zasady próbkowania
– Strategie próbkowania
– Obliczanie wielkości próbki
38. Typy rozkładów danych i ich cechy
– Identyfikacja rozkładu danych
– Rozkład normalny – właściwości i wykorzystanie do obliczania prawdopodobieństwa
– Rozkład Bernouliego – właściwości i wykorzystanie do obliczania prawdopodobieństwa
– Rozkład Poissona – właściwości i wykorzystanie do obliczania prawdopodobieństwa
– Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń – ćwiczenia
– Zasady wnioskowania w oparciu o próbkowanie statystyczne
39. Analiza statystyczna danych
– Formułowanie hipotez statystycznych
– Błąd alfa i błąd beta
– Interpretacja P -Value
– Błąd standardowy i obliczanie przedziałów ufności
– Metoda ANOVA – budowa testu i obliczenia
– Test par
– Nieparametryczne testy statystyczne (Mood’s Median, Levene’s test, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney)
– Test Chi2 – budowa i obliczenia
40. Regresja wielokrotna (wielu zmiennych) – wprowadzenie
– Regresja wielokrotna – zastosowanie
– Przykład modelu z wieloma zmiennymi
– Regresja logistyczna (Binary Regression, Oridinar Regression, Nominal Regression)
– Analiza regresji i zastosowanie modelu regresji do predykcji
– Analiza zależności pomiędzy wieloma zmiennymi
41. Analiza danych z wykorzystaniem Minitab – ćwiczenia praktyczne
42.Faza Improve – wprowadzenie
– Cele i główne produkty prac
– Przegląd narzędzi
43. Technika DOE – Design of Experiments
– Eksperyment pełnoczynnikowy z 2 zmiennymi na 2 poziomach
– Eksperyment pełnoczynnikowy z 3 zmiennymi na 2 poziomach
– Wykorzystanie modelu do predykcji
– Eksperymentowanie – ćwiczenie praktyczne
– Analiza wyników ćwiczenia
– Technika Screening
– Redukcja wielkości eksperymentu – Fractional Factorial experiments
– Obliczanie efektu zmiany czynników w eksperymencie
– Rozdzielczość eksperymentu i zjawisko wymieszania wpływu
– Zastosowanie modelu do predykcji i opracowania rozwiązania w procesie
44. Techniki generowania pomysłów
– Rodzaje burzy mózgów
– SCAMPER
– 6 Kapeluszy de Bono
– Macierz decyzyjna (kryteriów)
– MoSCoW
– Diagram How-How
45. Technika 5 S
– Etapy 5S
– Wizualizacja
– Obszary korzyści
– Problemy wdrożeniowe i przeciwdziałanie
– Gra 5S
46. Planowanie i organizacja wdrożenia usprawnień
– Plan wdrożenia
– Harmonogram wdrożenia
– RACI
– Ustalanie odpowiedzialności i zasad monitowania postępów
– Zasady komunikacji
– Raportowanie postępów i zarządzanie odchyleniami
47. Pilotaż
– Cele i obszary do pilotażu
– Organizacja i podsumowanie wyników pilotażu
48. Standaryzacja procesu
– Zasady standaryzacji
– Formy standaryzacji procesu
– Wdrażanie nowych standardów
– Ocena skuteczności i monitorowanie funkcjonowania standardu
49. Zabezpieczanie przed błędami
– Poka Yoke
– Jidoka i system andon
50. Taguchi Robust Design
– Zastosowanie i podstawowa terminologia w metodzie Taguchi
– Eksperymenty dynamiczne i statyczne
– Omówienie przykładów eksperymentów metodą Taguchi
51. SMED
– Proces przezbrajania
– Udokumentowanie stanu obecnego AS IS
– Czynności wewnętrzne i zewnętrze
– Opracowanie stanu docelowego TO BE
– Pilotaż i ocena
– Standaryzacja rozwiązania
52. KANBAN
– Typy Kanban
– Zasada działania Kanban
– Przegląd rozwiązań Kanban
53. TPM – Total Productive Maintenance
– Cele i obszary objęte TPM
– Typy strat maszynowych
– Wskaźnik OEE oraz MTBF
– Autonomiczne utrzymanie ruchu
– Planowane utrzymanie ruchu
– Utrzymanie ruchu dla jakości
– Wczesne zarządzanie wyposażeniem
– Zarządzanie kompetencjami i szkolenia w obszarze UR
– Bezpieczeństwo i środowisko
54. Heijunka
– Zmienność zapotrzebowania i jej wpływ na proces produkcji
– Istota Heijunka
– Skrzynka Heijunka
– Planowanie w podejściu Heijunka
– Heijunka a przezbrajanie
55. Design for Six Sigma
– Istota podejścia DFSS i jego odmiany
– Cykl DMADV
– QFD – Quality Function Deployment
– Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) w ścieżce DFSS
56. Zaawansowane techniki generowania rozwiązań
– Metoda TRIZ
– Przykłady zastosowania TRIZ
– Metoda AHP – Analytic Hierarchic Process
– Przykłady zastosowania AHP
57. System ciągłego doskonalenia
– Zasady funkcjonowania i role
– Rozwiązania informatyczne i organizacyjne
– Ukierunkowane doskonalenie
– Utrzymanie i rozwój systemu ciągłego doskonalenia
– System raportowania danych wspierających zarządzanie i doskonalenie w firmie
– Komunikacja w zakresie ciągłego doskonalenia
58. Faza Control – wprowadzenie
– Cele i główne produkty fazy
– Przegląd typowych narzędzi
59. Podsumowanie wyników projektu
– Ustalenie zdolności procesu
– Ustalenie korzyści z usprawnienia procesu
60. Plan kontroli procesu
– Budowa i zastosowanie planu kontroli procesu
– Karty kontrolne dla danych ciągłych – X-bar R oraz X-bar-S – omówienie
– Karty kontrolne dla danych atrybutowych : u, c, np, p – omówienie
– Budowa i tworzenie kart – X-bar R oraz X-bar-S
– Budowa i tworzenie kart – u, c, np, p
– Monitorowanie procesu z wykorzystaniem kart kontrolnych (dla danych ciągłych i dyskretnych)
– Audytowanie procesu
61. Zakończenie projektu
– Komunikacja wyników projektu
– Archiwizacja dokumentacji projektowej
62.Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet
63.Test sprawdzający wiedzę

Czas trwania

Szkolenie trwa 16 dni -128h

Prelegenci

Certyfikowany Master Black Belt z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Żoliborz

Warszawa

Pl. Inwalidów 10

woj. mazowieckie

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM
Open Horizon Consulting Sp. z o.o. S.K.

Poznań

Młyńska 5/9

woj. wielkopolskie

Rejestracja

wczesna rejestracja
Obowiązuje do 13.06.2024
13 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
późna rejestracja
14 520
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia, po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu 48 godzin potwierdzimy jego przyjęcie i przekażemy informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Open Horizon Consulting Sp z o.o. Sp.k.
 • Ulica i nr: Młyńska 5/9
 • Kod pocztowy: 61-729
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7831738456

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Open Horizon Consulting Sp z o.o. Sp.k.
61-729 Poznań, Polska Młyńska 5/9

Organizator

Open Horizon Consulting Sp z o.o. Sp.k.
61-729 Poznań, Polska
Młyńska 5/9
woj. wielkopolskie
Jesteśmy liderami w dziedzinie szkoleń oraz doradztwa związanego z zarządzaniem i usprawnianiem procesów biznesowych, specjalizując się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw na całym świecie. Dostarczamy najwyższej jakości usługi...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!