Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane – praktyczne aspekty, najczęstsze błędy.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane

z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO. Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy oraz wskazanie dobrych praktyk pozwoli uczestnikom szkolenia sprawnie i bezbłędnie przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane.

Kto powinien wziąć udział?

• pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej

Program szkolenia

 1. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane i usługi z nimi „związane”.
 1. Szacowanie gdy przedmiotem jest wykonanie obiektu budowlanego
 2. Szacowanie gdy przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych
 3. Czy koszt usług opracowania dokumentacji projektowej dolicza się do ustalanej wartości zamówienia na wykonanie robot budowlanych
 4. Jak szacować usługi przygotowania dokumentacji projektowych oraz usługi nadzoru inwestorskiego.
 5. Termin ustalenia wartości zamówienia oraz prawidłowe udokumentowanie w protokole postępowania.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania zatrudnienia osób przy realizacji robót budowlanych na podstawie stosunku pracy.
 1. Najczęstsze błędy w opisie przedmiotu zamówienia .
 2. Równoważność materiałów, zapewnienie równoważności norm oraz zasady stosowania każdego z tych rozwiązań – kiedy powinno być wykazane, wybrane problemy, przykłady w świetle orzecznictwa KIO.
 3. Program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa – spojrzenie „zamawiacza” na te dokumenty, czy i jakie błędy się identyfikuje.
 4. Wizja lokalna – czy warto ją przewidzieć w postępowaniu na roboty budowlane jako obowiązkową czy jedynie zalecić, jakie obowiązki zamawiającego się z nią wiążą.
 5. Jak prawidłowo wykonać obowiązki w zakresie wymogu umów o pracę wobec osób wykonujących czynności w zamówieniu na roboty budowlane, w tym w zakresie postanowień umownych odnośnie kontroli i sankcji.

 

 1. Tryb podstawowy – wybrane  zagadnienia dotyczące postępowań na roboty budowlane.
 1. Tryb podstawowy – jaki termin wyznaczyć na składanie ofert, czy możliwa jest tzw. procedura odwrócona w trybie podstawowym (stanowisko UZP i obwarowania z tym związane), na co zwrócić uwagę w przypadku wniosków o wyjaśnienie SWZ i udzielaniu wyjaśnień.
 2. Wariant z możliwością negocjacji m.in. czy zamawiający może przeprowadzić negocjacje gdy ceny ofert mieszczą się w budżecie, czy musi robić negocjacje gdy ceny są wyższe niż kwota na zamówienie, jak ocenić oferty dodatkowe (np. przy wynagrodzeniu kosztorysowym).

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu na roboty budowlane i ocena ich spełniania.
 1. Jak kształtować warunek udziału w postaci doświadczenia, dysponowania osobami, na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu wzoru wykazu robot budowlanych i wykazu osób, jak rozumieć zasób własny w zakresie osób, czy warto żądać ubezpieczenia. odpowiedzialności cywilnej, czy doświadczenie zdobyte uprzednio w konsorcjum wykonawca może wykorzystać samodzielnie.
 2. Reguły wykazania zamawiającemu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum – czy może łączyć potencjały swoich członków i w jakim zakresie, jak ocenić konsorcjum gdy polega na zasobach podmiotów trzecich, „problemy” praktyki  dotyczące oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp w zakresie robót budowlanych.
 3. Jak wykonawca ma wykazać zamawiającemu realność udostępnienia mu zasobów przez podmiot trzeci w postaci doświadczenia czy potencjału osobowego - studium przypadku na podstawie praktyki i „zaostrzonego” orzecznictwa.
 4. Kiedy wykonawca dysponuje bezpośrednio sprzętem, personelem a kiedy pośrednio (m.in. problematyka podstawy dysponowania na podstawie najmu, leasingu, użyczenia).
 5. Jak rozumieć aktualność na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (m.in. informacji z banku, dokumentu ubezpieczenia OC, wykazu robót budowlanych, informacji z KRK).
 6. Jakie są możliwe dowody należytego wykonania robót budowlanych
 7. Jak ma postąpić zamawiający, gdy wykonawca bez wezwania złoży wraz z ofertą  wykaz robót budowlanych, wykaz osób.
 8. Reguły zastosowania art. 128 ust. 1 Pzp - treść wezwania, jaki termin wyznaczyć wykonawcy, jak w praktyce orzeczniczej rozumie się jednokrotność wezwania, czy można ponowić wezwanie do uzupełnienia co do tego samego dokumentu.

 

 1. Badanie i ocena ofert – przegląd „problemów” w robotach budowlanych.
 1. Forma oferty, w tym kosztorysu ofertowego.
 2. Termin związania ofertą i wadium – czy i jakie znaczenie mają w zamówieniu na roboty budowlane.
 3. Poprawianie omyłek w ofercie wykonawcy w zamówieniu na roboty budowlane m.in. „problem” wyceny pozycji w kosztorysie 0 zł, braku wyceny, oczywistych omyłek rachunkowych.
 4. Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty.
 5. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – najczęstsze błędy, kiedy trzeba wezwać wykonawcę do, jak rozumieć okoliczności oczywiste nie wymagające wyjaśnienia, treść wezwania, czy wyjaśnienia muszą być opatrzone podpisem elektronicznym, termin na wyjaśnienia i skutki jego niedotrzymania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy  na wybranych przykładach z praktyki w zamówieniach na roboty budowlane.
 1. Podwykonawca w zamówieniu na roboty budowlane.
 1. Podwykonawca „zwykły” a podwykonawca będący podmiotem udostępniającym zasoby.
 2. Jaki zakres zamówienia wykonawca może powierzyć  podwykonawcom.
 3. Ograniczenie korzystania z podwykonawców – kluczowe zadania dotyczące zamówienia na roboty budowlane a zastrzeżenie osobistego ich wykonania przez wykonawcę.
 4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo.

 

 

 1. Umowy
 1. Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający przygotowując projekt umowy na roboty budowlane – specyfika wymagań w zamówieniach publicznych, w tym termin wykonania, wysokość kar umownych.
 2. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe.
 3. Klauzule waloryzacyjne w umowach na roboty budowlane – wskazówki jak je tworzyć, jakie wskaźniki są odpowiednie, jaką częstotliwość waloryzacji przewidzieć, czy waloryzacją objąć roboty już wykonane, roboty zamienne, dodatkowe, jak określić maksymalny limit waloryzacji.
 4. Klauzule niedozwolone w umowie – m.in. czy można przewidzieć kary umowne za brak stawiennictwa kierownika budowy czy kierownika robót na budowie, czy można przewidzieć odpowiedzialność wykonawcy za uchybienia związane z przekazaniem harmonogramu realizacji robot, jak określić możliwość rezygnacji z niektórych robót z zapewnieniem wskazania minimalnego gwarantowanego zakresu lub wartości.
 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – czy i w jakiej wysokości można żądać, w jakiej formie wykonawca powinien je wnieść, kiedy należy zwrócić, jak można postąpić gdy zmienia się zakres robót budowlanych i termin  realizacji umowy.

 

 

Czas trwania

9:00-15:00

Prelegenci

Trener: Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran – radca prawny, doktor nauk prawnych. Była Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002−2008). Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem, doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed KIO. Przeprowadziła kilkaset szkoleń z Prawa Zamówień Publicznych. Wykładowca  na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich (w Warszawie: SGGW, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet SWPS, a także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka kilku tysięcy publikacji.

We wrześniu 2019 r. nagrodzona przez Prezesa UZP statuetką „Lux clara In contractis publicis” za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Clickmeeting

Rejestracja

Cena standardowa
775
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 799 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zniżki grupowe:
 • 2.5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 3.75% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Skillclout
 • Ulica i nr: Romaszewskiego 7
 • Kod pocztowy: 01-874
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5632383883

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Skillclout
01-874 Warszawa, Polska Romaszewskiego 7

Organizator

Skillclout
01-874 Warszawa, Polska
Romaszewskiego 7
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!