Train The Trainer PREMIUM - trening dla trenerów wewnętrznych z superwizją

O szkoleniu

Jeżeli prowadzisz szkolenia wewnętrzne, instruktaże, grupy robocze czy projektowe i chcesz rozszerzyć swoje kompetencje, a do tej pory nie miałeś okazji ukończyć metodycznej szkoły trenerów, to szkolenie jest dla Ciebie!

Trening dla trenerów wewnętrznych to 3 dni szkolenia otwartego oraz indywidualna standaryzowana superwizja. Dzięki takiemu układowi nie tylko uporządkujesz swoją wiedzę i przećwiczysz poszczególne kompetencje trenerskie, ale także zyskasz przestrzeń na omówienie osobistych trudności.

WARSZTAT:

24 h zegarowe intensywnego warsztatu, prowadzonego przez metodyka i autora szkoły trenerskiej; kurs został przygotowany tak, by każdy uczestnik po jego ukończeniu miał rzeczywiste umiejętności do pracy w obszarze szkolenia i rozwoju.

SUPERWIZJA:

praca 1:1 z Trenerem w formule online; przestrzeń do przećwiczenia wybranego elementu szkolenia, przeanalizowania przygotowanych przez siebie materiałów czy planu warsztatu pod kątem metodycznym, przeanalizowania napotkanych trudności w pracy z grupą itp.; sam decydujesz kiedy i na co wykorzystasz swój czas

Dlaczego warto wziąć udział?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli m.in:

 • Zidentyfikować potrzeby szkoleniowe uczestników
 • Samodzielnie zaprojektować szkolenie zgodnie z cyklem uczenia się dorosłych
 • Dobrać właściwe ćwiczenia, gry, case’y
 • Przygotować czytelne materiały szkoleniowe dla uczestników
 • Samodzielnie poprowadzić szkolenie stacjonarne lub on-line
 • Reagować na pojawiające się sytuacje trudne
 • Zarządzać czasem na szkoleniach
 • Umiejętnie zaprojektować i przeprowadzić aktywności ewaluacyjne zgodnie z założeniami projektu
 • Zbudować profesjonalny wizerunek Trenera Eksperta

 

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystywane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady, prezentacje
 • Instruktaże narzędziowe, symulacje wdrożeń
 • Ćwiczenia indywidualne , zespołowe, grupowe
 • Testy, kwestionariusze, diagnostyka użytkowa – do wykorzystania w praktyce własnej uczestników oraz narzędzia diagnozujące zespoły wraz interpretacja wyników i konsultacja bieżąca w wymiarach indywidualnym i/lub grupowym
 • Analiza studiów przypadków, praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk rynkowych w ramach tematyki merytorycznej
 • Zadanie pre-work
 • Zadanie wdrożeniowe
 • Konsultacje poszkoleniowe dla każdego uczestnika wraz z rekomendacjami wdrożeniowymi
 • Superwizja trenerska
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do osób pełniących rolę trenera wewnętrznego (lub osób przygotowujących się do tej roli) realizujących zarówno szkolenia miękkie, jak i instruktażowe, onboardingowe etc

Program szkolenia

DZIEŃ 1

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA

 1. Przedstawienie agendy, celów szkolenia i potrzeb szkoleniowych uczestników
 2. Kontrakt szkoleniowy (organizacyjny, logistyczny, merytoryczny)
 3. Twórcza rozgrzewka

FUNDAMENT – METODYKA SZKOLEŃ I ROZWOJU W ORGANIZACJACH

Cel modułu: dowiesz się o najważniejszych elementach procesu uczenia się dorosłych oraz roli trenera wewnętrznego w organizacji

 1. Proces uczenia się dorosłych i elementy kształcenia – jakie mechanizmy warto znać, z punktu widzenia prowadzenia szkoleń
 2. Etapy uczenia się dorosłych: cykl uczenia się doświadczalnego według Kolba oraz stożek doświadczenia Dale’a – jak je wdrożyć w plan szkolenia?
 3. Rola trenera wewnętrznego w organizacji – kluczowe cechy skutecznego działania rozwojowego; możliwości i ograniczenia
 4. Najczęściej popełniane błędy w procesie transferu wiedzy i umiejętności

IDENTYFIKACJA I ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Cel modułu: dowiesz się jak zidentyfikować deficyty w wiedzy, umiejętnościach i postawach

 1. Metody stosowane w diagnozie potencjału rozwojowego pracowników – jak wybrać technikę adekwatną do potrzeb
  • Ankieta
  • Wywiad
  • Grupa focusowa
  • Rozmowa z interesariuszami projektu
  • Przegląd dokumentów organizacyjnych, raportów, analiz
  • Benchmark
 2. Wnioski z procesu ->prezentacja do osób decyzyjnych z rekomendacją działań rozwojowych

DZIEŃ 2

PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA 

Cel modułu: dowiesz się jak zaprojektować efektywne (a nie tylko efektowne) szkolenie

 1. Definiowanie celów rozwojowych w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw
 2. Wybór metod szkoleniowych – omówienie i rekomendacja
  • Miniwykład
  • Case study
  • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
  • Gry szkoleniowe
  • Scenki
  • Dyskusje moderowane
  • Kwestionariusze itp
 3. Planowanie struktury szkolenia – grupowanie, pozycjonowanie i kolejność treści przekazywanych uczestnikom
 4. Przygotowanie materiałów szkoleniowych
  • Czytelność a atrakcyjność
  • Zasady merytoryczne i wizualne projektowania poszczególnych materiałów szkoleniowych: prezentacja wiodąca, skrypty, manuale, testy i kwestionariusze, arkusze ćwiczeń
  • Techniczne aspekty szkolenia – przygotowanie sprzętu audiowizualnego ( m.in. rzutnik, flipchart, projektor multimedialny) i przygotowanie sali – przestrzeń pracy trenera
  • Semantyka w procesie uczenia się
  • Skąd czerpać pomysły?
 5. Przygotowanie różnych aktywności szkoleniowych dla realizacji wybranych procesów organizacyjnych:
  • On-boardingu
  • Instruktaży stanowiskowych
  • Wsparcia on-the-job podległych pracowników
  • Instruktaży zadaniowych
 6. Karta Strategiczna Projektu jako narzędzie wspierające Trenera we wdrożeniu i koordynacji szkolenia
 7. Kwestionariusz Strategic Project matrix jako narzędzie skutecznego projektowania procesu szkoleniowego (jednostki szkoleniowej, cyklu, programu typu akademia) 

REALIZACJA SZKOLENIA – TRENING WŁAŚCIWY NA SALI SZKOLENIOWEJ LUB ON-LINE

Cel modułu: dowiesz się jak przeprowadzić szkolenie stacjonarne lub on-line, dbając o proces grupowy, ramy czasowe, aktywność uczestników; nauczysz się reagować na sytuacje trudne

 1. Proces grupowy
  • Fazy rozwoju grupy i role grupowe
  • Utrzymywanie pozytywnego nastawienia i koncentracji – budowanie klimatu
  • Trudne zachowania uczestników – postępowanie wobec oporu w grupie, radzenie sobie z trudnymi emocjami
 2. Autoprezentacja trenera i jej wpływ na przekaz szkoleniowy:
  • Mowa ciała, praca głosem
  • Panowanie nad stresem
  • Jak zdobyć zaufanie grupy?
 3. Treści w przekazie „sali szkoleniowej” (wyświetlone -> przeczytane -> omówione  -> przyswojone)
 4. Trudności na sali szkoleniowej – jak im zapobiegać i jak je neutralizować
  • Mała aktywność uczestników
  • Niezdyscyplinowana grupa
  • Zbyt duża ilość pytań
  • Problemy techniczne
  • Sytuacja kryzysowe
 5. Udzielanie instrukcji do zadań i moderowanie dyskusji
 6. Sposoby angażowania/aktywizowania uczestników
 7. „Rytuały szkoleniowe”– praktyki trenerów biznesu, które wspierają jakość transferu wiedzy i budują markę własną Trenera
 8. Zarządzanie czasem na szkoleniach
  • Planowanie harmonogramu i efektywne wykorzystanie czasu
  • Dynamika grupy a plan szkolenia – co zrobić kiedy założenia rozmijają się z możliwościami
  • Korzystanie z marginesów czasowych
 9. Interaktywne metody pracy z uczestnikami szkoleń (m.in. Kahoot, Miro, Whiteboard)
 10. Aplikacje do prowadzenia szkoleń online (m.in. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet)

DZIEŃ 3

EWALUACJA SZKOLENIA

Cel modułu: dowiesz się jak ocenić skuteczność szkolenia, zidentyfikować obszary do poprawy i dostosować przyszłe działania szkoleniowe

 1. Modele ewaluacji Kirkpatricka i Philipsa  – kiedy, co i komu służy a co nie jest efektywne
  • Ocena wrażenia (bezpośrednio/ pośrednio po szkoleniu)
  • Ocena efektów uczenia się
  • Ocena umiejętności
  • Ocena postaw
  • Ocena zachowania
  • Ocena wskaźników organizacyjnych
 2. Jak przygotować dobrą ankietę
 3. ROI w szkoleniach – sposoby rozliczania efektywności szkoleń
 4. Korzyści niewymierne szkolenia i wartości dodane z projektów szkoleniowych
 5. Raport poszkoleniowy jako punkt wyjścia do kolejnych projektów rozwojowych w organizacji
 6. Efekty i konsekwencje dopasowanej i niedopasowanej ewaluacji – dla prowadzącego, uczestników, działu HR, organizacji.

INDYWIDUALNA KARTA ROZWOJU ZAWODOWEGO – rozwój marki osobistej trenera

Cel modułu: jakie są moje mocne strony jako trenera, w jakim obszarze chcę się rozwijać

 1. Kompetencje osobiste – sposób przekazywania wiedzy i umiejętności, budowanie autorytetu
 2. Samorozwój trenera w kontekście doskonalenia umiejętności i wiedzy merytorycznej; self-directed learning
 3. Trendy w obszarze szkolenia i rozwoju
 4. Model CCAF – skuteczne narzędzie bieżącego feedbacku szkoleniowego dla trenera
 5. Etyka pracy trenera

Czas trwania

24h szkolenia (1 dzień: 09-17, 2 dzień: 09-17, 3 dzień: 09-17) + 3h superwizji online ustalane indywidualnie

Prelegenci

Elżbieta Sucharska
Kompetea

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Obszar wiedzy fachowej: Zarządzanie kapitałem pracowniczym, Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje) Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja) Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje) Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych Certyfikaty: Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu Management Trainers School MATRIK Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne w centrum Warszawy - informacja u Organizatora

Warszawa

woj. mazowieckie

Centrum Konferencyjne w centrum Warszawy – szczegóły u organizatora

Warszawa

woj. mazowieckie

Centrum Konferencyjne w centrum Warszawy – szczegóły u organizatora

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
2 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. W przypadku osób zgłaszających się z ramienia firm i Instytuacji Administracji Publicznej opłata za szkolenie następuje przelewem w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia, na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Płatność przed szkoleniem obowiązuje w przypadku:

  Osób prywatnych,                                                              Firm, które we wcześniejszej współpracy zalegały z opłatą za faktury,                                                                          Firm i osób widniejących w spisie Krajowego Rejestru Długów                                                                                Zakładów będących w upadłości

 6. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za szkolenie.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 8. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 9. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

KFS, EFS
szkolenie dodane jest w Bazie Usług Rozwojowych

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!