Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE w „starej” perspektywie 2014-2020

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiamy zagadnienia: pojęcie trwałości na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, trwałość instytucjonalna, trwałość finansowa projektu, monitorowanie projektów w okresie trwałości, monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu, sprawozdanie w zakresie monitorowania projektu w okresie trwałości, kontrola trwałości projektu.

Cele szkolenia:

 • poprawa efektywności zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE na etapie ich trwałości,
 • usprawnienie procesu realizacji i zamykania projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania się do kontroli trwałości, jak również przygotowania sprawozdania z zakresu monitorowania projektu w okresie trwałości,
 • zmniejszenie ryzyka zwrotu środków w okresie trwałości,
 • podniesienie kompetencji zarządczych osób odpowiedzialnych za realizację projektów współfinansowanych z UE.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę na temat:

 • jakie są zasady utrzymania trwałości projektu,
 • jak monitorować i raportować na temat osiągniętych wskaźników projektowych,
 • jak rozróżnić dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany na etapie utrzymywania trwałości projektu.
Kto powinien wziąć udział?
 • osoby pełniące rolę kierowników projektów,
 • osoby odpowiedzialne za rozliczanie projektów UE,
 • pracownicy administracji publicznej oraz przedsiębiorstw,
 • członkowie zespołów projektowych.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Wstęp do zagadnienia trwałości projektu - najważniejsze definicje.

 1. Cele projektu.
 2. Wskaźniki realizacji celów projektu.
 3. Inwestycje w infrastrukturę i inwestycje produkcyjne.

Trwałość na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

 1. Przypadki naruszenia zasady trwałości:
  • zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji,
  • zmiana własności współfinansowanej infrastruktury, środków trwałych, WNiP,
  • zaprzestanie działalności produkcyjnej.
 2. Trwałość instytucjonalna:
  • zmiany w formie prawnej/strukturze własności Beneficjenta,
  • zmiana lokalizacji projektu,
  • przeniesienie działalności produkcyjnej,
  • upadłość firmy.
 3. Trwałość finansowa projektu:
 • kwalifikowalność podatku VAT,
 • projekty generujące dochód po ukończeniu,
 • zmiana w polityce taryfowej projektu,
 • metoda luki w finansowaniu,
 • zryczałtowana, procentowa stawka dochodów,
 • monitorowanie dochodu generowanego wyłącznie podczas wdrażania projektu,
 • trwałość finansowa projektów objętych pomocą publiczną.

 

DZIEŃ II

Monitorowanie projektów w okresie trwałości.

 1. Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu:
  • dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników,
  • sankcje w przypadku nieutrzymania wskaźników produktu,
  • sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu,
  • zasada „siły wyższej i wyjątkowych okoliczności”.
 2. Sprawozdanie w zakresie monitorowania projektu w okresie trwałości, terminy składania sprawozdań.
 3. Promocja projektu.
 4. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi.
 5. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu.

Kontrola trwałości projektu.

 1. Zakres kontroli trwałości projektu.
 2. Korekty finansowe.
 3. Reguła proporcjonalności.

Warsztaty - dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany odnoszące się do trwałości projektu.

 1. Zmiana wartości wskaźników produktu i rezultatu.
 2. Dodatkowe i nieplanowane dochody.
 3. Przekształcenia podmiotów zarządzających produktami projektu.
 4. Przypadki zwrotu dofinansowania.

Czas trwania

10.00-16.00 i 09.00-15.00

Prelegenci

Od 2004 r. zaangażowana w pozyskiwanie środków z funduszy UE na inwestycje dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych Beneficjentów.

Jest autorką i/lub współautorką ponad stu projektów w ramach różnych programów operacyjnych m.in. w latach 2004-2006 (ZPORR, SPO- WKP, SPO- RZL); 2007-2013 (POIS, POIG, RPO WD, POKL) oraz 2014-2020 (POIS, POIR, POPC, RPO WD, POWER).

Na zlecenie kilkunastu podmiotów zarządzała projektami i rozliczała dotacje zarówno przedsiębiorstw jak i jednostek sektora finansów publicznych. W latach 2013-2016 członek zarządu dużej firmy konsultingowej specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji z UE.

Od 10 lat szkoli wnioskodawców i beneficjentów w zakresie prawidłowego zarządzania projektami, rozliczenia środków, tworzenia aplikacji projektowych, kwalifikowalności kosztów, przygotowania do kontroli. Jest też doradcą w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.

Z wykszatałcenia socjolog, ukończone studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!